ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด ในการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการ

พื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว)

>65%>52%>39%>26%>13%<15%ไม่มีข้อมูล