account_balance

สถานศึกษาที่ให้ข้อมูล

16,844

event_seat

สอนแบบปกติ

79.1%

important_devices

Online/On air

2.1%

integration_instructions

ผสมผสาน

16.6%

สถานศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม

ร้อยละของสถานศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจำแนกตามต้นสังกัด

ประเภทการจัดการศึกษา

จำนวนสถานศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจำแนกตามประเภทการจัดการศึกษา

ระดับการศึกษาสูงสุดที่สถานศึกษาเปิดสอน

จำนวนสถานศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับการศึกษาสูงสุดที่สถานศึกษาเปิดสอน

ขนาดของสถานศึกษา

จำนวนสถานศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจำแนกตามขนาดของสถานศึกษา (เป็นไปตามเกณฑ์ของแต่ละสังกัด)

สถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาด

มีผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคคลอื่นในสถานศึกษา (เช่น ลูกจ้าง ครูอัตราจ้าง แม่ครัว ผู้ค้า)และผู้มาติดต่อสถานศึกษาติดเชื้อยืนยัน

สถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาด

มีผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคคลอื่นในสถานศึกษา (เช่น ลูกจ้าง ครูอัตราจ้าง แม่ครัว ผู้ค้า) ที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยยืนยัน

สถานการณ์การแพร่ระบาด

สถานศึกษาหรือชุมชนอยู่ในเขตพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กลุ่มใด

ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด

ร้อยละของปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด ในการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประเภทการจัดการศึกษา

ร้อยละของสถานศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจำแนกตามประเภทการจัดการศึกษา

ขนาดสถานศึกษา

จำนวนสถานศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจำแนกตามขนาด

สถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาด

มีผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคคลอื่นในสถานศึกษา (เช่น ลูกจ้าง ครูอัตราจ้าง แม่ครัว ผู้ค้า)และผู้มาติดต่อสถานศึกษาติดเชื้อยืนยัน

สถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาด

มีผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคคลอื่นในสถานศึกษา (เช่น ลูกจ้าง ครูอัตราจ้าง แม่ครัว ผู้ค้า) ที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยยืนยัน

สถานการณ์การแพร่ระบาด

สถานศึกษาหรือชุมชนอยู่ในเขตพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กลุ่มใด

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา