ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด ในการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการ

สถานศึกษาขาดงบประมาณในการพัฒนา/ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรการฯ

>45%>36%>27%>18%>9%<15%ไม่มีข้อมูล