assignment

ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด

ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด
ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด
โรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ( On site )
ไม่มีปัญหาและอุปสรรคหรือข้อจำกัดใดๆ ในการจัดการเรียนการสอน
ไม่มีปัญหา อุปสรรค
เนื่องจาก กศน. ไม่มีในอาคารสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นของตัวเอง ต้องอาศัยสถานที่ของภาคีเครือข่าย มาตรการบางอย่างในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จึงสามารถทำได้อยู่นระดับมาก
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีปัญหา​หรือ​อุปสรรค​
ขาดแคลนอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ สบู่ เจลแอลกอฮอล์ และอุปกรณ์ทำความสะอาดอื่นๆ
สถานศึกษาปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019
ความกังวลต่อความปลอดภัยจากการแพร่ระบาด
ในกรณีที่เด็กนักเรียนเรียนออนไลน์อยู่บ้าน ในบางพื้นที่มีสัณญาณอินเตอร์เน็ตไม่ดี
ขาดงบประมาณในการจัดซื้อเจลล้างมือ
ไม่มีปัญหาและอุปสรรคที่กล่าวมาข้างต้น
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
สถานศึกษามีความพร้อมการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิค 19
การขาดความเข้าใจและความร่วมมือที่ชัดเจนจากผู้ปกครองบางคน ทำให้เกิดปัญหาในกระบวนการจัดการ เด็กขาดความรับผิดชอบและขาดความสนใจ
การใส่หน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก
สถานศึกษามีความพร้อมกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิค-19
1.ขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการเฝ้าระวัง 2. นักเรียนขาดความตระหนักไม่สวมหน้ากากอนามัย
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
ผู้ปกครองไม่มีเวลาในการดูแลบุตรหลานช่วงเรียน online
สถานศึกษามีมาตรการคัดกรองผู้เข้ามาภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานกรมอนามัย
ความพร้อมในด้านการดูแลจากครอบครัว และความพร้อมด้านเทคโนโลยี สำหรับกรณีปิดเรียนชั่วคราว และต้องใช้การเรียนการสอนออนไลน์ อาจไม่เต็ม 100%
เป็นโรงเรียนควบรวม
เจลแอลกอฮอล์มีไม่เพียงพอ
ถ้าต้องมีการเรียนออนไลน์นักเรียนบางคนไม่มีอินเตอร์เน็ตและบางคนเป็นทีวีรุ่นเก่าไม่รองรับการเรียนออนไลน์
ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
งบประมาณที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติตามมาตรการมีข้อจำกัด การใช้ เช่น การจัดซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิไม่สามารถจัดซื้อได้
ด้วยสภาพความพิการของนักเรียนค่อนข้างมีความพิการรุนแรง จึงไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการได้อย่างเคร่งครัด เช่น การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา การเว้นระยะห่าง(ครูต้องช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดในการรับประทานอาหาร การเข้าห้องน้ำ)
วัสดุอุปกรณ์ในการคัดกรองมีคุณภาพไม่เที่ยงตรงในบางครั้ง เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ
สภาพพื้นที่ไม่อำนวย
ไม่มีอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน
ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ทุกคน ต้องร่วมมือปฏิบัติตามข้อตกลงของโรงเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ฯ ของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
ปัญหาการขาดความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคเนื่องจากความประมาทและความเคยชินของคนในชุมชนสังคมส่วนมาก เริ่มหละหลวมไม่ป้องกันตนเอง
การเฝ้าระวัง,การสร้างความตระหนักในตัวนักเรียนทุกคนให้ปฎิบัติตนตามมาตราการป้องกันโควิด-19อย่างเคร่งครัดในภาวะการมาเรียน 100 %
นักเรียนที่มารับบริการเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ไม่สามารถป้องกันตนเองตามมาตรการป้องกันที่ถูกต้องได้ตลอดเวลา
ความไม่พร้อมของเครื่องมือสื่อสาร และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สำหรับผู้ปกครองและนักเรียนที่ไม่มีความพร้อม โรงเรียนแก้ปัญหาโดย ใน 1 สัปดาห์ให้เลือกวันทำการที่สะดวก 1 วัน เพื่อมาเรียนและรับเอกสารไปทำที่บ้าน
ขาดโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน
สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียรทำเป็อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนเดินทางมาจากหลายพื้นที่ และบางพื้นที่พบผู้ติดเชื้อและมีความเสี่ยงสูง จำนวนหลายราย จำเป็นต้องรับการเฝ้าระวังเข้มงวดกว่านักเรียนที่มาจากเขตพื้นที่อื่น
หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ
ข้อจำกัดของความพิการแต่ละประเภท ครูต้องดูแลและกระตุ้นเตือนอย่างใกล้ชิดเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย
โรงเรียนดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่่างเข้มงวด
ผู้ปกครองจำนวนมากไม่พร้อมในการร่วมมือในการสอนแบบ online
ปัญหาคุณภาพการเรียนของผู้เรียนการเรียนไม่ต่อเนื่องเป็นบางรายวิชา
เนื่องจากนักเรียนมีข้อจำกัดทางด้านร่างกาย การเคลื่อนไหว รวมถึงมีปัญหาทางด้านสุขภาพ และมีความผิดปกติทางสมองร่วมด้วย ทำให้การสวมใส่หน้ากากอนามัยเป็นเรื่องยากลำบาก
นักเรียนบางคนยังขาดการตระหนักในการเว้นระยะห่าง
ยังขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการเฝ้าระวัง
นักเรียนเป็นเด็กพิการที่อยู่ในระดับชั้นเตรียมความพร้อม และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองเท่าได้ที่ควร จึงไม่สามารถปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
ไม่สะดวกในการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ เนื่องจากโรงเรียนอยู่ในเขตพื้นที่ทุรกันดาร
ยังไม่ประสบปัญหาในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
ให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไปรู้เข้าใจปฏิบัติตามระเบียบการป้องกันอย่างเคร่งครัด
เรื่องสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ครอบคลุมบางพื้นที่
การจัดการเรียนการสอนระหว่างปิดเรียนในช่วงสถานการณ์ โควิด -19 แพร่ระบาด ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 ได้จัดทำการสอนออนไลน์ โดยใช้ Google Classroom และ Google Meet /ไลน์กลุ่มนักเรียนหรือผู้ปกครอง มีการนัดหมายให้ผู้ปกครอง/ นักเรียนมารับงาน เการจัดการเรียนการสอนระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563 - 31 มกราคม 2564 โรงเรียนได้จัดทำการเรียนการสอน ออนไลน์ โดยใช้ Google Class room2Google Meet /ไลน์กลุ่มนักเรียน/ผู้ปกครองและมีการนัดหมายให้นักเรียน ผู้ปกครองมารับงานไปทำที่บ้านบ้างบางห้องเรียนแต่ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากความรู้ความสามารถในการใช้ส่ือเทคโนโลยีของครู นักเรียน ผู้ปกครองไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรช่น หนังสือ/แบบฝึกหัด/ใบงาน ไปทำงานที่บ้านแล้วนำส่งตรวจแก้ไขทางไลน์ ปรากฏว่า ไม่ได้ผลเท่าที่ควร เนื่องจาก 1) ความรู้ความสามารถในการใช้สื่อ Google Classroom
ผู้ปกครองขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรการฯ
เนื่องจากเป็นเด็กเล็กและประถมศึกษา ต้องหมั่นเน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติตามมาตรการอยู่เสมอ
ทางโรงเรียนต้องปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
ความพร้อมทางด้านเทคโลยีและทักษะการใช้เทคโนโลยีของผู้ปกครอฝ
มีเรรยนชดเชยตามเวลาอันสมควร
นักศึกษาและบุคลากรให้ความร่วมมือดีมาก
ผู้เรียนขาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนผ่านออนไลน์
ใช้อาคารเรียนเดียวกันกับ​ รร.อิสลามศึกษา​แต่ให้ใช้มาตรการเดียวกันในการป้องกัน​ covid-19
นักเรียนบางคนเรียนไม่เต็มที่เนื่องจากขาดอุปกรณ์ เช่น สัณญาณอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ และผู้ปกครองมีรายได้น้อยนักเรียนต้องช่วยผู้ปกครองในการหารายได้เสริม
ไม่มีปัญหา อุปสรรคอะไร
เนื่องจากนักเรียนมีภาวะความพิการของโรค ส่งผลต่อการรับรู้ การดูแลตนเองที่จำเป็นต้องอาศัยผู้ปกครองและครูดูแลสุขภาพให้ทั้งหมด
ได้งบประมาณมาจำนวนหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นบางอย่างเช่น...โต๊ะเรียนเดี๋ยวเพื่อให้นักเรียนนั่งเว้นระยะห่างกัน เพราะที่รร.ใช้โต๊ะคอมพิวเตอร์ที่หน่วยงานอื่นบริจาคมาเป็นโต๊ะให้นักเรียนป4-6นั่งเรียน ซึ้งค้องนั่งโต๊ะละ2คน (นั่งข้างละ1คน)
นักเรียนบางคนยังไม่ตระหนักในการป้องกันตนเองโดยละเลยการใส่แมส
ช่วงแรกๆ ที่ประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา -19 (COVID-19) ทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ มีนักเรียนบางส่วนที่ไม่ได้เรียนเนื่องจากผู้ปกครองไม่สะดวก ในเรื่องของอุปกรณ์ และเวลา ทางโรงเรียนแก้ไขปัญหาโดยการให้มารับแบบฝึกหัดให้กลับไปทบทวนที่บ้าน
นักเรียนบางคนไม่มีความพร้อมด้านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนออนไลน์
ไม่มีปัญหาและอุปศรรค
นักเรียนขาดอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์ เช่น โทรศัพท์ที่ใช้ในการเรียนออนไลน์ หรือบางคนต้องรอให้พ่อแม่กลับจากที่ทำงานก่อนจึงจะได้ใช้โทรศัพท์ในการเรียนออนไลน์ ครูต้องสอนในเวลากลางคืน โทรศัพท์ไม่มีความทันสมัยในการนำมาเรียนออนไลน์ สัญญานการใช้โทรศัพท์ไม่ดี ครูบางท่านขาดความรู้และทักษะในการใช้แอปพลิเคชันในการสอนออนไลน์ โรงเรียนมีวิธีการที่จะพัฒนาครูต่อไป
ขาดความต่อเนื่องและความพร้อมในการจัดกิจกรรมที่ต้องรวมกลุ่มของนักศึกษา
นักเรียนนนักศึกษาบางราย ขาด วัสดุอุปกรณ์ สำหร้ับสนับสนุน การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เช่น นักเรียนไม่มีงบประมาณในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต สำหรับการติดต่อกับครูผู้สอนได้ครบทุกรายวิชา
ขาดแคลนหน้ากากอนามัย เพราะต้องเปลี่ยนทุกวัน
ความพร้อมของผู้ปกครองและนักเรียนในการเรียนออนไลน์
ไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆ เพราะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
สถานประกอบการได้มีการปิดกิจการ ทำให้นักเรียน นักศึกษา มีผลกระทบต่อการฝึกงานในสถานประกอบการ
ระบบน้ำภายในโรงเรียน
1.ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตของนักเรียนที่บ้านไม่สนองการใช้ต่อการจัดการเรียนการสอนระหว่างโรงเรียนและนักเรียน 2.เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ มือถือ ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ เพราะผู้ปกครองใช้ในการประกอบอาชีพ
ควรมีการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
ข้อจำกัดเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์ของนักเรียน
ไม่มีปัญหาอุปสรรค
โรงเรียนเปิดเรียนได้ปกติ
ไม่มีปัญหา อุปสรรค
ผู้ปกครองและครอบครัวไม่เข้มงวดละเลยการปฏิบัติมาตรการ การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)ทั้งนี้อาจจะคิดว่าไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง
- โรงเรียนขาดสภาพคล่องทางการเงินค่าใช้จ่าย เนื่องจากผู้ปกครองจ่ายค่าเล่าเรียนช้า และบางคนไม่มีเงิน เนื่องจากตกงาน หรือเลิกกิจการ - การดำเนินงานของโรงเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เพราะการเลื่อนเวลาเรียนเนื่องจากเกิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - โรงเรียนเพิ่มค่าใช้จ่ายสูงมากในการขยายชั้นเรียน ห้องละ 25 คน เพิ่มทั้งครู อุปกรณ์ ค่าเครื่องปรับอากาศ สื่อการเรียนการสอนฯลฯ
ไม่มีปัญหา อุปสรรค จัดารเรียนการสอนและดำเนินการตามมาตรการป้องกันฯ
โรงเรียนได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เช่นเครื่องวัดไข้ เจลแอลกอฮอล์ สบู่เหลวล้างมือ น้ำยาคลอรีน สบู่ก้อน หน้ากากผ้า เป็นต้น
1.ผู้ปกครองขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรการ 2. ไม่มีห้องพยาบาลในการคัดกรองนักเรียน ขณะที่นักเรียนอยู่โรงเรียน ซึ่งขณะนี้ทางโรงเรียน ได้แบ่งส่วนของห้องสหกรณ์โรงเรียน เป็นห้องพยาบาลชั่วคราว
ไม่มีปัญหา ได้รับการช่วยเหลือเกินร้อย
โรงเรียนได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เช่นเครื่องวัดไข้ เจลแอลกอฮอล์ สบู่เหลวล้างมือ น้ำยาคลอรีน สบู่ก้อน หน้ากากผ้า เป็นต้น
ยังไม่พบปัญหาและอุปสรรค
ไม่มี ปัญหา อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน
สัญญานอินเตอร์เนตขัดข้องบ่อย
ไม่มีปัญหาในการจัดการเรียนการสอน
ขาดอุปกรณ์ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ครูครบห้องแต่ไม่ครบชั้น
ไม่มีปัญหา อุปสรรค
เวลาในการเข้า - ออกของนักศึกษา
โรงเรียนไม่มีผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นอุปสรรคที่สำคัญยิ่งต่อการจัดการ
นักเรียนไม่มีอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ในการใช้เรียนแบบออนไลน์
ห้องเรียนมีไม่เพียงพอสำหรับนักเรียนจำนวนมาก ในการจัดการเรียนการสอนแบบเว้นระยะห่าง1-2 เมตร
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
การขาดการสนับสนุนเครื่องมือที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เหมาะสม เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
ผู้เรียนบางส่วนมีปัญหาเกี่ยวกับการรับสื่อทางออนไลน์ เนื่องด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ และอยู่ในเขตพื้นที่ไม่พร้อมต่อการรับสัญญาณของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
งบประมาณมีอยู่อย่างจำกัด
ผู้เรียนมีความต้องการในการพบกลุ่ม
นักเรียกมักจะลืมนำหน้ากาอนามัยมา
ไม่มีปัญหาอุปสรรค
สถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสถานการณ์
นักเรียนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ มีพื้นที่อยู่ติดชายแดนประเทศพม่า
โรงเรียนขาดครูที่มีความรู้ด้านอนามัยโดยเฉพาะ แต่ทางโรงเรียนประสาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ อสม. เมื่อมีสถานการณ์
การใช้ระบบออนไลน์ นักเรียน นักศึกษาบางส่วนยังมีอุปกรณ์ไม่พร้อมใช้งาน และมีภาระค่าใช้จ่ายเรื่องการใช้อินเตอร์เน็ต
โรงเรียนเปิดเรียนตามปกติ
ควรจัดสรรงบประมาณให้ดี
ขาดอุปกรณ์เครื่องในการเรียนออนไลน์ถ้ามีเหตุฉุกเฉิน
นักเรียนไม่มีอุปกรณ์เรียนออนไลน์ครบทุกคน
การควบคุมบุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นที่ดำเนินการได้ยาก
ผู้ปกครอง เป็นกลุ่มบุคคลที่ โรงเรียน ประสบปัญหา มากที่สุด เนื่องจาก พบว่า กลุ่มผู้ปกครอง มักไม่ค่อยให้ความร่วมมือในมาตรการป้องกันและข้อปฏิบัติต่างๆ ของโรงเรียน อย่างเคร่งครัดเท่าที่ควร
นักเรียนไม่สามารถสวมใส่หน้ากากได้ตลอดเวลาขณะที่อยู่ในสถานศึกษา
ผู้ปกครองบางส่วนยังเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงเพื่อหาเลี้ยงชีพ
นักเรียนเวลาเล่นกันช่วงพักมักไม่ค่อยระมัดระวังเรื่องการเว้นระยะห่าง
ความพร้อมของผู้เรียนในการเข้าเรียนออนไลน์ เช่น มีพี่น้องหลายคน สัญญาณเครือข่าย ผู้ปกครองไม่มีเวลาควบคุมกลัวนักเรียนเล่นเกมมากกว่าเรียน
นโยบายภาครัฐตั้งแต่ระดับ อตบ อบจ จังหวัด ไม่มีความชัดเจนในการสั่งเปิดหรือปิดโรงเรียน การตรวจเชิงลุกมีแค่บางจุด จุดอื่นๆไม่ตรวจแต่ใีคนติดเพิ่มเรื่อยๆ โรงเรียนต้องตัดสินใจเอง และทำได้แค่ป้องกันภายใน ปัญหาจริงๆมาจากภายนอกส่งผลกระทบต่อโรงเรียนเป็นอย่างมาก ทำให้ในบางโรงเรียนมีเด็กติดโควิดแล้ว ครั้งที่แล้วไม่มีเด็กติด เพราะสั่งปิดเด็ดขาด
เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน ค่อนข้างควบคุมได้ยาก เนื่องจากเป็นเด็กเล็ก
ปัญหาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน นักเรียนเป็นเด็กพิการทำให้การเรียนออนไลน์เรียนรู้ได้ไม่ดีเท่าที่ควร
การติดต่อสื่อสาร การเดินทางยากลำบาก
ขาดงบประมาณและอุปกรณ์ในการป้องกัน
สถานศึกษาขาดงบประมาณในการพัฒนา/ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรการฯ
ไม่มีปัญหา อุปสรรค
ถ้าเป็นการเรียนการสอนออนไลน์ อุปสรรคที่เจอจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเช่น ผู้ปกครองบางท่านยังไม่มีความถนัดในการใช้อุปกรณ์หรือแอพพลิเคชันเชื่อมต่อการเรียนการสอนให้บุตรหลาน เช่น Zoom
อยู่ในพื้นที่เสี่ยงในการแพร่ระบาด(COVID-19)
นักเรียนโดยเฉพาะเด็กประฐมวัยและเด็กประถมศึกษาตอนต้น ไม่สามารถควบคุมให้เว้นระยะห่างได้ตลอดเวลา เนื่องด้วยเด็กชอบเล่นกับเพื่อนตามวัย
การเว้นระยะห่างตลอดเวลาในนักเรียนระดับอนุบาลเป็นเรื่องยาก
ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงานด้านการเรียนการสอนในสถานการณ์COVID-19
จัดได้ตามที่สบค กำหนด
เนื่องจากสถานศึกษาเปิดทำการสอนระดับปฐมวัย จึงอาจติดขัดบ้างในเรื่องของการสอนออนไลน์ค่ะ
เนื่องจากเป็นเขตชุมชนอาจดูแลแลไปไม่ทั่งถึง
ไม่มี เพราะสถานศึกษาสามารถจัดทำตามมาตรการป้องกัน การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่างเต็มรูปแบบ
การติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองบางส่วนไม่สามารถทำได้เนื่องจากผู้ปกครองไม่มีโทรศัพท์และอยู่ต่างจังหวัดแจ้งข่าวสารไม่ได้
ผู้ปกครองที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงขาดความตระหนักในการป้องกันกลับมาแล้วไม่กักตัว ยังเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ
ขาดอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน กล้องที่มีคุณภาพ
การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตของนักเรียน
ผู้ปกครองมีความตระหนกแต่ไม่ร่วมมือในการรักษาสุขอนามัยตนเอง
1.การรับรู้ของนักเรียนในกลุ่มของนักเรียนพิการซ้อนมีผลต่อการปฎิบัติตามมาตรการฯ 2.พี่เลี้ยงเด็กพิการมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการดูแลนักเรียน
เกิดปัญหาในการบริหารจัดการทุกด้าน
ผู้ปกครองบางส่วนขาดความเข้าใจต่อเรื่องการแพร่ระบาด และบางส่วนขาดความตระหนักในมาตรการป้องกันของโรงเรียน
จัดการเรียนการสอนชดเชยในวันหยุดราชการ คือ วันเสาร์ของสัปดาห์เพื่่อให้นักเรียนได้รับความรู้จากครูผู้สอนโดยตรง และขอความร่วมมือจากผู้ปกครองดูแลนักเรียนในเรื่องการเรียนการสอนของนักเรียน ติดตามประสานกับทางโรงเรียน
โรงเรียนมีมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งคัด โดยการใช้มาตรการ 6 หลักในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิดอย่างเคร่งครัด มีการตรวจคัดกรองนักเรียนทุกวันและดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรการ6หลัก เพื่อป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด และให้ความรู้นักเรียนในการปฏิบัติตนให้ห่างไกลเชื้อไวรัสอย่างเข้มงวด
เครื่องวัดอุณหภูมิ ไม่เพียงพอ ต้องการเพิ่ม จำนวน 3 เครื่อง
การควบคุมบุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นที่ดำเนินการได้ค่อนข้างยาก, การเว้นระยะห่างตลอดเวลาของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลเป็นไปได้ยาก
ขาดแคลนงบประมาณในการจัดหาน้ำยาทำความสะอาด เจล แอลกอฮอ หน้ากากอนามัย
สามารถเรียนได้ปกติ เป็นพื้นที่ที่ไม่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
นักเรียนมีความบกพร่องทางร่างกาย ทำให้มีข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายตัวเองและช่วยเหลือตัวเองในการทำกิจวัตรประจำวันได้น้อย
นักเรียนบางส่วนขาดแคลนหน้ากากอนามัย
บุคลากรไม่เพียงพอในการคัดกรองอย่างละเอียด
มีเทคโนโลยีในการเรียนการสอนไม่ทันสมัย
ไม่มีปัญหา​และอุปสรรค​
นักเรียนไม่มีความพร้อมในการเรียนออนไลน์เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์และอินเทอร์เน็ต
ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับมาตราการ
หน้ากากอนามัยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันในโรงเรียนของนักเรียน บางส่วนไม่มีใช้ เพราะซักเพื่อใช้ในการมาโรงเรียนในวันถัดไป หน้ากากสำหรับนักเรียนมีน้อย
ได้รับความร่วมมือจากรถรับส่งนักเรียนไม่เต็มที
เด็กนักเรียนประจำศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนมากไม่เข้าใจคำสั่ง ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิดได้
โรงเรียนอยู่ไกลพื้นที่เสี่ยง
ผู้ปกครองบางคนไม่ให้ความร่วมมือ
นักเรียน นักศึกษา ไม่มีความพร้อมสำหรับการเรียนออนไลน์
ขาดงบประมาณสนับสนุนจากทางรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ในด้าน อุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค การสอนออนไลน์
ไม่มีปัญหา โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด แต่คุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนอาจจะไม่เท่ากับการเรียน On-site
ไม่เกิดปัญหาการจัดการเรียนการสอน และสถานศึกษา ปิดภาคเรียนที่ 2/2563 ในวันที่ 9 เมษายน 2564
ไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการจัดการเรียนการสอน
ผู้ปกครองนักเรียนไม่มีเวลาดูแลนักเรียนทำกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกล
ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือในการเรียนออนไลน์เท่าที่ควร
นักเรียนบางส่วนขาดเครื่องมือสื่อสาร ในการเรียนออนไลน์ ทำให้การประสานงานจากโรงเรียนไปยังผู้ปกครองค่อนข้างล่าช้า สถานศึกษาจึงดำเนินการจัดการเรียนแบบผสมผสาน เพื่อให้ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งก็ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายแฝงที่เพิ่มขึ้นสำหรับผู้ปกครองในการเติมอินเทอร์เน็ต
การดูแลให้เด็กนักเรียนระดับอนุบาลใส่หน้ากากตลอดเวลาเป็นเรื่องที่ควบคุมยาก รวมถึงคุณครูผู้สอนใส่หน้ากากทำให้คุณภาพเสียงลดลง มีผลต่อการเรียนอยู่บ้าง
โรงเรียนอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ไม่พบปัญหาและอุปสรรค
ครู และบุคลากรในโรงเรียน และผู้มาติดต่อ ปฎิบัติตนตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีความตระหนัก และปฎิบัติตามมาตรการได้เป็นอย่างดี
โรงเรียนมีมาตรการเตรียมควมพร้อมเสมอ
นักเรียนบางส่วนยังขาดความตระหนักในการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด
ผู้ปกครองและประชาชนยังขาดความตระหนักในการดูแลตนเอง
ขาดแคลนห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนขาดงบประมาณในการจัดซื้อ เครื่องวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์
นักเรียนเป็นเด็กพิการรุนแรงจำเป็นต้องสอน on site การจัดการเรียนการสอน รูปแบบอื่นมีความยากลำบากในการจัดการเรียนการสอน
เด็กเรียนรวมมีมากและขาดครูผู้มีความชำนาญ
สถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การจัดการเรียนการสอนในช่วงปิดเหตุพิเศษ นักเรียนบางส่วนไม่มีอุปกรณ์ในการสื่อสารหรือไม่มีชั่วโมงอินเตอร์เน็ตทำให้ไม่สามารถเข้าถึงได้
การเข้าถึงสัญญาน Internet ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของผู้เรียน
นักเรียนไม่มีความพร้อมของอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ และมีปัญหาเรื่องสัญญาณอินเตอร์เน็ตและ เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองในการชื้อสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ผู้ปกครองและนักเรียนขาดอุปกรณ์ในการเรียนทางไกล
มีความต้องการแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ และแมส
ในช่วงเรียนออนไลน์นักเรียนบางคนขาดอุปกรณ์ในการเรียนการสอน การสื่อสาร เช่น ทีวี กล่องรับสัญญาณ
ปรับแนวทางตามบริบทของสถานศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสม
โรงเรียนจัดการเรียนเสริม
โรงเรียนบ้านอ้อไพล ของบประมาณในการจัดซื้อ เจลล้างมือและ เครื่องวัดอุณหภูมิ
คุณภาพของสื่ออุปกรณ์ด้านการเรียนการสอนของนักเรียน เช่น โทรศัพท์มือถือ ไม่รองรับแอพพิคเคชั่นที่มีการพัฒนา , สัญญาณอินเทอร์เนตช้า
การดูแลควบคุมนอกโรงเรียน ระหว่างการเดินทางและในชุมชนที่นักเรียนอาศัยยังขาดความเข้มงวดเท่าที่ควร
ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากโดยใช้เงินของโรงเรียนเอง
ไม่มีปัญหาอุปสรรค
ไม่มีปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัด เนื่องจากได้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำหรับสถานศึกษา อย่างเคร่งครัด
ทางโรงเรียนเปิดเรียนชดเชยวันเสาร์ทุกอาทิตย์
ไม่ค่อยสแกนเราชนะ
ครูระดับชั้นอนุบาลขาดแคลน ต้องอาศัยครูระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นไปช่วยสอน
ไม่พบปัญหาในการปฏิบัติงาน
เนื่องจากโรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์สำหรับการดำเนินการตามาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID - 19)ไม่เพีรยงพอ
สถานศึกษามีความต้องการเจลเเอลกอฮอลเเละเครื่องวัดอุณหภูมิเเบบขาตั้งเพิ่มเติม
โรงเรียนขาดสภาพคล่องทางการเงินค่าใช้จ่าย
ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการจักการเรียนกาสอน
ยังไม่พบปัญหาและอุปสรรค
เนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนประจำพักอยู่ในหอนอนที่จำกัดจำนวนนักเรียน บางครั้งอาจไม่สามารถปฏิบัติตามมาตการเว้นระยะห่างได้ แต่ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ตั้งแต่การายงานตัวเข้าโรงเรียนมีการรับรองจากผู้นำชุมชนมีการกักตัวในโรงเรียน 14 วัน งดการดยี่ยมจากบุคคลภายนอก
ไม่มีปัญหาอุปสรคค
ผู้เรียนยังมีการจับกลุ่มกันบางครั้ง
สถานศึกษาขาดงบประมาณในการพัฒนา/ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรการฯ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่เพียงพอสำหรับนักเรียนและครู
การจัดการเรียนการอสอนแบบ on hand บางเนื้อหาผู้เรียนจะเข้าใจยากทำให้ทำใบงานไม่ได้ จึงส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
มีผู้ปกครองที่กลับจากพื้นที่เสี่ยงสัมผัสกับนักเรียนเป็นระยะๆ
เฝ้าระวังติตตามอย่างใกล้ชิด
ความหวาดระแวงเกินเหตุในสังคมเป็นอุปสรรคกับการร่วมงานกับหน่อยงานภายนอก
ความหวาดระแวงเกินเหตุในสังคมเป็นอุปสรรคกับการร่วมงานกับหน่อยงานภายนอก
ผู้เกี่ยวข้องเช่น ชุมชนผู้ปกครองบางส่วนยังไม่ตระหนักในการปฏิบัติตามมาตราการฯ
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
ขาดแคลนเจลแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์
มีบุคคลภายนอกเข้ามาโดยไม่ผ่านจุดคัดกรอง
นักเรียนขาดแคลนอุปกรณ์และเทคโนโลยีสำหรับการเรียนออนไลน์
มาตรการจากภาครัฐช่วงเทศกาลปีใหม่มาช้า เช่นการประกาศหยุกเรียน ทำให้ผู้เรียนที่สัมผัสกับผู้ปกครอที่มาเยี่ยมบ้านจากพื้นที่อื่นมารวมตัวกันแล้ว
ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันช้า อาจส่งผลให้โรงเรียนเฝ้าระวังไม่ทัน
ต้องใช้งบในการจัดการศึกษา
งบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์มีจำกัด
ขาดอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์สำหรับนักเรียน
ครูบางส่วนยังขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามมาตราการฯ
วัยของนักเรียนและภาระของผู้ปกครองที่ต้องประกอบอาชีพ ไ่ม่เหมาะสมที่จะเรียนด้วยวิธี onair, online
มีผู้เรียนอยู่ในพื้นที่เสี่ยงแต่เป็นพื้นที่โดยรวมเท่านั้น ไม่เกี่ยวบริเวณที่ตั้งของที่อยู้โดยตรง
ขาดครูที่สอนตรงตามสาขาวิชา
การจัดเรียนการสอนออนไลน์ ระบบอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ช้าในบางพื้นที่
ปัยหาคุณภาพผู้เรียน เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบผสมผสานในช่วงปิดสถานศึกษา เพราะผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแล นักเรียนขาดความรับผิดชอบ
ไม่มีปัญหา ได้ดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และขอรับการสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันตามมาตรการหลัก 6 ข้อ จากภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ปกครอง และบุคลากร
ไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆ
เนื่องจากโรงเรียนมีการดำเนินกิจกรรมตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างจริงจัง ทำให้ วัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันมีจำกัด
-การเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดไม่ครบตามที่หลักสูตรกำหนด
ไม่มีปัญหาอุปสรรค
เด็กบางคนไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ เนื่องจากผู้ปกครองไปทำงานโรงงาน และไม่มีอินเตอร์เน็ต
.ด้วยนักเรียนเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา การสอนหรือฝึกทักษะการดูแลตนเองนั้นอาจไม่ได้เต็ม100 เปอร์เซนต์ แต่ครูก็ได้เน้นย้ำ ซ้ำทวนในการดูแลตัวเอง เช่น สวมใส่แมส ล้างมือบ่อยๆ 2.ด้วยโรงเรียนเป็นโรงเรียนประจำ นักเรียนมาจากหลากหลายจังหวัด ซึ่งเป็นความเสี่ยงในการรับนักเรียนมาอยู่รวมกันที่โรงเรียน ทางโรงเรียนจึงมีแนวทางในการป้องกันทั้งนักเรียน ผุู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน โดยปฎิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ตรวจวัดอุณหภูมิ ใส่แมสทุกครั้งออกจากบ้าน ล้างมือบ่อยๆ และเขียนไทม์ไลน์ทุกวัน
โรงเรียนเปิดการเรียนตามปกติ แต่มีผู้ปกครอง ที่ยังเป็นห่วงและไม่ส่งลูกมาโรงเรียนบ้าง เป็นบางช้วง
สถานศึกษา นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และผู้มาติดต่อสถานศึกษา ไม่มีผู้ป่วยยืนยัน อีกทั้งไม่ได้เป็นผู้มีความเสี่ยงสูงในการสัมผัสกับผู้ยืนยันติดเชื้อ จึงไม่มีปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด ในการจัดการเรียนการสอน
ไม่มีปัญหาใดๆ เนื่องจากในชุมชนไม่มีผู้เสี่ยง และไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยง
การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างล่าช้าและไม่สะดวกคล่องตัวอย่างที่ควร
เนื่องจากโรงเรียนบ้านบึงสวยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจึงไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน
มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของวิทยาลัยฯ ไม่พบปัญหาความแออัด มีพื้นที่เพียงพอในการเรียนการสอน
- นักศึกษาบางคนขาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนรู้ - ครูบางคนขาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษาขาดงบประมาณบางส่วนในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ที่ใช้เป็นประจำ เช่น เจลแอลกอฮอล์ สบู่เหลวล้างมือ และน้ำยาทำความสะอาด
เด็กส่วนใหญ่ขาดอุปกรณ์สื่อสารในการเรียนการสอนออนไลน์
ผู้ปกครองไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการเข้าออกสถานศึกษาหรือกักตัวเมื่อกลับจากต่างจังหวัด
ขาดการสนับสนุนอุปกรณ์การป้องกันของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(Covid-19) เช่น เจ็บแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ เป็นต้น
อยู่ในพื้นที่ชุมชนที่การกระจายข้อมูลข่าวสารรวดเร็วโดยยังไม่ผ่านการกลั่นกรอง เช่น ตลาด
ไม่มีอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนและสถานศึกษาพร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผู้เรียนไม่มีเครื่องมือสื่อสารในการเรียนการสอนแบบออนไลน์
พ่นยาฆ่าเชื้อ โควิท-19
มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
การหวาดกลัวและภาวะสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและตัวเลขไม่คงที่ของผู้ป่วยในแต่ละวัน
ปัญหาด้านงบประมาณ ในการซื้อวัสดุสิ้นเปลือง
นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถเรียนon line และไม่สามเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผู้ปกครองไม่มีความรู้ ความสามารถด้านการสอน จึงต้องให้เรียนแบบ on hand และสอนเสริมในเวลาเรียนปกติ
นักเรียน นักศึกษาไม่ปฏิบัติตาม การเว้นระยะห่างทางสังคม และให้ความร่วมมือค่อนข้างน้อย
ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลและช่วยเหลือผู้เรียน ในการแนะนำการทำใบงานเนื่องจากต้องทำงานประกอบอาชีพของตนเอง
ไม่พบปัญหาและอุปสรรค
ไม่มี ครูและนักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
บริบทครอบครัวของนักเรียน ไม่พร้อม เมื่อต้องมีการจัดการเรียนการสอนที่บ้าน เนื่องจากขาดคนดูแล และบสงคนเมื่ออยู่บ้านต้องช่วยผู้ปกครองทำงาน
ผู้เรียนไม่มีความพร้อมในการเรียนออนไลน์
โรงเรียนมีมาตรการการป้องกันอย่างเคร่งครัด
ไม่พบปัญหาในการดำเนินงาน
ในการเรียนระบบออนไลน์ นักเรียนต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเนื่องจากต้องซื้อสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการเรียน
นักเรียนบางคนยังขาดความตระหนักในการปฏิบัติตนตามมาตราการฯ
สถานศึกษาทำตามมาตรการการป้องกันของสาธารณสุขและสพฐ.โดยเคร่งครัด
เพิ่มเติมข้อ 1.5 ครูไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ครู 1 คน สอนควบ 3 ห้องเรียน ทำให้ในห้องเรียนนักเรียนนั่งเว้นระยะห่างได้ไม่มากนัก
ไม่มีปัญหา อุปสรรค
ไม่พบปัญหาในหารจัดการเรียนการสอนในการดพเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
พื้นที่โรงอาหารไม่เพียงพอ ต้องจัดนักเรียน รับประทานอาหารเป็นรอบๆ ตั้งแต่อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น
ผู้ปกครองไม่มีเวลาต้องทำงาน จึงไม่สามารถบังคับให้บุตรหลาน เรียนออนไลน์ได้
ผู้เรียนเป็นเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ จึงทำให้ปฏิบัติตามมาตราการได้ยาก และอาจจะปฏิบัติได้ไม่ค่อยเคร่งครัดเท่าที่ควร
การใช้โทรศัพท์มือถือในการเรียนออนไลน์ ทำให้มองไม่เห็นเนื้อหาในการเรียนการสอนเนื่องจากหน้าจอโทรศัพท์เล็กเกินไป
ไม่พบปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด
ไม่พบปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด
ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากโดยใช้เงินของโรงเรียนเอง
ผู้ปกครองนักเรียนบางคนขาดการตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรการ
ผู้เรียนขาดความรับผิดชอบในการเข้าเรียนออนไลน์ และการส่งงาน
ขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาเจลแอลกอฮอล หน้ากากอนามัย และเครื่องวัดอุณหภูมิ
งานงบประมาณในการดำเนินการ
นักเรียนบางส่วนไม่พร้อมที่จะเรียนออนไลน์ขาดอุปกรณ์เช่น ทีวี อินเทอร์เน็ต เป็นต้น
ไมีมีปัญหาหรืออุปสรรค
รร.ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ปลอดภัย ไม่มีปัญหาในการจัดการเรียนการสอน
ขาดแคลนเจลแอลกอฮอล้างมือ
สัญญาณอินเตอร์เน็ตและสื่อเทคโนโลยี
ไม่พบปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด
สถานศึกษาดำเนินการตามบริบทและศักยภาพที่มี
โรงเรียนต้องการงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ไม่พบปัญหาและอุปสรรคร
ผู้เรียนบางคนขาดความตระหนักในการปฏิบัติตนตามมาตรการ
ไม่มีปัญหา เนื่องจากนักเรียนอยู่ประจำ ไม่ได้ไปกลับ
ดำเนินการตามมาตรการปกติ
การปฎิบัติของเด็กระดับปฐมวัยจะควบคุมยากในการเว้นระยะห่างในการอยู่ร่วมกัน
ขาดเครื่ิองมือในการคัดกรองแบบมาตรฐน มีใช้จำนวนน้อยเครื่อง และนักเรียนบางส่วน ไม่มีหรือลืมหน้ากากอนามัยประจำตัว
ขอรับการสนับสนุนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ การเฝ้าระวังต่อเนื่อง
เด็กปฐมวัยไม่ชอบใส่หน้ากากอนามัย
นักเรียนขาดอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์
_นักเรียนบางส่วนยังไม่คุ้นเคยกับการสวมหน้ากากอนามัย และยังมีนักเรียนบางกลุ่มที่มีความขาดแคลนต้องใช้หน้ากากอนามัยซ้ำๆซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค
ยังไม่พบปัญหาและอุปสรรค เพราะทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลชุมได้จัดการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จัดการเรียนการสอน แบบปกติ แบบ On line และ แบบ On air
ครูต้องเตือนนักเรียนอยู่ตลอด เนื่องจากนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บางคนไม่รู้เรื่อง และไม่ยอมทำตาม บางคนทำตามแค่ช่วงเวลาเดียว หลังจากนั้นก็ไม่ทำตาม
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษาในรูปแบบการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทั้ง 9 ประเภทโดยนักเรียนมีลักษณะความพิการที่แตกต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนกลุ่มออทิสติก ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีมากที่สุดอันดับที่ 4 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ีมีลักษณะ อยู่ไม่นิ่งและมีประสาทสัมผัสที่ไวต่อความรู้สึกทำให้ไม่สามารถสวมหน้ากากอนามัยได้ตลอดเวลา โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แก้ไขโดยการให้ครูผู้สอนสวมหน้ากากอนามัยในขณะที่จัดการเรียนการสอนและให้นักเรียนปฏิบัติตามมาตราการข้ออื่น ๆ อย้่างเคร่งครัด
ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีการเดินทางข้ามจังหวัดเป็นประจำ
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบ ON Hand โดยมีหนังสือกับแบบฝึกหัด
ตอนนี้ยังไม่ประสบปัญหส
เมื่้อมีความจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผู้เรียนบางคนขาดความพร้อมด้านสื่อ อุปกรณ์ในการเรียน ส่งผลให้การเรียนดังกล่าวได้ไม่เต็มที่
นักเรียนเข้าเรียนไม่ตรงเวลาและนักเรียนบางคนยังขาดอุปกรณ์การเรียน
การดูแลนักเรียนประจำตลอด24ชั่วโมง ประเภทและระดับความพิการของนักเรียน จะแตกต่างกัน
1.6.1 นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ มีอุปสรรคในการดูแลตนเองและวิธีการป้องกันตัวเอง ครูผู้สอนได้เน้นยำ ซ้ำทวนในการดูแลตัวเอง เช่น สวมใส่แมส ล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เบื้องต้น 1.6.2 การเว้นระยะห่างตลอดเวลาในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระดับเตรียมความพร้อมเป็นเรื่องยาก
การควบรวมเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการตามมาตราการ
ถ้าระบาดเป็นระยะยาว ต้องจัดหางบประมาณในการป้องกันเพิ่มขึ้น
เนื่องจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ มีนโยบายในการดูแลเด็กพิการอย่างใกล้ชิด และมีการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา
โรงเรียนมีพื้นที่จำกัด การจัดการเว้นระยะห่างจึงทำได้ยาก ต้องอาศัยการดูแลนักเรียนจากคุณครูอย่างเคร่งครัด
ผู้ปกครองมีความเป็นห่วงบุตรหลานมากขึ้นเมื่อเกิดการเพิ่มจำนวนของผู้ป่วย
ขนาดห้องเรียนไม่สามารถเว้นระยะได้ตามมาตรการกำหนด
นักเรียนบางส่วนสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีเมื่อเรียนอยู่ที่บ้าน
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
ต้องการหน้ากากผ้า และเจลล้างมือ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการป้องกัน โรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019
นักศึกษาบางคนอาจมีความรับผิดชอบน้อย(แต่เป็นส่วนน้อย)ทางอาจารย์ผู้ดูแลได้ให้คำแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับการแพร่กระจายของ( Covid 19)กับนักศึกษาของกลุ่มนี้ และมีการประชาสัมพันธ์อยู่อย่างต่อเนื่องและนักศึกษาได้ปฎิบัติตามเป็นที่น่าพอใจ
ผู้้ปกครองบางส่วนไม่ค่อยตะหนักเรื่องมาตรการ
เนื่องจากเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องประเภทต่างๆ ทำให้มีข้อจำกัดในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันต่างๆ เช่น การใส่แมสตลอดเวลา การเว้นระยะห่าง เป็นต้น
นักเรียนถือโอกาสขาดเรียนมาก
ด้วยนักเรียนที่มารับบริการเป็นนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทำให้ไม่สามารถดูแลป้องกันตนเองได้ก็จะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดครูและผู้ปกครอง
ครูสอนเต็มทุกวัน ไม่มีชั่วโมงว่าง
-เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
งบประมาณในการดูแลด้านการจัดหาอุปกรณ์ในการเรียนการสอนออนไลน์ของครูและนกเรียน สารเคมี เจลแอลกอฮอล์ สบู่เหลวล้างมือไม่เพียงพอ
ผู้เรียนมักลืมหน้ากากอนามัย
ไม่มีปัญหาใดๆ โรงเรียนมีมาตรการและบริหารจัดการเป็นอย่างดี
1.นักเรียนแบ่งเวลาไม่ถูก/ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่/ไม่คุ้นเคยกับการเรียนแบบใหม่/ขาดอุปกรณ์การเรียนรู้ online /2.ไม่มีอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน/ครูมอบภาระงานทาง Google Site กำหนดส่งตามช่วงเวลาของเวลาหยุดเรียน เรียนด้วยตนเองที่บ้านพักง
ความพร้อมของนักศึกษาสำหรับการเรียนออนไลน์ในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะเรื่องระบบอินเทอร์เน็ต
-ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ในการเรียนการสอนที่ต้องใช้สื่อ เทคโนโลยีในช่วงเรียนที่บ้าน และการเดินทางไปพบนักเรีียนที่บ้านเพื่อรับส่งใบงานระหว่างครูและนักเรียน
นักเรียนต่อห้องเรียนมีจำนวนมาก ถ้าเทียบกับพื้นที่ในห้องเรียน คือมีความแออัด
ขาดงบประมาณในการดำเนินการอย่างมากในการดำเนินงานตามมาตรการและผู้ปกครอง ชุมชน ในบางส่วนขาดความตระหนักในการดูแลบุตรหลาน
นักเรียนยังไม่ตระหนักถึงความปลอดภัยเท่าที่ควร
การใช้วันทำการเปิดเรียนเวลาเรียนไม่ครบตามโครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนต้องใช้วันหยุดเปิดทำการเรียนการสอน
นักเรียนบางคนยังขาดอุปกรณ์ในการเรียน Online
นักเรียนมีความพิการ ที่มีความพิการและความรุนแรงที่หลากหลาย ทำให่้ใน เรื่องการเว้นระยะห่าง และการสวมหน้ากากอนามัยของนักเรียนทำได้ไม่ครบทุกคน
สถานศึกษามีห้องเรียนที่ชำรุดทรุดโทรมขาดงบประมาณในการซ่อมแซมไม้ที่ผุและการปูกระเบื้องพื้น รวมทั้งบางห้องมีขนาดเล็กไม่เหมาะสมกับจำนวนนักเรียนและการจัดการเรียนการสอนแบบเว้นระยะห่าง Social Distancing
จำนวนอุปกรณ์เทคโนโลยีมีน้อยไม่เพียงพอ
เนื่องจากมีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ
การเข้าถึงระบบอินเตอร์เนต
เด็กพิเศษบางส่วนไม่ยินยอมใส่หน้ากากอนามัย
งบประมาณในการซื้อเครื่องมือป้องกันเช่นหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ
กรณีต้องปิดสถานศึกษา แจกใบงานไปบ้าน พบว่า นักเรียนไม่มีวินัยในการเรียนด้วยเอง ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลนักเรียน
นักเรียนยังไม่ตระหนักถึงความปลอดภัยในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ได้ปรับปรุงแก้ไขลดปัญหาในเรื่องห้องเรียนแล้ว สามารถบรรเทาความแออัดของเด็กได้ดี
โรงเรียนไม่มีผู้ป่วย หรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ไม่มีปัญหาอุปสรรค
ความพร้อมของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนออรไลน์ นักเรียนบางคนไม่มีอุปกรณ์.สื่อเทคโนโลยีนการเรียน
สภาพอากาศร้อนส่งผลต่อการสวมหน้ากาก
บุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณโรงเรียนในเวลาราชโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่ผ่านการคัดกรอง
โรงเรียนต้องคอยกำชับนักเรียนให้ปฏิบัติตามมาตรการหลักอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบางช่วงเวลาจะมีนักเรียนบางคนละเลยไม่ปฏิบัติตามาตรการ
โรงเรียนต้องการเจล และแมส
ไม่มีปัญหา อุปสรรค
แอปพลิเคชั่นที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนบางแอปมีข้อจำกัดในการเข้าเรียนของนักเรียน
ผู้ปกครองไม่มีความรู้ในการป้องกันดูแลบุคคลในครอบครัว
โรงเรียนจัดการได้
นักเรียนบางส่วนยังขาดความตระหนักตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019
ผู้ปกครองขาดความเอาใจใส่ด้านความสะอาดให้แก่บุตรหลาน ผู้ปกครองขาดความตระหนักในการระวังการติด vivid-19 ผู้ปกครองยังไม่คุ้นชินกับการใช้ชีวิตแบบnew normal
นักเรียนขาดแคลนเครื่องมือสื่อสาร
สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดได้ตามที่กำหนด
ที่พักอาศัยของนักเรียนบางส่วนมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โรงเรียนมีการติดตาม สอบถามเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
ผู้ปกครอง​ไม่มีเวลาดูแลนักเรียนขณะเรียน​ และนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมตอนต้นให้ความสนใจน้อย​
ไม่มีปัญหาอุปสรรค
ทำแบบฝุกหัดทบทวนบทเรียรแจกให้นักเรียนทำที่บ้าน และนัดส่งเป็นรายสัปดาห์
ดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามาตรการโรงเรียนประจำ
ขาดงบประมาณสนับสนุนจากส่วนกลาง
นักเรียนลืมนำหน้ากากอนามัยมาโรงเรียน
หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์
ผู้เรียนบางกลุ่ม นักเรียนชั้นอนุบาล ยังไม่ค่อยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันเท่าที่ควร เช่น การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อยู่นอกเกณฑ์5ข้อข้างต้น
ปัญหาการเรียนออนไลน์ของนักเรียนที่ไม่มีเครื่องมือสื่อสาร หรืออุปกรณ์รับส่งสัญญาณ
ผู้เรียนเป็นเด็กอายุตั้งแต่ 2-4ปียังขาดความดูแลเอาใจใส่และความปลอดภัยของตัวเองครูต้องคอยควบคุม
ทำให้ครูมีชั่วโมงการสอนเพิ่มมากขึ้น
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง อสม. ตระหนักถึงอันตรายของการแพร่เชื้อ และให้ความร่วมมือในการทำความสะอาด เว้นระยะห่าง เป็นอย่างดี
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
1. ขาดสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและงบประมาณในการพัฒนาผู้เรียน 2.นักเรียนบางคนไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตการเรียนการสอนออนไลน์ได้
การจัดการระยะห่างภายในห้องเรียนทำได้ค่อยข้างยากเนื่องจากนักเรียนมีจำนวนมากแต่แก้ไขปัญหาโดยให้นักเรียนปฏิบัติตามมาตราการข้ออื่นๆอย่างเคร่งครัดเช่นการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือ ทำความสะอาดเช็คถูโต๊ะห้องเรียนด้วยแอลกอฮอล์
ยัง​ไม่​พบ​ปัญหา​ครับ​ผม​
รร.ขาดอุปกรณ์ในการเรียนจัดการเรียนการสอนแบบ Online หรือ On air เพราะผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน และนักเรียนอาศัยอยู่กับปู่ ย่า ตาย ยาย ซึ่งไม่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยี
วิทยาลัยฯ ไม่มีปัญหา อุปสรรค
ปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ บางครั้ง โรงเรียนไม่ทราบว่านักเรียนไปสถานที่เสี่ยงบ้างหรือไม่
การนำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้มีข้อจำกัดเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน สัญญาณอินเทอร์เนตไม่เพียงพอ
การจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรต้องมีการเตรียมความพร้อมและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
นักเรียนบางส่วน ขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเรียน On-Air และ On-line
ขาดอุปกรณ์ ช่วยสอนสำหรับนักเรียนกลุ่มยากจน
สถานศึกษาเคร่งครัดในมาตรการความปลอดภัยอยู่สม่ำเสมอ
ผู้ปกครองหรือญาติของนักเรียนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ทางโรงเรียนควบคุมค่อนข้างยาก นักเรียนไม่ได้แจ้งให้โรงเรียนทราบ และอาจมีการปิดบังข้อมูล
ขาดสื่อและอุปกรณ์สนับสนุนในการจัดการสอนออนไลน์
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีปัญหา และอุปสรรค
ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่บ้านของนักเรียนไม่พร้อม
หากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นระยะเวลานาน โรงเรียนอาจมีงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
1. ความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ มีนักเรียนประมาณ 25% ที่ขาดอุปกรณ์สำหรับการเรียน
สถานศึกษาดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัดไม่พบปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
นักเรียนบางส่วนอายุน้อย ไม่สามารถควบคุมให้ใส่หน้ากากผ้าได้ตลอดเวลา
โรงเรียนสามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล พบปัญหากรณีที่มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ได้แก่ปัญหาสัญญาฯอินเทอร์เน็ต และปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายค่าอินเทอร์เน็ต
เด็กนักเรียนบางส่วนมีความกระตือรือร้นในการเรียน แบบ on-line น้อยกว่า การเรียนแบบปกติ
อุปกรณ์ไม่เพียงพอ มีจำนวนน้อย ต่อการทำความสะอาด
สามารถดำเนินการได้ตามปกติ
ความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกครองในการเรียนออนไลน์ในช่วงที่โรงเรียนหยุดทำการเรียนการสอน เช่น ความเอาใจใส่บุตรหลานในการเรียนออนไลน์ไม่มีอินเทอร์เน็ต
นักเรียนที่กักตัวเรียนรู้ไม่เต็มรูปแบบ
ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด เช่น เจลล้างมือ
ความต่อเนื่องในเนื้อหาวิชาที่เรียน
สถานศึกษามีการดำเนินตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โรงเรียนจัดให้ครูบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรการคัดกรองผู้มาติดต่อในโรงเรียน ครูจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ทั้งการจัดการเรียนการสอน และปฏิบัติหน้าที่คัดกรองฯ ในชั่วโมงว่าง แต่ในบางวันที่มีครูลา ไปราชการ หรือติดภารกิจอื่นๆ ทำให้ไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรคัดกรอง โดยโรงเรียนได้ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ และติด QR CODE ไทยชนะ ไว้บริเวณประตู 2 ไว้บริการสำหรับผู้มาติดต่อราชการ
นักเรียนบางคนเริ่มละเลยการปฏิบัติตามมาตรการต้องกระตุ้นและสร้างความตระหนัก
ฐานะของผู้ปกครองนักเรียนไม่มีสื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนแบบ 0n line
เวลาเรียนมีน้อยหลังจาเปิดเรียน
ผู้ปกครองขาดความดูแลเอาใจใส่นักเรียนเนื่องจากผู้ปกครองทำงานเข้ากะและทำโอที มีฐานะยากจน ขาดอุปกรณ์ เช่น มือถือ สัญญาณอินเทอร์เน็ต ทีวี กล่องสัญญาณดิจิทัล
นักเรียนบางคนไม่มีสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้เข้าเรียนได้ และสัญญาณอินเทอร์เน็ตขาดหายในบางครั้ง
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และจัดทำคู่มือการเรียน ใบความรุ้แบบฝึกให้กับนักเรียนที่ไม่พร้อมด้านสื่อ เทคโนโลยี สัญญาณอินเทอร์เน็ต ในช่วงที่หยุดเรียนจากสถานการณ์การแพร่ระบาด นอกจากนี้ยังได้จัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักการเว้นระยะห่าง Social distancing และสร้างความตระหนักให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณภูมิ ล้างมือบ่อยๆ โดยเคร่งครัด
ผู้ปกครองไม่ตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรการอย่างต่อเนื่องในการรับส่งนักเรียนไม่เว้นระยะห่างและไม่สวมหน้ากากขณะขับขี่รถจักรยานยนต์มาส่งนักเรียน
ปัญหาพี่พบ ในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนใช้รูปแบบ DLTV นักเรียน/ผู้ปกครองบางส่วนไม่มีอุปกรณ์ในการับชม/ผู้ปกครองบางส่วนไม่พร้อมดูแลเด็กในช่วงเวลาที่ครูสอน/มีภาระค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตรายเดือน
เทคโนโลยีไม่พร้อม และมีให้นักเรียนใช้บริการไม่เพียงพอ
ผู้ปกครองยังขาดความตระหนักบางส่วน
ปัญหาคุณภาพการเรียนของผู้เรียนเนื่องจากผู้เรียนไม่สามารถเรียนภาคปฏิบัติจริงได้ นักศึกษาบางคน มีอุปกรณ์ออนไลน์ไม่พร้อม ไม่มีสัญญษนอินเตอร์เน็ต
ต้องการเจลแอลกอฮอล
ขาดอุปกรณ์เทคโนโลยี
นักเรียนทีจำนวนมาก การเว้นระยะห่างในห้องเรียนบางห้องเรียนอาจไม่ได้ระยะห่าง 1-2 เมตร หากแยกห้องเรียน เพิ่มบุคลากร ครูผู้สอน ไม่เพียงพอ
ผู้เรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการศึกษา ทำให้บางครั้งการใส่หน้ากากอนามัย ค่อนข้างลำบากสำหรับผู้เรียน
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
ต้องใช้วัสดุจำนวนมาก และอุปกรณ์ที่มีราคาค่อนข้างสูง
ความเคยชินต่อการดำรงชีวิต เช่น ใช้ภาชนะในการดื่มน้ำ,ทานอาหาร,ร่วมกัน คืออุปสรรคในการสร้างความตระหนัก
สถานศึกษาขาดงบประมาณในการพัฒนา
เนื่องจากขณะนี้โรงเรียนดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียน 1 หลัง จำนวน 4 ห้องเรียน
โรงเรียนสามารถควบคุมดูแลตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ได้เฉพาะในบริเวณสถานศึกษาเท่านั้น ไม่สามารถกำกับดูเเลอย่างเข้มเมื่อนักเรียนอยู่บ้าน
ครูต้องคอยกำชับนักเรียนให้ปฎิบัติตามมาตรการฯ ขณะอยู่โรงเรียนบ่อยครั้ง
งบประมาณมีอยู่อย่างจำกัด
การเดินทางข้ามจังหวัดของผู้ปกครองนักเรียน
ผู้ปกครองบางส่วนไม่มีโทรศัพท์หรืออินเตอร์เน็ต
ผู้ปกครองบางส่วนไม่มีโทรศัพท์หรืออินเตอร์เน็ตที่จะให้นักเรียนเรียนออนไลน์ได้ทุกคน
ระเบียบปฏิบัติบางประการไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ โควิด 19 เช่น ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดอาหารกลางวันนักเรียน เป็นต้น
ขาดการดูแลช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุปกรณ์ในการป้องกัน
ผู้ปกครองขาดความตะหนักในการปฏิบัติตามมาตรการ
1.ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตของนักเรียนที่บ้านไม่สนองการใช้ต่อการจัดการเรียนการสอนระหว่างโรงเรียนและนักเรียน 2.เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ มือถือ ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ เพราะผู้ปกครองใช้ในการประกอบอาชีพ
รร.ไม่สามารถจัดสอนระบบ 0nline ได้เนื่องจากผู้เรียนไม่มีความพร้อมในด้านอุปกรณ์และสัญญาณอินเตอร์เน็ต
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ยังมีอุปสรรคบ้างสำหรับนักศึกษาที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัว หรือมือถือที่มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ไม่มีปัญหาในการเรียนการสอน
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ค่อนข้างสูง
เพราะเป็นโรงเรียนอนุบาลขนาดเล็กมีนักเรียน 60 คน จึงไม่มีปัญหาในการป้องกันและมีบุคลากรเพียงพอในการดูแลอย่างใกล้ชิด
การให้นักศึกษาหยุดเรียนเป็นเวลานานแม้ว่าจะมีการสอนออนไลน์และออนไซต์Online & Onsite Learning ทำให้เกิดสภาวะ Learning Loss หรือความรู้ที่หายไปให้ได้ส่งผลต่อมีคุณภาพผู้เรียน
โรงเรียนสามารถดำเนินการตามมาตรการป้องกัน covid-19 ได้เป็นอย่างดี
นักเรียนขาดแคลนอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน Online และมีปัญหาเรื่องสัณญานอินเตอร์เน็ต
ขาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ครูขาดประสบการณ์ในการสอนออนไลน์
ถ้าต้องเรียนที่บ้านเนื่องด้วยเป็นระดับอนุบาลและประถมศึกษา ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลนักเรียนในการเรียน online ทำให้นักเรียนมีการเรียนรู้ที่ไม่ีเต็มที่ เนื่องจากต้องไปทำงาน
ขาดงบประมาณในการจัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย
มีอุปสรรคในการสอนออนไลน์นักเรียนชั้นอนุบาล
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์มีข้อจำกัดสำหรับนักเรียน หลายคนที่พักอาศัยในพื่นที่ห่างไกล และระบบอินเทอร์เน็ตมีข้อจำกัด
ฐานะทางครอบครัวของนักเรียนแต่ละคนไม่เหมือนกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์การเรียนได้
นักเรียนขาดความเอาใจใส่ในการเรียนที่บ้าน ไม่สนใจเหมือนเรียนในห้องเรียน
ครูไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
ผู้เรียนขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรฯ เนื่องด้วยเป็ยวัยเด็ก จึงเป็นหน้าที่ของสถานศึกษา ครูอาจารย์ในการส่งเสริมให้ความรู้อย่างถูกต้องแก่นักเรียนเหล่านี้
คณะครูมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการสอนน้อยและไม่ทั่วถึงและนักเรียนขาดอุปกรณ์ในการรองรับการใช้งานผ่านเทคโนโลยีใหม่ๆ(ผู้ปกครองยากจนและไม่มีเวลาดูแล)
ความไม่ต่อเนื่องในการเรียน และบางกิจกรรมที่ต้องอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากต้องงดหรือปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมต่อสถานะการณ์
นักเรียนขาดอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารที่พร้อมในการเรียนออนไลน์ ทำให้นักเรียนบางส่วนไม่ได้ส่งงานตามเวลาที่กำหนด
นักเรียนขาดเครื่องมือในการเรียนการสอนในระบบออนไลน์
โรงเรียนยังต้องการ การสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกัน เจลแอลกอฮฮล์ นำ้ยาทำความสะอาดเพิ่มเติม
1.6.1 นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ มีอุปสรรคในการดูแลตนเองและวิธีการป้องกันตัวเอง ครูผู้สอนได้เน้นยำ ซ้ำทวนในการดูแลตัวเอง เช่น สวมใส่แมส ล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เบื้องต้น 1.6.2 การเว้นระยะห่างตลอดเวลาในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระดับเตรียมความพร้อมเป็นเรื่องยาก
สถานศึกษามีความพร้อม ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
ยังต้องเตือนให้สวมหน้ากากอนามัย
มีปัญหาบ้างเล็กน้อย สามารถแก้ปัญหาได้ แต่ถ้ายิ่งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐก็จะดีมากยิ่งขึ้นค่ะ เช่น เจลแอลกอฮอล์
นักเรียนที่ม่รับบริการเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านต่างๆ ทำให้การดูแลป้องกันเป็นไปได้ยาก เช่นการสวมหน้ากากอนามัย แต่จะมีครูและพี่เลี้ยงช่วยดูแลรักษาความสะอาด
การเว้นระยะห่างในเด็กปฐมวัยไม่สามารถทำให้เด็กเว้นระยะห่างได้ตามมาตราฐาน
นักเรียนบางคนไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้เนืืองจากอุปกรณ์ไม่พร้อม
เนื่องจากมีแต่นักเรียนปฐมวัย จึงทำให้การใช้มาตรการบางอย่าง อาจไม่เต็มที่
ผู้ปกครองขาดความรู้ในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน
สถานศึกษามีมาตรการคัดกรองผู้เข้ามาภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานกรมอนามัย
ในศูนยฺ์พัฒนาเด็กเล็กนักรียนส่วนใหญ่ เป็นเด็กอายุ 2-3 ปี การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในศูนย์ฯ ค่อนข้างลำบากในการจัดเว้นระยะห่าง ในการจัดกิจกรรม
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
โรงเรียนไม่พบปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำหรับสถานศึกษา
ข้อจำกัดของความพิการแต่ละประเภท ในการปฏิบัติตนเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยครูต้องดูแลใกล้ชิด
เนื่องจากเป็นเด็กระดับอนุบาล(ปฐมวัย) อุปสรรคจึงมีบ้างทางด้านความตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ไม่มี เนื่องจากครูช่วยเหลือกันทุกฝ่าย
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด จัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
การกำหนดวันปิด-เปิด การเรียนการสอนชดเชยไม่แน่นอน
นักเรียนไม่สามารถเรียนออนไลน์และON-AIR
ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐในการปฏิบัติ
นักเรียนมองไม่เห็นกระดาน เนื่องจากติดฉากกั้น
เด็กพิเศษบางส่วนไม่ยินยอมใส่หน้ากากอนามัย
โรงเรียนเป็นลักษณะโรงเรียนประจำ จึงไม่มีปัญหาต่อการจัดการเรียนการสอน
ขาดแคลนงบประมาณเพราะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
การจัดการเรียนการสอน online อุปสรรคคือนักเรียนมีฐานะทางครอบครัวอยากจนขาดแคลนสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
ส่วนใหญ่นักเรียนอยู่กับปู่ย่าตายายมีอาชีพเป็นเกษตรกร ไม่มีความรู้ที่จะช่วยในการทบทวบบทเรียนให้กับนักเรียนได้ในขณะที่กลับไปบ้าน จึงทำให้นักเรียนได้มีปัญหาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
เนื่องจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และการประกาศหยุดเรียนตามนโยบายของรัฐบาล นักเรียนจึงเรียนได้ไม่เต็มที่และเวลาเรียนไม่เพียงพอ ทำให้เวลาเรียนของนักเรียนไม่ครบตามหลักสูตร ทางโรเรียนจึงจัดให้มีการเรียนชดเชยในวันเสาร์ของทุกๆสัปดาห์
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
นักเรียนบางคนขาดความพร้อมในการเข้าถึงเทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอน ไม่มี Smart Phone หรือ อินเทอเน็ต
กาารจัดกิจกรรมการเรียนสอนไม่ต่อเนื่อง
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
โรงเรียนดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่่างเข้มงวด
ไม่สามารถลงทะเบียนด้วยappไทยชนะได้เนื่องจากบนโรงเรียนไม่ค่อยมีสัญญาณอินเตอร์เนตที่เสถียร
การจัดการเรียนการสอนไม่มีปัญหา อุปสรรค 1.นักเรียนบางครั้งอาจลืมตัวอยู่ใกล้กันบ้าง จับกลุ่มบ้าง แต่ก้อต้องคอยเตือนให้ปฏิบัติตามมาตรการ 2.เมื่ออยู่ในโรงเรียนสามารถควบคุมให้อยู่ในมาตรการได้ แต่เมื่อนักเรียนกลับบ้านแล้วทางโรงเรียนไม่สามารถควบคุมได้ ต้องให้ความรู้นักเรียนในการป้องกันตนเอง
ผู้ปกครองบางส่วนขาดความพร้อมในด้านการเงินส่งผลต่อนักเรียน เช่นการจัดหาหน้ากากผ้า หรือการขาดสื่อการสอนทางไกลในกรณีโรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอนทางไกล
การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยถ้าจัดแบบ Online ไม่ค่อยเหมาะกับเด็กอนุบาล
พาหนะในการมาโรงเรียน เช่น รถรับส่ง มีความแออัดยัดเยียด และอาชีพของผู้ปกครองมีความเสี่ยง เช่น ขายลอตเตอรี่
ผู้เรียนบางส่วนยังไม่มีความพร้อมเรื่องการเรียน ออนไลน์ (online) ทั้งเรื่องอุปกรณ์และอินเทอร์เน็ต
ด้านเทคโนโลยีการรับข่าวสารข้อมูลของนักเรียน นักเรียนมีอินเทอร์เน็ตน้อย
ขณะนี้ยังไม่พอปัญหา
ผู้ปกครองบางท่านขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทางโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันให้กับผู้ปกครอง
โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างดี
ไม่มีปัญหา และอุปสรรคใดๆ
ยังขาดอุปกรณ์สนับสนุนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 เช่น เจลแอลกอฮอร์ หน้ากากอนามัย น้ำยาฆ่าเชื้อ หรืออุปกรณ์ทำความสะอาด เป็นต้น
ปริมาณของเจลแอลกอฮอร์ที่ใช้ในแต่ละวันต้องใช้ปริมาณมาก เพราะทำตามมาตรการทุกวัน จึงเป็นค่าใช้จ่ายต่อเดือน ต่อปีการศึกษาที่ค่อนข้างสูง เครื่องมือวัดอุณหภูมิอัตโนมัติมีราคาสูง มีจำนวนเครื่องไม่เพียงพอและเสียง่าย
ผู้เรียนร้อยละ 40 ยังขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรการฯ เช่น การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา โดยเฉพาะในเด็กเล็กครูต้องคอยควบคุม กำกับอยู่ตลอดเวลา
ไม่มีปัญหาเเละอุปสรรค
ผู้เรียนบางคนมีสื่ออุปกรณ์ในการเรียนไม่พร้อมสำหรับเรียนออนไลน์
นักศึกษาบ้างส่วนไปทำงานต่างจังหวัดไม่สามารถเดินทางมาเรียนได้
ปัญหาของการเรียนออนไลน์ นักเรียนบางคนไม่มี ทีวี ไม่มีอินเตอร์เนต
1.ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ในกระบวนการคัดกรอง,ขาดหน้ากากอนามัย,ขาดสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล
ขาดหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ
การเรียนของผู้เรียนไม่ต่อเนื่องทำให้ขาดสมาธิไม่ค่อยสนใจเรียน
การปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) และ 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ)ไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากมีครูไม่ครบห้องเรียน จึงย้ายนักเรียนจากห้องเรียนมาเรียนที่ห้องประชุมแทนการขยายห้อง
โรงเรียนไม่สามารถเข้าไปกำกับดูแลการเดินทางมาและกลับของนักเรียน ที่มากับรถโดยสาร หรือรถรับส่งนักเรียนได้อย่างเต็มที่
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 2019 ผู้ปกครองไม่ค่อยสนใจในการจัดการเรียนการสอน
ขาดแคลนหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ
นักเรียนบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต
นักเรียน อยู่กับผู้ปกครอง ที่เป็นคุณตาคุณยาย ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
กระบวนการจัดกานเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์นักศึกษาไม่สามารถเข้าถึง
เนื่องด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในบางรายวิชา/กิจกรรม ต้องลงมือปฏิบัติหรือมีการรวมกลุ่ม ทำให้นักเรียนไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมบางอย่างได้เต็มที่ศักยภาพเท่าที่ควรเหมือนในสถานการณ์ปกติ
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
เกิดความระแวงต่อกัน
การจัดการเรียนการสอนแบบ Online นักเรียนบางคนไม่มีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ และสัญญาณอินเตอร์เน็ต
สถานศึกษามีความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรการฯ
โรงเรียนไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ผู้ปกครองบางรายปิดบังข้อมูล
การจัดการเรียนการสอนในช่วงโควิด-19 มีปัญหาและอุปสรรคเนื่องจากนักเรียนบาวคนไม่มีอุปกรณ์ในการเรียนonline
อุปกรณ์ในการเข้าถึงการเรียนออนไลน์ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่รับบริการที่บ้าน
วัสดุอุปกรณ์ในการคัดกรองมีคุณภาพไม่เที่ยงตรงในบางครั้ง เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ
ไม่พบปัญหาอุปสรรค
ในการจัดการเรียนการสอนแบบ on line /on air/ ทางโรงเรียนไม่สามารถจัดได้ เนื่องจาก ผู้ปกครอง ไม่มีความพร้อมในอุปกรณ์เช่น อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์ในการติดต่อสื่อสาร
นักเรียนระดับประถมมักจะลืมตัวขาดการเว้นระยะห่างในช่วงพักกลางวัน
มีครูสอนไม่ตรงเอก
ขาดเจ้าหน้าที่ธุรการ ทำให้ครูต้องลงมาทำหน้าที่ธุรการ ส่งผลให้สอนได้ไม่เต็มที่
เมื่ออยู่ที่บ้าน/ชุมชน นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้ทำตามมาตรการป้องกันโควิด-19เท่าที่ควร
ผู้เรียนเป็นกลุ่มเด็กพิเศษมีข้อจำกัดในการสวมหน้ากากอนามัย
ปัญหาคุณภาพผู้เรียนที่ไม่มีอุปกรณ์การเรียนออนไลน์
ปัญหาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน เนื่องจากผู้เรียนขาดความพร้อมในการเรียนออนไลน์ หากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาและมีความจำเป็นต้องปิดสถานศึกษา
นักเรียนที่มารับบริการเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ไม่สามารถป้องกันตนเองตามมาตรการป้องกันที่ถูกต้องได้ตลอดเวลา
ผู้ปกครองไม่เข้าถึงระบบเทคโนโลยี ทำให้โรงเรียนติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองได้ไม่ทั่วถึง
ผู้ปกครองบ้างท่านไม่ตระหนักถึงความปลอดภัยของบุตรหลาน
ไม่พบปัญหาและอุปสรรคๅ
กิจกรรมและรูปแบบ การออกแบบการเรียนรู้ไม่หลากหลายเท่าที่ควร
ถ้ามีการใช้ไฟฟ้าหลายจุด ไฟจะตก เรื่อง หม้อแปลงมีขนาดเล็ก
เด็กพิเศษบางคนไม่สามารถสวมหน้ากากอนามัยได้
ความเข้มข้นของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคฯ ขณะที่ผู้เรียนอยู่กับครอบครัวและชุมชน
สถานศึกษาประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ
การจัดการเรียนการสอนสอนไลน์มีข้อจำกัดสำหรับนักเรียนหลายคนที่พักอาศัยในพื้นที่ห่างไกล และระบบอินเทอร์เน็ตมีข้อจำกัด
ไม่มีปัญหาในด้านการจัดการ
สามารถดำเนินการตามมาตรการได้
ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน
อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้ตลาดบางแคทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติได้อย่างต่อเนื่อง และความพร้อมของผู้เรียนในการเรียนแบบออนไลน์ที่ยังไม่พร้อมเนื่องจากขาดอุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย
ไม่มีปัญหา และอุปสรรค
การติดต่อสื่อสาร อินเตอร์เน็ตของนักเรียนยังไม่ทั่วถึง เนื่องจากนักเรียนบางครอบครัวมีเครื่อง สมาร์ตโฟนเครื่องเดียว
ขาดงบประมาณเพิ่มเติม
การใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน นร.ต้องใช้กับผู้ปกครอง โดยเฉพาะบางครอบครัวมีโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียวแต่มีบุตรหลายคน
การเฝ้าระวัง,การสร้างความตระหนักในตัวนักเรียนทุกคนให้ปฎิบัติตนตามมาตราการป้องกันโควิด-19อย่างเคร่งครัดในภาวะการมาเรียน 100 %
ขนาดห้องเรียนไม่สามารถเว้นระยะได้ตามมาตรการกำหนด
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
เนื่องจากมีการขยายห้องเรียน ๆ ละ ไม่เกิน 25 คน จึงทำให้ครูไม่เพียงพอต่อการสอน
ไม่พบปัญหา เนื่องจากปรับการจัดการเรียนการสอนตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
ประชากรในชุมชน บางส่วนยังขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรการ
ประชาชนในชุมชนบางส่วนยังขาดความตระหนักที่จะปฏิบัติตามมาตรการ
ผู้ปกครองขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ
ผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียนไม่ปฏิบัติตามมาตรการ
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีค่ะเพราะเราทำตามกฏระเบียบของกระทรวงศึกษาที่บอกมา
ปัญหาจากภายนอกโรงเรียนคือการจราจรโดยรอบบริเวณโรงเรียนซึ่งจะประสบปัญหาติดขัดหากเกิดเหตุเหตุการณ์หรือสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นโดยเฉพาะในเวลาเร่งด่วน เช้า-เย็น ที่ ผปค.เข้ามารับส่งบุตรหลาน
ผู้เรียนบางคนขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรการ
มีผู้เรียนบางคนเท่านั้นที่ขาดความตระหนักในการปฏิบัตืตามาตรการ
บุคลากรบางท่านขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรการฯ
เทคโนโลยีการเรียนการสอน onair
บุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ ยังขาดการควบคุมป้องกันอย่างเข้มงวด
ห้องเรียนมีไม่เพียงพอสำหรับนักเรียนจำนวนมาก ในการจัดการเรียนการสอนแบบเว้นระยะห่าง1-2 เมตร
การดูแลนักเรียนให้มีความปลอดภัย
การจัดการเรียนการสอนแบบปกติจะควบคุมได้ยากในเรื่องของการสัมผัสกันและกันของนักเรียน
ครูต้องคอยดูนักเรียนอยู่เสมอ เพราะนักเรียนมักลืมตัวเล่นกันอย่างใกล้ชิด ต้องคอยบอกกล่าวให้มีการเว้นระยะห่างและล้างมือบ่อยๆ
1.นักเรียนบางส่วน ไปช่วยงานผู้ปกครองที่สวน และไร่ จึงไม่ได้มารับใบงานด้วยตนเอง 2. ผู้ปกครองบางส่วน ไม่สามารถ อ่านหรืออธิบายใบงานให้นักเรียนเข้าใจได้
การจัดสรรงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ในการคัดกรองกรณีที่อุปกรณ์ชำรุดเนื่องจากใช้บ่อยและเป็นเวลานาน
นักเรียนบางส่วนมีอุปกรณ์สำหรับการเรียนแบบออนไลน์ไม่สมบูรณ์
การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิต ผู้ปกครองทำงาน บางส่วนดูแลนักเรียนไม่ทั่วถึง ส่งผลถึงการสอนที่ต้องการดูแลเอาใจใส่โดยเฉพาะนักเรียนชั้นเด็กเล็ก
จำนวนครูที่สอนตรงสาขาวิชาขาดแคลน
ขาดการลงทะเบียนไทยชนะ
ผู้ปกครองที่มากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง
ไม่ได้อยู่ในพื้นที่การแพร่ระบาด
ขาดอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
อุปกรณ์ไม่เพียงพอ
ไม่มีปัญหา ทางโรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องการและได้รับความร่วมมือจากคณะครู บุคลากรทุกท่าน และนักเรียนทุกคนเป็นอย่างดี
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
โรงเรียนมีการป้องกันตามมาตรการอย่างเคร่งครัดแต่ยังต้องการงบประมาณเพื่อนำไปใช้ในเรื่องของการป้องกันและควบคุมโรคต่อไปเพื่อความปลอดภัยและยังต้องการเครื่องมือที่ใช้ในการคัดกรองอยู่อีกเป็นจำนวนมากเพราะส่วนใหญ่โรงเรียนจัดสรรงบได้อย่างจำกัด
ไม่มีอุปสรรคในการทำงาน
ไม่มีอุปสรรคในการทำงาน
1. นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ มีอุปสรรคในการดูแลตนเองและวิธีการป้องกันตัวเอง ครูผู้สอนได้เน้นยำ ซ้ำทวนในการดูแลตัวเอง เช่น สวมใส่แมส ล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เบื้องต้น 2. การเว้นระยะห่างตลอดเวลาในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระดับเตรียมความพร้อมเป็นเรื่องยาก
ความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ต ทำให้การจัดการเรียนการสอนเมื่อเกิดสถานการณ์แพร่ระบาด Covid-19 ขาดประสิทธิภาพ
ปัญหาทางการเงินของครอบครัวผู้ปกครอง ส่งผลต่อความพร้อมต่อการเรียนในกรณีเรียนออนไลน์
จัดการเรียนการสอนตามบริบทของโรงเรียน ขอความร่วมมือด้านงบประมาณจากองค์กรที่เกีย่วข้อง
ขาดแคลนอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ ยา เจลล้างมือ น้ำยาค่าเชื้อทำความสะอาดพื้นผิวสัมพัส
ผู้เรียนขาดทรัพยากรสนับสนุนและสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน
ในการปฏิบัติตามมาตรการของโรงเรียนในกรณีวันหยุด เมื่อเด็กอยู่ที่บ้านในวันหยุด โรงเรียนไม่สามารถติดตามเด็กได้ตลอดเวลาว่าเด็กปฏิบัติตามมาตรการหรือไม่ เช่น อาจจะมีญาติมาจากต่างจังหวัด
ผู้ที่มาติดต่อขาดความตระหนักในการปฏิบัติมาตรการฯ
การจัดกิจกรรมการเรียนไม่คล่องตัวเนื่องจากต้องเว้นระยะห่าง กิจกรรมบางอย่างไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ
นักเรียนขาดแคลนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตในการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
ขาดเครื่องมือสื่อสาร
เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนค่อนข้างควบคุมได้ยากเนื่องจากเป็นเด็กเล็ก
สถานศึกษามีความพร้อมในการป้องกันและเฝ้าระวัง
เมื่ออยู่ภายในโรงเรียนผู้เรียนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดโดยมีคุณครูกำกับดูแล แต่เมื่อกลับออกไปจากโรงเรียนด้วยวัยของผู้เรียนอาจไม่ได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดซื้อเจลล์แอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยสำรอง
นักเรียนยัง เด็ก การควบคุม ระยะห่างทำได้ยาก
นักเรียนบางคนขาดแคลนหน้ากากอนามัย
สถานศึกษาสามารถดำเนินการตามนโยบายได้ทำให้ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนยังมีพื่นที่เปิดเนื่องจากมีรั้วเพียง2ด้าน
ผู้ปกครองขาดความตระหนักในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ของบประมาณสนับสนุนในการพัฒนา/ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรการ
เนื่องจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ มีนโยบายในการดูแลเด็กพิการอย่างใกล้ชิด และมีการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา
นักเรียนไม่มีความพร้อมเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร สัญญาณอินเทอร์เน็ต และผู้ปกครองต้องไปทำงานไม่มีเวลาดูแลควบคุมให้นักเรียนเรียนรู้แบบทางไกล ( On-air , On-line)
นักเรียนขาดอุปกรณ์ สัญญาณอินเทอร์เน็ตไว้สำหรับการเรียนออนไลน์
นักเรียนมีความหลากหลายด้านเศรษฐกิจ อันส่งผลให้มีความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา เช่น ระบบอินเทอร์เน็ตไม่เพียงพอ บางครอบครัวใช้ wifi บางครอบครัวใช้อินเทอร์เน็ตมือถื
วัสดุที่ใช้ในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ไม่เพียงพอ
โรงเรียนปฏิบัติตามนโยบานของสพฐ.ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การเข้าถึงอุปกรณ์เรียนออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น โทรทัศน์, โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต หรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีข้อจำกัด
างครั้งเละเลยในมาตรการตามสภาวะการลดลงของผู้ติดเชื้อ
ผู้เรียนต้องช่วยผู้ปกครองในการทำงานและมีความเสี่ยง
มีนักเรียนบางส่วนไม่มีอุปกรณ์ในการรับชมการจัดการเรียนการสอนแบบDLTVโรงเรียนแก้ปัญหาโดยการให้ครูประจำชั้นนำแบบฝึก​ ใบงาน​ ไปสอนนักเรียนที่บ้านหรือการจับกลุ่มเรียนกับเพื่อนบ้านใกล้เคียง
ปัญหาเรื่องคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน เนื่องจากนักเรียนบางส่วนขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์สำหรับการเรียนรู้และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนแล้วผู้ปกครอง ต้องร่วมกันป้องกันและควบคุมตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด