ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด ในการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการ

ไม่ได้จัดทำแผนเผชิญเหตุฯ

>35%>28%>21%>14%>7%<15%ไม่มีข้อมูล