ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอน (COVID – 19)

ผลการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

        แบบประเมินฉบับนี้ กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยความเห็นชอบของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ภาคเรียนที่ 2/2563 (เดือนกุมภาพันธ์ – 9 เมษายน 2564) ของสถานศึกษา นำเสนอผลการติดตามประเมินผล ดังนี้

museum

1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

สังกัดจำนวนทั้งหมด(แห่ง)จำนวนที่ให้ข้อมูล(แห่ง)คิดเป็นร้อยละ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 29,87114,30147.88
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 4,1371,00424.27
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 91035438.90
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 92846950.54
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน2186931.65
กรุงเทพมหานคร43734578.95
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ406327.88
สังกัดอื่น 1,82127214.94
จำนวนสถานศึกษารวม 38,72816,84643.50
ประเภทการจัดการศึกษาจำนวนทั้งหมด(แห่ง)จำนวนที่ให้ข้อมูล(แห่ง)คิดเป็นร้อยละ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 36,71415,89043.28
อาชีวศึกษา 91037140.77
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 92846750.32
การศึกษาพิเศษ17611967.61
จำนวนสถานศึกษารวม 38,72816,84643.50
ระดับที่เปิดสอนสังกัด
สพฐ.สช.สอศ.กศน.ตชด.กทม.พศ.อื่นๆรวม
จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ
ก่อนประถมศึกษา2761.9319018.9200.0020.4322.9010.2900.007226.475433.22
ประถมศึกษา9,55166.7939539.3400.0040.856594.2025975.0739.384315.8110,31661.24
มัธยมศึกษา4,12828.8736736.5561.6941688.7022.907421.452990.639735.665,11930.39
อาชีวศึกษา00.00161.5931388.4210.2100.0000.0000.0062.213361.99
หลักสูตรระยะสั้น10.0100.0082.2630.6400.0000.0000.0000.00120.07
อื่นๆ3492.44363.59277.63439.1700.00113.1900.005419.855203.09
รวม14,30184.891,0045.963542.104692.78690.413452.05320.192721.6116,846100.00
ขนาดของสถานศึกษาสังกัด
สพฐ.สช.สอศ.กศน.ตชด.กทม.พศ.อื่นๆรวม
จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ
ขนาดใหญ่พิเศษ2841.99464.5851.416714.2900.00154.3500.0082.944252.52
ขนาดใหญ่5573.8920620.526919.4913829.4211.456719.4213.133813.971,0776.39
ขนาดกลาง5,27436.8836536.3510529.6617537.311014.4910630.7239.389434.566,13236.40
ขนาดเล็ก2,29016.0123623.5116245.768117.271927.5411533.33721.885219.122,96217.58
ขนาดเล็ก (ไม่เกิน 120 คน)5,89941.2515115.04133.6781.713956.524212.172165.638029.416,24937.09
รวม14,30184.891,0045.963542.104692.78690.413452.05320.192721.6116,846100.00
admin_panel_settings

2. สถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในชุมชนหรือสถานศึกษา

สังกัดสถานศึกษาที่ให้ข้อมูล(แห่ง)จำนวนสถานศึกษา
ที่ปิดสถานศึกษาสาเหตุเนื่องจากมีผู้ป่วยติดเชื้อในชุมชนที่ไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อในชุมชน
จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)14,3017455.2113,55994.81
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)1,004878.6791791.33
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา354174.8033795.20
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)469234.9044795.31
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)6934.356695.65
กรุงเทพมหานคร (กทม.)345154.3533095.65
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)46900.0032100.00
สังกัดอื่น272155.5125794.49
รวม16,8469055.3715,94194.63
สังกัดสถานศึกษาที่ให้ข้อมูล(แห่ง)จำนวนผู้ติดเชื้อยืนยัน (ถ้ามี) ในสถานศึกษาที่ให้ข้อมูล
ผู้เรียนครูบุคลากรทางการศึกษาบุคลากรอื่นฯผู้มาติดต่อ
จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน14,3012,71629.7023470.4854171.0921893.169,14553.31
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน1,004-140-1.53329.6400.0062.561,4988.73
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา3544,65750.92339.9420226.5400.003,37819.69
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย4691,85120.24247.2330.3910.432,45514.31
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)6900.0000.0000.0000.0020.01
กรุงเทพมหานคร (กทม.)345610.6700.0000.0020.855383.14
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)3200.0000.0030.39-1-0.43550.32
สังกัดอื่น27200.0092.71121.5883.42840.49
รวม16,8469,145100.00 332100.00 761100.00 234100.00 17,155100.00
สังกัดสถานศึกษาที่ให้ข้อมูล(แห่ง)ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยยืนยัน (ถ้ามี) ในสถานศึกษาที่ให้ข้อมูล
ผู้เรียนครูบุคลากรทางการศึกษาบุคลากรอื่นในสถานศึกษา
จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน14,3011,72012.03840.592811.96-65-0.45
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน1,00425024.90393.88171.69363.59
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา3542,346662.7100.002210.00-5-1.41
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย4691,251266.7400.007115.14326.82
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)6900.0000.0000.0000.00
กรุงเทพมหานคร (กทม.)3457020.29113.1920.58288.12
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)3200.0000.0000.0000.00
สังกัดอื่น27200.0020.7400.0031.10
รวม16,8465,63733.461360.005923.51290.17
สังกัดสถานศึกษาที่ให้ข้อมูล(แห่ง)จำนวนสถานศึกษาที่แบ่งกลุ่มตามสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (แห่ง)
พื้นที่เฝ้าระวัง(สีเขียว)พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง)พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีส้ม)พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง)พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม)
จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน14,30111,69087.361,17980.3797875.4641964.863969.64
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน1,0046434.811097.431289.8811317.491119.64
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา3542231.67432.93584.48294.4911.79
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย4693382.53563.82524.01223.4111.79
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)69600.4530.2030.2330.4600.00
กรุงเทพมหานคร (กทม.)3452001.49422.86483.70517.8947.14
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)32240.1830.2030.2320.3100.00
สังกัดอื่น2722071.55322.18262.0171.0800.00
รวม16,84613,381100.00 1,467100.00 1,296100.00 646100.00 56100.00
สังกัดสถานศึกษาที่ให้ข้อมูล(แห่ง)รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
แบบปกติแบบ Online หรือ On airแบบผสมผสานอื่น ๆ
จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน14,30111,85182.872451.711,93813.552711.89
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน1,00469969.62181.7925024.90373.69
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา35419153.95236.501300.00102.82
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย4696914.715511.7332368.87224.69
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)696391.3000.0068.7000.00
กรุงเทพมหานคร (กทม.)34523568.1261.749226.67123.48
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)322268.7526.25825.0000.00
สังกัดอื่น27219370.9672.575620.59165.88
รวม16,84613,31979.063560.002,80316.643682.18
article

3. การปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) และ 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา

ข้อมาตรการของสถานศึกษาระดับการปฏิบัติ
ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการแปลค่า
มาตรการหลัก (DMHT-RC)
1การเว้นระยะห่าง (Distancing) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 – 2 เมตร4.640.57มีการปฏิบัติระดับมากที่สุด
2สวมหน้ากาก (Mask wearing) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา4.750.50มีการปฏิบัติระดับมากที่สุด
3ล้างมือ (Hand washing) ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำนาน 20 วินาที หรือใช้เจลแอลกอออล์4.770.46มีการปฏิบัติระดับมากที่สุด
4คัดกรองวัดไข้ (Testing) วัดไข้ สังเกตอาการ ซักประวัติผู้สัมผัสเสี่ยงทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา4.830.42มีการปฏิบัติระดับมากที่สุด
5ลดการแออัด (Reducing) ลดแออัด ลดเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง กลุ่มคนจำนวนมาก4.710.50มีการปฏิบัติระดับมากที่สุด
6ทำความสะอาด (Cleaning) ทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวสัมผัสร่วม อาทิ ที่จับประตู ลูกบิดประตู ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ)4.640.56มีการปฏิบัติระดับมากที่สุด
มาตรการเสริม (SSET-CQ)
1ดูแลตนเอง (Self care) ดูแล ใส่ใจ ปฏิบัติตน มีวินัย รับผิดชอบตัวเอง ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 4.750.47มีการปฏิบัติระดับมากที่สุด
2ใช้ช้อนกลางส่วนตัว (Spoon) ใช้ช้อนกลางของตนเองทุกครั้ง เมื่อต้องกินอาหารร่วมกัน ลดสัมผัสร่วมกับผู้อื่น4.800.45มีการปฏิบัติระดับมากที่สุด
3กินอาหารปรุงสุกใหม่ (Eating) กินอาหารปรุงสุกใหม่ ร้อน ๆ กรณีอาหารเก็บเกิน 2 ชั่วโมง ควรนำมาอุ่นให้ร้อนทั่วถึง ก่อนกินอีกครั้ง4.850.39มีการปฏิบัติระดับมากที่สุด
4ไทยชนะ (Thai chana) ลงทะเบียนตามที่รัฐกำหนดด้วย app ไทยชนะ หรือลงทะเบียนบันทึกการเข้า – ออก อย่างชัดเจน4.250.90มีการปฏิบัติระดับมาก
5สำรวจตรวจสอบ (Check) สำรวจบุคคล นักเรียน กลุ่มเสี่ยงที่เดินทาง มาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง4.730.52มีการปฏิบัติระดับมากที่สุด
6กักกันตัวเอง (Quarantine) 14 วัน เมื่อเข้าไปสัมผัสหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดของโรค (ไม่ต้องตอบ)4.640.56มีการปฏิบัติระดับมากที่สุด
article

4. การจัดทำและการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา

สังกัดสถานศึกษาที่ให้ข้อมูล(แห่ง)จำนวนสถานศึกษาที่จัดทำและปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดโควิด – 19 ของหน่วยงานต้นสังกัด/ทางราชการกำหนด (แห่ง)
ไม่ได้จัดทำแผนเผชิญเหตุฯจัดทำแผนเผชิญเหตุฯ แล้ว แต่ไม่ได้ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฯจัดทำแผนเผชิญเหตุฯ แล้ว และมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฯอื่น ๆ
จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน14,3013,42423.945,51238.545,14035.942281.59
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน1,00417317.2337637.4542041.83353.49
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา3546117.2315744.351250.00113.11
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย46914130.0617437.1014029.85142.99
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)693144.932231.881623.1900.00
กรุงเทพมหานคร (กทม.)345349.8614140.8716347.2572.03
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)321031.251134.381031.2513.13
สังกัดอื่น2727929.048330.519133.46196.99
รวม16,8463,95323.476,4740.006,10336.233151.87
flaky

5. ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด จัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ปัญหาอุปสรรคจำนวนที่ให้ข้อมูล(แห่ง)คิดเป็นร้อยละ
สถานศึกษาขาดงบประมาณในการพัฒนา/ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรการฯ9,43656.01
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ไม่เพียงพอ/ไม่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน3,08018.28
ปัญหาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน เนื่องจากมีเวลาเรียนไม่เพียงพอ4,30925.58
ผู้เรียนขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรการฯ3,48120.66
ครูไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน4,07024.16
อื่น ๆ1,3568.05