assignment

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ
เนื่องจาก รอบๆบริเวณโรงเรียนอยู่ในพื้นที่เสี่ยง มีชาวพม่าพลัดถิ่นอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก อาจจะขอให้พิจารณาเป็นพิเศษในเรื่องของเวลาเรียน และการประเมินผลตามสภาพจริง หากมีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น
ขอรับงบประมาณเพิ่มเติมในการเฝ้าระวังเรื่องนี้
ควรจัดสรรงบประมาณ และบุตคลากรให้เพียงพอ
ควรมีการสนับสนุนด้านงบประมาณ
หน่วยงานรัฐต้องให้ความช่วยเหลือในเรื่องอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านเงินรายหัวนักเรียนบ้าง เพื่อให้มีงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการตรวจคัดกรอง หรือการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการ covid 19
ของบประมาณสนับสนุนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง
ได้รับการสนับสนุน ความช่วยเหลือจากส่วนราชการ
โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการและคำสั่งของ สพฐ.
ต้องการให้ต้นสังกัดสนับสนุนงบประมาณ เนื่องจากสถานศึกษามีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ ในการซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เช่น หน้ากากอนามัยสำรอง และเจลล้างมือ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ต้องจัดหางบประมาณอยู่เรื่อยๆ ซึ่งบางครั้งไม่เพียงพอ
1.ควรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือมีความชำนาญ มาดูแลและให้คำแนะนำแก่บุคลากรและนักเรียนในสถานศึกษา 2.ควรจัดสรรงบประมาณหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการป้องกันโควิด-19 ให้กับสถานศึกษา 3.ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ควรมีการยืดหยุ่นในการวัดและประเมินผลของนักเรียน
สถานศึกษาสร้างความตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญของมาตรการการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กับชุมชนและผู้เรียน
ควรจัดหางบมาปรับปรุงซ่อมแซมอ่างล้างมือ ซื้อเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากแจกนักเรียน
จัดสรรงบประมาณสู่ รร.โดยตรง
อยากให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตครอบคลุม
ครูไเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
กระทรวงศึกษาธิการควรจัดสรรงบประมาณ
การจัดอุปกรณ์ทำความสะอาดและหน้ากากอนามัย​ เจลล์แอลกออล์ทำความสะอาด
ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มให้โรงเรียน
จัดสรรงบประมาณโดยตรงถึงโรงเรียนเนื่องจากจะได้นำไปใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องที่ต้องการและใช้ประโยชน์ตามบริบทของโรงเรียนจริง ขอรับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่ม เนื่องจากห้องเรียนไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรการ
ครูไม่ครบชั้น อยากให้จัดครูให้ครบชั้นเรียน
ทางโรงเรียนได้จัดอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 บางส่วน ต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติม หากเป็นไปได้ต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขาดงบประมาณในการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันฯ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุม อย่างจริงจังสม่ำเสมอและให้ข้อมูลที่เป็นจริง
สพฐ.ควรจัดสรรงบประมาณสู่โรงเรียน
โรงเรียนดำเนินการตามบริบทที่เอื้ออำนวยให้ และพยายามให้สอดคล้องกับมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับโรงเรียน
ภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณ/อุปกรณ์ ในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันให้กับโรงเรียนเอกชนบ้าง
ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ เจลล้างมือ สำหรับการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-10) ตามการปฏิบัติ 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC)
ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพความพิการ และพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคน โดยครูผู้รับผิดชอบสอดแทรกวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ให้เป็นวิถีชีวิตใหม่ในรูปแบบ New Normal
อยากให้หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันโควิด เช่น เจลแอลกอฮอล์ สบู่เหลวล้างมือ และหน้ากากอนามัย ให้กับโรงเรียนให้เพียงพอต่อความต้องการ
ในส่วนของการศึกษา ควรมีมาตรการที่ชัดเจนในเรื่องของการวัดและประเมินผลสำหรับนักเรียนที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนที่ไม่สามารถข้ามมาเรียนได้ตามปกติ ต้องเรียนผ่านระบบทางไกลผ่านดาวเทียม และรับแบบฝึกไปศึกษาและทำด้วยตนเอง
มีการเฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์​ให้ปฏิบัติ
ควรมีการจัดงบประมาณ ในการตรวจเชิงรุกในสถานศึกษา
1. จัสรรงบประมาณแก่ทางโรงเรียน 2. ครูควรกำชับและให้ความรู้ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรค
2.1 งบประมาณในการใช้เพื่อป้องกันใช้จำนวนเงินเยอะมา เช่น ล้างมือบ่อยๆ เกิดการสิ้นเปลืองมาก เจลล้างมือที่ต้องจัดหาไว้ตลอดเวลา หน้ากากอนามัยสำหรับแจกนักเรียน น้ำยาทำความสะอาดฉีดพ้น เครื่องมือวัดไข้ 2.2 การเรียนออนไลน์ ไม่เหมาะกับเด็กเล็ก เด็กขาดความสนใจ ผู้ปกครองไม่มีเวลาพอที่จะให้ร่วมมือ ครูมีความชำนาญการสอนในห้องมากกว่า การแสดงทางออนไลน์ ซึ่งต้องใช้ทักษะการแสดงเสริมเพื่อให้เกิดความสนใจ
สถานศึกษาขาดแคลนงบประมาณด้านการพัฒนาและปรับปรุงตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVIT-19)
ต้องการงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรค
ควรให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 เช่น จัดซื้อเจลล์แอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส และอุปกรณ์สำหรับการจัดทำที่ล้างมือ เป็นต้น
ต้องการให้มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกัน เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง แอลกอฮอลล์ สบู่เหลว เป็นต้น
ต้องการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาอบรมให้ความรู้กับนักเรียน และช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ เมื่อเกิดการเผชิญเหตุเมื่อพบผู้ติดเชื้อ
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือ
ไม่มีปัญหาในการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง
-นักเรียนบางส่วนขาดความตระหนัก ต้องคอยควบคุม กำกับอย่างใกล้ชิด -ควรหาวัสดุ อุปกรณ์ให้กับสถานศึกษา เช่น เจล แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย เพื่อทดแทน เสริมให้แก่สถานศึกษา
งบประมาณสนับสนุนยังขาดแคลน
ควรจัดงบประมาณให้กับสถานศึกษาเพิ่มขึ้น
อยากให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา/ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตการ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ขอให้รัฐจัดงบประมาณสนับสนุนในส่วนนี้ด้วย
จัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคเช่นเจลแอลกอฮอล์ สบู่ เครื่องมือวัดอุณหภูมิเป็นต้น
สถานศึกษาขาดงบประมาณ หน้ากากอนามัย เครื่องวัดไข้ เจลล้างมือ เนื่องจากงบประมาณน้อย ผู้ปกครองยากจน
สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ
ขาดงบประมาณในการซื้ออุปกรณ์ หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ
อยากให้หน่วยงานสาธารณสุขเข้ามาดูแล เช่นทำความสะอาดใหญ่เดือนละ 1 ครั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเข้มงวดในการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่กำหนด
ช่วยดูแลรร.ขนาดเล็ก
ต้องการเครื่องวัดไข้ที่ทันสมัย
ควรจัดงบประมาณเพื่อสนับสนุนตามมาตรการฯ ทดแทนเงินอุดหนุนเนื่องจากโรงเรียนได้ใช้เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนมาตรการฯเป็นจำนวนมากจนขาดสภาพคล่องในการจ่ายค่าสาธารณูปโภค
ควรมีงบประมาณ สนับสนุนเพื่อการป้องกันทั้งระบบ
ควรได้จัดสรรครูให้ ครบทุกชั้นเรียน
ให้งบประมาณกับโรงเรียนในการป้องกันโรคโควิคอย่างเร่งด่วน ลดวันหยุดเพิ่มเติมเพนสะเวลาเรียนไม่เพียงพอ ส่งครูให้ครบทุกห้องมทุกชั้น
ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
ดำเนินการตามต้นสังกัด สาธารณสุขและมาตรการต่างๆอย่างเข้มข้น ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ
ควรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพให้สถานศึกษา
ควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
หน่วยงานสาธารณะสุขควรเข้ามาสนับสนุนในส่วนของเจลแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยแก่สถานศึกษาในเขตพื้นที่
งบประมาณไม่เพียงพอ
ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลบุตร-หลาน กรณีต้องเรียนที่บ้าน
คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนร่วมมือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)เป็นอย่างดีครับ
ทุกคนต้องปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันแะควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
ทางโรงเรียนบ้านเจาะตาแม ได้ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหว พร้อมทั้งได้แจ้งให้นักเรียนและคณะครูทราบเป็นประจำ พร้อมทั้งดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มงวด
ขอสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา/ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรการฯ
ควรสนับสนุนงบประมาณให้แก่สถานศึกษา
สถานศึกษาขาดงบประมาณในการพัฒนา/ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรการฯ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อปรอทวัดไข้ เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบส่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง เกิดเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์
รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือโรงเรียน ที่ได้บริหารจัดการงบประมาณในการป้องกันโรคติดเชื้อไว้รัสโควิด-19 และงบประมาณในซื้ออุปกรณ์และสื่อในช่วงการเรียนออนไลน์ที่ผ่านมา
ขอสนับสนุนอุปกรณ์การทำความสะอาด น้ำยาล้างห้องน้ำ เจลล้างมือ สบู่ หน้ากากผ้า
ต้องการงบประมาณจัดซื้อเจลและหน้ากากอนามัย สบู่ แก้วน้ำพลาสติกสำหรับใช้ส่วนตัว
โรงเรียนจัดการเรียนซ่อมเสริมและเรียนชดเชยให้แก่นักเรียน โดยขยายเวลาเรียนวันละ 1 ชั่วโมง
อยากให้ส่วนกลางมีการจัดหาเครื่องวัดอุณหภูมิที่ไม่ต้องใช้คนในการคัดกรองจะลดความเสี่ยงต่อผู้ปฏิบัติงานลง
ของบประมาณในการพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรการฯ
ต้องการงบประมาณในการดำเนินการ
ต้องการงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องการ
ขอความอนุเคราะห์ จัดสรรอุปกรณ์ทางการป้องกันcovic-๑๙ แก่โรงเรียนขนาดเล็ก
จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์
ขอสนับสนุนงบประมาณ
ควรจัดเวลาเรียนให้เหมาะสมกว่านี้
อยากให้ทางต้นสังกัดจัดงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการป้องกันตามมาตรการ
ยังคงต้องเข้มงวด ในมาตรการรักษาระห่างทางสังคม
โรงเรียนใช้งบประมาณบางส่วนจากโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทำให้โครงการดังกล่าวมีงบประมาณลดลง ควรจัดงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ
รัฐควรจัดงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ ในการป้องกันไวรัส Covid-19 อย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนได้รับการช่วยเหลือจากอำเภอ และเทศบาล ประจำตำบล แต่ก็ยังขาดอุปกรณ์ช่วยป้องกันอยู่ค่ะ อยากให้สนับสนุนเรื่องนี้ค่ะ 1.อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ 2.แมส 3.เจลล้างมือ เพราะใช้แล้วหมดไป บางทีไม่มีงบประมาณที่จะซื้อมาเผื่อใว้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
ชาดงบประมาณในการพัฒนาความรู้ของเด็ก
ศธ.จังหวัดควรทำ clipสั้นๆแต่ละ บทเรียนให้ใช้เป็นส่วนกลาง (สถาบันติวในจังหวัด) สำหรับการสอน online ใช้ระบบบังคับให้นำไปใช้ รร.เอกชนทำเพิ่มเติม
ควรสนับสนุดวัสดุ/อุปกรณ์ป้องกันตนเองและฆ่าเชื้อ เช่น หน้ากากอนามัย น้ำยาฆ่าเชื้อ น้ำยาล้างมือ เป็นต้น
กระทรวงสาธารณสุขควรจัดสรรงบประมาณและหรือวัสดุอุกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ป้องกันตามมาตรการ และสาธารณสุขจังหวัด อำเภอ รพ.สต.และเจ้าหน้าที่อสม.เข้ามามีส่วนร่วมกันและสนับสนุนตรวจคัดกรองกับโรงเรียนตลอด
การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ทางโรงเรียนมีความเห็นว่าหน่วยงานต้นสังกัดควรสนุบสนุนในส่วนของอุปกรณ์ป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เช่น หน้ากากอนามัย น้ำยาล้างมือ แอลกอฮอลเจลลหรือสเปรย์ เครื่องวัดอุณหภูมิ น้ำยาฆ่าเชื้อ ฯลฯ
ให้ช่วยสนับสนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินการเฝ้าระวังโรคอย่างต่อเนื่องด้วย
สพฐ. ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้โรงเรียนสำหรับการพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรการฯ
ของบประมาณในการดำเนินงานป้องกันโควิด -19
ขอรับการจัดสรรงบประมาณในส่วนของหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มเติม
ขอรับการจัดสรรงบประมาณในส่วนของหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มเติม
ควรจัดงบประมาณสนับสนุนในเรื่อง หน้ากากอนามัย เจล แอลกอฮอล์ เครื่องวัดไข้ที่มีคุณภาพ น้ำยาฆ่าเชื้อและอื่นๆที่เหมาะสม
โรงเรียนขาดงบประมาณ
ควรมีการจัดสรรหน้ากากอนามัยให้นักเรียน
สนับสนุนอุปกรณ์สิ้นเปลือง เช่น เจลแอลกอฮอล์ , แอลกอฮอล์ , หน้ากากอนามัยสำหรับนักเรียน หรือสนับสนุนงบประมาณบางส่วนสำหรับจัดซื้อให้กับโรงเรียน
1. ควรสอดแทรกการป้องกันและการปฏิบัติตนในสถานการณ์โควิด -19 ในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกชั้นเรียนอย่างจริงจัง 2. ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงห้องเรียน 3. ควรขอความร่วมมือบุคคลที่เข้ามาในโรงเรียนให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง
ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง ตลอดจนมีการส่งเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้ ความเข้าใจกับสถานศึกษา นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด
มีงบประมาณให้โรงเรียนในการจัดหารอุปกรณ์ต่างๆ ในการป่องกันโควิด 19
ควรสนับสนุนงบประมาาณอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ
1.สถานศึกษาขาดงบประมาณในการพัฒนา/ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรการฯ 2.อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ไม่เพียงพอ/ไม่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับโรงเรียน
1.ควรจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนเพิ่มเติมจากงบสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (รายหัว) ปกติ เพราะไม่เพียงพอ 2. จัดครูขาดแคลนตามเกณฑ์รวมทั้งอัตรานักการภารโรงให้โรงเรียน
1.ส่งเสริมการพัฒนาครู นักเรียน ใช้ส่ือเทคโนโลยีมาจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้น 2. ประชาสัมพันธ์/ขอความร่วมมือในการติดตามทวงงานของนักเรียนจากผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ
ควรพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน เนื่องจากจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
ให้ปีการศึกษาหน้าและต่อๆไปเปิดเรียนตามปกติแต่มีมาตรการคุมเข้ม
เนื่องจากจำนวนครูน้อยทำให้ต้องค่อยดูแลนักเรียนควบชั้น ทำให้นักเรียนเรียนได้ไม่เต็มที่ แต่ทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
ยังมีนักเรียนส่วนน้อยที่ยังขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด ทำให้สถานศึกษาต้องงดกิจกรรมบางกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน เช่น กิจกรรมกีฬา กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ การเดินรณรงค์ด้านต่างๆ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ไม่สามารถจัดในรูปแบบออนไลน์ ดังนั้นหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง ควรออกแบบกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมและลักษณะอันพึงประสงค์ ในลักษณะที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนมากที่สุด
ยื่นขอกู้เงินเยียวยา โควิด19 ไปนานแล้ว รออนุมัติและรอรับเงินเยียวยาอยู่ค่ะ
จัดการเรียนการสอนชดเชย
ทางรัฐบาลควรมีงบสนับสนุน ให้ ร.ร.บ้าง เช่น เจล เครื่องวัดอุณหภูมิ
ขาดงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง
1.จัดงบประมาณสนับสนุน ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำสบู่เหลว เจลแอลกอฮอล์ /สนับสนุนหน้ากากอนามัยที่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน 2.สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาห้องเรียนเพิ่มเติม หรือปรับปรุงพื้นที่สำหรับแยกห้องเรียนที่มีนักเรียนเกิน 25 คน
นายธนสิทธิ์ ไชยศรีหา
จำนวนครูไม่เพียงพอกับจำนวนห้องเรียนและยังขาดงบประมาณในการจ้างบุคลากรมาช่วย เพราะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
ครูต้องคอยเตือนให้ตระหนักถึงการปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อยู่เสมอๆ
ให้ทุกโรงเรียนและองค์กรสร้างความตระหนักให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องและได้จัดจัดทำแผนในการรองรับฯ
ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำหรับสถานศึกษา โดยเฉพาะ นอกเหนือจากงบประมาณเงินอุดหนุนที่ได้รับ (ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
สำรวจปัญหา และความต้องการของโรงเรียนในการช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
1.ควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์/เครื่องมือ 2.การเรียนออนไลน์ส่งผลกับนักเรียนขาดอุปกรณ์สื่อสาร
ให้ทุกคนทุกหน่วยงานป้องกันตัวเองให้มากที่สุดและป้องกันความปลอดภัย
จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนบ้างค่ะ
ช่วงนี้เป็นช่วงของการปิดภาคเรียนมาตรการต่างๆลดความเข้มงวดไปบ้าง แต่หากเปิดภาคเรียนใหม่(ปีการศึกษา 2564) จะต้องมีมาตรการที่เข้มงวดเช่นเดิม เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ จึงควรมีการจัดสรรงบประมาณที่เพิ่มขึ้น
สำนักงานเขตพื้นที่ควนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับโรงเรียนเพื่อซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เช่น เจลล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด เป็นต้น
สำนักงานเขตพื้นที่ควนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับโรงเรียนเพื่อซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เช่น เจลล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด เป็นต้น
สำนักงานเขตพื้นที่ควนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับโรงเรียนเพื่อซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เช่น เจลล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด เป็นต้น
-การสื่อสารอย่างใกล้ชิดกับผู้ปกครอง จะช่วยให้เกิดความร่วมมือ -ควรมีข้อมูลแนวปฏิบัติที่กำหนดตามระดับความเสี่ยง ช่วยให้โรงเรียนมีแนวทางเพื่อการตัดสินใจล่วงหน้าตามดุลพินิจ
ทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดค่ะ
สถานศึกษาขาดงบประมาณในการพัฒนา/ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรการฯ. หากอยู่สภาวะนาน
ครูสอนชดเชยให้ในวันหยุด
ควรฉีดวัคซีนให้นักเรียน นักศึกษา ก่อน
อยากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื่อภายในบริเวณบ่อยๆ และสม่ำเสมอ
สถานศึกษาอยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอที่มีความเสี่ยง การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามบริบทของโรงเรียน
ควรจัดสรรงบประมาณในเรื่องจัดหาอุปกรณ์ เช่น หน้ากากผ้า เจลล้างมือ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค
อยากให้ทางภาครัฐสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อ น้ำยาฆ่าเชื้อ และเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย
ต้องการเครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจ
อยากให้มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการตามมาตรการได้อย่างต่อเนื่อง
ต้องย้ำเตือนนักเรียนให้ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด
ข้อจำกัดนักเรียนมาจากหลายหมู่บ้านใกล้ไกลต่างกันทำให้การคัดกรองไม่ต่อเนื่อง ขาดงบประมาณสนับสนุน ข้อเสนอแนะ ควรมีงบประมาณสนับสนุน
หน่วยงานภาครัฐควรมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดให้กับทุกๆ โรงเรียน เช่นก่อนเปิดเรียนควรมีการฉีดพ้นยาฆ่าเชื้อให้กับทุกๆ สถานศึกษา
ขอให้มีมาตรการช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนเพราะโรงเรียนเอกชนได้รับผลกระทบมากที่สุด และโดนบังคับให้คืนค่าใช้จ่าย
1. ต้นสังกัดน่าจะทำโครงการรองรับเพื่อนำงบประมาณมาจัดซื้อสื่อสำหรับการเรียนการสอน หรือให้โรงเรียนสำรวจนักเรียนที่ขาดสื่อสามารถนำไปใช้เรียนเองที่บ้านได้ 2. ควรยืดเวลาการเรียนเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากเนื้อหาบางวิชาเรียนไม่ทัน
สพฐ.ควรจัดให้มีการอบรมผ่านทางระบบออนไลน์ให้กับครู เกี่ยวกับโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่จะนำมาสอนออนไลน์
ปฏิบัติตนตามระเบียบปฎิบัติ ด้วยการดูแลตนเองให้ดีที่สุด
ควรจัดเพิ่มงบประมาณสำหรับการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด 19
โรงเรียนยังขาดอุกรณ์ในการดำเนินตามมาตรการ เช่น 1.เจลล์ Alcohol ในการล้างมือ มีไม่เพียงพอ 2.ที่วัดอุณหภูมิที่ทันสมัย ที่จะใช้ในบริการจุดคัดกรอง
เนื่องจากสถานศึกษาเป็นนักเรียนปฐมวัยช่วงอายุ 2-6ปี จึงต้องคอยกระตุ้นเรื่องการใส่หน้ากากอนามัย การเก็บรักษาหน้ากากอนามัยของตนเองและกระตุ้นการใช้ของส่วนตัว
ระยะเวลาการเฝ้าระวัง เป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ทำให้วัสดุ อุปกรณ์เริ่มลดน้อยลง และชำรุด ต้องใช้งบประมาณหามาเพิ่ม
หน่วยต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีงบประมาณสนับสนุนให้กับสถานศึกษาอย่างเพียงเพียงพอ
รัฐบาลให้การสนับสนุนการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของผู้เรียน
ควรจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ขาดงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์สอนเสริมเพิ่มความรู้ในรายที่เรียนไม่ทัน
ขอบคุณที่ให้คำแนะนำ กำกับ ติดตามผล ที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา ขอบคุณมากๆค่ะ
จัดหางบประมาณเพื่อการพัฒนาระบบน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภค
อยากให้จัดงบประมาณให้สถานศึกษาเพื่อใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรการฯ
1.โรงเรียนสำรวจความพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการเรียนการสอนขณะที่นักเรียนอยู่ที่บ้าน 2.โรงเรียนควรมีบริหารให้ยืมอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการเรียนการสอนแก่นักเรียนที่มีข้อจำกัด
สร้างความตระหนักให้นักเรียนปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
อยากให้กระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติให้โรงเรียนสามารถนำเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ในส่วนที่โรงเรียนไม่สามารถจัดการดำเนินการได้ เช่น กิจกรรมทัศนศึกษา มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19
สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการทำความสะอาด และเครื่องวัดไข้ ที่คุณภาพดี
การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในสถานศึกษาอาจไม่เพียงพอต่อการดูแลให้ปลอดภัยจากโรคนี้ ทุกฝ่ายต้องร่วมด้วยช่วยกัน เพราะการเปิดเรียน นักเรียนมีโอกาสที่จะใกล้ชิด สัมผัสกัน แนวทางการรับมือกับมาตรการนี้ ครูและบุคลากรในโรงเรียนต้องเป็นกำลังสำคัญในการให้ความรู้และสื่อสารได้อย่างถุกต้อง เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนนำไปปฏิบัติต่อครอบครัวและชุมชนต่อไป
จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือเพิ่มเติม
ควรจัดสรรอัตรากำลังเพิ่มเติม ครู/นักเรียน 1/20
เน้นย้ำการปฎิบัติตามมาตรการ
ต้องการการสนับสนุนด้านงบประมาณ หน้ากากอนามัยและ เจลแอลกอฮอล์ลล้างมือ
ต้องการ ให้มีเจ้าหน้าที่ มาคอยดูแล แถวนี้มีหอพัก มีคนต่างด้าวอยู่มาก
ควรมีการสนับสนุนงบประมาณ
ขอสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตราการ
โรงเรียนดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
ควรมีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อจากส่วนกลางทุกสัปดาห์ เพื่อให้เกิดความปลอดถัยมากยิ่งขึ้น
ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อการนี้โดยเฉพาะ เนื่องสถานศึกษามีงบประมาณจำกัดและไม่เพียงพอ
ไม่ได้รับงบประมาณเพิ่มเติม รายการป้องกันโควิด-19 โรงเรียนต้องใช้งบประมาณที่มีอยู่เดิม (อุดหนุนรายหัว) มาดำเนินการในเรื่องนี้เพิ่มขึ้น
อยากให้มีงบสนับสนุนมาช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลน งบประมาณ
การประชาสัมพันธ์ในชุมชนยังไม่ทั่วถึงหรือประชาชนไม่เข้าใจเรื่องโรคโควิด -19
ต้องการงบประมาณในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด2019
โรงเรียนมีความต้องการหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ
สอนชดเชยและกำชับติดตามนักเรียนต่อเนื่อง
-มาตรการเฝเาระวังอย่างต่อเนื่อง -กำชับ กำกับ ติดตาม
โรงเรียนควรสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนได้มีความระมัดระวังในการป้องกันตนเองจากโรคระบาดให้มากขึ้นอยู่ตลอดเวลา
อยากให้มีการสนับสนุนเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยสำหรับนักเรียน อย่างต่อเนื่อง
อยากไห้ตั้งงบจ้างครูมาสอนเพิ่มเพราะจะได้สอนนักเรียนอย่างทั่วถึง
สถานศึกษามีความเตรียมพร้อมรับมือและปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังเป็นอย่างดี
ควรจัดสรรครูให้ครบชั้นในการจัดการเรียนการสอน
ต้องการการสนับสนุนในส่วนของ - แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ - เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ
ควรใช้มาตรการป้องกัน และเฝ้าระวัง อย่างต่อเนื่อง
ควรได้รับงบประมาณอุดหนุนค่าใช้จ่ายวัสดุที่ใช้เฝ้าระวัง ป้องกัน ตามมาตรการโควิด 19 เช่น การจัดซื้อถุงมือ หน้ากากอามัย เจลแอลกอฮอร์ น้ำยาฆ่าเชื้อพื้นห้อง เสื้อคลุมเชื่อโรค
สถานศึกษามีผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคคลอื่นในสถานศึกษา (เช่น ลูกจ้าง ครูอัตราจ้าง แม่ครัว ผู้ค้า) และผู้มาติดต่อสถานศึกษา ไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
1. นักเรียนและผู้ปกครองขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรการ 2. ไม่มีห้องพยาบาลในการคัดกรองนักเรียน ขณะที่นักเรียนอยู่โรงเรียน เนื่องจากห้องพยาบาลหลังคารั่ว ชำรุดเสียหาย
ควรมีงบประมาณเฉาะกิจในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามมาตรการ
ขาดงบประมาณในการจัดการดูแล
แนวทางแก้ไขบัญหาเวลาเรียนไม่พอ ทางโรงเรียนได้ทำการสอนชดเชยในวันเสาร์ เป็นจำนวน 12 วัน
สร้างวินัยตนเองให้สูง
อยากให้มีบุคลากรเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
จัดสรรคงบประมาณเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ"ไวรัสโคโรนา 1019 (COVID -19) สำหรับสถานศึกษา
รัฐควรจัดช่วยเหลือนำ้ยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ หรือแอลกอฮอล์ ให้แก่สถานศึกษา
การปรับปรุงการให้บริการอินเตอร์เน็ต
ควรจัดอุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมให้กับโรงเรียนเพื่อความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
มีมาตรการในการจัดการเรียนการสอนในสถานการโควิด19
ทางโรงเรียนขาดงบประมาณ
สพฐ.ควรสนับสนุนงบประมาณพิเศษให้รร.ขนาดเล็ก
ต้องมีวินัยในการดูแลรักษาตนเอง และรับผิดชอบต่อสังคมในการปฏิบัติตนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
สนับสนุนงบประมาณให้นักเรียนมีอุปกรณ์เทคโนโลยี เพื่อใช้ในการเรียน สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนมีแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อเป็นสื่อกลางในการจัดการเรียนการสอน
ควรจัดสรรงงบประมาณให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ไม่ยกภาระให้โรงเรียนแต่เพียงผู้อย่างเดียว
โรงเรียนไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์( แอลกอฮอล์, สบู่เหลว, เครื่องวัดอุณหภมุิ, หน้ากากอนามัยสำรอง ฯลฯ) ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่เพียงพอ
ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบ ควรมีกสนสนับสนุนอุปกรณ์ในการกำจัดเชื้อลงมายังโรงเรียนต่างๆในสังกัด ตลอดจนมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจดูแลบ้างเป็นโอกาศจะขอบพระคุณยิ่ง
ควรมีการแจกหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือให้โรงเรียน
ควรมีการสนับสนุนเวชภัณฑ์จาก ศธในการป้องกันโรคโควิด-19 เช่นเจลแอลกอฮอล์
ของบประมาณในการจัดซื้อเจลและแอลกอฮอล์เพื่อใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน
ปัญหาครูไม่ครบชั้นเรียนทำให้สอนนักเรียนได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร
รัฐควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาและปรับปรุงตามมาตรการ
ทางโรงเรียนได้มีการเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์โควิด19 แต่บางครั้ง งบที่ไม่เพียงพอที่จะจัดสรรให้สมบูรณ์แบบได้ เรายังขาดแคลนในห้องพิเศษต่างๆ จำเป็นที่จะต้องแบ่งห้องเป็นสัดส่วนเพื่อลดการแออัด ห้องน้ำห้องส้วมก็ชำรุด เวลาเข้าห้องน้ำ นักเรียนต้องยืนรอคิว ก็ต้องเว้นระยะห่าง
ควรแจ้งการจัดกิจกรรมเช่น กีฬาสี เข้าค่ายลูกเสือ ว่าจะดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไร
อยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องลำดับสูงสุด มีการกำหนดแนวปฏิบัติในแง่ของการออกคำสั่งที่ชัดเจนตามความรุนแรงของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ผู้เรียนไม่เสียโอกาสในการเรียนรู้ในช่วงรอยต่อของการปฏิบัติงาน อยากให้ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนในการสำรวจต่างๆ ที่จะทำให้เกิดความล่าช้าในการนำมาแก้ไขปัญหาทั้งในส่วนกลางและของสถานศึกษา อยากให้มีการสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ของครูผู้สอน เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต ผู้พัฒนาระบบ หรือระบบที่มีขั้นตอนในการนำไปใช้ไม่ซับซ้อน เป็นต้น
ควรสนับสนุนเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนรวมถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดบริเวณผิวสัมผัสร่วม
ขอสนับสนุนงบประมาณบุคลากรให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก
อยู่ในเขตพื้นที่ปลอดภัย
มีการพิจารณาแก้ไขปัญหาด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานเป็นรายบุคคล
ประสานงานหน่วยงานภาครัฐให้มาฉีดพ่นน้ำยาในอาคารสถานที่ ก่อนการเรียนการสอนอละสอน
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางราชการควรเป็นปัจจุบัน และทิศทางเดียวกันทั้งจังหวัด
-ของบประมาณสนับสนุนจากภายนอกเพิ่มเติม -ครูให้ความรู้ และส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญ และตระหนักในการปฎิบัติตามมาตรการฯอย่างเคร่งครัด
1. ควรมีการพิจารณาการวันที่เปิดภาคเรียน ในปีการศึกษา 2564 ให้สอดคล้องกับการปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 2. ออกนโยบายในการเรียนการสอนปีการศึกษา 2564 ไว้ล่วงหน้า ถ้าสถานะการณ์ไม่คลี่คลาย
ควรจัดสรรเจลแอลกอฮอล์และเครื่องมือวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัย เพิ่มเติมให้สถานศึกษา
ทุกฝ่ายร่วมกันตระหนักและให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ข้อปฏิบัติที่ต้องดำเนินอย่างต่อเนื่อง
1. ต้องการงบประมาณสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอัตโนมัติเพิ่มเติม 2. ต้องการงบประมาณในการจัดซ์้อเจลล้างมือสำหรับนักเรียนเพิ่มเติม
สร้างความตระหนักให้ครู และนักเรียน อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง
สถานศึกษาขาดงบประมาณในการพัฒนา
ควรมีการแจกเจลหรือสบู่ล้างมือ และหน้ากากอนามัยเป็นประจำทุกเดือนเนื่องจากใช้แล้วหมดไปและทิ้ง
เป็นแบบประเมินที่สอบถามเกี่ยวกับโรคโควิดได้ครอบคลุม
การพัฒนาครูด้านการใช้เทคโนโลยีและพัฒนาสื่อในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้มีความชำนาญมากขึ้นประกอบกับการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ครบคลุมทุกพื้นที่
ขาดงบประมาณในการดำเนินการ
สถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพลอง ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 10 ถนน รพช.บ้านแม่ปาน-ดอนมูล ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ มีพื้นที่ 92 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา เป็นพื้นที่ป่าโดยรอบ ห่างจากชุมชน 3 กิโลเมตร ปัญหา อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน online จะมีเรื่องสัญญาณ อินเตอร์เน็ตไม่เสถียร เพราะห่างไกลจากต้นสายมาก ควรมีการปรับปรุงระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตใหม่โดยมีงบประมาณ มาพัฒนาให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19
ปฏิบัติตามมาตรการณ์
โรงเรียนขาดครูผู้สอน เนื่องจากครูเกษียณ มีครู 11 คน นักเรียน 219 คน ทำให้เกิดปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และครูผู้สอน สอนไม่ตรงตามวิชาเอก
ต้องการอุปกรณ์ในการเรียนให้ครบกับจำนวนนักเรียน
1.แจ้งข้อมูลการติดเชื้อCovid อย่างชัดเจนและถูกต้อง 2.ให้สนับสนุนเจลล้างมือ. แอลกอฮอล์ แมส เครื่องวัดอุณหภูมิ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 3.ให้ส่งเอกสารควาทรู้ต่างๆในการดูแลตนเองเพื่อแจกผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปเพื่อให้เป็นแนวเดียวกัน
เน้นให้สถานศึกษาได้มีมาตรการการป้องกันโรคโควิด19 อย่างเคร่งครัดและผู้ที่มาติดต่อได้มีการคัดกรองตามมาตราการการป้องกันอย่างเคร่งครัด
อยากให้มีงบประมาณเข้ามาสนับสนุน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ covid
ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองทางช่องทางสื่อสารต่างๆเพื่อให้ช่วยดูแลกวดขันลูกหลานในการปฏิบัติตามมาตรการ
การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างต่อเนื่องต่อไป
บุคลากรครูควรมีจำนวนครบชั้นเรียน
นักเรียนยังขาดความตระหนักในการป้องกันตนเอง
ถึงแม้ว่าจังหวัดปัตตานีไม่ใช่พื้นที่เสี่ยง แต่โรงเรียนก็มีมาตรการป้องกันฯอย่างดี ทำให้มั่นใจว่าปลอดภัย
การสนับสนุน ชม. อินเตอร์เน็ต สำหรับการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ให้กับ นร. นศ.
จัดทำงบประมาณในการหาวัสดุที่ใข้ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ หน้าการ แอลกอฮอล์ เพิ่ม ไม่เพียงพอ ต้องให้นักเรียนใช้ทุกวัน
ผู้บริหารและคณะครูร่วมกันสร้างความตระหนักโดยการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ในห้องเรียน หน้าเสาธง รวมทั้งมีการจัดทำแผ่นพับ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบมีส่วนร่วมเรื่องของงบประมาณต่างๆ หรืออุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
ควรให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในบริเวณสถานศึกษาหรือติดตามดูแลบุคคลที่เดินทางเข้ามาภายในเขตจังหวัดอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะมาจากจังหวัดที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
ต้องการงบประมาณในการรับมือโควิด
จัดหาวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน
ต้นสังกัดควรลงพื้นที่ติดตามแต่ละข้อทุกเดือนเพื่ือให้มีความตระหนักและเช็คความพร้อมรับมือได้ทันท่วงที
ควรจัดสรรงบประมาณให้ดี
นร.พิเศษบางคนไม่พร้อมเรียนรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จึงมอบหมายงานแบบ On Hands
ห้องปฎิบัติการมีไม่เพียงพอต่อการเช้าใช้บริการ และอาคารทรุดโทรม ควรได้รับการซ่อมแซม ปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่เหมาะแก่การใช้งาน
เวลาในการจัดการเรียนการสอนไม่พอและการเรียนออนไลน์ในช่วงหยุดเรียน เด็กไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์จึงทำให้ควรมีการสนับสนุนในการทำสื่อหรือการจัดการเรียนการสอนให้เด็กได้รับความรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
โรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอนปกติ มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด19อย่างเคร่งคัดและภายในเขตพื้นที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงจึงไม่มีปัญหา
ควรให้งบประมาณในการดำเนินการป้องกันตามมาตรการป้องกันโควิด 19
เน้นนักเรียนสวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ.เว้นระยะห่าง กินของร้อน ใช้ช้อนกลาง
จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ปกครอง อันมีผลต่อการผลักดัน กระทุ้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ทั้งภายนอกโรงเรียนและภายในโรงเรียน เกี่ยกับการปฏิบัติตน การจัดการเรียนการสอน
เนื่องจากเวลาเรียนไม่เพียงพอ โรงเรียนจึงดำเนินการจัดการเรียนการสอนชดเชย ในช่วงเย็นและเสาร์
ถ้าเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดอีกครั้งอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงรีบประชุมและให้เกิดความชัดเจนในเรื่องต่าง ๆ ให้เข้าใจตรงกันและชัดเจน เช่น การปิด-เปิดสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน
อยากควรสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆให้รวดเร็วและทั่วถึง
จัดสรรงบประมาณและอัตรากำลังในการดูแลนักเรียน
ควรมีการเพิ่มงบประมาณในการบริหารจัดการโควิดมากขึ้น
ส่วนภาครัฐควรสนับสนุนในด้านการเรียนการสอนออนไลน์ให้มากขึ้น
เมื่อไหร่จะมีงบช่วยโรงเรยนเอกชนพวกอุปกรณ์ป้องกันเป็นรายหัวคะ งบไม่มีแล้วให้ลดค่าเทอมอีก โรงเรียนมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าปกติเพื่อจัดการเรียนการสอนให้เด็กๆช่วงหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษนะคะ
นักเรียนไม่สามารถเรียนออนไลน์ผ่านระบบซูมได้เนื่องจากไม่มีสัณญานอินเตอร์เน็ต เรียนได้เฉพาะมาร.ร. หรือทำใบความรู้และใบงานเท่านั้นหากมีระลอกใหม่
รร.บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศเป็นรร.ขยายโอกาสมีจำนวนครูไม่เพียงพอเพราะเวลานับจำนวนครูจะคิดรวมกับ รร.สาขา ทำให้รร.ขาดครูและไม่มีครูในบางสาขาเอก
โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา ได้มีการจัดการเรียนแบบผสมผสานและดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด http://gg.gg/Np-Covid-19
ต้องการให้หน่วยงานช่วยเหลือเรื่องงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น
การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพระระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) นักเรียนไม่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน online เนื่องจากขาดอุปกรณ์ เช่นคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และสัญญาณอินเตอร์ (ไม่มีเงินเติม) เป็นต้น
จัดให้มีอาคารสถานที่จัดกิจกรรมให้เอื้ออำนวยต่อจำนวนผู้เรียน ผู้รับบริการ และพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
คัดกรองวัดไข้นักเรียนทุกวันก่อนเเข้าโรงเรียนและทำการบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนไว้เป็นรายชั้นเรียนทุกชั้นเรียน
โรงเรียนควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการตามมาตรการ DMHTT
ทางโรงเรียนแก้ปัญหาโดยจัดการเรียนการสอนชดเชยในวันเสาร์ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับนักเรียน
สถานศึกษาตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนการค้าส่งขนาดใหญ่ มีคนมาซื้อ-ขายสินค้าตลอดทั้งวัน จึงทำให้ไม่สามารถควบคุมผู้เข้ามาใช้บริการได้
ให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา/ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรการฯ สร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรการฯทั้งนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของบประมาณเพิ่มเติมในการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เช่นสบู่เหลว ให้เพียงพอเป็นไปตามมาตรการฯ
เนื่องจากมีเวลาเรียนไม่พอ ควรเลื่อนปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิด เรียนของปีการศึกษา 2564 ออกไปอีก ปีที่ผ่านมา ได้เปิดเทอม 1 ก.ค. 2563 ครับ
ผู้ปกครองมีความกังวลสูงเนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ตรงข้ามตลาดพรพัฒน์และตลาดสุชาติ โรงเรียนได้ดำเนินการปิดเรียนและสอนออนไลน์ไปแล้วตั้งแค่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 แต่ผู้ปกครองบางส่วนยังไม่สบายใจที่จะส่งบุตรหลานมาเรียน เนื่องจากทางเทศบาลนครรังสิตประกาศหยุดเรียนต่อ แต่ทางโรงเรียนไม่สามารถปิดเรียนต่อได้ เนื่องจากไม่พบผู้ติดเชื้อในโรงเรียน ทำให้ผู้ปกครองไม่พอใจค่ะ
ผู้ปกครองบางส่วนขาดอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถเชื่มต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อให้บุตรหลานสามารถเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ที่ครูส่งไปในไลน์กลุ่มห้องเรียนรายวัน เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ที่บ้าน ทำให้การเรียนไม่ต่อเนื่อง นักเรียนทำใบงาน/แบบฝึกหัดไม่ได้เพราะผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลเพราะต้องไปทำงาน
1.อยากให้มีการสนับสนุนสัญญาณเครือข่ายในการเรียนการสอนออนไลน์ โดยไม่กำหนดหรือบังคับให้ใช้แอพลิเคชั่นใดเพราะขึ้นอยู่กับความสะดวกและความพร้อมของผู้สอน และแอพพลิเคชั่นใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลา 2.จัดหางบประมาณสนับสนุนโรงเรียนเอกชนเพิ่มบ้าง มีแต่สั่งให้คืนค่าเทอม ซึ่งผู้ปกครองชลอจ่ายค่าเทอมอยู่แล้ว ที่โรงเรียนเพิ่งจ่ายมาประมาณ 50% เท่านั้น ผู้ปกครองก็เดือดร้อน มีผลกระทบต่อโรงเรียน การเรียนออนไลน์ก็มีค่าใช้จ่าย เงินเดือนครู บุคลากร พนักงาน ที่โรงเรียนจ่ายเต็มแม้ไม่มีการเรียนการสอน ค่าอาหารไม่ได้จ่ายกับข้าวก็จริงแต่เงินเดือนแม่ครัวแม่บ้านก็ต้องจ่ายเหมือนเดิม ท่านสั่งให้แม่ทัพไปรบแต่ไม่ได้จัดหาให้อาวุธ จะชนะได้อย่างไร? ขอความกรุณาเหลียวแลมาเยียวยาโรงเรียนเอกชนด้วยจักขอบพระคุณอย่างยิ่ง
ควรตระหนักถึงการดูแลเด็กๆ ความปลอดภัยของนักเรียนด้วยครับ เด็กเล็กๆไม่สามารถปกป้องตนเองหรือใส้หน้ากากอนามัยตลอดเวลาอยู่แล้ว ควรคำนึงถึงจุดนี้ด้วย แล้วสั่งการให้เด็ดขาดไปเลยครับว่าควรทำอย่างไร โรงเรียนจะได้ปฎิบัติตาม ตอนนี้คิดเองกันหมดว่าอะไรดีสำหรับเด็กทางโรงเรียนทำให้หมด
ควรมีการจัดบรรจุในแผนเพื่อหางบประมาณมาสนับสนุนเมื่อเกิดโรคระบาดเป็นกรณีเร่งด่วน
ผู้ปกครองบางส่วนไม่สามารถให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน online ได้ เนื่องจากภาระงานส่วนตัว และตัวนักเรียนไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบ online
อยากได้งบประมาณในการจัดซื้อหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และอุปกรณ์ในการป้องกันโรคโควิด 19
ผู้ปกครองยังยังไม่เข้ามาตรการป้องกันโควิด19
โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์ ไม่อยู่ในพื้นที่่ควบคุม การจัดการเรียนการการสอนจัดอยู่ในรูปแบบปกติ แต่ปฏิบัติตามแนวนโยบายของรัฐ เช่น การตรวจวัดไข้ทุกวัน การเว้นระยะห่าง สการสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ก่อข้าเข้าสถานศึกษา เป็นต้น
โรงเรียนได้มีมาตรการการจัดการเรียนการสอนที่รัดกุมรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษาอย่างดี โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี
ขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า และระบบอินเตอร์เน็ต
ควรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาสร้างความตระหนักเรื่องการดูแลป้องกันตนเอง
อยากให้มีการจัดสรร หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ให้แกนักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียน ประจำทุกเดือน
ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานป้องกันโรคโควิด 19 1. งบประมาณในการป้องกันสำหรับจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ 2.ควรจัดสรรอาคารนักเรียนพักนอนเพิ่มเติม
ต้องการสนับสนุนอุปกรณ์วัดอุณหภูมิและเจลล้างมือ
1. กระทรวงสาธารณะสุขควรมีการออกมากำจัดพ่นยาฆ่าเชื้อให้สถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน 2. สาธารณะสุขควรจัดให้มี อสม. มาประจำโรงเรียน
โรงเรียนขาดงบประมาณ
อยากให้ดูแล และจัดสรรงบประมาณในการจัดอุปกรณ์การป้องกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 สำหรับสถานศึกษา
- สพฐ. ควรมีมาตรการช่วยเหลือพิเศษเรื่องการจัดสรรงบประมาณ และแนะนำการจัดสถานที่ให้เหมาะสมต่อไป
ครูไม่เพียงพอเป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก
สถานศึกษายังขาดงบประมาณ
1. ควรมีงบประมาณสำหรับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อดำเนินการตามมาตรการให้ดีมากยิ่งขึ้น 2. ควรจัดให้มีครูให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนทุกรูปแบบและทุกสถานการณ์
โรงเรียนมีงบประมาณน้อยเพราะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
ควรจัดให้กระทรวงสาธารณสุขเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือ
ควรสนับสนุน งบประมาณในการพัฒนาการป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มเติม เพราะงบประมาณโรงเรียนเริ่มขาดเเคลนหรือควรส่งเสริมอุปกรร์ เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ หน้ากาก เพราะอุปกรณ์เหล่านี้จะชำรุดเเละหมดไปได้
ควรมีการแจ้งเตือนพื้นที่กลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและหลีกเลี่ยงการไปพื้นที่นั้นในหลายช่องทางการสื่อสาร
ควร ใช้คูปองการศึกษา ได้แล้ว เพื่อลดความแออัด กระจายเด็ก นักเรียน
อยากได้ครูผู้สอนเพิ่มค่ะ/ขอบพระคุณค่ะ
ครูและบุคลากรยังคอยกำกับดูแล และเข้มงวดให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างสม่ำเสมอต่อไป
ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อมาตรการโควิด 19
ควรมีมาตรการช่วยเหลือครู บุคลากร และโรงเรียน กรณีได้รับผลกระทบ
โรงเรียนจัดการเรียนเรียนการสอนแบบใช้มาตรการ เว้นระยะห่าง
เตรียมจัดงบประมาณให้กับผู้ปกครองนักเรียน เมื่อมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ผู้ปกครองจะได้ไมเดือดร้อนเสียค่าใช้จ่ายเรื่องอินเทอเน็ต
1.สถานการณ์การแพร่ระบาด covid19 ส่งผลต่อเศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนสร้างความไม่คล่องตัวต่อการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนด้วย แต่การศึกษาที่ดีที่สุดคือการมีครูสอน ในชั้นเรียนดีที่สุด สอบถาม ติดตาามความก้าวหน้า และพัฒนาการของนักเรียนได้ตลอดเวลา 2.โรงเรียนวัดกระบังฯ มีมาตรการคัดกรองผู้เข้าออก ตรวจการสวมหน้ากากอนามัยทุกคนที่เข้าออก และบริการเจลแอลกอฮอล วัดอุณหภูมิทุกเช้า สม่ำเสมอเป็นประจำ
ควรสำรวจและสนับสนุนงบประมาณจัดหาวัสดุตามความจำเป็นของแต่ละสถานศึกษา
รัฐบาล แจกให้โรงเรียนใช้อินเตอร์เน็ตฟรี เพื่อง่ายต่อการจัดการเรียนการสอน ทั้งที่โรงเรียน และบ้านนักเรียนที่ขาดเเคลน รัฐบาล จัด วัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอนเป้นมาตราฐาน เพื่อเเจกจ่ายโรงเรียน ปรับหลักสูตร และตัวชี้วัดให้เหมาะสมในบางเนื้อหาวิชา
จัดสรรงบประมาณเพิ่มและครูที่ยังขาดให้ครบตามเกณฑ์มาตรฐานพื้นฐานที่แต่ละโรงเรียนควรมี
1. โรงเรียนจัดให้มีการสอนชดเชยให้กับนักเรียนเนื่องจากมีเวลาเรียนไม่เพียงพอ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้กำหนดไว้ 2. ควรให้การสนับสนุนด้านบุคลากร(พี่เลี้ยงเด็กพิการ)เพื่อให้เพียงพอต่อการดูแลนักเรียนในกลุ่มของนักเรียนพิการซ้อนให้ปฎิบัติตามมาตรการ
1.ต้องจัดสรรงบประมาณใช้จ่ายในมาตรการป้องกัน 2.เมื่อกำหนดจำนวนน.ร ก็ต้องจัดการปรับแผนการใช้พื้นที่ห้องเรียนให้เพียงพอ 3. ครู บุคลากร ปรับแผนตลอดรองรับทุกสถานการณ์ 4. นักเรียนอนุบาล เป็นวัยที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด ระมัดระวังต้องสร้างความตระหนักในมาตรการป้องกัน
ทางโรงเรียนฯได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เพราะต้องจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคCovid-19) เช่นเจลแอลกอฮอล์ สบู่ล้างมือ รวมทั้งค่าน้ำประปาฯที่เพิ่มมากขึ้นด้วย จึงต้องการงบประมาณมาช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายโรงเรียนฯ
ขาดงบประมาณมาพัฒนาตามมาตรการโควิด
ขาดงบประมาณเพิ่มเติม
ควรเพิ่มงบประมาณในการจัดการในสถานการณ์โรคโควิด19 ให้แก่สถานศึกษา
1.นักเรียนระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา มีความรับผิดชอบต่อการเรียนการสอนแบบ online น้อย
ต้องการเจลแอลกอฮอล์
จัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษา
ทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด
เฝ้าระวัง. สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ดูแลสุขภาพของตนเอง. ออกกำลังกายอยู่เสมอ พักผ่อนให้เพีนงพอ ล้างมือให้สะอาดด้วยเจลแอลกอฮอลเมื่อสัมผัสสิ่งต่างๆหลักเลี่ยงสภาวะแออัดปฏิบัติโดยเคร่งครัดก็จะไม่ติดเชื้อโควิด-19
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำหรับสถานศึกษาเป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขดีแล้ว
อยากให้สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทำจัดหาอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ
สพป/สพฐ จัดสรร เครื่องวัดอุณหภูมิให้ทุกโรงเรียน
ส่งเสริมการพัฒนาครู นักเรียน ใช้ส่ือเทคโนโลยีมาจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้น
ควรผ่อนปรนมาตรการฯ เพราะเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการติดเชื้อและไม่มีกลุ่มเสี่ยงเข้ามาเป็นเวลาสองเดือนแล้ว
สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาน้ำยาทำความสะอาด เจล แอลกอฮอ หน้ากากอนามัย
งบประมาณทางการแพทย์ เมส เครื่องวัดไข้ และอื่น ๆ
ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ในการจัดซื้ออุปกรณ์ ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
โรงเรียนได้จัดหาเพิ่มเติมให้นักเรียนที่ขาดแคลน จนนักเรียนได้สวมใส่ครบทุกคน
ข้อมูลควรมีความชัดเจน
ควรให้เจ้าหน้าที่สาธารณะสุขมาให้ความรู้แก่นักเรียน
เจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ในห้องเรียน ไม่เพียงพอ
อยากให้มีงบประมาณ ส่งเสริมสนับสนุน สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กในชนบทค่ะ
โรงเรียนขาดงบประมาณในการดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ในการป้องกันโรคโควิด 19
เพิ่มงบประมาณจ้างครูช่วยดูแล นร เพราะเว้นระยะห่างทำให้เพิ่มห้องเรียน ครูดูแล นร. ไม่ทั่วถึง
โรงเรียนเอกชนขนาดเล็กเก็บค่าธรรมเนียมต่ำ ไม่มีงบประมาณที่จะจัดได้เต็มกำลังถ้ามีงบประมาณช่วยเหลือจะจัดได้เต็มศักยภาพสูงกว่านี้
ขาดงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกัน ไวรัส Cocid-19 หน้ากาก แฮลกอฮอร์ เจลล้างมือ
ปฏิบัติตามมาตรการ
ควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด
ให้ผู้เรียนตระหนักในการดูแลและเฝ้าระวังการติดต่อของเชื้อไวรัส
สถานศึกษาขาดงบประมาณในการสนับสนุนอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (Covid-19) เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ เป็นต้น
ครูต้องเน้นย้ำเรื่องมาตรการการป้องกันอยู่เสมอๆ ทั้งในห้องเรียน และบริเวณโรงเรียน (การ์ดอย่าตก)
ขอรับการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณในการเฝ้าระวัง เช่นหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค
อยากได้งบประมาณในการพัฒนา
เนื่องจากนักเรียนเป็นผู้พิการทางสายตา ดังนั้น จะต้องเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด
นักเรียนขาดทรัพยากรในการส่งเสริมการเรียน เช่น internet smartphone
อยากให้มีการสนับสนุนเจลล้างมือ หน้ากากอนามัยสำหรับนักเรียน
อยากให้มีงบประมาณมาช่วยบริหารจัดการในช่วงโควิด และสนันสนุนให้มีครู และบุคลากรอย่างเพียงพอ
ขาดงบประมาณในการซื้อหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันและมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ต้องการงบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆ ในการป้องกันโรคโควิด-19
รัฐควรจัดสรรงบประมาณการดูแลป้องกันตนเอง เช่นเจลล้างมือ สบู่ น้ำยาทำความสะอาด. หน้าผ้า/หน้ากากอนามัยให้เพียงพอแก่ผู้เรียน
จัดหาเครื่องวัดอุหภูมิ เจลล้ามือ และหน้ากากอนามัย
ของบประมาณในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อให้พัฒนาขึ้น
สร้างความตระหนัก ให้ความรู้กับนักเรียนอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปยังผู้ปกครอง และชุมชน
ควรจัดงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์และเจลล้างมือที่เพียงพอ
ควรมีงบประมาณสนับสนุนเพื่อดำเนินการตามมาตรการได้อย่างรวดเร็ว
อยากให้นักเรียนมาเรียนตามปกติ โดยมีมาตรการปัองกันอย่างเคร่งครัด
การป้องกันโรคโควิด-19ทางโรงเรียนได้มีมาตรการควบคุมโควิดอย่างเข้ามงวดด้วยความร่วมมือกันของผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ให้สถานศึกษามีความปลอดภัยห่างไกลโรคโควิด-19อย่างสูงสุด
หน่วยงานต้นสังกัดควรให้งบประมาณเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน COVID-19เพิ่มขึ้น เพราะงบประมาณเงินอุดหนุนหรืองบประมาณรายหัวของนักเรียนยังไม่เพียงพอ ยังขาดอีกมาก
รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณมาบริหารงานด้านนี้
โรงเรียนสตรีวิทยาได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด และตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ
ควรมีงบสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในมาตรการ DMHT - RC เช่น - หน้ากากอนามัยสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ขาดทุนทรัพย์ - เจลล้างมือ
อยากให้ทางรัฐบาลดูบริบทแต่ละโรงเรียนเข้าใจถึงปัญหาต่างๆ
ทางโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนปกติ เนื่องจากโรงเรียนอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงน้อย มีมาตรการในการดูแลเฝ้าระวังสถานการณ์โควิด-19 อย่างดี มีการตรวจวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยแฮลกอฮอล์ ของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรก่อนเข้าพื้นที่ นักเรียนและบุคลากรมีการสวมใส่แมสตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณโรงเรียน มีการเว้นระยะห่างในขณะจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ งดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม หรือกิจกรรมกลางแจ้ง ไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการจัดการเรียนการสอน
ควรปฏิบัติตนตามมาตราการอย่างเคร่งครัด
ควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตามมาตรการต่างที่ออกมา
ควรรีบเร่งมีวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ให้กับนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองอย่างทั่วถึง
อยากให้ส่งป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกัน การเฝ้าระวัง มาแจกเพราะรร.ขาดงบประมานในการจัดทำป้ายต่างๆ
มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามมาตรการของโรงเรียนให้กับนักเรียนเพื่อตระหนักในหน้าที่ของตนเอง
ควรปรับคำถามให้เหมาะสม
เนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม ที่มีความสูงต่ำเจอบุคคลภายนอกน้อย ถึงสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ ไม่เหมือนโรงเรียนทั่วไปที่อยู่ชุมชนเมืองที่มีขนาดใหญ่ อยากให้หน่วยงานฯ อุดหนุนอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็น เช่น หน้ากากอนามัยที่ต้องใช้ทุกวัน เจลสำหรับล้างมื้อ น้ำฆ่าเชื้อตามพื้นห้องเรียนอาคารเรียน
อยากได้งบจ้างครูในสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 19
โรงเรียนควรได้รับงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
ต้องการให้มีหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนและดูแลในช่วงสถานการณ์โควิด-19
อยากให้ทุกจังหวัดทุกสถานที่ควบคุมสถานการณ์และป้องกันของการติดเชื้อของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้มากยิ่งขึ้น
อยากให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดสรรงบประมาณเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในดำเนินการเพื่อควบคุมโรค สนับสนุนอุปกรณ์หรือให้ความรู้ เรื่องวิธีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์มากกว่านี้
ควรได้รับสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในจัดการเรียนการสอน รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในมาตรการตามทความจำเป็น
สถานศึกษามีการให้ความรู้เรื่องโรคระบาด มีการจัดทำแผนป้องกันและจัดทำเจลล์ล้างมือให้ผู้เรียน แต่ยังมีผู้เรียนบางกลุ่มที่ยังไม่ปฏิบัติตาม อาจส่งผลถึงสถานการณ์ในอนาคตได้
โรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างมีประสิทธิภาพตามข้อสังการณ์
ขาดงบประมานในการซื้ออุปกรณ์คัดกรองป้องกันเชื้อโรคโควิด19
ต้องการครูครบชั้น
รัฐควรมีการจัดสรรงบประมาณให้แต่ละโรงเรียน ในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
-มีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ ในการซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เช่น หน้ากากอนามัยสำรอง และเจลล้างมือ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ต้องจัดหางบประมาณอยู่เรื่อยๆ ซึ่งบางครั้งไม่เพียงพอ
เฝ้าระวังเหตุการณ์และติดตามข่าวสม่ำเสมอ
ครูดูแลควบคุมการปฏิบัติของนักเรียนในการปฏิบัติตนตามมาตรการการป้อง กันอย่างเคร่งครัด
โรงเรียนสร้างกิจกรรมที่ปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้นักเรียนรู้จักวิธีป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ในการป้องกันโควิด-19 ซึ่งตอนนี้ทำได้ดีแต่อยากเปิดประเทศรับแขกต่างชาติเข้ามาคงเป็นหนทางแก้ปัญหาของไทยได้เยี่ยมแต่ในอีกมุนประเทศขาดรายได้ขออย่านึกถึงข้อนี้แค่คนไทยสุขภาพดีห่างไกลโควิดถือว่าเยี่ยมยอด.....เพียงกลับมาสร้างความขยันอยู่อย่างเพียงชีวิตก็เป็นสุข. อย่าเอาเปรียบคนไทยด้วยกัน
ต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขส่งเสริมด้านอุปกรณ์ เจลล้างมือ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบบมีขาตั้งให้กับสถานศึกษาจะขอบคุณมาก
ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบล และสาธารณสุข มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณโรงเรียน
งบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ไม่เพียงพอ
ทำตามมาตรการในทุกๆข้อ
เพื่อให้การศึกษาเรียนรู้เกิดขึ้นกับนักเรียนในทุกๆกลุ่มรวมถึงเด็กด้อยโอกาสควรมีการจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความเท่าเทียมและเข้าถึงการเรียนรู้ในรูปแบบเดัยวกัน
จัดครูที่มีความชำนาญ
ผู้สอนจำเป็นต้องเลือกหัวข้อในการสอนเพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาในรายวิชาที่สอนให้ครบตามเนื้อหาในหลักสูตร
อยากให้จัดสรร อุปกรณ์ป้องกันหรือน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆมาให้กับโรงเรียนโดยตรง
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรช่วยกันส่งเสริม สร้างความตระหนักในการปฏิบัติตนตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
ควรมีวัคซีนแจกให้ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและกลุ่มทำงาน
ขอครูมาบรรจุที่โรงเรียน
การจัดการเรียนการสอนทางไกลหากนักเรียนไม่มีโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ในการสื่อสารหรือไม่มีชั่วโมงอินเตอร์เน็ต ให้มอบหมายใบความรู้ ภาระงานหรืออื่น ๆ ให้นักเรียน
ควรมีงบประมาณให้เพียงพอต่อการป้องกันโรค
ครอบครัวของนร.แตกต่างกันในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่ของผู้ปกครอง/เศรษฐกิจ/การเรียน/สุขภาพอนามัยจึงทำให้ส่งผลกระทบกับนร.
ความมีครูเพิ่มตามชั้นเรียนให้ครบชั้น
ขาดงบประมาณไม่เพียงพอ
สถานที่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงควรเฝ้าระมัดระวังและป้องกันอยู่ตลอดเวลา ยกเว้นสถานที่ไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงควรยกเลิกมาตรการบางอย่างที่สามารถปฏิบัติได้ เช่น การเว้นระยะห่าง
การรายงานข้อมูลหลากหลายช่องทาง บางเนื้อหาเป็นเรื่องเดียวกัน
ขอสนับสนุนงบประมาณในการจัดการเรียนการสอน
ครูไม่เพียงพอ กศจ.ควรเร่งดำเนินการย้าย/บรรจุ/แต่งตั้ง และ สพฐ.เร่งคืนตำแหน่งเกษียณให้กับ รร.ด่วน
อยากให้ภาครัฐสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกับ Covid -19 เพิ่มเติม เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล และน้ำยาฉีดพ้นค่าเชื้อ
อยากให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาให้คำแนะนำเรื่องของการเฝ้าระวังและคัดกรองคนในชุมชนและส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องของการป้องกันตนเองให้กับผู้ปกครองและชุมชนพื่อให้เกิดความตระหนักในเรื่องของโรคและการแพร่ระบาดที่อาจมาใกล้ตัวได้เพื่อนักเรียนจะได้มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ความถี่ประมาณ3หรือ 6 เดือนต่อครั้ง
ควรมีการส่งเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้ความเข้าใจในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เพิ่มการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ตามห้องเรียนทุกห้องและทุกอาคารเรียน
เรียกบรรจุครูให้ครบตามความต้องการของโรงเรียน
จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือในด้านการป้องกันและรักษาเพิ่มเติมเช่นเครื่อมือการวัดไข้เจลล้างมือผ้าปิดจมูกให้กับนักเรียนเพราะได้ใช้ทุกวัน
นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนไม่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี โรงเรียนจึงใช้วิธีการสอนแบบ On Hand ควรสนับสนุนในด้านเทคโนโลยีให้กับนักเรียน
ควรสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานมากกว่านี้
ควรจัดสรรอัตรากำลังครูให้ครบชั้นเพื่อให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
ขาดงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ แอลกอฮอล์หน้ากากอนามัยและเครื่องวัดอุณหภูมิ
ขอรับการสนับสนุนเรื่องงบประมาณ เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ควรมีการประเมินผลแบบ online อย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามและให้ความช่วยเหลือกับโรงเรียนในด้านต่าง ๆ เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และสบู่ล้างมือ เป็นต้น
ควรมีการสนับสนุนอุปกรณ์การป้องกันตามมาตรการ เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เป็นต้น
ควรสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเรียนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
รัฐบาลควรมีงบประสนับสนุนเพื่อให้ปฏิบัติได้ตามมาตรการป้องกันโควิด
รัฐควรสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เช่น น้ำยาล้างมือ หรือเจลล้างมือ เนื่องจากเป็นวัสดุสิ้นเปลือง
จัดสรรงบประมาณพิ่ม
ควรงบลายหัวในการป้องกันไวรัสโควืด-19
ด้วยสถานศึกษาตั้งอยู่พื้นที่สีเขียวและยังไม่พบผู้ติดเชื้อจึงจัดการเรียนการสอนตามปกติและมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ตามแนวปฏิบัติของสาธาณสุขจังหวัดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
ขาดสือ/อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินการ ทั้งครูและนักเรียน
สถานศึกษาขาดงบประมาณในการพัฒนา/ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรการฯ เช่น เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอร์ เป็นต้น และบุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงานโรงเรียน เพราะภาคเรียนที่ 2/2563 มีการทดสอบระดับชาติ การสอบ นานาชาติ , ONET, NT และ RT ยังไม่ค่อยมีความพร้อมสำหรับนักเรียนเต็มที่
ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา
ในชั้นเด็กเล็ก อนุบาล ถึง ป. 3ครูประจำชั้นต้องควบคุมอย่างเคร่งครัด
โรงเรียนปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ควรสนับสนุนหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ให้กับนักเรียนและสถานศึกษา
โรงเรียนมีมาตรการเฝ้าระวังและติดตามการแพร่ระบาด​ และจัดการตามแผนอย่างเหมาะสม
มีความต้องการงบประมาณส่งเสริมสนับสนุนในการเฝ้าระวัง
ควรมีงบสนับสนุนเพิ่มเติมให้กับโรงเรียนเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัส(Covid-19)​
ควรจัดสรรงบประมาณ เกี่ยวกับการป้องกันโรค COVID 19 ให้สถานศึกษาด้วย
ควรเพิ่มมาตราการให้เพิ่มมากขึ้นกว่านี้ครับ
ช่วยสนับสนุนงบประมาณเพื่อซื้อแอลกอฮอและเจลล้างมือ
ห้องเรียนไม่เพียงพอ
สถานศึกษาขาดงบประมาณ ในการจัดซื้อหน้ากาก เจลล์แอลกอฮอล และอื่นๆ
หากนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา มีไข้ ต้องไปพบแพทย์ไม่ควรมาโรงเรียน
ต้องสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาอย่างเต็มที่และ100%
โรงเรียนได้ปฏิบัติตามข้อมาตรการเฝ้านะวังอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด
ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนสถานศึกษา
ขอบุคลากรเพิ่มในการจัดการเรียนการสอน
ควรงดการประเมินที่เป็นภาระของครูซ้ำ ๆ หลายรายการ เพราะเวลาเรียนน้อยครูต้องทุ่มเทการเรียนการสอนไปที่นักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน มีการประเมินมาหลายรายการทำให้่ครูต้องเตรียมเอกสาร เตรียมรับการประเมินมีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของครู และส่งผลต่อคุณพการเรียนรู้ของนักเรียน
1. ควรจัดอุปกรณ์ และน้ำยา ในการดูแลรักษาความสะอาด ร่างกายและสถานศึกษาอย่างเพียงพอ 2. การจัดสรรงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 3. การจัดสรรครูและบุคลากรในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
ควรจัดงบประมาณให้กับ ร.ร.ขนาดเล็ก เพิ่มเติม
ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการแจ้งรายละเอียดการเดินทางทุกครั้ง เมื่อออกนอกพื้นที่
ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ให้สถานศึกษาด้วยจะดีมาก
อยากให้สาธารณะสุขอำเภอหรือเทศบาลดูแลเรื่องอุปกรณ์ทำความสะอาด ล้างมือ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัยมากกว่านี้ เพราะโรงเรียนไม่มีงบประมาณ
1. การสอนแบบออนแอร์สอนเร็ว ไปเร็วจนตามไม่ทัน 2. นักเรียนไม่มีสมาธิในการเรียนเหมือนเรียนที่โรงเรียน 3. ไม่สามารถติดต่อนักเรียนได้ 4. อุปกรณ์ในการเรียนไม่เพียงพอสำหรับบ้านที่มีพี่น้องหลายคน 5. ผู้ปกครองไม่มีเวลาให้ และบางครั้งไม่สามารถอธิบายให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนได้ดีเท่าที่ควร
การเรียนออนไลน์ไม่เหมาะกับเด็กเล็ก ทาง รร. ต้างขยายเวลาเรียนเพิ่มให้เด็ก และต้องคืนเงินค่าธรรมเนียมบางส่วนให้ผู้ปกครอง ขอให้ทางภาครัฐฯพิจารณาช่วยเหลือโรงเรียนอนุบาล เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้โรงเรียนได้บ้าง
สามารถมีการยืดหยุ่นในการวัดประเมินผลได้
สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการตามมาตรการ
งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติตามการป้องกันมาตรการป้องกันโควิด 19
ควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา ปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องเรียน ให้เพียงพอและเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
ควรสนับสนุนการฉีดวัคซีนที่มีคุณภาพแก่ครูและนักเรียน ผู้ปกครอง
ควรจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกัน ให้นักเรียนครบทุกคนในโรงเรียน
งบประมาณในการสนับสนุนการพัฒนา
งบประมาณในการดำเนินการหากมีการเรียนการสอนออนไลน์ไม่เพียงพอ
โรงเรียนยังขาดทุนทรัพย์ในการเตรียมการ และอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโลน่า
ควรดำเนินการตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง
ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรจัดสื่อการเรียนรู้ให้เพิ่มเติม
- มีนโยบายในด้านการจัดการเรียนการสอนเ็นไปในทิศทางเดียวกัน และสะดวกต่อการเข้าเรียนของผู่เรียน - มีงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังในสถานศึกษาอย่างเพียงพอ
1. ของบประมาณในการพัฒนา/ปรับปรุงให้เป็นไปตามารตรการฯ 2. สร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรการฯ
หน่วยงานสาธารณะสุขและหน่วยงานอื่นๆของภาครัฐ บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ควรมีบทบาทในการเฝ้าระวังพื้นที่ในบริเวณสถานศึกษามากกว่านี้ เช่น เข้ามาตรวจสอบความเรียบร้อยของบุคลากรในสถานศึกษาเดือนละครั้ง หรือ มาพ่นแอลกอฮอล์ในสถานศึกษาเดือนละครั้ง เป็นระยะๆ
เนื่องจากจำกัดด้วยเวลาเรียน และ การจัดการเรียนการสอนแบบ On Hand ที่บ้าน ทำให้นักเรียนไม่ได้รับความรู้จากครูผู้สอนโดยตรง
จัดสรรงบเพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ป้องกันโควิท 19 แก่ทุกโรงเรียนเพิ่มต่างหากจากงบรายหัวที่จัดเพื่ออุดหนุนการจัดการศึกษาตามปกติอยู่แล้ว
ขอให้ทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์เกี่ยวกับเครือข่าอินเทอร์เน็ต
โรงเรียนขนาดเล็กไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันเชื้อจำเป็นต้องนำงบประมาณส่วนอื่นๆมาใช้ สพ.ญ.ควรมีการจัดงบประมาณส่วนนี้ให้โรงเรียนเพื่อประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังป้องกันตามมาตรการ
ขอรับการสนับสนุนด้านอุปกรณ์การเฝ้าระวังไวรัสโควิด 19
ได้มีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ สาธารณสุขอำเภอ ร่วมกับ รพ สต บ้านเล่า โดย อสม. เข้ามาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตามแผนปฏิบัติการเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และผู้นำชุมชนได้มอบเจลแอลกอร์ฮอล์ล้างมือและหน้ากากอนามัยไว้จำนวนหนึ่ง
ให้นักเรียนที่มีผู้ปกครองที่กลับจากพื้นที่เสี่ยงกักตัวที่บ้านเป็นเวลา 15 วัน และและครูนำใบงานไปส่งนักเรียนที่บ้าน และรับงานของนักเรียนมาตรวจประประเมินผลต่อไป
อยากให้รัฐบาลสนับสนุนอนุคราะห์เครื่องวัดอุณหภูมิและเจลล้างมือให้กับโรงเรียน
ควรสนับสนุนงบประมาณให้กับทางโรงเรียน ในขณะที่เผชิญกับสถานการณ์ป้องกันโรคโควิด
มาตรการการจัดการเรียนการสอนให้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ตามความเสียงการติดต่อระหว่างหน่อยงานใช้ช่องทางออนไลน์ให้มากที่สุด
จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการใช้แอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดระบบด้านเทคโนโลยีให้เพียงพอและรวดเร็ว เช่นโรงเรียนมีห้องคอมพิวเตอร์ของกสทช.แต่มีกฏระเบียบการเข้าใช้ที่ทำให้โรงเรียนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเติมที่ถือเป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนรู้หรือไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนและของโรงเรียน
1. ควรจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2. จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนที่ได้มาตรฐาน และลดความแออัดของผู้เรียน 3. โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน (ชดเชย) เนื่องจากเวลาเรียนไม่เพียงพอ
ควรเพิ่มงบประมาณในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19ให้เพียงพอตลอดปีการศึกษา
อยากให้มีงบประมาณในการจัดซื้อแอลกอฮอล์ และสบู่เหลวล้างมือ หรือมีแจกให้โรงเรียน เพราะโรงเรียนต้องใช้ในปริมาณมาก
จัดสรรครูให้ครบชั้น
จัดงบประมาณโดยตรง
1. ความตระหนักของบุคลากรภายในโรงเรียน 2. การประสานงาน / ความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วน
ของบประมาณสนับสนุน เพื่อการดำเนินการ
ควรมีงบประมาณให้สถานศึกษาดำเนินการตามสถานการณ์
เนื่องจากโรงเรียนวัดท่าตำหนักอยู่ในเขตพื้นที่สีแดง และยังพบผู้ติดเชื้อที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณโรงเรียนเพิ่มขึ้น ทางโรงเรียนจึงมีการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบปกติและแบบ Online โดยพบว่านักเรียนบางคนไม่มีคอมพิวเตอร์ แท็บเลต สัญญาณอินเตอร์เน็ต หรืออุปกรณ์สื่อสารของตัวเอง ทำให้ไม่สามารถเรียนแบบ Online ได้ จึงควรมีการสนับสนุนอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนที่มีความขาดแคลน
เพิ่มงบประมาณให้สถานศึกษาในการบริหารจัดการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด19
อยากมีงบประมาณสนับสนุนนส่วนของน้ำยาฆ่าเชื้อหรือหน้ากากอนามัยสำหรับแจกจ่ายนักเรียนและครู
ควรมีงบประมาณในการสนับสนุนในการพัฒนา/ปรับปรุงมห้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ
มีงบประมาณสนับสนุนด้านการป้อกันและอุปกรณ์เทคโนโลยีเมื่อต้องเรียนออนไลน์มากขึ้น
อยากให้ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับการป้องกันและดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยตรง เพื่อจะให้สถานศึกษาดำเนินการและรายงานผลได้อย่างต่อเนื่อง
จัดสรรงบประมาณให้โดยเร็วเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
งบประมาณไม่เพียงพอ
ควรจัดสรรงบประมาณให้ รร. ตามแนวทางการป้องกันของ ศบค.
รัฐควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ สำหรับสถานศึกษา โดยคิดตามรายหัวนักเรียน
ปัญาเกี่ยวกับการเรียน online สภาพเศรษฐกิจครอบครัวของนักเรียนไม่สามารถเรียนแบบ online ได้ เพราะต้องใช้อุปกรณื เทคโนโลยีที่ทันสมัย ผู้ปกครองไม่สามารถหามาให้นักเรียนได้ ผู้ปกครองไม่มีความรู้เกี่ยวกับวิชาการและเทคโนโลยี ไม่สามารถช่วยสอนการบ้านให้กับลูกได้ ต้องอาศัยครูสอนเท่านั้น
ควรจัดการด้านเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพและสามารถใช้ได้จริงกับสถานการณ์โควิด
ควรให้งบมาต่างหากในการบริหารจัดการเรื่องโควิด19
สภาพครอบครัวนักเรียนไม่พร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เนื่องจากฐานะทางบ้านยากจน ไม่มีสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์สื่อสารสำหรับเรียนรู้
ส่วนกลางควรงดให้ทำกิจกรรมอื่นๆนอกเเหนือจากการเรียนการสอน เนื่องจากนักเรียนมีเวลาเรียนจำกัด
งบประมาณในการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนในโรงเรียนครึ่งหนึ่งอยู่ฝั่งไทย อีกครึ่งหนึ่งอยู่ฝั่งพม่า อาจทำให้มีปัญหาในการวัดผลประเมินผลปลายปี อยากให้นักเรียนทุกคนได้เลื่อนชั้นและจบการศึกษาไปพร้อมกับเพื่อนนักเรียนในห้อง เพราะเป็นภาวะของโรคระบาดทำให้นักเรียนที่อยากมาเรียนแต่ไม่สามารถมาได้ไม่เสียเวลาเรียนซ้ำและเสียโอกาสทางการเรียนรวมทั้งค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
ควรมีงบประมาณสนับสนุนให้สถานศึกษาเกี่ยวกับมาตรการโรคเชื้อไวรัสโคโรนา
จากการต้องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษดังกล่าว ทำให้ต้องจัดการเรียนการสอนด้วย 4 วิธีที่เหมาะสม ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนมาก นักเรียนไม่สาามารถควบคุมและดูแลตนเองให้เรียนรู้และทำใบงานได้ กอปรกับ ผปค.ไม่มีเวลาควบคุมดูแล ทำให้ลืมเนื้อหา การอ่านออกเขียนได้ ส่งผลกระทบต่อการประเมินผลมากที่สุด
ข้อสอบที่ใช้วัดผลประเมินผลระดับชาติ ควรอยู่ในระดับที่ไม่ยากมาก เนื่องจากเวลาเรียนของนักเรียนไม่ต่อเนื่อง และไม่เพียงพอ
แจ้งรายละเอียดและกำหนดแต่ละพื้นที่ให้ชัดเจน
ครูจัดทำเอกสาร ใบงานจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ให้แก่นักเรียนถึงบ้าน จัดตั้งไลน์กลุ่มนักเรียน/ผู้ปกครองและมีการนัดหมายให้นักเรียน ผู้ปกครองมารับงานไปทำที่บ้านความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีของครู นักเรียน ผู้ปกครอง หนังสือ/แบบฝึกหัด/ใบงาน ไปทำงานที่บ้านแล้วนำส่งตรวจแก้ไขทางไลน์ การจัดการเรียนการอสอนแบบ on hand บางเนื้อหาผู้เรียนจะเข้าใจยากทำให้ทำใบงานไม่ได้ จึงส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
สถานศึกษาขาดงบประมาณในการจัดซื้อหน้ากาก เจลล้างมือ ควรจัดสรรงบประมาณกับสถานศึกษาให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนและบุคลากร
ควรมีงบมาสนับสนุนเจลแอลกอฮอล์
ครูไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
ขอความอนุเคราะห์งบประมาณเพื่อสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในการทำความสะอาดและป้องกันทุกประเภทแก่สถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมายผู้เรียน กศน.ส่วนใหญ่เป็นผู้มีอายุที่แตกต่างกันดังนั้นการเรียนรู้แบบออนไลน์บางครั้งจึงไม่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนทุกคน ดังนั้นจึงปรับการเรียนแบบอ๊อฟไลน์เป็นบางครั้ง
นักเรียนให้ความร่วมมือดีในทุกเช้า แต่ในภาคบ่ายหรือก่อนเลิกเรียนมีการไม่ปฏิบัติตามมาตรการ เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ไม่มีการล้างมือบ่อย ๆ
ส่วนกลางควรมีการจัดบริการจัดแจกอุปกรณ์เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับโรงเรียน
สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันได้ปานกลาง
เป็นโรงเรียนที่ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) เปิดสอนแบบ On site และใช้มาตรการการรักษาโรคอย่างเคร่งครัดตาม ศบค.
ติตตามดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคลและตามความเหมาะสมของพื้นที่ จัดกิจกรรมเสริมความรู้ ทักษะให้กับผู้เรียนในหลากหลายรูปแบบ ใให้สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา
เป็นโรงเรียนที่ไม่มีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปิดสอนแบบ On Site และใช้มาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัดตาม ศบค.
จัดงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ
ควรจัดสรรงบประมาณ สนับสนุน ซื้อเครื่องวัดไข้ เจลและแอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอนามัย ให้โรงเรียน
ควรมีงบประมาณหรืออุปกรณ์สนับสนุน
ให้ส่วนกลางจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ตามมาตรการฯ ให้ครบถ้วนและทั่วถึง
สถานศึกษาขาดงบประมาณในการพัฒนา เห็นควนจัดให้มีงบประมาณเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำหรับสถานศึกษา
ต้องการงบเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัยเพิ่มเติม
ควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันโรคโควิด19 แก่ผู้ปกครองและบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ
เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ความเสี่ยงน้อยจึงทำให้นักเรียนขาดความตื่นตัว ตระหนักถึงความจำเป็นในการป้องกันตัวโดยใช้หน้ากากอนามัยตลอดเวลา แต่หากมีการเดินทางออกนอกสถานที่ทางโรงเรียนจะเน้นย้ำและให้นักเรียนสวมใส่หน้ากากเสมอ หวังว่าจะเข้าใจบริบทของแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันแต่ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด19
ทางโรงเรียนมีคณะอสม.มาช่วยในการคัดกรองนักเรียนทุกวัน
จัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษา เพื่อนำไปซื้อเเอลกอฮอล์เจลล์ น้ำยาล้างมือ รวมไปถึงน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อให้สถานศึกษามีทรัพยากรที่เพียงพอ
1.ให้เพิ่มชั่วโมงเรียนเสริมในชั่วโมงที่7​ ทุกสัปดาห์ 2จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดที่เน้นในเรื่องของความสำคัญ​และจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบผสมผสาน
งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุสำหรับการป้องกันCOVID19 มีจำกัด
ควรจัดสรรงบประมาณ หรือให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาซักซ้อมในการจัดทำแผนเผชิญเหตุ
ต้องการใช้สนับสนุนงบประมาณรองรับกับสถานณ์การแพร่บาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ส่งเสริมเกี่ยวกับเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย เครื่องวัดอุณหภูมิที่ได้มาตรฐาน
อยากได้รับการสนับสนันหน้ากากอนามีย และเจลแอลกอฮอร์ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ต้องการให้ภาครัฐหรือภาคเอกชนเข้ามาช่วยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาด เช่น เจลหรือสบู่ล้างมือ แอลกอฮอล์ ทำความสะอาดเครื่องวัดอุณหภูมิ
ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเกิดตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น โดยตอนเช้าในกิจกรรมหน้าเสาธง และประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในโรงเรียน รวมถึงให้ครูทุกคนภายในโรงเรียนกำชับและปฏิบัติเป็นตัวอย่างแก่ผู้เรียน
ของบประมาณสนับสนุนสำหรับสถานศึกษา
ควรให้งบประมาณสนับสนุนอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาด Covid 19 เพราะโรงเรียนขาดแคลนงบประมาณและอยู่ในพื้นที่ห่างไกล
อยากให้ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อหน้ากากอนามัย เจล สบู่ เหลว ล้างมือให้กับนักเรียนเนื่องจากผู้ปกครองรายได้น้อย
กศน.อำเภอนาทวี เสนอว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ On-line/On Air ไม่สามารถดำเนินการกับผู้เรียนได้ เนื่องจากผู้เรียนยังขาดอุปกรณ์ที่รองรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต สัญญาณดาวเทียม ของช่อง ETV จึงเห็นควรให้ครูผู้สอนจัดรูปแบบการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบตามตารางของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านโทรทัศน์ (ETV) ที่กำหนด โดยจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่ม (On-site) หรือการจัดการเรียนการสอนรูปแบบอื่นที่ไม่มีการรวมกลุ่มกันในชั้นเรียน เช่น การมอบหมายงาน (assignments) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกรณีศึกษา (case study) โจทย์ปัญหา (problems) การทำรายงาน (report) การจัดทำโครงงาน (project) รวมไปถึงการมอบหมายงานในรูปแบบอื่นที่สามารถวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในรายวิชา
ควรสนับสนุนเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายให้เพียงพอและมีคุณภาพสำหรับสถานศึกษา
อยากได้รับงบประมาณสนับสนุน
การจัดสรรงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ในการป้องกันตามมาตรการของสาธารณสุข
ควรมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ผ้าปิดปาก เพื่อลดค่าใช้จ่ายในส่วนของครูและนักเรียน
ควรมีงบประมาณสนับสนุนโรงเรียน ในส่วนต่างๆที่เกี่ยวกับมาตราการการป้องกัน covid 19 ให้เพียงพอ เช่น เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย สบูล้างมือ เครื่องวัดอุณหภูมิ เป็นต้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติตามมาตราการของรัฐ
ปลูจิตสำนึกให้ผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและควรป้องกันตนเองออย่างเคร่งครัด
ขาดงบสนับสนุน นักเรียนครอบครัวไม่พร้อม ฐานะไม่ดี ทำให้ขาดแคลนอุปกรณ์
โรงเรียนต้องการงบประมาณสนับสนุนค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 เช่น ปริ้นเตอร์ หมึกปริ้น กระดาษ เพื่ใช้ในการจัดทำแบบฝึกหัดและใบงาน
อยากให้มีการสนับสนุนอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
- ควรจัดสรรงบประมาณ ให้สอดคล้องตามข้อปัญหา อุปสรรค ที่ได้เสนอไปข้างต้น
ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำหรับสถานศึกษาโดยเฉพาะให้เพียงพอต่อการดำเนินการ
สร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆให้กับนักศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย
การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องจะช่วยให้นักเรียนตระหนักต่อการป้องกันโควิด19 มากขึ้น
โรงเรียนขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางด้านสุขภาพ
ควรมีวัสดุอุปกรณ์ในการเฝ้าระวังสนับสนุนแก่ทางสถานศึกษา
ควรสนับสนุน อุปกรณ์ เพื่อใช้ดำเนินการ ตามมาตรการ ป้องกันและควบคุม สำหรับสถานศึกษา ที่มีงบประมาณ จำกัด
1.การจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะโครงการ Covid-19 2.การจัดหาสื่อเกี่ยวกับ Covid-19
โรงเรียนอยากได้งบสนับสนุนในเรื่องเจลแอลกอออล์และหน้ากากอนามัย
การจัดการเรียนการสอนในช่วงกาแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางโรงเรียนดำเนินการติดต่อประสานงาน มอบหมายภาระงาน ใบงาน ชิ้นงาน ให้กับนักเรียนให้ครบตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดในแต่ละรายวิชา โดยครูประจำชั้นและผู้ปกครอง รวมถึงนักเรียนเองต้องคอยดูแล กำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอในการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา มีความรับผิดชอบในการส่งงาน ซึ่งผู้ปกครองบางส่วนทำงานนอกบ้าน นักเรียนบางส่วนไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดา-มารดา อาศัยอยู่กับตายาย การดูแลเอาใจใส่ในการทำงาน การบ้าน การกวดขัน เป็นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สำคัญส่วนหนึ่ง
คอนโดและะห้องเช่าใกล้สถานศึกษามีชาวต่างชาติอาศัยควรจัดเจ้าหน้าตรวจสอบตามมาตรการป้องฯ
1.จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ 2.จัดบุคลากรทางการแพทย์เข้ามามีส่วนร่วมในสถานศึกษาให้มากขึ้น 3.จัดวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค covid 19 ให้เพียงพอ
- ควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ตามแนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง - ควรหาวัสดุ อุปกรณ์ให้กับสถานศึกษา เช่น เจล แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย เพื่อทดแทน เสริมให้แก่สถานศึกษา -มีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ ในการซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เช่น หน้ากากอนามัยสำรอง และเจลล้างมือ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ต้องจัดหางบประมาณอยู่เรื่อยๆ ซึ่งบางครั้งไม่เพียงพอ
- จัดสรรงบประมาณ/ครูให้เพียงพอตามความขาดแคลนของโรงเรียน -คงไว้มาตรการป้องกันโรคตาม ศบค. - สร้างความตระหนนัก/การรับรู้ข่าวสาร/การป้องกันตนเอง/การให้ความร่วมมือต่อมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด
ควรเสริมงบประมาณด้านเทคโนโลยีในสถานศึกษาให้เพียงพอและมีความพร้อมก่อนที่จะให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองจากที่บ้าน ควรสนับสนุนให้โรงเรียนมีความพร้อมก่อน
โรงเรียนขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาและปรับรุงตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ และครูไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
ควรให้งบประมาณในการจัดการเรียนรู้ และอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อให้เพียงพอกับนักเรียน
โรงเรียนขาดงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนา ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตราการฯ
ของบประมาณเพื่อสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ สำหรับนักเรียน เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดสถานที่ และเครื่องวัดอุณหภูมิ
การสั่งการมาตรการใดๆ ควรมีงบประมาณสนับสนุน และกระจายอำนาจให้ผู้บริหารได้พิจารณาดำเนินการใช้งบประมาณในการดำเนินการตามมาตรการ
ขาดแคลนหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแฮลกอฮอล์ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการป้องกันโควิด สมควรต้องมีการแจกจ่ายให้เพียงพอ เพื่อลดภาระของผู้ปกครองและรายจ่ายของสถานศึกษาในการจัดหา
นักเรียนมาจากครอบครัวเกษตรและรับจ้างเป็นส่วนใหญ่ซึ่งขาดแคลนงบประมาณที่จะดูแลและปฏิบัติตามมาตรการได้อย่างเต็มที่
รัฐควรสนับสนุนงบประมาณเฉพาะกิจเร่งด่วนเพื่อการป้องกันทำไเอย่างมีประสิทธิภาพ
ทางโรงเรียนดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมอย่างเคร่งครัด
อยากให้จัดสรรครูให้ครบชั้นเรียน หรือสนับสนุนอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน DLTV ให้เพียงพอ
ควรมีงบประมาณในการจ้างเจ้าหน้าที่ ทำความสะอาด
ควรให้มีการสุ่มตรวจเชิงลึกกับนักเรียนนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
นักเรียน-นักศึกษายังขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ทางวิลัยมีการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน-นักศึกษารับรู้ข่าวสารให้เป็นบัจจุบัน เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันมากยิ่งขึ้น
เพราะทางโรงเรียนเตรียมความพร้อมทั้งครูผู้สอนและห้องเรียนให้เพียงพอต่อผู้เรียน
1.สถานศึกษาจัดทำจุดคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าเรียนทุกวัน และมีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล เพื่อมาให้ความรู้ในสถานศึกษา 2.สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการเกี่ยวกับโรคโควิด - 19 ในห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
กระทรวงควรสนับสนุนเรื่องการบรรจุครูและบุคคลากรทางการศึกษาให้ครบชั้นเรียน ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ เมื่อมีครูครบชั้นเรียน คุณภาพของผู้เรียนก็จะมากขึ้น
ควรงดกิจกรรม ลูกเสือ เข้าค่าย ทัศนศึกษา
สถานศึกษามีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการไม่เพียงพอ เช่น ขาดหน้ากากอนามัย/เจลแอลกอฮอล์/น้ำยาทำความสะอาด เป็นต้น จึงมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวมาพร้อมแบบรายงานนี้
ต้องการอาคารเรียนหลังใหม่ทดแทนอาคารเรียนที่ได้รับอนุมัติให้รื้อถอนไปแล้ว
ควรมีการกำกับติดตามผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด
ให้มีมาตรการที่ออกมาจากจังหวัด เพื่อถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกันทุกโรงเรียน
งบประมาณที่เหลือจากกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันจากการเรียนการสอนไม่ควรให้คืนกลัับอบต.ทางโรงเรียนจะนำมาบริหารจัดการในโรงเรียน ช่วงเวลานักเรียนที่เรียนที่บ้าน การทำงานภาคปฎิบัติคควรนำมาบรุณากการนับเป้นชั่วโมงให้เด็กนักเรัยน โดยรับรองจากผู้ปกครอง
ให้มีการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา/ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรการฯ
ขอสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันCovid-19ให้ครู บุคลากร นักเรียนทุกคนในโรงเรียน
โรงเรียนใช้วันหยุดในบางวันเปิดทำการเรียนการสอน แต่ก็จะทำให้เด็กเกิดความเหนื่อยล้าบ้าง
ควรมีงบประมาณสนับสนุนให้กับทางโรงเรียนในการจัดหาอุปกรณ์การป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรฐานทุกประการ. ให้ความสำคัญต่อการจัดการเรียนรู้โดยประสานกับผู้ปกครอง. สร้างความรผุ้ ความเข้าใจ. จัดการเรียนการสอนชดเชยให้เวลาเรียนครบถ้วน. ตลอดจนวัดประเมินผลความรู้ตามตัวชี้วัด. ในด้านคุณภาพนักเรียน. ตามบริบทและความเหมาะสมของโรงเรียน. ในรูปแบบสอนที่โรงเรียน
อยากได้รับคำแนะนำ ตัวอย่างหรือแบบฟอร์มในการจัดทำแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ในสถานศึกษา
ควรจัดงบสนับสนุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการวัดไข้ เจลแฮลกออร์ทำความสะอาด ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นวัสดุสิ้นเปลือง ต้องใช้เป็นจำนวนมาก
ขอหน้ากากอนามัยสำหรับนักเรียน
ทำผลิตภัณ์​ทำความสะอาดใช้เอง​เช่น​เจล, สบู่เหลว
ควรมีการสนับสนุนงบประมาณ
ควรมีงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือวัดไข้ที่ได้มาตรฐานดีที่สุด
ควรมีงบประมาณจัดสรรเพิ่มเติมในการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
อยากให้ช่วยเหลือในด้านบุคลากรครูในโรงเรียนขนาดเล็กโดยเร็ว เพราะโรงเรียนมีตำแหน่งว่างจากคุณครูที่ย้าย และตอนนี้ผ่านไปเกือบ 1 เทอมก็ยังไม่ได้คุณครูคืนมาทดแทน ทำให้ครูต้องสอนควบ 3 ห้องเรียนต่อครู 1 คน เพราะเหลือคุณครูเพียง 3 คน รวมครูอัตราจ้างแล้ว ครูปฐมวัย สอนควบ 2 ห้อง ครูอัตราจ้าง สอน ป.1-3 ครูอีกคนสอน ป.4-6 ทำให้มีปัญหาในด้านการเรียนการสอน นักเรียนเรียนไม่เต็มที่ และโรงเรียนไม่มีผู้บริหารมาช่วยในด้านบริหาร ครูมีภาระงานเยอะ บางวันต้องออกไปเบิกเงินที่ธนาคาร และรอคิวนาน โดยต้องปล่อยนักเรียนให้อยู่ในห้องเรียนตามลำพังถึง 3 ห้อง
เพิ่มงบประมาณให้กับโรงเรียน
โรงเรียนสามารถปฎิบัติามมาตรการการป้องกันและจัดการเรียนการสอนตามมาตรได้เป็นอย่างดี
โรงเรียนจัดมาตรการการป้องกันพร้อมกับการจัดการเรียนการสอนตามมารตการเป็นอย่างดี
อยากให้สนับสนุนเรื่องอุปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้กับนักเรียน หากจะต้องจัดการเรียนการสอนออนไลน์เป็นระยะเวลานาน
ต้องการงบประมาณเพิ่มเติม
งบประมาณการจัดหา หน้ากาก แอลกอฮอล์ ที่ตรวจวัดอุณหมิ ทันสมัย
อยากให้ส่วนราชการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทุกคน อย่างทั่วถึง
ควรจัดให้มีงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือวัดอุณหภูมิให้กับ กศน.ตำบลทุกแห่ง
เด็กนักเรียนอาจจะปฏิบัติตามมาตรการได้ไม่ดีเท่าที่ควร ต้องมีการตักเตือนอยู่บ่อยครั้งให้สวมหน้ากากอนามัย
อยากให้ทุกคนปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด ตระหนัก/คำนึงถึงส่วนรวมเพื่อให้โรคนี้หายไปและกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติ
ทางโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารห่างไกล ไม่มีสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์มือถือและสัญญาณอินเทอร์เน็ต ทำให้ไม่ได้รับข่าวสารที่เเน่นอนและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน
โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเรียน มีนักเรียนต่อห้องไม่เกิน 25 คน
ขาดงบประมาณในการบริหารจัดการ
โรงเรียนขาดบุคลากรครู 1 ตำแหน่ง มีครูไม่ครบชั้น
บุคลากร ทางการแพทย์ อสม. และชุมชน ต้องร่วมมือกันป้องกัน
ควรสนับสนุนอุปกรณ์ทำความสะอาดแก่สถานศึกษา
พื้นที่ของโรงเรียน..เป็นพื้นที่สีเขียว...ห่างไกลจากโรคระบาด
ครูและนักเรียนตระหนักรู้และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ขอให้รัฐจัดงบประมาณสนับสนุนในส่วนนี้ด้วย
สถานศึกษามีความตระหนักในการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการเตรียมความพร้อมในด้านเจ้าหน้าที่ อาคารสถานที่อย่างเข้มงวดตามมาตารการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ควรจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนได้จัดหาสื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนทางไกล กรณีมีการหยุดเรียน
ครูทุกคนพยายามติดตามนักเรียนในการเรียน การส่งงาน อย่างเต็มความสามารถ พร้อมทั้งพัฒนาตนเองในการใช้สื่อสารการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
ขาดงบประมาณในการพัฒนา ขาดครู
ควรจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในการดำเนินการจัดซื้อจัดหาเจลแอลกอฮอล หน้ากากอนามัย และเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้เพียงพอต่อนักเรียน
อยากมีงบประมาณในการซื้อเครื่องมือในการวัดอุณหภูมิ (กรณี โรงเรียนขนาดเล็กงบประมาณมีน้อย)และเรื่องระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร จะส่งผลในการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอน ขอบคุณคะ
ควรมีโครงการร่วมเชิงรุกจากหน่วยงานของสาธารณสุขมาให้ความรู้กับนักเรียนและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
หน่วยงานต้นสังกัดจัดสรรงบประมาณเพื่อสนันสนุน
จัดสรรงบประมาณและอื่นๆเพิ่มเติม
จัดสอนเพิ่มเติม ขยายเวลาการเรียนรู้ตามบริบทของโรงเรียน
ควรให้ สบค.จังหวัดพิจราณาปิดโรงเรียนอย่างรวดเร็วถ้าเห็นสมควร กรณีมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าในพื้นที่นั้นๆ ไม่จำเป็นต้องสั่งปิดทั้งจัหวัดก็ได้ สั่งปิดเฉพาะพื้นที่ที่มีการระบาดตามเห็นสมควร
ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในส่วนของอุปกรณ์และวัสดุเพื่อใช้ในการคัดกรองที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เนื่องจากโรงเรียนขนาดใหญ่มีการใช้วัสดุสิ้นเปลืองเหล่านี้เป็นจำนวนที่มาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโควิด 19 เช่น สภ. อบต. อบจ.
นักเรียนขาดการตระหนักเรื่องการเว้นระยะห่าง
ควรจัดสรรงบประมาณหรือวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงามลงมาที่โรงเรียนเพื่อสนับสนุนนโยบาย
ขาดอุปกรณ์และงบประมาณในการดำเนินการให้เป็นไปตามาตรการการป้องกัน
ขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา
อยากให้ทางรัฐบาลจัดสรรงบประมาณ เช่น เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย มาแจกให้ทางโรงเรียนเพื่อมอบให้เด็กๆได้ใช้
เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็กและอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย จึงไม่มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน
รัฐบาล​ประชาสัมพันธ์​มาตรการป้องกัน​เชื้อไวรัส​โค​วิด​19​
สถานศึกษาดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง
รัฐควรจัดสรรงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันโรคโควิด-๑๙ แก่โรงเรียน
รัฐบาลควรช่วยเรื่องงบประมาณในการที่โรงเรียนเปิดเรียนตามปกติ เช่น การซื้อเจลล้างมือ แอลกอฮอร์ สำหรับทำความสะอาด หน้ากากอนามัยสำรองเพราะจำเป็นต้องใช้ทุกวัน
ขาดงบซื้อน้ำยาล้างมือ และฆ่าเชื้อ
ควรมีการสำรวจและแจกเจลล์แอลกอฮอร์และหน้ากากอนามัยให้กับทางโรงเรียนเป็นระยะ เพราะใช้ทุกวันและใช้ตลอดทำให้ทางโรงเรียนมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มขึ้น
อยากให้สนับสนุนงบประมาณด้านการป้องกันcovid19
ควรสร้างความตระหนักให้กับผู้ปกครองและนักเรียนในการปฏิบัติตนตามมาตราการฯอย่างต่อเนื่อง
รัฐควรสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อให้โรงเรียนได้ดำเนินงานตามมาตรการอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน อุปกรณ์ ของใช้ที่จำเป็นในการช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019
โณงเรียนยังขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาและงบประมาณที่มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงตามมาตรการ
วัคซีนที่จะได้รับควรพิจารณาฉีดให้กับนักเรียนทั่วประเทศหลังจากจัดให้กลุ่ม อสม และกลุ่มท่องเที่ยว
ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในการจัดซื้อหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ
ควรสนับสนุงบประมาณในการดำเนินงานตามมาตรการฯ เช่น เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ที่วัดอุณหภูมิ
- วัน เวลา การจัดการเรียนการตามมติครม. ทำให้กระทบต่อจำนวนวันที่มาเรียน ทำใฟ้ต้องมีการสอนชดเชยในวันหยุดราชการ - เด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ทำให้กระทบต่อการเรียนการสอน - การจัดกิจกรรมตามหลักสูตร ทำให้นักเรียนขาดโอกาส ขาดประสบการณ์ เช่น ทัศนศึกษา ลูกเสือ การแข่งขันกีฬาภายใน
การจัดการเรียนการสอนมีเวลาไม่เพียงพอเนื่องจากหยุดบ่อยควรงดการประเมินระดับชาติทุกรูปแบบ
สนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาเฝ้าระวังต่อเนื่อง
อยากให้ภาครัฐ ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์ที่ทันสมัย ตลอดจนเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยให้แก่บุคลากรและนักเรียน
ต้องการงบประมาณในการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม
หน่วยงานต้นสังกัดควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ผู้ปกครองควรได้ความรู้และป้องกันที่บ้าน ตามาตรการ
โรงเรียนได้อาคารเรียนหลังใหม่ซึ่งตอนนี้ได้ก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ และคาดว่าจะมีอาคารที่เพียงพอและเหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป
-ควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ตามแนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง - ควรหาวัสดุ อุปกรณ์ให้กับสถานศึกษา เช่น เจล แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย เพื่อทดแทน เสริมให้แก่สถานศึกษา -มีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ ในการซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เช่น หน้ากากอนามัยสำรอง และเจลล้างมือ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ต้องจัดหางบประมาณอยู่เรื่อยๆ ซึ่งบางครั้งไม่เพียงพอ
จัดหาอุปกรณ์ให้ทางสถานศึกษาอย่างเพียงพอ
ควรเน้นย้ำในการทำกิจกรรม และประชาสัมพันธ์ ให้กับชุมชนเข้าใจ
จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาจัดซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ และหน้ากากอนามัย ให้เพียงพอกับนักเรียน
ติดตามและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID -19)
จัดสรรงบประมาณหรือเครื่องกรองวัดไข้ เจลล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด เพื่อสนับสนุนมาตรการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการป้องกัน
ผู้ปกครองขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชิ้อ covid-19
ของบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ ในการวัดไข้ หน้ากากอนามัย วัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเซื้อ
ควรเพิ่มงบในการจัดซื้ออุปกรณ์รักษาความสะอาดและการป้องกัน
สพฐ. ควรเพิ่มงบประมาณสนับสนุน จัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19
นักเรียนบางคนฐานะยากจนจึงขาดความพร้อมในการเรียนออยไลน์
การอบรมให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ควรตระหนักและใส่ใจต่อสุขภาพอนามัยเสมอเพราะไวรัสโควิด-19เป็นไวรัสที่อันตรายกับทุกคน
งบประมาณในการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ไม่เพียงพอ
ต้องการงบประมาณเกี่ยวกับจัดซื้อหน้ากากอนามัย เจละแอลกอฮอล์สบู่ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค
ควรปฏิบัติตามมาตรการต่อไป
ควรมีการจัดสรรงบประมาณและบุคลากรให้เพียงพอ เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการตามมาตรการ
มีปัญหาขัดข้องทางอินเทอร์เน็ต ทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ on air หรือ online ได้
วิทยาลัยฯ อยากให้กระทรวงฯ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สนับสนุนเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ จำนวน 10 เครื่อง เพราะเป็นวิทยาลัยฯ ใหญ่ มีจำนวนนักเรียน นักศึกษา จำนวน 2,240 คน สนับสนุนเจลแอลกฮอออล์ และหน้ากากอนามัย
2.1 ควรสนันสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือวัดอุณหภูมิและเจลล้างมืออย่างต่อเนื่อง 2.2 ควรสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อหน้ากากอนามัย ตามแนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง
การควบรวมเป็นการแก้ปัญหาเพื่อคุณภาพการตัดการเรียนการสอนการขาดแคลนครูเนื่องจากครูไม่ครบชั้น แต่มีความเสี่ยงและยากบำบากต่อโรงเรียนในการติดตามควบคุม ควรจะดสรรงบประมาณแก่โรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อการจ้างคนรู หรือจัดสรรครูให้เพียงพอต่อโรงเรียน เพื่อคุณภาพการศึกษาและความปลอดภัยของนักเรียนอันเป็นกำลังของชาติในอนาคต
อยากให้หน่วยงานทางภาครัฐ จัดสรรงบประมาณเพื่อนำไปใช้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ให้กับโรงเรียนตามความเหมาะสม
ควรมีงบประมาณสนับสนุนเครื่องวัดอุณหภูมิ และแอลกอฮอลล์ เจลแอลกอฮอลล์ เพราะใช้กับนักเรียนทุกคน ทุกวัน ใช้ในปริมาณมาก
ทางสาธารณสุขจำเป็นต้องจัดบริการการฆ่าเชื่อฉีดพ่นในโรงเรียน
1.ยากให้หน่วยที่เกี่ยวข้องจัดสรรเครื่องวัดอุณภูมิ หน้ากาก อื่นให้กับสถานศึกษา
จัดสรรงบประมาณตามมาตราฯ/จัดสรรครูให้เพียงพอ
เนื่องด้วยบริบทของโรงเรียนอยู่ในพื้นที่สูง นักเรียนทุกคนเป็นนักเรียนชนเผ่า ปัญหาที่พบคือนักเรียนขาดแคลนอุปกรณ์เช่นหน้ากากอนามัยที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน เด็กส่วนใหญ่ใช้หน้ากากผ้า บางครั้งมีไม่เพียงพอ หรือบางครั้งใช้ซ้ำโดยไม่ผ่านการซักทำความสะอาด พฤติกรรมของเด็กคือต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนจึงเป็นการยากที่จะไม่ให้เด็กนักเรียนไม่สัมผัสกันแบบสิ้นเชิง ทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำความสะอาดเป็นระยะเวลานานต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากและต่อเนื่อง ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดสรรโดยใช้งบประมาณจากด้านอื่น ๆ มาให้บ้าง ทำให้งบประมาณที่ต้องนำไปใช้กับโครงการหลาย ๆ โครงการได้รับน้อยลงไป จึงอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้จัดสรรงบประมาณให้ทางโรงเรียนเพิ่มขึ้น อีกทั้งเมื่อเกิดการแพร่ระบาดทางโรงเรียนจำเป็นต้องจัดให้นักเรียนเรียนทาง DLTV ซึ่งขณะนี้ทางโรงเรียนยังขาดแคลนโทรทัศน์และกล่องรับสัญญาณ ซึ่งอยากให้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินการจัดสรรอุปกรณ์มาให้ทางโรงเรียน
นร.ไม่มีอินเตอร์เน็ต. ขาดความพร้อมด้านโทรศัพท์ ความเป็นอยู่ของผู้ปกครองต้องช่วยผู้ปกครองหารายได้ช่วงรร.หยุดโควิด
สร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม
กระทรวงสาธารณสุขควรสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐาน
โรงเรียนเปิดการเรียนตามปกติ เนื่องจากในพื้นที่ไม่มีการแพร่ระบาดของโรค
รร.ต้องการเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยแจก นักเรียนเพิ่ม
รัฐควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ทำความสะอาด อื่นๆ
ขาดความต่อเนื่องในการเรียนการสอน​ นักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีอุปกรณ์อิเล็คทรอ​นิคในการเรียนรู้เพียงพอ​ ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์​อิเล็คทรอนิคให้เพียงพอต่อนักเรียน
ต้องนี้ เครื่องตรวจวัดไข้ นักเรียนก่อนเข้า ออกโรงเรียนเสีย โรงเรียนมีความประสงค์ต้องการมากที่สุด
ให้มีการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา/ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรการ
ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ตรวจคัดกรองให้มีจำนวนมากขึ้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการให้ทันเวลา
จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกัน Covid-19
งบประมาณด้านการเฝ้าระวังการป้องกันโรคยังมีไม่เพียงพอ ควรจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้เพ่มเติมให้กับโรงเรียน
อาารเรียนบางสถานที่มีพื้นที่น้อยและคับแคบ
ทางสำนักงานเขตพื้นที่และศึกษาธิการจังหวัดควรเข้ามาดูแลเรื่องของอุปกรณ์สำหรับการป้องกันโรค COVID19 เช่น หน้ากากอนามัย เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ เป็นต้น โดยรับผิดชอบค้าใช้่ายในส่วนนี้ทั้งหมด
โรงเรียนมีมาตรการเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์
อยากให้มีหอกระจายเสียงข่าวสารการแพร่ระบาดเชื้อโควิท19 สู่ชุมชน เป็นวิธีที่สามารถส่งข่าวสารได้รวดเร็วที่สุด
อยากให้สนับสนุนเรื่องงบประมาณในการดำเนินการ
ทุกๆภาคส่วนควรร่วมมือร่วมใจสร้างความตระหนักให้กับทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รับรู้ ตระหนักและร่วมมือกันในการป้องกันโรคการติดเชื้อโรคระบาดโคโรน่า อย่างเคร่งครัด
1.จัดการเรียนการสอนปกติ เพราะนักเรียน 1 ห้องมีไม่เกิน 10 คน และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 2.นักเรียนที่ไม่สามารถมาเรียนได้หรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยง ครูจัดส่งแบบฝึกหัดหรือลุดฝึกทักษะไปให้ทำที่บ้าน
ควรจัดงบประมาณเพื่อลงมาจ้างครูและบริหารจัดการด้านอื่นๆเพื่อให้ร.ร.ขนาดเล็กมีคุณภาพที่ดี
จัดสรรงบประมาณในการดูแลด้านการจัดหาอุปกรณ์ในการเรียนการสอนออนไลน์ของครูและนกเรียน สารเคมี เจลแอลกอฮอล์ สบู่เหลวล้างมือให้เพียงพอ
โรงเรียนเตรียมหน้ากากอนามัยไว้สำหรับผู้เรียนและผู้มาติดต่อราชการ
นักเรียนลืมน้ากากอนามัยบ่อย ขอความอนุเคราะห์หน้ากากอนามัยพร้อมสายคล้องและเจลแอลกอฮอล์
ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอุปกรณ์ในการฆ่าเชื้อไวรัส
งบประมาณไม่เพียงพอ
ครูควรประเมินสถานการณ์ด้านการเรียนและมอบหมายงานตามแผนการสอน แบบประเมินตามสภาพจริงและตรวจสอบงานที่มอบหมายตามช่วงเวลา บทเรียนที่นักเรียนไปศึกษาเองในระหว่างหยุดการเรียนไป เมื่อเข้าห้องเรียนครูควรจัดสัมมนาทดแทนเพื่อทบทวนและสอบยำ้ถึงความเข้าใจในบทเรียนนั้นในสัปดาห์แรกของการเปิดเรียนตามปกติเพื่อทบทวน ,วัตถุประสงค์ ,กระบวนการเรียนรู้,และกระบวนการวัดผลประเมินผลให้ผู้เรียน
หน่วยงานทางราชการควรมีการสนับสนุนงบประมาณหรืออุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างต่อเนื่องและควรมีการลงพื้นที่ติดตามเป็นระยะๆ
หากเกิดการแพร่ระบาดเป็นเหตุให้นักเรียนต้องเรียนแบบ On Air จะมีปัญหาเรื่องระบบสัญญาณทีวีที่บ้านของนักเรียนไม่สามารถรับชมได้ เนื่องจากมีอุปกรณ์รับสัญญารุ่นเก่า ถ้าเป็นแบบ Online ระบบอินเตอร์เน็ตยังไม่ครองคลุมบ้านนักเรียนแม้แต่อินเตอร์เน็ตประชารัฐก็มีเพียงแค่จุดเดียว ถ้าหากจะให้ผู้ปกครองนักเรียนซื้อชั่วโมงอินเตอร์เน็ตมือถือก็คงจะไม่ไหว อีกทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ไม่มีครบทุกคน ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มี
ครูให้ความรู้และกำกับผู้ให้ตระหนักถึงการป้องกันตนเองของนักเรียน
เห็นควรดำเนินการตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง
ขาดงบประมาณในการพัฒนา
หากทุกพื้นที่มีความพร้อมเรื่องเทคโนโลยี จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้คนพิการที่มีความลำบากในการเดินทาง สามารถเรียนรู้ทางออนไลน์ได้
ขอรับสนับสนุนงบประมาณ ด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เช่น ทีวีพร้อมอุปกรณ์รับสัญญาณในการเรียนการสอน DLTV
จัดสรรอุปกรณ์วัดไข้ น้ำยาฆ่าเชื้อ เจลล้างมือ
ควรจัดงบประมาณเพื่อสนับสนุนตามมาตรการฯ ทดแทนเงินอุดหนุนเนื่องจากโรงเรียนได้ใช้เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนมาตรการฯเป็นจำนวนมากจนขาดสภาพคล่องในการจ่ายค่าสาธารณูปโภค
ครูตักเตือนและรณรงค์อย่างต่อเนื่อง
ต้องการเจลล้างมือ น้ำยาล้างมือ เครื่องวัดอุณหภูมิเพิ่มจากที่มีใช้อยู่
ครู บุคคลากร ควรจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อรองรับกับการแพร่เชื้อโควิด 19 ที่คาดการไม่ได้ และติดตามผู้เรียนเพื่อป้องกันในการแพร่ระบาดของโรคต่อไป
ยังขาดแคลนของใช้ต่างๆเช่นหน้ากากอนามัยเป็นต้น
ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบควรสรรหา อุปกรณ์ เครื่องมือ(เครื่องวัดไข้/หน้ากาก)แล้วแจกให้กับสถานศึกษา เพื่อจะได้ป้องกันโรคระบาดโควิด 19
ควรได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ อย่างเพียงพอ ในการจัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อโควิด- ๑๙
จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์
จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์
ควรจัดสรรงบประมาณและบุคลากรให้เพียงพอ
เคร่งครัดในมาตรการและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในโรงเรียน
โรงเรียนต้องการอุปกรณ์ในการป้องกันเพิ่มเติม
สถานศึกษาควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
การเดินในประเทศมีมาตรการควบคุมที่ไม่รัดกุม เชื้อโรคอาจมีการแพร่กระจายมากับผู้เดินทาง ทางสถานศึกษาก็มีความเสี่ยงเพราะหลังจากที่นักเรียนกลับบ้านไม่สามารถควบคุมดูแลได้นักเรียนอาจนำเชื้อจากผู้ที่เดินทางที่เป็นญาติพี่น้องมาแพร่กระจายสู่โรงเรียนได้
สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ควรจัดสรรอุปกรณ์ในการวัดอุณหภูมิให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
จัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมในวันหยุด
ควรจัดสรรงบประมาณและสนับสนุนอุปกรณ์ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาด Covid19 ให้เพียงพอต่อการใช้งานในสถานศึกษา
จัดสรรงบประมาณจ้างภารโรงเพื่อดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณโรงเรียน
จัดสรรงบประมาณจ้างภารโรงเพื่อดูแลความสะอาดเรียบร้อยในโรงเรียน
ควรจะมีการติดตามและซักซ้อมเป็นระยะๆ
ในการสวมหน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่าง ให้ครูประจำชั้นเฝ้าระวัง และฝึกให้นักเรียนเกิดความคุ้นชิน ทำให้นัก้รียนสามารถสวมหน้ากากอนามัยได้เพิ่มมากขึ้น
ควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาและปรับปรุงตามมาตรการ
ควรจัดให้มีครูดูแลครบชั้น เมื่อมีสถานการณ์รุนแรงอีกจะได้มีบุคลากรเพียงพอต่อโรงเรียน
อยากได้งบประมาณในการบริหารจัดการในเรื่องป้องกันโควิด-19 โดยเฉพาะ
ครูกศน.ตำบลติดตามผู้เรียนโดยนำใบงานไปให้ผู้เรียนนัดหมายให้ผู้เรียนมารับใบงาน
งบประมาณไม่เพียงพอ
ควรให้สถานศึกษาประเมินความเสียงภายในพื้นที่ร่วมกับเขตพื้นที่ เพื่อนำเเสนอการปิดการเรียนการสอนในเฉพาะจุดเสียง เนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนที่ไม่อยู่ใกล้จุดเสี่ยง ประชาชนในพื้นที่แทบไม่ได้ออกนอกพื้นที่ แต่ก็ต้องปิดเรียนตามประกาศส่วนกลางหรือประกาศของจังหวัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนที่ไม่สามารถจัดแบบออนไลน์ได้เนื่องจากความไม่พร้อมของครอบครัว
จัดาสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานที่ให้เป็นไไปตามมาตรการควบคุม รวมถึงงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ อย่างเช่น ที่วัดอุณหภูมิที่ได้มาตรฐาน หน้ากากอนามัย น้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ เป็นต้น
กำหนดกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในการเรียนเนื่องจากอยู่ในพื้นที่เสี่ยง
ยังขาอห้องห้องพยาบาล
1 สถานศึกษาขาดงบประมาณในการพัฒนา/ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรการฯ 2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ไม่เพียงพอ/ไม่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
ร.ร.ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด
ควรสนับสนุนงบประมาณหรือวัสดุอุปกรณ์ในการคัดกรอง เช่น เครื่องวัดอุณภูมิ เจลแอลกอฮอล์ หน้าหากอนามัยสำหรับนักเรียน
รัฐควรสนับสนุนเครื่องคัดกรองแบบอัตโนมัติ
อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการคัดกรอง บุคคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยง มีการกักตัว ดูอาการ หรือ มีการประสานแจ้งให้โรงเรียนทราบ เพื่อเฝ้าระวัง การได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว จะทำให้เราป้องกันได้ทัน...
รัฐบาลควรมีงบสนับสนุนในการพัฒนาปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตามาตรการ
ต้องการงบประมาณในการปรับปรุงขยายห้องเรียนอนุบาลที่มีขนาดเล็กแคบ แต่จำเป็นต้องอยู่ในจุดเดิมเนื่องจากมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องเช่นห้องน้ำภายใน และรั้วรอบ ต้องการขยายชั้นล่างอาคารเป็นห้องเรียนแต่ยังขาดงบประมาณ
ครูควรให้ความรู้ และส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญ และตระหนักในการปฎิบัติตามมาตรการฯอย่างเคร่งครัด
ควรมีการสนับสนุนเจลแอลกอฮอล์
จัดหางบประมาณหรือสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโควิด-19 เช่นเจลแอลกอฮอลฺ์ หน้ากากอนามัย เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครอง
1. จัดสรรงบประมาณในการเตรียมความพร้อมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
งบประมาณไม่เพียงพอ
นักเรียนบางคนยังขาดความตะหนักในการป้องกัน
1.อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับคัดกรอง วัดอุณหภูมิมีไม่เพียงพอ 2.คุณภาพของอุปกรณ์ที่ใช้วัดคัดกรอง ไม่มีคุณภาพ
อยากให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการจัดซื้อุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา-19
รัฐบาลน่าจะมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันโควิด 19 เช่นเครื่องวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ สบู่ล้างมือ ให้แต่ละโรงเรียน
อยากให้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ
การเดินทางของนักเรียนรถประจำมีความแออัด เกรงในเรื่องการระบาดถ้ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1. ปรับเปลี่ยนสถานที่จัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียนบ้างในกรณีอากาศร้อน 2. ปลดหน้ากากไว้ใต้คางเมื่อรู้สึกร้อน อึดอัด แต่คงรักษาระยะห่าง
ให้รัฐอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการออกอากาศทีวีดิจิทัลเมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดเป็นเหตุให้ต้องปิดเรียน โดยอย่าได้มีเหตุขัดข้อง
โรงเรียนร่วมกับ อสม.ในเขตบริการคัดกรองผู้ปกครองและนักเรียนก่อนเข้าห้องเรียน
โรงเรียนอยู๋พื้นที่ห่างไกล สัญญาณอินเตอร์เน็ต และความไม่มีความพร้อมสำหรับนักเรียนในการเรียนทางออนไลน์ ควรมีสิ่งอำนวยความสะดวกและให้เด็กสามารถเข้าถึงการเรียนทางออนไลน์ไห้มากกว่านี้
ปัจจุบันโรงเรียนต้องจัดสรรเงินงบประมาณจากเงินรายหัวของนักเรียนในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการป้องกัน ทำให้การดำเนินการไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากงบไม่พอ
โรงเรียนยังดำเนินตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา ปรับปรุง ให้เป็นไปตามมาตรการ สนับสนุนครูผูัสอน
ควรดำเนินการป้องกันอย่างต่อเนื่อง
อยากให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนเพื่อเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายซึ่งต้องใช้งบประมาณสูง ได้แก่ ย่าฆ่าเชื้อ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ (เสนอแนะไปหลายครั้งแล้ว ควรนำไปพิจารณาด้วยค่ะ)
จัดหาอุปกรณ์การเรียนรู้ของนักเรียนเพิ่มมากขึ้น
อยากให้มีงบประมาณสำหรับการเตรียมตัวรับมือกับโรคระบาด
ควรจัดสรรงบประมาณ
รัฐควรจัดสรรงบประมาณหรืออุปกรณ์เช่น เจลล้างมือ,แอลกอฮอฮ์ ,หน้ากากอนามัยเป็นต้น เพื่อใช้ในมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สำหรับสถานศึกษาเอกชน
อยากให้รัฐบาลจัดสรรน้ำยาล้างมือ แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ให้กับโรงเรียนอย่างเพียงพอและทั่วถึง
อยากให้สนับสนุนจัดหาหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์แจกให้นักเรียน
ได้รับการสนับสนุนบุคลากรครูให้ครบชั้น
ปัญหาเรื่องงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเช่นหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เป็นต้น
ผู้ปกครองช่วยดูแลกวดขันนักเรียนในการสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อเป็นกาปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019
ขาดแคลนหน้ากากอนามัย
ให้บุคลากรทางสาธารณสุขช่วยอธิบายให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน ให้สถานศึกษาเข้าถึง(ซื้อ)อุปกรณ์ นำ้ยาล้างมือ-ฆ่าเชื้อได้ง่ายขึ้น และราคาไม่แพงมากคุณภาพดี
จัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างความตระหนักให้กับนักเรียน
บุคลากรทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต้องดูแลตัวเองและคนรอบข้างอย่างจริงจัง และคนที่มีอำนาจก็ไม่ควรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ไม่นำแรงงานต่างด้าวเข้ามำทำงานในประเทศไทย
อยากให้หน่วยงาน อสม. มาร่วมในการคัดกรองผู้ที่มาสถานที่ราชการร่วมกัน
จัดงบประมาณ เพื่อหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันควบคุม ให้โรงเรียนทุกแห่ง
ของบสนับสนุนตามมาตรการป้องกัน
นักเรียนยังมีความขาดแคลนด้านทรัพยากรที่ใช้ในการเรียนออนไลน์ในช่วงปิดโรงเรียนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 รัฐควรจัดงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์เช่น แท็บเล็ต(ยืมเรียน) อินเทอร์เน็ต ให้กับนักเรียนที่มีความต้องการ
อยากให้นำผลการตอบแบบประเมินไปหาทางช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมเท่าที่ผ่านมามีแต่ประชาชน องค์กรในชุมชนที่ข้ามาช่วยเหลือเหมือนบอกวิธีการหาปลาแต่ไม่มีอุปกรณ์ให้ก็ไม่เกิดแระโยชน์อะไร
โรงเรียนขาดงบประมาณในการซื่อเครืองวัดไข้ หน้ากากอนามัย น้ำยาล้างมือ เจลแอลกอฮอล์สำหรับให้นักเรียนล้างมือ อยากได้รับงบประมาณสนับสนุนในส่วนนี้
ปฏิบัติตามาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
สนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนเครื่องมือสื่อสาร และสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้ทั่วถึงทุกชุมชน
หากทางรัฐจะสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์​ในการจัดการเรียนการสอน​ เช่น​ กล่องรับสัญญาณ​ สัญญาณ​อินเตอร์​เน็ต​ ควรจัดการให้รวดเร็ว​ ทันต่อสถานการณ์​
สถานศึกษา ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยง จึงจัดการเรียนการสอนปกติ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นบาน แต่ได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันอย่างเคร่งครัด และมีการคัดกรองนักเรียน ผู้ปกครองเข้า-ออก โรงเรียนทุกวัน ได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก สาธารณสุขชุมชน ในการร่วมคัดกรองและแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และรวดเร็วในการระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ทำให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามเกณฑ์เวลาเรียนของหลักสูตร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน มีความตระหนักในมาตรการดังกล่าว และร่วมกันปฏิบัติจนเกิดความเคยชิน เป็นกิจวัตร
อุปกรณ์ไม่เพียงพอ
ควรมีงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรม
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนโรงเรียนในการพัฒนาและปรับปรุงตามมาตรการอย่างเพียงพอและเหมาะสม เช่น หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอร์ น้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาด เป็นต้น 2. ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นักเรียนที่อยู่ตามชนบทจะมีปัญหาทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาณอินเทอร์เน็ต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนงบประมาณหรือจัดสรรอินเทอร์เน็ตฟรีให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อให้มีสิทธิ์เข้าถึงการเรียนออนไลน์อย่างทั่วถึง
ควรสนับสนุนอุปกรณ์การป้องกันตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคได้แก่ เจลแอลกอฮอล์ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำและสอนให้กับนักศึกษา
อยากให้ส่วนกลางสนับสนุนอุปกรณ์ และเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการตามมาตรการ
เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเวลาเรียนและคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนมีการดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดสอนออนไลน์เพิ่มเติมจากการเรียนปกติ 2.เรียนเพิ่มเติมในคาบเรียนที่ 9 3.ปรับวิธีการเก็บคะแนนระหว่างภาค
ขอให้สนับสนุนหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือเพิ่มเติม
ในการดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวังในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สถานศึกษายังขาดงบประมาณในการพัฒนา/ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรการฯ
โรงเรียนวัดทุ่งเซียดยังคงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอพดภัยของคณะครู ผู้บริหาร นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้มาติดต่อราชการทุกท่าน
ให้มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เป็นจริงและให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
โรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยครู นักเรียน และผู้ปกครองให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่หากได้รับงบประมาณสนับสนุนก็จะเป็นการดีสำหรับการจัดการศึกษา เพื่อการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โรงเรียนนากอกวิทยาคารต้องการงบประมาณสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเนื่องจากโรงเรียนนากอกวิทยาคารเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จึงมีข้อจำกัดด้านงบประมาณที่จะจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันในระยะยาวเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน
รัฐควรสนับสนุนเครื่องใช้สิ้นเปลืองสำกรับการป้องกันเชื้อโคโรน่า เช่นหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ เป็นต้น
ควรจัดสรรงบประมาณในการอบรมให้ความรู้ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในส่วนของสถานศึกษา
หากมีเหตุการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า จำเป็นต้องปิดสถานศึกษาการจัดการเรียนการสอนยังขาดเทคโนโลยี หากจำเป็นต้องเรียนที่บ้าน ผู้ปกครองไม่มีงบประมาณด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการสอนบุตรหลาน
ทางโรงเรียนไม่มีอุปกรณ์การตรวจที่ทันสมัยเพราะมีราคาแพง
ทำตามมาตราการทุกอย่าง
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง คนในชุมชน ให้ความร่วมมือ ในการวัดไข้ การกักตัว การเว้นระยะห่าง และการทำความสะอาด เป็นอย่างดี
มีการแสกนวัดไข้ทุกวัน มีการใช้จำพวกนำ้ยาฆ่าเชื้อ ไม่ให้ขาดแคลน แนะนำตักเตือนให้ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันโรค การเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัยทำให้เป็นนิสัย ล้างมือบ่อยๆ ทั้งที่บ้านและโรงเรียน
อุปกรณ์ วัดอุณหภูมิไม่ได้มาตรฐาน การจัดการเรียนสอนไม่เหมาะสมในการทิ้งระยะห่าง
ทุกอย่างเป็นไปตามมาตรการที่โรงเรียนกำหนด
ขาดงบประมาณในการปรับปรุงไปตามมาตรการฯ
มีการติดตามที่ต่อเนื่องดี
ประสานผู้ปกครองทางกลุ่มไลน์ห้องและไลน์โรงเรียนในการเฝ้าระวังฯปฏิบัติตามมาตรการ6ข้อ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดการป้องกัน COVID 19
การจัดสรรงบประมาณเพื่อมาตรการCovidและงบประมาณเกี่ยวกับการจัดการเนียนการสอนOnline
ทางราชการควรสนับสนุนงบประมาณการเฝ้าระวังโควิด-19ให้มาก
ขาดแคลนน้ำยาล้างมือ
ควรให้ความรู้กับนักเรียนและชุมชนไม่ให้ตื่นตระหนกและใช้ชีวิตปกติ ภายใต้การระวังดูแลเรื่องความสะอาดสวมหน้ากาก และล้างมือเสมอ
1.เห็นด้วยกับการคงไว้ซึ่งมาตรการต่างๆ ไปจนกว่าสถานการณ์จะอยู่ในระดับที่ปลอดภัย 2.เสนอให้ทุกสถานที่ยังคงปฏิบัติอย่างเข้มข้น
1.จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาเเละปรับปรุงสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรการ 2.จัดสรรเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมสำหรับนักเรียนที่ขาดความพร้อมในการรับชมการถ่ายทอดทางไกลผ่านดาวเทียม
ขาดงบประมาณในการพัฒนา/ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรการ
ของบประมาณในการบริหารจัดการ
โรงเรียนอยากได้รับการสนับสนุน เครื่่องวัดอุณภูมิ เจลล้างมือ แอลกอฮอรล์ฆ่าเชื้อโรค
ผู้ปกครองไม่มีเวลาในการดูแล ควบคุม ให้ความช่วยเหลือ ในการจัดการเรียนการสอน แบบ DLTV และขาดทุนทรัพย์ในการเตรียมอุปกรณ์ การเรียน DLTV ผ่านระบบดิจิตอล
1.ควรให้อสม.ร่วมคัดกรองกับทางโรงเรียน 2.สพฐ.ต้องจัดงบประมาณในการดำเนินการโดยเฉพาะ
ขอสนับอาคารสถานที่และบุคคลากรในการจัดการเรียนการสอน
ควรมีงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารจัดให้เพียงพอ
อยากให้สนับสนุน อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย แจลล้างมือ เครื่องวัดอุณหภูมิ
ขาดครูผู้สอนวิขาฟิสิกส์และสิชาภาษาอังกฤษ ขอความกรุณาจัดสรรบุคลากรดังกล่าวเพิ่มด้วย
สนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้ รร. มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันโรคที่มีมาตรฐาน
กรณีเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ขึ้นอีก ควรจัดสรรงบประมาณเฉพาะกรณีนี้โดยตรง เพื่อดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรวดเร็วทันต่อสถานการณ์
โรงเรียนมีงบสนับสนุนงานสอน สื่อการสอนที่ไม่เพียงพอ
ต้องการงบประมาณเพื่อสนับสนุนในการดำเนินงาน
1.ควรสนับสนุนงบประมาณการป้องกันโควิด 2. สนับสนุนสื่ออุปกรณ์สำหรับนักเรียนยากจน
ขอให้สบับสนุน เจลล้างมือ แอกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย เพื่อให้การเฝ้าระวังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ควรให้ อบต.สนับสนุนงบประมาณ ซึ่งโควิดรอบแรกให้ แต่รอบสองไม่ให้ บาง อบต.ให้ทั้งสองรอบ
จัดสรรงบประมาณในการดำเนินกงานให้เพียงพอ
สถานการณ์คลี่คลายแต่สถานศึกษายังต้องมีการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19)อย่างต่อเนื่อง
นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Online หรือ On air
ควรมีการเฝ้าระวังและจัดกิจกรรมที่ไม่ต้องรวมตัวกันมากเกินไป เพราะกลัวกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง
มีการประชาสัมพันธ์ การดำเนินการงานตามมาตรการป้องกัน civid 19
แจกเครื่องเทอร์โมสแกน หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอลล์ ให้ทุกโรงเรียนในจำนวนที่เพียงพอ
ควรมีการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างต่อเนื่องและสมำ่เสมอ
สนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้วยตัวเองให้กับตัวเอง เป็นการช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับร่ายกาย
ควรจัดงบประมาณสนับสนุนซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ที่สำคัญต่อการใช้ในมาตรการควบคุมและป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำหรับสถานศึกษา เช่น แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย
ของบประมาณซื้อเวชภัณฑ์ยา​ แอลกอฮอล์​ เจลล้างมือ​ เครื่องมือวัดไข้​ หน้ากากอนามัย​ เพิ่มเติม
จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับมาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
นักเรียนส่วนมากอยู่ห่างไกลเเละไม่สามารถรับสัญญาณ DLTV ได้
อยากให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เดือนละ 2 ครั้ง
ต้องการเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย เครื่องวัดอุณภูมิเพิ่ม
งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา/ปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ
มีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น
อุปกรณ์ตรวจวัดไข้ไม่มีต้องยืมของสาธารณสุข
ต้องการให้หน่วยงานสาธารณสุขดูแลเฝ้าระวังชุมชนและโรงเรียนอย่างใกล้ชิด
เห็นควรจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการเรียนการสอน
ควรมีงบประมาณในส่วนกลางเพื่อสนับสนุนการป้องกันให้กับสถานศึกษา
โรงเรียนขาดแคลนงบประมาณ และครูไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
รัฐจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้ เช่น น้ำยาล้างมือ หน้ากาก อ่างล้างมือ เครื่องวัดอุณหภูมิ อื่นๆ ตอนโรงเรียนจัดหาลำบากมาก งบประมาณหมดแล้ว
ควรจัดสรรงบประมาณให้รร.เพื่อซื้ออุกกรณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19
อยาดได้งบประมาณในการป้องกันและเฝ้าระวังโควิด
ควรมีงบประมาณมาช่วยเหลือในด้านอุปกรณ์และวัสดุต่างๆ (เครื่องวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอร์ หน้ากากอนามัย)
จากปัญหาในข้อ 1.3 และ 1.4 ทางโรงเรียนได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว ซึ่งมีปัญหาเพียงบางส่วนเท่านั้น
ควรมีการอบรมครูในการใช้สื่อออนไลน์บ้าง
รัฐบาลควรจัดงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19
ควรสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการป้องกันตามมาตรการฯหรือสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อเป็นการป้องกันดังกล่าว
ควรจะสนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชิ้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19 )
ควรมีงบประมาณเพื่อช่วยในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด 19
ช่วยสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็น
สถานศึกษามีความตระหนักและได้ปฎิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวาัสโคโรนา
เพิ่มจำนวน งบประมาณสนับสนุนเกี่ยวกับแจลแอลกอฮอล์ล้างมือและทำความสะอาดอาคารสถานที่ เครื่องมือวัดไข้ จุดล้างมือในโรงเรียน
ควรจัดหางบประมาณในการพัฒนา/ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรการฯ ให้แก่สถานศึกษา
สนับสนุนงบประมาณ เพื่อใช้ในกิจกรรมนี้
ของบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินการตามนโยบาย
เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากการมีบุคคลที่ติดเชื้อโควิด19 จึงทำให้นักเรียนบางส่วนขาดความตระหนักในการป้องกัน โรงเรียนแก้ปัญหาโดยการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนได้เข้าใจและตื่นตัวในการเฝ้าระวัง อย่างเข้มงวดและประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ
- ต้องการเอกสารเพื่อการเรียนรู้การแพร่ระบาดและการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - ของบอุดหนุนในการจัดหาอุปกรณ์เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
ขอรับการสนับสนุนบุคลากร และงบประมาณ
งบประมาณในการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
อยากให้โรงพยาบาลประจำอำเภอ ทำโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 ) เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงการป้องกันตนเอง
ผู้เรียนควรตระหนักและให้ความสำคัญการป้องกันและดูแลตัวเองในช่วงโควิด
ควรมีงบสนับสนุนในเรื่องของเครื่องมือการป้องกันโรค ควบคุม ดูแลผู้เรียนเข่นเครื่องวัดอุณหภูมิ. เป็นต้น
เจลล้างมือ หน้ากากอนามัยเพิ่ม ให้กับโรงเรียน
โรงเรียนขาดงบประมาณในการพัฒนา เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนอยากให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลท่าข้าม มาให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดกรองนักเรียนและการปฏิบัติตัวในการอยู่ร่วมกันกับเพื่อน พร้อมทั้งมาช่วยคัดกรองนักเรียนในช่วงเช้าก่อนเข้าห้องเรียนร่วมกับครูเวรประจำวัน
ควรจัดสรร สนับสนุนให้มีแอลกอฮอล์เจล น้ำยาฆ่าเชื้อ และอื่นๆ ที่จำเป็น
โรงเรียนมีปัญหาทางด้านผู้เรียน - ผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่เพียงพอ ทำให้คุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนต่ำ
เนื่องจากโรงเรียนมุกดาลัยมีนักเรียนจำนวนมาก ในการคัดกรองนักเรียนทุกเช้าก่อนเข้าโรงเรียน จึงต้องกระทำในหลายจุดและใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อลดความแออัดและประหยัดเวลา ควรมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องสแกนแบบขาตั้ง และอุปกรณ์ทำความสะอาด เช่น เครื่องจ่ายเจลล้างมือ/สบู่ล้างมือ
ขาดงบประมาณในการดำเนินงาน
อยากให้หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนการจัดสรรอัตรากำลังครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียนและจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับโรงเรียนขนาดเล็กบ้าง
- ครูควรอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่ไม่มี โทรศัพท์ smart home - ครูต้องจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมภายหลังจากสถานการณ์ปกติ
โรงเรียนต้องการอุปกรณ์ทำความสะอาดเพิ่มเติม
อยากให้สนับสนุนงบประมาณหรือวัสดุ อุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
-งบประมาณสนับสนุน ด้านการสร้างอาคารเรียน เพื่อเพิ่มเติมห้องเรียนให้เพียงพอ และสามารถจัดการเรียนการสอนได้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ -การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเพียงพอในการบริหารจัดการสถานศึกษา
โรงเรียนดำเนินการตาม ศบค. อย่างเคร่งครัดตลอดปีการศึกษา
ขอสนับสนุนงบในการจัดซื้อหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียน เนื่องจากบางครอบครัวมีรายได้น้อย มีผลกระทบต่อการจัดหาหน้ากากอนามัย
ควรมีการจัดงบมาให้โรงเรียนแต่ละโรงเรียน ซื้อสิ่งจำเป็นในการป้องกันอย่างแท้จริง
การจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ
ขาดงบประมาณในการจัดหาแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย
-สถานศึกษาขาดงบประมาณในการบริหาร -ครูไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน -อาคารเรียนไม่เหมาะในการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอน
ควรสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก งบประมาณไม่เพียงพอ
จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนให้เพียงพอ
ควรมีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำหรับสถานศึกษาอย่่างต่อเนื่อง
อยากให้ทางหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณในการซื้อเจลล้างมือ แ
สนับสนับงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาให้ความรู้กับนักเรียนด้วยความสม่ำเสมอเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความตระหนัก และมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวมาดยิ่งขึ้น
หน้ากากอนามัยไม่เพียงพอต่อเด็ก
ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวัง
ควรมีการติดตาม ประเมินผล การจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง
ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ในการพัฒนา/ปรับปรุงตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ในการระบาดรอบที่ 2
จัดสรรหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือให้เพียงพอกับจำนวนครูและนักเรียน
ยังขาดงบประมาณในการปรับปรุงเป็นไปตามมาตรการฯ
เป็นการสำรวจที่มีประโยชน์มาก
เพิ่มงบประมาณในการจัดหาซื้อวัสดุ วัดไข้ เจลแอลกอฮอร์ และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น
อยากให้มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดการมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019 (COVID - 19) ในสถานศึกษา เช่น งบจัดซื้อหน้ากากอนามัยให้นักเรียน เจลแอลกอฮอล์ เป็นต้น
ได้ทำการเรียนการสอนชดเชยในช่วงปิดโควิดในวันหยุดเพื่อให้การเรียนการสอนครบกลักสูตร
1.มีนิเทศ กำกับติดตามและประเมินสถานการณ์ประจำทุกสัปดาห์และรายงานผลต่อต้นสังกัด 2.สนับสนุนงบประมาณให้ ร.ร. ดำเนินการป้องกันฯ 3.ฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเร่งด่วน
หน่วยงาน​ต้นสังกัด​ควรสนับสนุน​งบประมาณ​สำหรับ​แท็ปเลต​เพื่อ​การศึกษา​
อยากให้ขยายเวลาเรียนจนถึงสิ้นเดือนเมษายน
อยากให้ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด2019ให้มากขึ้นเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆเช่นเครื่องวัดไข้ แมส และเจลแอลกอฮอล์ ให้เพียงพอแก่ความจำเป็นในการป้องกันการแพร่ระบาด
ควรมีการสนับสนุนงบประมาณต่อเนื่อง
การส่งเสริมองค์ความรู้เรื่องการจัดทำสื่อ การสอน ให้ครูมากขึ้น จัดหา-จัดทำแอฟปิเคชั่น หรือ DATA ที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้ ทั้งครู ผู้ปกครอง ให้ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยา สำหรับการเลี้ยงดูบุตรหลานในแต่ละวัยให้กับ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง
ควรจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นมอบให้กับสถานศึกษา เช่น ที่วัดอุณหภูมิ เจลแอลลกอฮอล์ล้างมือ
ผูปกครองควรดำเนินการต่อเนื่องจากโรงเรียน
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้ครบตามโครงสร้างเวลาเรียน โดยการสอนชดเชยหลังเวลาเลิกเรียน ตั้งแต่เวลา 15.30-16.30 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์ เวลา 08.30 - 14.30 น.
เนื่องจากเวลาเรียนไม่เพียงพอจึงได้เปิดทำการเรียนการสอนในช่วงวันหยุด
ปัญหาของผู้ปกครองในการเติมเงินค่าอินเตอร์เน็ตให้ลูก
ขาดงบประมาณและบุคลากร
นักเรียนส่วนใหญ่ในโรงเรียนเป็นนักเรียนที่ค่อนข้างยากจนอยู่ในพื้นที่ ที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าถึง หรือไม่มีทุนทรัพย์ในการจัดหาช่องทางการเรียนออนไลน์ได้ เพราะผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้น้อยร้อยละ 50 ของนักเรียนทางบ้านไม่มีทีวีรับชมการเรียนการสอนออนไลน์ได้จึงทำให้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่ผ่านมานั้นไม่ได้บรรลุตามเป้าหมายเท่าที่ควร จึงมีการจัดการเรียนการสอน แบบ on -hand แทน โดยให้คุณครูแจกใบงานตามบ้านนักเรียน และให้นักเรียนไปหัดทำใบงานที่บ้าน
โรงเรียนบ้านด่านมีห้องเรียนที่ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน จึงมีความจำเป็นต้องใช้ห้องสมุดแทน
การสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์เพื่อให้ผู้ปกครองมีความพร้อมในการเรียน DLTV ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อแทปเล็ต พร้อมอินเตอร์เน็ต เพื่อให้นักเรียนยืมเรียน
ขาดงบประมาณในการสนับสนุนอุปกรณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 เช่น หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย เครื่องวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์
อยากให้มีงบประมาณสนับสนุนในส่วนของวัสดุอุปกรณ์การป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
-สถานศึกษาขาดงบประมาณจำเป็นต้องใช้งบประมาณจากงบเงินอุดหนุนของโรงเรียน -สถานศึกษาต้องทำการเรียนการสอนชดเชย เนื่องจากเวลาเรียนไม่เพียงพอ
มีการทำตามมาตราการทุกอย่าง
จัดสรรงบประมาณในรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อันเก่ามีการชำรุดต้องมีการซ่อมแซม
อยากให้ทางรัฐบาลส่งเสริมงบประมาณในการจัดทำมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า
-ควรจัดสรรงบประมาณในการป้องกัน covid-19 เพิ่ม -ลดกิจกรรม/ลดเวลาปิดเรียนที่สงผลต่อเวลาเรียนของนักเรียน
ควรสนับสนุบ​ งบประมาณ​ COVID-19.เป็นการเฉพาะเรื่องนี้
ควรมีงบประมาณในการสนับสนุนทุกโรงเรียน ในการจัดเตรียม จัดหาอุปกรณ์ต่างๆ
เหมือนๆกับโรงเรียนอื่นๆ
เพิ่มงบประมาณในการซื้ออุปกรณ์ป้องกันโควิด
ควรให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ สำหรับคัดกรองเชื้อโรค อาทิ เครื่องวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัย เป็นต้น
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาด โรงเรียนต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เช่น การจัดซื้อแอลกอฮอล์ น้ำยาทำความสะอาด สื่อ อุปกรณ์ ด้านอาคารสถานที่ การจัดระเบียบ การปฏิบัติกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการ
สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำหรับสถานศึกษา
อยากได้งบประมาณสนับสนุนในการการพัฒนาปรับปรุงให้เป็นไปตามมมาตรการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง
ควรจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงสถานที่ (จุดล้างมือ) งบจัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ สบู่เหลวล้างมือ
โรงเรียนปฎิบัติตามมาตราการ
ยืดหยุ่นเวลาในการปิดเรียนไปวันที่ 15 พฤษภาคม 2564
ควรแจกสบู่ แอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือ และแจกน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ ลูกบิดประตู และราวบันไดให้กับโรงเรียน
ควรมีการจัดสรรงบประมาณ สำหรับเจัดซื้อจัดปาจลแอลกอฮอล์เพิ่มเติม
โรงเรียนประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อสม.หมู่บ้านในเขตบริการและผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและฝ่ายส่งเสริมสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง ในการติดตามการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างใกล้ชิดอยู่เสมอ จัดทำและปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด
หน่วยงานทางการศึกษา และ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรวัสดุ อุปกรณ์เพื่อการป้องการให้กับสถานศึกษาบ้างตามสมควร ไม่ใช่สำรวจเพื่อรับข้อมูลแต่อย่างเดียง
ควรมีการสนับสนุนงบพิเศษจัดหาวัสดุสิ้นเปลืองเกี่ยวกับการป้องกัน covid-19 เช่น หน้ากากอนามัย เจลล์ล้างมือ เครื่องวัดอุณภูมิ
ควรดำเนินการเป็นไปตามแนวทางการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 อย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนเล็กที่มีคุณภาพก็ยังมีให้เห็นอยู่ เด็กจะมากหรือน้อย ก็คือเด็กคนไทย ยังต้องการการดูแลช่วยเหลือ ยังอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดี ช้างเผือกเกิดในป่าฉันใด เด็กที่อยู่ห่างไกลก็เป็นเด็กดีฉันนี้น
ขอสนับสนุนเพิ่มเติมงบแก้ปัญหาหรือป้องกันโรค Covid - 19 เพื่อเสริมสร้างมาตรการที่เข้มแข็งมากขึ้น
ทางภาครัฐควรมีงบประมารในการสนับสนุนการจัดทำโครงการพิเศษในแต่ละพื้นที่ตามความเหมาะสม เช่น การส่งเสริมกลุ่มการจัดทำหน้ากากอนามัย การจัดทำเจลแอลกอออล์ใช้ภายในโรงเรียนหรือชุมชน
โรงเรียนยังขาดอุปกรณ์ต่างๆ ในการดำเนินการตามมาตรการ เช่น 1.เจลล์ Alcohol ในการล้างมือ มีไม่เพียงพอ 2.ที่วัดอุณหภูมิที่ทันสมัยที่จะใช้บริเวณ์จุดคัดกรอง
โรงเรียนขนาดเล็กปฃเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ แต่ควรเข้มงวดในเรื่อง เว้นระยะห่าง ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย
อยากให้ทางรัฐช่วยสนับสนุนเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย เครื่องวัดอุณหภูมิ เพราะทางรร.ได้จัดซื้อเองทุกอย่าง
ขอรับการสนับสนุน1.น้ำยาฆ่าเชื้อ 2.หน้าอนามัย
ควรมีการจัดหาหน้ากากอนามัย​และเจลล้างมือแจกให้กีบโรงเรียนเล็กๆที่ขาดงบประมาณ
อย่างให้รัฐบาลจัดอุปกรณ์ป้องกันให้กันโรงเรียน
1. ความต้องการงบประมาณในการสนับสนุนเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 2. จักอบรมพัฒนาครูและนักเรียนให้มีความตระหนักถึงความปลอดภัย ดูแลตัวเองและครอบครัวให้มีชีวิตที่ปลอดภัย
ถ้ารัฐมีงบสนับสนุนจะทำให้การป้องกันเข้มแข็งขึ้น เช่น สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อ เจลล้างมือ เป็นต้น
- ผู้ปกครองไม่เข้มงวดบุตร หลานที่อยู่ในความปกครองหรือดูแลอย่างเข้มงวด เพราะโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19
จัดสรรงบประมาณเพิ่มากขึ้น
มีการเฝ้าระมัดระวังสม่ำเสมอ ขอรับการสนับสนุนเครื่องคัดกรองที่ทันสมัย
หน่วยงานภาครัฐควรสนับสนุน และจัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้โดยเฉพาะจะดีมากค่ะ
มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อวิทยุ โทรทัศน์บ่อยๆ ในการปฏิบัติตัว การป้องกันโรค วิธีการสวมแมส และวิธีการป้องกันต่างๆ
ควรแก้ไขหรือเพิ่มเติมระเบียบการใช้จ่ายเงินอาหารกลางวันนักเรียน จากเดิม 3 แนวทาง คือ 1.ร.ร.ซื้ออาหารมาประกอบเอง 2.จ้างเหมาบุคคลภายนอก 3. จ้างค่าแรงประกอบอาหาร และควรเพิ่มเติม 4.จ่ายเงินสดให้นักเรียน/ผู้ปกครอง เป็นต้น
ควรจัดเจ้าหน้าที่ อสม.มาช่วยทางโรงเรียนคัดกรอง
เนื่องจาก เจลล์ล้างมือ นำ้ยาทำความสะอาด เป็นวัสดุสิ้นเปลือง จึงควรมีงบประมาณเพื่อรองรับค่าใช้ในส่วนนี้เพิ่มขึ้น
โรงเรียนควรดำเนินการตามมาตรการและให้ความรู้แก่นักเรียนและผู้ปกครองในเรื่องการป้องกันทั้งที่บ้านและโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
การป้องกันโควิด-19 เป็นระยะเวลายาวนาน ทำให้ขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ในการปีองกันอย่างต่อเนื่อง จึงควรมีการสนับสนุนงบประมาณหรือวัสดุ-อุปกรณ์ดังกล่าว
จัดหาหน้ากากอนามัยและเครื่องวัดไข้ให้กับสถานศึกษา
ควรแจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่งบริหารจัดการภายในสถานศึกษาได้ตามความเหมาะสม
1.โรงเรียนสำรวจความพร้อมอุปกรณ์ที่ใข้ในการประกอบการเรียนการสอนขณะที่นักเรียนอยู่ที่บ้าน 2.โรงเรียนควรมีบริการให้ยืมอุปกรณ์ที่ใข้ในการประกอบการเรียนการสอนแก่นักเรียนที่มีข้อจำกัด
ควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา/ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรการฯเเละเนื่องจากไม่ได้อาศัยในพื้นที่เสี่ยงต่อสถานการณ์ของโรคดังกล่าว ทำให้นักเรียนขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรการ
การวัดและประเมินผลการเรียนประจำปีการศึกษานี้ ควรยืดหยุ่นตามสถานการณ์ที่ไม่ปกติ
ถ้ามีการจัดหางบประมาณในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะดีมาก
อยากให้มีงบจัดส่งเจลแอลกอฮอล์ให้โรงเรียน
รร.เปิดเรียนOn site และได้ปฎิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
ควรมีงบประมาณในการช่วยเหลือในช่วง การแพร่ระบาดของโรค และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการตรวจวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัยกับโรงเรียนขนาดเล็ก
ควรมีงบสนับสนุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการทำความสะอาด หรืออุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด 2019ด้วยจะสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันได้อย่างเข้มแข็ง
อยากให้ภาครัฐมีงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันโรคต่างๆเช่น เจอแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ที่วัดอุณหภูมิ เป็นต้น
เพิ่มงบประมาณหรือจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามมาตรการการป้องกันโควิด 19 ให้กับทางโรงเรียน
ต้องการให้เด็กและครูทุกคนได้รับวัคซีนป้องกันโควิดให้ทันก่อนเปิดการเรียนการสอนปี2564
ขอให้ส่งงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนอย่างเพียงพอ
จัดสรรงบประมาณให้ เพียงพอในการควบคุม ป้องกันมาตรการการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19 )
ควรมีงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์การป้องกันการคัดกรองเพิ่ม
ต้องการงบประมาณและครูเพิ่ม
จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน มีความต้องการห้องปฏิบัติการ และงบสนับสนุนในการจ้างครูผู้สอนให้คบชั้นเรียน
เสนอให้การเปิด ปิดสถานศึกษาเป็นไปตามมาตรการของพื้นที่ดังที่ปฏิบัติมาต่อไป
ขอความอนุเคราะห์วัสดุอุปกรณ์ เช่นเครื่องวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ โดยโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กขาดงบประมาณในการจัดหาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ได้อย่างเพียงพอ
ขาดงบประมาณในการจัดซื้อ เจลแอลกอฮอล์ สบู่เหลว เนื่องจากมีงบประมาณที่จำกัด และเก็บค่าเทอมน้อย
มีงบประมาณด้านเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการจัดการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น
ควรควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก
ถ้าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ยังไม่นิ่ง รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณ ในการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันในปีการศึกษาต่อไป
อยากให้รัฐสนับสนุนงบประมาณในการซื้อเจลแอลกอฮอล์เพราะมีความสิ้นเปลืองมาก
ควรสนับสนุนเรื่องงบต่างๆมาใช้จ่ายในเรื่องของอุปกรณ์
ควรสนับสนุนงบประมาณ และอุปกรณ์ในการตรวจคัดกรองที่มีความทันสมัยกว่านี้
ได้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติครบทุกข้อและทุกขั้นตอนทำให้โรงเรียนปลอดจากโรคโควิด19สามารถเปิดการเรียนตามปกติได้
งบประมาณมีจำกัด ทำให้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณ ควรมีงบสนับสนุนมาพร้อมกับมาตรการการป้องกันด้วย
รัฐควรจัดส่งอุปกรณ์ป้องกัน เช่น...แมส แอลกอฮอล์ เจล...ให้กับทุกโรงเรียน
ฟรี ทีวี โทรศัพท์ อินเตอร์เนต และให้มีอย่างทั่วถึงทุกหย่อมหญ้า/รากหญ้า
ผู้ปกครองบางกลุ่มไม่ให้ความร่วมมือ ไม่ตระหนักถึงความปลอดภัยของลูกหลาน ต้องคอยประกาศเตือนสมำ่เสมอ
ควรกำหนดเวลาการเรียนชดเชยอย่างชัดเจน
ควรสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าวัสดุ และอุปกรณ์การรับชมในการจัดการเรียนการสอนหากมีการสอนแบบแอร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนในรูปแบบ แอลกอฮอล์ล้างมือ หรือ น้ำยาที่ใช้ทำความสะอาด หรือฆ่าเชื้อโรค
อยากให้ทางรัฐจัดหาเจลแอลกอฮอล์ให้ทางโรงเรียน
ติดตามเฝ้่าระวังอย่างต่อเนื่อง
ควรมีงบประมาณจากภาครัฐช่วยโรงเรียนในการดำเนินการด้วย
ขอรับการสนับสนุนอุปกร์ป้องกัน COVID-19 เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
ต้องการงบสนับสนุนเพิ่มเติม
ควรจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับการป้องกัน และการรับมือโควิดโดยเฉพาะ
สนับสนุนงบประมาณด้านการป้องกันให้กับโรงเรียน
ควรสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในการป้องกันโรคอย่างเพียงพอ เพราะงบประมาณของสถานศึึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนก็ไม่เพียงพออยู่แล้ว
ควรให้หน่วยงานด้านสาธารณสุข หน่วยคัดกรองมาให้ข้อมูลความรู้อยู่เนืองๆและขอการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือในการรักษาความสะอาด เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ น้ำยาฆ่าเชื้อ เครื่องตรวจวัดฯ
โรงเรียนขาดงบประมาณ
ควรจัดสรรอุปกรณ์เพื่อรองรับเรียนออนไลน์ หากสถานการณ์แพร่ระบาดอย่างเพียงพอและครอบคลุม
ควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่อง
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้เพียงพอ และเพิ่มจำนวนบุคลากรให้เพียงพอครบตามจำนวนชั้น
รัฐควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอและทั่วถึงทุกโรงเรียน
ชุมชน และผู้ปกครอง ควรมีการแจ้งทาง รร. หากมีญาติมาจากต่างจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
ปฏิบัติตามมาตรการณ์อย่างเข้มงวด
ดำเนินการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
ควรมีการอบรมให้ความรู้
อยากให้โรคโควิคหายจากโลกใบนี้ไปคะ
หน่วยงานที่จัดการศึกษาควรจัดทำแบบฝึกใบงานในรายวิชาที่เป็นวิชาแกนหลักของแต่ละชั้นมอบให้โรงเรียนเพื่อให้ครูผู้สอนนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นการลดภาระงานของคุณครู
ขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ ในการช่วยสอนแบบออนไลน์
ควรคำนึงถึงครอบครัวที่อยู่ในฐานะไม่พร้อมที่จะมีเทคโนโลยีให้นักเรียนเรียนออนไลน์ในช่วงวันหยุด
ขาดงบประมาณในการดำเนินการ
ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อเจลล้างมือ สบู่ล้างมือ
จัดงบประมาณเพิ่มเติมในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง ตลอดจนมีการส่งเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้ ความเข้าใจกับสถานศึกษา นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
นักเรียนขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรการ เมื่ออยู่นอกเหนือการควบคุมดูแลของครูภายในและภายนอกโรงเรียน
ขอสนันสนุนงบประมาณในการพัฒนา/ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรการฯ
มีข้อบังคับที่ผลลงโทษชัดเจน เห็นเป็นรูปธรรม เพราะคนในพื้นที่ไม่เกรงกลัวและขาดการตระหนักรู้ในการปฏิบัติตามมาตรการ
ขาดการสนับสนุนจากท้องถิ่นในการฆ่าเชื้อโรคในโรงเรียน
ควรให้การสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอและมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
รัฐควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื่อโควิต19โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนงบประมาณในการบริหารจัดการในส่วนนี้
งบประมาณไม่เพียงพอ
ควรมีหน่วยสาธารณะสุขของจังหวัด เข้าตรวจสอบ
ควรมีการฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด
ครูให้ความรู้เกี่ยวกับ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยการใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อย ๆ ด้วยเจลหรือสบู่
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ควรเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับโรคโควิท-19 ในวิชาสุขศึกษาทุกระดับ
เนื่องจากโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมมีกลุ่มนักเรียนหลาย ๆชาติพันธ์และมีฐานะตวามเป็นอยู่ยากจน ในการจัดเตรียมหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ไม่สามารถจัดซื้อได้ในบางครอบครัวให้ใช้เป็นประจำสมำ่เสมอและทางโรงเรียนก็มีงบประมาณค่อนข้างจำกัดและการจัดสรรจากต้นสังกัดก็ไม่เพียงพอในระยะเวลานานได้ อยากให้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบในสถานการณืโควิด 19 เล็งเห็นว่าสิ่งที่จะสามารถช่วยให้สถานศึกษาปลอดภัยจากโรคดังกล่าวควรมีมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนอย่างไร
โรงเรียนดำเนินการตามบริบทที่เอื้ออำนวยให้ และพยายามให้สอดคล้องกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานศึกษาต้องติดตามข้อมูล ข่าวสาร และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
ควรสร้างความตระหนักให้กับผู้ปกครองนักเรียน ถึงเรื่องการปฎิบัติให้ปลอดภัยจากโควิค
เนื่องจากหาผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่เพียงพอ ส่งผลให้คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนลดลง ทางโรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนชดเชย เพื่อจัดเวลาเรียนให้ครบและซ่อมเสริมเวลาเรียนที่หายไป
ร.ร.เน้นย้ำให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง.ประชาชนตระหนักและเฝ้าระวังป้องกัน ดูแลสุขภาพ จากโรคโควิด 19
อยากให้มีงบให้หน้ากากอนามัย กับเจลแอลกอฮอล์ให้เพียงพอ
ควรจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาได้ใช้ในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิด 19 เช่น เจลล้างมือ อุปกรณ์ฆ่าเชื้อ ทำความสะอาด หน้ากากอนามัย เป็นต้น
มีครูไม่ครบชั้นเรียน
จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับสถานศึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ควรให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองโตนดเข้ามาดูแลเดือนละ 1-2 ครั้ง
ขาดงบประมาณในการพัฒนา และปรับปรุงที่เพียงพอ
ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแล กำกับติดตาม ตรวจสอบ อย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด
จัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการที่ตรงกับความต้องการของโรงเรียน เช่น รร. ยังขาดงบประมาณในการ ซื้อ/จัดหา แอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นของใช้สิ้นเปลือง ,หน้ากากอนามัย ,สบู่/เจล ล้างมือ เป็นนต้น
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรในการป้องกันตามมาตรการอย่าสม่ำเสมอ
อยากให้หน่วยงานสาธารณสุขเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจคัดกรอง ให้ความรู้ ในสถานศึกษาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
ควรปรับลดควาทถี่ในการรายงาน เนื่องจากเป็นภาระเพิ่มแก่โรงเรียนเกินความจำเป็น
เพิ่มงบ หรือสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ ในการดำเนินโครงการ
ควรจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มพิเศษ
โรงเรียนยังขาดอุปกรณ์ในการป้องกัน
ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
อยากให้สนับสนุนหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์แก่สถานศึกษา
สถานศึกษาขาดงบประมาณ
1.1ความช่วยเหลือเรื่องงบประมาณการสนับสนุนจากภาครัฐ เอกชน และชุมชน 1.2หมั่นย้ำเตือนการปฏิบัติตามมาตรการฯให้กับบุคลากรและนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ
บุคลากร..ข้าราชการครูมีไม่เพียงพอ
1. รัฐควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา ปรับปรุงสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรการฯ เช่น หน้ากากอนามัย เจล ล้างมือแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ สบู่เหลวล้างมือ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรการ เป็นต้น 2. ควรมีการเพิ่มอัตรากำลังให้กับโรงเรียน เพื่อลดชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอนที่มากเกินไป
การช่วยเหลือผู้เรียนในการเรียน On-Line และOn-Air ให้มีโอกาสเสมอภาคกันทุกคน
ขออัตรากำลังให้เพียงพอ
โรงเรียนขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันการระบาดของเชื้อCovid-19 เช่น เจลล้างมือแอลกอฮอล์ เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ และหน้ากากอนามัย
ควรมีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอในการดำเนินงาน และติดตามอย่างต่อเนื่อง
ในการบังคับใช้มาตรการของรัฐเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(Covid-๑๙) รัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสาธารณสุขจังหวัดก็ดี ควรมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการของหน่วยงานตามมาตรการต่าง ๆ ที่กำหนด
ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ควรมีงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนให้มีการจัดอบรมให้ความรู้นักเรียนและผู้ปกครองในการป้องกันตนเองจากโรคระบาดไวรัสโควิด-19
การจัดการเรียนการสอนแบบ Online ในระดับปฐมวัยนักเรียนจะพัฒนาการทั้ง 4 ด้านไม่ได้เต็มศักยภาพเท่าที่ควร โดยเฉพาะด้านสังคมการเล่นหรือทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น และการประเมินพัฒนาการเป็นการประเมินตามสภาพจริง
ควรมีงบจัดสรรอุปกรณ์ต่างๆ ในการป้องกันไว้ให้พร้อม จากศูนย์ดูแลอีกทางหนึ่งด้วย
การเดินทางของผู้ปกครองระหว่างจังหวัด ขาดการตรวจสอบอย่างเข็มข้น
ควรจัดสรรงบประมาณสำหรับการป้องกันโควิดเป็นการเฉพาะ
ติดตามตัวเด็กนักเรียนในบางครั้งที่จัดการเรียน การสอนแบบออนไลน์ นักเรียนบางคนมีความจำเป็นต้องช่วยงานผู็ปกครอง และ ปัญหาครอบครัวแตกแยก
มีมาตรการป้องกัน และแนะนำให้นักเรียนปฏิบัติตัวให้อยู่ภายใต้การควบคุมโรค และป้องกันโรคอย่าเคร่งครัด
อยากให้มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา/ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรการฯ
สถานศึกษา เตรียมความพร้อมในการตรวจวัดไข้ คัดกรองผู้เรียน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และให้ผู้เรียนสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่อยู่ในสถานศึกษา
ควรจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวกับการดำเนินการโรคระบาดโควิด 19 ให้กับทางโรงเรียน
การจัดการเรียนการสอนถือไปในทางที่ดีผู้เรียนมีความมั่นใจมากขึ้นโรงเรียนมีมาตรการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาเป็นอย่างดี.
ควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมตามมาตรการที่กำหนดได้อย่างสมบูรณ์
รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในการป้องกันโควิท-19
ควรสนับสนุนงบประมาณหรือบุคลากรทางการแพทย์มาให้ความรู้กับบุคลากรในโรงเรียน
อารารโรงอาหารแออัดในเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน ซึ่งโรงเรียนจัดเวลาพักรับประทานอาหารที ะช่วงชั้นเพื่อลดความแออัดและเว้นระยะห่างกัน
เนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ครูไม่ครบชั้น และนักเรียนจำนวนน้อย โรงเรียนเรามีมาตรการดูแลนักเรียนทุกคนทั่วถึง
ควรมีงบประมาณในการป้องกันโควืด 19 ให้กระจายสู่โรงเรียนโดยตรง
1.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ทุกคน 2. จัดสรรเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบขาตั้งให้ทุกอาคารเรียน 3.จัดสรรแอลกอฮอร์ 4.จัดสรรหน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐาน
โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
หน่วยงานต้นสังกัด ควรมีงบประมาณรองรับเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเรื่องโรคโควิด 19 ในสถานศึกษาโดยเฉพาะ
1.ควรจัดสรรงบประมาณมาช่วยในการบริหารจัดการในช่วงโควิด 2.ควรจัดสรรงบประมาณในการจ้างครูให้เพิ่มมากขึ้น
ของบประมาณในการสนับสนุน ในการดำเนินตามมาตรการ ป้องกันโควิด
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครูและนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความตระหนักในการป้องกัน การติดเชื้ออย่างสูง มีการติดตามผู้เรียน และมีการสอนออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ แต่สถานทางเศรษฐกิจที่ถดถอย รายได้ลดลง ส่งผลให้ผู้เรียน สนใจด้านการทำมาหากิน มากกว่าการศึกษา ดังนั้นในสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้เรียนสนใจการประกอบอาชีพและความมั่นคงในชีวิต การปลอดจากการติดเชื้อโรคและมลพิษ สถานศึกษาจึงมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนที่มีจำนวนลดลงเพื่อป้องกันความแออัด และการพบกลุ่มมีความจำเป็นผ่อนผันให้ผู้เรียนไปศึกษาด้วยตนเอง จากใบงานและงานที่ครูมอบมหายกลับไปทำที่บ้าน
ควรมีวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานศึกษายังขาดงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
ต้องการงบประมาณและอุปกรณ์สนับสนุน
รัฐควรจัดสรรงบประมาณแก่นักเรียนที่เพี่ยงพอต่อการเรียนการสอน
ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยของทุกคน
ควรสนับสนุนงบประมาณทำสะบู่- เจล-แอลกอฮอร์น หน้ากากอนามัย
อยากให้มีเจ้าหน้าที่ รพสต.แต่ละพื้นที่ออกให้ความรู้แก่นักเรียนในสถานศึกษา
สถานศึกษาขาดครูสายงานการสอน คือ ครูปฐมวัยในการกำกับดูแลนักเรียนอนุบาล ตอนนี้มีครูอัตรจ้างดูแลนักเรียนชั่วคราว
จัดงบประมาณและมีการติดตามอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลรถโดยสารประจำทาง หรือ รถรับส่งนักเรียน ควรเข้ามาดูแลอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง
ทางโรงเรียนขาดงบประมาณและอุปกรณ์ในการป้องกัน
เห็นควรส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณ และจัดหาวัคซีนป้องกัน Covid - 19 เพื่อฉีดให้กับครูและนักเรียนโดยเร็ว
รัฐบาลควรให้ฉีดวัคซีนป้องกันทุกคน
สำรวจกล่องรับสํญญาณหลายครั้ง แต่ไม่ได้รับจัดสรรให้กับเด็กนักเรียนที่มีปัญหาในการรับชมการจัดการเรีนการสอนในรูปแบบ DLTV จนโรงเรียนเปิดทำการเรียนการอสอนตามปกติ
ขอยกเลิกแบบประเมินที่ทำมาก่อนหน้านี้ในสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากเข้าใจคำถามเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนผิดขอบคุณค่ะ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างช้าและนักเรียนไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่
ของบสนับสนุนอุปกรณ์
รัฐควรจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งให้สถานศึกษาสำหรับดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เช่น หน้ากากอนามัย, เครื่องวัดอุณหภูมิ, น้ำยาฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น
จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
1. จัดห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ตามบริบืภายใต้ข้อจำกัด โดยปฏิบัติตามมาตรการ 2. ผู้มาติดต่อบางส่วนขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรการ
รร.บ้านตาเซะ เมืองยะลา จัดการเรียนการสอนตามปกติ คณะครู/บุคลกรทางการศึกษา และ นักเรียนทุกคน ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวไรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19 ) สำหรับสถานศึกษา
ขาดงบประมาณ ซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็น
เพิ่มงบประมาณในการตรวจหาเชื้อโควิด
ควรให้มีเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้ด้านมาตรการป้องกันการแพระระบาดของโรคโดยตรงแก่คณะ นักเรียน และชุมชุมอย่างจริงจัง
ได้ของบประมาณไปยังหน่วยงานท่ีเหนือขึ้นไป มี สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนได้จัดทำเอกสาร แบบฝึกหัด และใบงานให้กับนักเรียน
บริหารจัดการด้านการจัดชั้นเรียน โดยการขยายห้องเรียนให้ได้ตามมาตรการที่ ศบค.กำหนด และจัดครูให้เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด
อยากให้จัดงบประมาณรณรงค์เกี่ยวกับโรค COVID-19
1. ต้องการพัฒนาคุณครูด้านการจัดการเรียนรู้, การจัดทำสื่อการเรียนรู้ และการบริหารชั้นเรียนในสถานการณ์วิกฤติ(Covid-19) ให้มีความรู้ ความสามารถที่มากขึ้น เป็นการเพิ่มศักยภาพในการจัดเรียนรู้ของคุณครู
ฉีดวัคซีนให้คุณครูทุกคนโดยเร็ว
ควรมีงบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาให้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันโรคโควิด19
- ควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ตามแนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง - ควรหาวัสดุ อุปกรณ์ให้กับสถานศึกษา เช่น เจล แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย เพื่อทดแทน เสริมให้แก่สถานศึกษา - มีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ ในการซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เช่น หน้ากากอนามัยสำรอง และเจลล้างมือ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ต้องจัดหางบประมาณอยู่เรื่อยๆ ซึ่งบางครั้งไม่เพียงพอ
การจัดเว้นระยะห่างในห้องเรียน ทำให้มีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อนักเรียน เนื่องจากมีนักเรียนเป็นจพนวนมาก
ควรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานให้สถานศึกษา
มีการเฝ้าระวัง ดูแล และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
ขอให้ส่งธุรการมาด้วย ขาดมาร่วมสามปีแล้วค่ะ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้งบประมาณสนับสนุนปรับปรุงพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรการ
เนื่องจากนักเรียนไม่มีเครื่องมือสือสารหรือเทคโนโลยีที่สามารถสื่อสารออนไลน์ทุกคน
ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ร.รขนาดเล็กขาดงบประมาณในการพัฒนา
สถานศึกษาปฏิบัติตามกฎของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งคัด
นักเรียน 2 คนที่ติดเชื้อยืนยัน ติดจากผู้ปกครองและได้รับการรักษา และกักตัวตั้งแต่วันที่ 9 มี.ค.ที่ผ่านมา , ครู 11 คน และนักเรียน 54 คน เป็นกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ได้รับการตรวจหาเชื้อจากศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 40 เขตบางแค ผลตรวจปกติทุกคน และได้รับคำแนะนำให้หยุดกักตัว ตั้งแต่วันที่ 12 - 25 มี.ค.2564 ที่ผ่านมา และครู บุคลากรที่เหลือทั้งหมด ได้รับการตรวจจากศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 40 ทุกคน ผลตรวจปกติ ไม่พบผู้ติดเชื้อ
การบริหารจัดการ การเรียนการสอนในช่วง การระบาดโรค โควิด-19 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบขยายห้องเรียนทำให้มีห้องเรียนเพิ่มขึ้นทำให้ครูไม่พียงพอในการสอน แก้ปัญหาโดยครู ต้องสอนควบ 2 ห้องในเวลาเดียวกัน
โรงเรียนมีความต้องการเครื่องวัดอุณหภูมิที่ทันสมัย เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมแสดงผลผ่านหน้าจอ หรือเครื่องพ่นละอองแอลกอฮอล์ผ่านประตูทางเข้าโรงเรียน
ของบสนับสนุนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน ฯ
ข้อมูล ณ วันที่ 6 เมษายน 2564
จัดทำสื่อออนไลน์ ที่น่าสนใจและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในทุกระดับชั้นและครบทุกกลุ่มสาระฯ แจกให้สถานศึกษา ที่สามารถนำไปบูรณาการใช้ ผสมผสานในการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ ในสถานการณ์โควิดฯหรืออุบัติภัยต่างๆที่รุนแรง จนต้องปิดเรียน ทางสถานศึกษาจะได้นำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังอย่างเร่งด่วน
โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามมาตรการ
ควรมีการคัดกรองเชิงรุกในโรงเรียน
หากมีแนวทางที่สามารถช่วยเพิ่มความตระหนักให้กับนักเรียนโดยเกิดผลที่เห็นได้ชัดเจนจะดีมาก
ปรับหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้กระชับเน้นเนื้อหาที่จำเป็นกับผู้เรียน
โรงเรียนมีมาตรการรายการรับมือด้วยการติดตาม 0 ศคบ.จังหวัดลำพูนและดำเนินการอย่างเคร่งครัด
ควรเพิ่มงบประมาณในส่วนของมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯสำหรับสถานศึกษา
การให้ความรู้ เพิ่มเติม แก่ นักเรียนรวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันตนเอง จากสาธารณสุข ควรเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งวัคซีน ควรฉีดให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา เพิ่มขึ้นในกรุงเทพมหานคร เพราะจะลดการแพร่เชื้อ แก่ เด็กๆในโรงเรียนได้ เพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติของ ทุกคนในโรงเรียนด้วย
ให้ความรู้ผู้ปกครองในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อโควิด
จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนให้เพียงพอกับการดำเนินงาน
ในการป้องกัน เฝ้าระวัง จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่าย ควรกันงบประมาณส่วนหนึ่งไว้สำหรับการบริหารจัดการของสถานศึกษา
การได้รับสนับสนุนในด้านการเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์เทคโนโลยี การเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างครอบคลุมสำหรับผู้เรียน
ทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีจึงไม่มีปัญหา
หน่วยงาน หรือสำนักงานขนส่งควรมีมาตรการกับรถรับ-ส่งนักเรียนอย่างเคร่งครัดและจริงจัง
อยากให้รัฐมีการสนับสนุนวัสดุอปกรณ์ให้มากกว่านี้
อยากให้มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในการป้องกันมาตรการช่วงควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำหรับสถานศึกษา
ควนมีการสนับสนุนในการป้องกันการเผยแพร่ระบาดโรคโควิด-19ให้อย่างต่อเนื่อง
นักเรียนขาดอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์
โรงเรียนขาดหน้ากากอนามัย
1.หน่วยงานอื่นๆอในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการดูแลบุตรหลาน เข้ามาช่วยคัดกรอง หรือทำความสะอาด หรือร่วมบริจาค แอลกอฮอร์ หน้ากากอนามัย น้ำยาล้างมือ เป็นต้น 2.ความเท่าเทียมของนักเรียนในการใช้สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยี การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมีความแตกต่างกัน ทำให้นักเรียนบางคนไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ทันเพื่อน การติดต่อก็เป็นไปได้ช้า
อุปกรณ์แอลกอฮอล์เจลล้างมือและหน้ากากอนามัย
- ใช้สถานที่ของภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรม กรณีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจำนวนมาก และดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - สร้างความตระหนักให้กับผู้เรียน ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โรงเรียนต้องการการสนับสนุนงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและสื่อการสอนเพิ่มเติม
ดำเนินการดีแล้วครับ
หน่วยเหนือควรจัดสรรหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอ และเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิให้แต่ละโรงเรียน
ควรสนับสนุนงบประมณ เรื่อง แอกอฮอล์. เจล ล้างมือ หน้ากากอนามัย ให้เพียงพอ มากกว่านี้
โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนชดเชย
ทางโรงเรียนพยายามป้องกันโรคให้ดีที่สุด แต่บางครั้งขาดงบประมาณในการจัดซื้อ สบู่เหลว เจอแอลกอฮอล์
-ครูอธิบายการทำใบงาน ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบและเข้าใจตรงกัน พร้อมทั้งติดตามผลทุกวัน -แจ้งให้นักเรียนทราบ ให้มารับใบงานด้วยตนเอง หรือฝากเพื่อนมารับ พร้อมทั้งอธิบายการทำใบงานให้เพื่อนเข้าใจและทำได้ -ออกเยี่ยมบ้าน เพื่อติดตามผลการเรียนรู้ของนักเรียน -ให้นักเรียนและผู้ปกครองตระหนึกถึงความสำคัญในการเรียน การทำใบงาน ช่วงสถานการณ์โควิด
ควรสนับสนุนงบประมาณอย่างสม่ำเสมอเรื่องซื้อน้ำยาทำความสะอาด แอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย
ควรจัดสรรจำนวนบุคลากรให้เพียงพ่อต่อการจัดการเรียนการสอน
อยากให้ สพฐ. จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ
ให้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นให้เพียงพอ
ขาดงบประมาณในการซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการ เช่น ซื้อสบู่ล้างมือ เจลล้างมือ น้ำยาซ่าเชื้อ สเปรย์แอลกอฮอล์
ความต้องการเพิ่มเติมให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเพิ่มเติมให้กับโรงเรียน
ให้มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง
จะให้ดำเนินการอะไรควรมีงบประมานสนับสนุนให้โรงเรียน
ทุกคนควรตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเคร่งครัด
ขาดแคลนครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ,ครูแนะแนว,
ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการปฏิบัติตามมาตรการ เพื่อจะปฏิบัติตามมาตรการได้อย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ
ควรสนับสนุนงบประมาณและให้ความรู้ทางสื่ออย่างหลากหลาย
ควรจัดสรรงบประมาณให้กับทางโรงเรียนในการดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการเฝ้าระวังโรคติดต่อ ฯ เช่น แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรุ้เกี่ยวกับCOVID-19 ให้กับ นร.
ควรจัดสนับสนุน เครื่งวัดอุณหภูมิวัดไข้ที่ทันสมัย หน้ากากอนามัย พร้อมชุดการสอน การทำเจลล้างมือ เพื่อนำมาใช้บริการนักศึกษาและประชาชน
ควรมีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด
ควรจัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดซื้อวัสดุ-เครื่องมือในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด-19)ให้กับโรงเรียน
สถานศึกษายังขาดแคลนหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอลฺ์
1.) การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดสันคะยอม ได้ดำเนินการในรูปแบบ On Hand คณะครูได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียนให้นักเรียนศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น คือ นักเรียนไม่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ เนื่องจากผู้ปกครองต้องทำงาน ไม่มีคนดูแลและพาทบทวนบทเรียน ทางโรงเรียนได้ดำเนินการแก้ไข โดย เมื่อโรงเรียนเปิดเรียนอีกครั้ง ได้จัดการเรียนการสอนให้เพิ่มเติม ทบทวนบทเรียน 2.) ความพร้อมของอุปกรณ์ในการเรียน หากทางหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน เช่น อินเตอร์เน็ตฟรี มือถือยืมเรียนและงบประมาณในการจัดเตรียมเอกสารใบความรู้สำหรับการเรียนแบบ On Hand เป็นต้น จะช่วยให้การเรียนในช่วงสถานการณ์ Covid-19 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ภาครัฐจัดสรรสนับสนุนอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ ยา ที่ขาดแคลน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด การเฝ้าระวัง ตามมาตรการ โรงเรียนมีข้อจำกัดด้านทุนทรัพย์และบุคลากรผู้เชียวชาญด้านการแพทย์ จึงมิอาจปฏิบัติตามข้อบังคับ มาตรการ บางอย่างได้ การระดมทรัพยากร การขอความอนุเคราะห์หน่วยงานอื่น ต่างๆ หน่วยงาน ซึ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่นเดียวกันนี้ จงขาดแคลน ไม่เพียงพอ และอาจรวมถึงคุณภาพต่างๆ เช่น อุปกรณ์ เจล/แอลกอฮล์ ที่คุภาพต่ำ หรือไม่ไม่คุณภาพ ในการป้องกันได้ ภายใต้กรอบมาตรการต่างๆ รัฐมิควรปล่อยให้หน่วยงาน สถานศึกษา บุคลากร นักเรียน ปฏิบัติจัดการ สร้าง สรรหาสิ่งป้องกัน อำนวยต่าง ๆ ตามแต่กำลัง ตามลำพัง ตามมาตรฐานที่กำหนด ให้ตอบโจทย์ผ่านได้ ซึ่งมิได้มีคุณค่าประโยชน์อันใด มาตรการสวมหน้ากากผ้า รัฐควรจัดสรร จัดหาหน้ากากผ้าให้ มาตรการตรวจวัดไข้ รัฐควรจัดอุปกรณ์ พร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำให้คำปรึกษา มาตราการ ล้างมือ ทำความสะอาด ฆ่าเชื่อ ต่าง ๆ นา ๆ รัฐ จัดสรรจัดหา มา ....ให้บ้าง เพียงบรรเท่าได้ ยังดี งบประมาณในการดำเนินงานตามมาตรการนี้ ที่ควรมี .. สูญไปกับการสร้างภาพ สร้างแบบสอบถาม..นี้ มาก-น้อย เพียงใด..
ต้นสังกัดตรวจติดตามอย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลือทันที
หน่วยงานต้นสังกัดควรจัดสรรครู หรืองบประมาณในการจ้างครูผู้สอนให้กับสถานศึกษาให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
ควรจัดสรรงบประมาณเฉพาะสำหรับการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมแการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019 (COVID - 19) สำหรับสถานศึกษา
ในส่วนของผู้ปกครองที่มารับนักเรียนในช่วงเลิกเรียน ค่อนข้างปฏิบัติตามนโยบาลของโรงเรียนน้อย จึงทำให้ทางโรงเรียนต้องเฝ้าระวังมากที่สุด
อยากได้งบประมาณในจัดการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
จัดหา และฉีดวัคซีน ให้กับประชากรให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่โดยเร็ว
โรงเรียนสร้างความตระหนักในการจัดการป้องกันโรคระบาดโควิด19 เป็นอย่างดีและยินดีให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐอย่างสม่ำเสมอ
ควรจัดบุคลากรให้โรงเรียนเพิ่มคะ
อยากให้ต้นสังกัดสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันโควิด-2019
ภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(แนอรก-19) เพิ่มเติมให้เพียงพอ
อยากให้รัฐบาลประชาสัมพันธ์ให้มากกว่าเดิมและมีการควบคุมที่เข้มข้นข้นไม่ปล่อยปละละเลย
โรงเรียนจัดหาหน้ากากอนามัยแจกจ่ายแก่นักเรียน
ขาดแคลนห้องเรียน และครูไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
ควรจัดสรรงบประมาณมาสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด และปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น สร้างความตระหนักให้นักเรียนปฏิบัติตามาตรการอย่างสม่ำเสมอ
ขาดแคลนเจลแอลกอฮอล เนื่องจากใช้เป็นประจำ จึงทำให้ไม่เพียงพอ จึงอยากให้สนับสนุนเจลแอลกอฮอล เพิ่มเติม
ควรมีการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสาธารณสุขชุมชน ร่วมประชุมปรึกษาหารือ และวางแผนร่วมกัน โดยมีส่วนราชการท้องถิ่นเป็นตัวรองในการประสานและแก้ปัญหาร่วมกัน
จัดสรรงประมาณในการป้องกันโควิด19
อุปกรณ์หน้ากากอนามัยและเจลล์แอลกอฮอล์
ของบสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณในการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19)
1.กระทรวงควรจัดบทเรียนสำเร็จรูปเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน 2.ยืดหยุ่นการนับเวลาเรียนและการประเมินผลการผ่านชั้นเรียน
รัฐควรมีการสนับสนุนระบบอินเทอร์เน็ตทางการศึกษาใ้ห้กับนักเรียนได้รับการบริการฟรีจากทางบ้าน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ถ้าให้เรียนออนไลน์อีก ควรให้นับเวลาเรียนตามปกติ
ทางโรงเรียนขาดผู้บริหารและอัตรากำลัง
ควรสนับสนุนเรื่องงบประมาณที่เกี่ยวกับโควิดให้เเเเเเเเียงพออย่างต่อเนื่องเพื่อลดภาระด้านงบประมาณของสถานศึกษาแลฃะควรให้นักเรียนและบุคคลากรทางการศึกษาเข้าถึงวัคซีนอย่างเร่งด่วน
อาคารสถานที่ค่อนข้างจำกัด ทำให้การเว้นระยะห่างทำได้ไม่สม่ำเสมอ
สถานศึกษายังขาดงบประมาณ ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตราการ
เพิ่มงบประมาณในส่วนของการจัดซื้ออุปกรณ์ในการป้องกัน เช่น เจลแอลกอฮอล์ เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ เป็นต้น
ขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มในการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค เช่น เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย สบู่ อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ
ควรมีการจัดสรรงบประมาณที่ใช้มนการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรการ
เนื่องจากเกิดสถานการณ์การระบาดรอบที่ 2 จึงทำให้ขาดงบประมาณในการจัดซื้อและจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาด พร้อมทั้อุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค COVID-19
โรงเรียนได้รับจัดสรรสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพิ่มจากเดิม แต่อุปกรณ์บางอย่างสัญญาณไม่รองรับ จากการประเมินของบริษัท TOT การใช้อุปกรณ์ที่สามารถรองรับอินเทอร์เน็ตมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง งบประมาณของโรงเรียนมีจำกัด ตามจำนวนนักเรียน จึงอยากให้ สพฐ. ดูแลเรื่องการติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตทั้งระบบของโรงเรียน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ควรจักสรรอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันโควิด-19ให้กับโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษาถัดไป
รัฐควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้โรงเรียนเพื่อการป้องกันเฝ้าระวังโรคติดต่อ เป็นการเฉพาะ
ต้องการเจลล้างมือและแมสให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน
ขอครูเพิ่มและงบประมาณเพิ่มเติม
ควรแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่จบตามกำหนด และการเรียนต่อที่ได้รับผลกระทบจากโควิต
ควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรการฯ