ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด ในการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการ

สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบปกติเท่านั้น

>90%>72%>54%>36%>18%<15%ไม่มีข้อมูล