assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
-1010012036โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒กรุงเทพมหานคร
10010110โรงเรียนวัดอินทรวิหารกรุงเทพมหานคร
1010010017โรงเรียนพญาไทกรุงเทพมหานคร
10100111752โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ์กรุงเทพมหานคร
1010011752โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ์กรุงเทพมหานคร
1010022022โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)กรุงเทพมหานคร
1010032013โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
1010032019โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคมกรุงเทพมหานคร
1010032032โรงเรียนปัญญาวรคุณกรุงเทพมหานคร
10100801โรงเรียนอนุบาลบ้านโดมกรุงเทพมหานคร
10100819วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการกรุงเทพมหานคร
10100917001วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพกรุงเทพมหานคร
10100975โรงเรียนไมตรีจิตวิทยาทานกรุงเทพมหานคร
1010101007โรงเรียนวัดสังเวชกรุงเทพมหานคร
1010102005โรงเรียนราชวินิต มัธยมกรุงเทพมหานคร
1010120151โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒กรุงเทพมหานคร
1010217001โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญกรุงเทพมหานคร
1010349002อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร
10103703โรงเรียนวัดทองเพลงกรุงเทพมหานคร
1010720002โรงเรียนโฆสิตสโมสรกรุงเทพมหานคร
1010720003โรงเรียนราชวินิตกรุงเทพมหานคร
1010720006วัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานคร
1010720008โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)กรุงเทพมหานคร
1010720010โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์กรุงเทพมหานคร
1010720012โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์กรุงเทพมหานคร
1010720014โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)กรุงเทพมหานคร
1010720016โรงเรียนวัดพลับพลาชัยกรุงเทพมหานคร
1010720017โรงเรียนประถมทวีธาภิเศกกรุงเทพมหานคร
1010720018โรงเรียนมหสวีรสนุวัตากรุงเทพมหานคร
1010720019โรงเรียนวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานคร
1010720020โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)กรุงเทพมหานคร
1010720021โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร
1010720022วัดเวตวันธรรมาวาากรุงเทพมหานคร
1010720024โรงเรียนราชวินิตประถมบางแคกรุงเทพมหานคร
1010720025โรงเรียนวัดเจ้ามูลกรุงเทพมหานคร
1010720026โรงเรียนวัดช่างเหล็กกรุงเทพมหานคร
1010720027โรงเรียนวัดหนังกรุงเทพมหานคร
1010720029โรงเรียนวัดหงส์รัตนารามกรุงเทพมหานคร
1010720030โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองกรุงเทพมหานคร
1010720031วัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน)กรุงเทพมหานคร
1010720032โรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรุงเทพมหานคร
1010720034บ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)กรุงเทพมหานคร
1010720036โรงเรียนสายน้ำทิพย์กรุงเทพมหานคร
1010720037วัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์)กรุงเทพมหานคร
1010720040โรงเรียนสตรีวิทยากรุงเทพมหานคร
1010720046โรงเรียนวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานคร
1010720049โรงเรียนวัดน้อยนพคุณกรุงเทพมหานคร
1010720051โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานคร
1010720052โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1010720055โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรุงเทพมหานคร
1010720056พุทธจักรวิทยากรุงเทพมหานคร
1010720057โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนกรุงเทพมหานคร
1010720063เทพศิรินทร์กรุงเทพมหานคร
1010720064โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรุงเทพมหานคร
1010720074โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
1010720075โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
1010720077วัดอินทารามกรุงเทพมหานคร
1010720079โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์กรุงเทพมหานคร
1010720080โรงเรียนทวีธาภิเศกกรุงเทพมหานคร
1010720081โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมกรุงเทพมหานคร
1010720082โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนกรุงเทพมหานคร
1010720088อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
1010720092โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรุงเทพมหานคร
1010720095สวนอนันต์กรุงเทพมหานคร
1010720098โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
1010720099โรงเรียนวัดนวลนรดิศกรุงเทพมหานคร
1010720100โรงเรียนวัดรางบัวกรุงเทพมหานคร
1010720101โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์กรุงเทพมหานคร
1010720105โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมกรุงเทพมหานคร
1010720106โรงเรียนกรุงเทพมหานคร
1010720107โรงเรียนวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานคร
1010720111โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์กรุงเทพมหานคร
1010720113โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒กรุงเทพมหานคร
1010720118โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆกรุงเทพมหานคร
1010720123โรงเรียนสารวิทยากรุงเทพมหานคร
1010720125โรงเรียนปทุมคงคากรุงเทพมหานคร
1010720128โรงเรียนวัดราชโอรสกรุงเทพมหานคร
1010720130โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"กรุงเทพมหานคร
1010720133โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดากรุงเทพมหานคร
1010720134โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯกรุงเทพมหานคร
1010720136โรงเรียนมักกะสันพิทยากรุงเทพมหานคร
1010720138โรงเรียนสตรีวิทยากรุงเทพมหานคร
1010720141ราชวินิตบางแคปานขำกรุงเทพมหานคร
1010720142ราชวินิตบางแคปานขำกรุงเทพมหานคร
1010720145ศรีพฤฒากรุงเทพมหานคร
1010720146โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรุงเทพมหานคร
1010720151โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒กรุงเทพมหานคร
1010720153โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯกรุงเทพมหานคร
1010720154โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลกรุงเทพมหานคร
1010720155โรงเรียนวัดพุทธบูชากรุงเทพมหานคร
1010720157โรงเรียนศึกษานารีวิทยากรุงเทพมหานคร
1021470049วัดโพธิ์ทองกรุงเทพมหานคร
1053010530โรงเรียนสุเหร่านาตับกรุงเทพมหานคร
11100100406โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์กรุงเทพมหานคร
1110100041โรงเรียนจิตรลดากรุงเทพมหานคร
1110100045โรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพมหานคร
1110100128โรงเรียนนวลวรรณศึกษากรุงเทพมหานคร
1110100143โรงเรียนพิพัฒนากรุงเทพมหานคร
1110100165โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้ากรุงเทพมหานคร
1110100195โรงเรียนรุจิเสรีวิทยากรุงเทพมหานคร
1110100202แสงอรุณกรุงเทพมหานคร
1110100381โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์กรุงเทพมหานคร
1110100389โรงเรียนสตรีบูรณวิทย์ แผนกอนุบาลกรุงเทพมหานคร
1110100396โรงเรียนสตรีบูรณวิทย์กรุงเทพมหานคร
1110100406โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์กรุงเทพมหานคร
1110100412โรงเรียนปัญจทรัพย์กรุงเทพมหานคร
1110100495โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขนกรุงเทพมหานคร
1110100499โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร
1110100541โรงเรียนนราทรกรุงเทพมหานคร
1110100544โรงเรียนอนุบาลจินดารัตน์กรุงเทพมหานคร
1110100574จินดาพงศ์กรุงเทพมหานคร
1110100626สัมมาชีวศิลปกรุงเทพมหานคร
1110100638โรงเรียนบ้านครัววิทยากรุงเทพมหานคร
1110100675โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรีกรุงเทพมหานคร
1110100676โรงเรียนประทุมอนุสรณ์กรุงเทพมหานคร
1110100692โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
1110100698โรงเรียนกสิณธรวิทยากรุงเทพมหานคร
1110100739โรงเรียนอนุบาลธิดารักกรุงเทพมหานคร
1110100752โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ์กรุงเทพมหานคร
1110100806โรงเรียนสิบสองวิทยากรุงเทพมหานคร
1110100862วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์กรุงเทพมหานคร
1110100875วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจกรุงเทพมหานคร
1110100885วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯกรุงเทพมหานคร
1110100886วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯกรุงเทพมหานคร
1110100914วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการกรุงเทพมหานคร
1110100920กงลี้จงซันกรุงเทพมหานคร
1110100927โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวกรุงเทพมหานคร
1110100949โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลมกรุงเทพมหานคร
1110100958สารสาสน์วิเทศมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
1110102985โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่กรุงเทพมหานคร
1110103004โรงเรียนอนุบาลกลมเกลียวกรุงเทพมหานคร
1110700016โรงเรียนอนุบาลนานาชาติคิดส์ คิงดอมกรุงเทพมหานคร
1110700076โรงเรียนไทยซิกข์นานาชาติ กรุงเทพกรุงเทพมหานคร
1110700100โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ ลา เปติท อีโคล แบงค็อกกรุงเทพมหานคร
1110700119โรงเรียนนานาชาติรุ่งอรุ่ณกรุงเทพมหานคร
1111700002Bangkok Chicago Christian International School กรุงเทพมหานคร
1210010000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพระนครกรุงเทพมหานคร
1210020001กศน.เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร
1210040000กศน.เขตบางรักกรุงเทพมหานคร
1210060000กศน.เขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร
1210070000กศน.เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร
1210080000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาอัธยาศัยเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
1210100001กศน. เขตมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
1210110000กศน.เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
1210130000กศน. เขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร
1210140001กศน.เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร
1210150000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร
1210160000ศูนย์​การศึกษานอกระบบ​และการศึกษาตามอัธยาศัย​ เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
1210170000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
1210180000กศน.เขตคลองสานกรุงเทพมหานคร
1210190000กศน.เขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร
1210190001กศน.เขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร
1210200001กศน.เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
1210210000กศน.เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
1210220000กศน.เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร
1210230000กศน.เขตหนองแขมกรุงเทพมหานคร
1210250000กศน.เขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร
1210280000กศน.เขตสาทรกรุงเทพมหานคร
1210290000กศน.เขตบางซื่อกรุงเทพมหานคร
1210300000กศน.เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร
1210310000กศน.เขต​บางคอแหลม​กรุงเทพมหานคร
1210320000กศน.เขตประเวศกรุงเทพมหานคร
1210330001กศน.เขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร
1210340000กศน.เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานคร
1210360000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร
1210380000กศน.เขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร
1210390000กศน.เขตวัฒนากรุงเทพมหานคร
1210400000กศน.เขตบางแคกรุงเทพมหานคร
1210410000กศน.เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร
1210420000กศน.เขตสายไหมกรุงเทพมหานคร
1210430000กศน.เขตคันนายาวกรุงเทพมหานคร
1210440000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานคร
1210450000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร
1210460000กศน.เขตคลองสามวากรุงเทพมหานคร
1210480000กศน.เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร
1210490000กศน.เขตทุ่งครุกรุงเทพมหานคร
1210500000กศน.เขตบางบอนกรุงเทพมหานคร
1234567890โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯกรุงเทพมหานคร
1310010240วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีกรุงเทพมหานคร
1310010241วิทยาลัยเทคโนโลยีการบริหารจัดการนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพมหานคร
1310026101วิทยาลัยเทคนิคดุสิตกรุงเทพมหานคร
1310046501วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยากรุงเทพมหานคร
13100465501วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยากรุงเทพมหานคร
13100836วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจกรุงเทพมหานคร
1310092601วิทยาลัยพณิชยการบางนากรุงเทพมหานคร
1310100545วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒน์อ่อนนุชบริหารกรุงเทพมหานคร
1310100817วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการกรุงเทพมหานคร
1310100818วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจกรุงเทพมหานคร
1310100819วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการกรุงเทพมหานคร
1310100822วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่านกรุงเทพมหานคร
1310100836วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจกรุงเทพมหานคร
1310100839วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพกรุงเทพมหานคร
1310100841วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซียกรุงเทพมหานคร
1310100847วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุกิจกรุงเทพมหานคร
1310100848วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนินกรุงเทพมหานคร
1310100850วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)กรุงเทพมหานคร
1310100857วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์กรุงเทพมหานคร
1310100862วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์กรุงเทพมหานคร
1310100866วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหกกรุงเทพมหานคร
1310100876วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจกรุงเทพมหานคร
1310100886วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์กรุงเทพมหานคร
1310100892วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจกรุงเทพมหานคร
1310100896โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
1310100897วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการกรุงเทพมหานคร
1310100898วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกกรุงเทพมหานคร
1310100899วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯกรุงเทพมหานคร
1310100902วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนกรุงเทพมหานคร
1310100903วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณ์บางแคกรุงเทพมหานคร
1310100904วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณ์บางแคกรุงเทพมหานคร
1310100908วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)กรุงเทพมหานคร
1310100910วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจกรุงเทพมหานคร
1310100912วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิคกรุงเทพมหานคร
1310100916วิทยาลัยเทคโนโลยีปิ่นมณฑลกรุงเทพมหานคร
1310100917วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพกรุงเทพมหานคร
1310100952วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์กรุงเทพมหานคร
1310101184วิทยาลัยเทคดนโลยีปทีปพลีผลกรุงเทพมหานคร
1310101194วิทยาลัยอาชีวศึกษามีนบุรีบริหารธุรกิจกรุงเทพมหานคร
1310102971วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยละนานาชาติกรุงเทพมหานคร
1310106102วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานครกรุงเทพมหานคร
1310166201วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีกรุงเทพมหานคร
1310186501วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีกรุงเทพมหานคร
1310201020วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยานนาวากรุงเทพมหานคร
1310201021วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์เซนต์ปีเตอร์กรุงเทพมหานคร
1310226201วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีกรุงเทพมหานคร
1310246201วิทยาลัยพณิชยการเชตุพนกรุงเทพมหานคร
1310256501วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวงกรุงเทพมหานคร
1310276401วิทยาลัยการาอชีพนวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานคร
1310466201วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพกรุงเทพมหานคร
1310506101วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร
2000600019วิทยาลัยพณิชยการบางนากรุงเทพมหานคร
310014605คลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์)กรุงเทพมหานคร
3102200904โรงเรียนฉิมพลีกรุงเทพมหานคร
3110010101โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยารามกรุงเทพมหานคร
3110010102ร.ร.วัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานคร
3110010103วัดราชนัดดากรุงเทพมหานคร
3110010105โรงเรียนวัดสุทัศน์กรุงเทพมหานคร
3110010106วัดมหาธาตุกรุงเทพมหานคร
3110010107โรงเรียนวัดพระเชตุพนกรุงเทพมหานคร
3110010108โรงเรียนราชบพิธกรุงเทพมหานคร
3110010109โรงเรียนวัดราชบูรณะกรุงเทพมหานคร
3110010201วัดพระพิเรนทร์กรุงเทพมหานคร
3110010202โรงเรียนวัดสิตารามกรุงเทพมหานคร
3110010203โรงเรียนวัดคณิกาผลกรุงเทพมหานคร
3110010204โรงเรียนวัดดิสานุการามกรุงเทพมหานคร
3110010301โรงเรียนวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานคร
3110010305วัดสระบัวกรุงเทพมหานคร
3110010306สวนลุมพินีกรุงเทพมหานคร
3110010308โรงเรียนวัดดวงแขกรุงเทพมหานคร
311001030839801วัดดวงแขกรุงเทพมหานคร
3110010309โรงเรียนปลูกจิตกรุงเทพมหานคร
3110010401โรงเรียนวัดจักรวรรดิกรุงเทพมหานคร
3110010402โรงเรียนวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานคร
3110010501โรงเรียนวัดหัวลำโพงกรุงเทพมหานคร
3110010502โรงเรียนวัดม่วงแคกรุงเทพมหานคร
3110010503โรงเรียนวัดมหาพฤฒารามกรุงเทพมหานคร
3110010504โรงเรียนวัดสวนพลูกรุงเทพมหานคร
3110010601วัดประชาระบือธรรมกรุงเทพมหานคร
3110010602โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมารามกรุงเทพมหานคร
3110010605วัดสมณานัมบริหารกรุงเทพมหานคร
3110010608โรงเรียนวัดจันทรสโมสรกรุงเทพมหานคร
3110010609โรงเรียนวัดธรรมาภิรตารามกรุงเทพมหานคร
311001063โรงเรียนวัดราชผาติการามกรุงเทพมหานคร
3110010701โรงเรียนวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์กรุงเทพมหานคร
3110010702โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาสกรุงเทพมหานคร
3110010703โรงเรียนวัดสร้อยทองกรุงเทพมหานคร
3110010704โรงเรียนวัดทองสุทธารามกรุงเทพมหานคร
3110010706โรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุงกรุงเทพมหานคร
3110010707โรงเรียนวัดประชาศรัทธาธรรมกรุงเทพมหานคร
3110010801วัดไผตันกรุงเทพมหานคร
3110010902โรงเรียนวัดดิสหงสารามกรุงเทพมหานคร
3110010903วัดพระยายังกรุงเทพมหานคร
3110011001โรงเรียนวัดดอกไม้กรุงเทพมหานคร
31100110012213โรงเรียนวัดกระจับพินิจกรุงเทพมหานคร
3110011002โรงเรียนวัดช่องลมกรุงเทพมหานคร
3110011003รร วัดช่องนนทรีกรุงเทพมหานคร
3110011004วัดปริวาศกรุงเทพมหานคร
3110011005วัดคลองใหม่กรุงเทพมหานคร
3110011006โรงเรียนวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานคร
3110011201โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนารามกรุงเทพมหานคร
3110011202โรงเรียนวัดราชสิงขรกรุงเทพมหานคร
3110011203โรงเรียนวัดลาดบัวขาวกรุงเทพมหานคร
3110011204โรงเรียนวัดไทรกรุงเทพมหานคร
3110011205วัดจันทร์นอกกรุงเทพมหานคร
3110011206โรงเรีวัดบางโคล่นอกกรุงเทพมหานคร
3110011207โรงเรียนวัดจันทร์ในกรุงเทพมหานคร
3110011304โรงเรียนวัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยังค์อุปถัมภ์)กรุงเทพมหานคร
3110011401โรงเรียนวัดสะพานกรุงเทพมหานคร
3110011402โรงเรียนวัดคคลองเตยกรุงเทพมหานคร
3110011403โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจกรุงเทพมหานคร
3110011501โรงเรียนวัดตะกล่ำกรุงเทพมหานคร
3110011502โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์กรุงเทพมหานคร
3110011503โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานคร
3110011504โรงเรียนคลองมะขามเทศกรุงเทพมหานคร
3110011505โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบกรุงเทพมหานคร
3110011506โรงเรียนสุเหร่าทางควายกรุงเทพมหานคร
3110011507โรงเรียนสุเหร่าทับช้างกรุงเทพมหานคร
3110011508โรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอนกรุงเทพมหานคร
3110011509โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอยกรุงเทพมหานคร
3110011510สุเหร่าบ้านม้ากรุงเทพมหานคร
3110011512โรงเรียนงามมานะ(แผน-ทับ อุทิศ)กรุงเทพมหานคร
3110011513คชเผือกอนุสรณ์กรุงเทพมหานคร
3110011514โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์กรุงเทพมหานคร
3110011602โรงเรียนบ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์)กรุงเทพมหานคร
3110011603โรงเรียนบ้านบัวมลเ(จริญราษฎร์อุทิศ)กรุงเทพมหานคร
3110011604โรงเรียน​ประชาภิบาลกรุงเทพมหานคร
3110011605วัดไตรรัตนาราม(ชื่นชูใจราษฎร์อุทิศ)กรุงเทพมหานคร
3110011701วัดดอนเมือง(ทหารอากาศอุทิศ)กรุงเทพมหานคร
3110011705เปรมประชา(วายหยุด-เกษมสงเคราะห์)​กรุงเทพมหานคร
3110011801โรงเรียนวัดเสมียนนารีกรุงเทพมหานคร
3110011802โรงเรียนวัดเทวสุนทรกรุงเทพมหานคร
3110011803โรงเรียนบ้านลาดพร้าว(สาคร-สุ่น พานิชเฮง)กรุงเทพมหานคร
3110011804โรงเรียนรัตนดกสินทร์สมโภช(ราชทัณฑ์อุปถัมภ์)กรุงเทพมหานคร
3110011806ประชานิเวศน์กรุงเทพมหานคร
3110011901ไขศรีปราโมชอนุสรณ์กรุงเทพมหานคร
3110011902โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น​ (ริดวานอุปถัมภ์)​กรุงเทพมหานคร
3110011903วัดเทพลีลากรุงเทพมหานคร
3110011904วัดศรีบุญเรืองกรุงเทพมหานคร
3110011905ลำสาลี (ราษฎร์บำรุง)กรุงเทพมหานคร
3110011906โรงเรียนคลองกะจะ (พงษ์สมบัติบำรุง)กรุงเทพมหานคร
3110011908โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อยกรุงเทพมหานคร
3110011909โรงเรียนบ้านบางกะปืกรุงเทพมหานคร
3110011910โรงเรียนวัดบึงทองหลางกรุงเทพมหานคร
3110012001โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์กรุงเทพมหานคร
3110012003โรงเรียนเทพวิทยากรุงเทพมหานคร
3110012004โรงเรียนวัดลาดปลาเค้ากรุงเทพมหานคร
3110012006รร.คลองทรงกระเทียมกรุงเทพมหานคร
3110012101วัดบางเตยกรุงเทพมหานคร
3110012102คลองสามกรุงเทพมหานคร
3110012105โรงเรียน​วัด​พิชัย​กรุงเทพมหานคร
3110012107โรงเรียนพิชัยพัฒนากรุงเทพมหานคร
3110012108โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์กรุงเทพมหานคร
3110012202โรงเรียนวัดขุนจันทร์กรุงเทพมหานคร
3110012203โรงเรียนวัดบุคคโลกรุงเทพมหานคร
3110012204โรงเรียนวัดดาวคนองกรุงเทพมหานคร
3110012207โรงเรียนวัดประดิษฐารามกรุงเทพมหานคร
3110012208โรงเรียนวัดบางสะแกในกรุงเทพมหานคร
3110012209โรงเรียนวัดเวฬุราชิณกรุงเทพมหานคร
31100122121โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ยกรุงเทพมหานคร
3110012215โรงเรียนวัดบางสะแกนอกกรุงเทพมหานคร
3110012304โรงเรียนวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานคร
3110012305โรงเรียนวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานคร
3110012306โรงเรียนวัดพิชัยญาติกรุงเทพมหานคร
3110012307โรงเรียนวัดสุวรรณกรุงเทพมหานคร
3110012401โรงเรียนวัดนิมมานรดีกรุงเทพมหานคร
3110012404วัดชัยฉิมพลีกรุงเทพมหานคร
3110012407โรงเรียนวัดโตนดกรุงเทพมหานคร
3110012409โรงเรียนวัดกำแพงกรุงเทพมหานคร
3110012412วัดประดบางจาก (พ่วงอุทิศ)กรุงเทพมหานคร
3110012510โรงเรียนศาลเจ้า(ห้าวนุกูลวิทยา)กรุงเทพมหานคร
3110012512โรงเรียนวัดบัวผันกรุงเทพมหานคร
3110012514โรงเรียนวัดประชาบำรุงกรุงเทพมหานคร
3110012515วัดเลากรุงเทพมหานคร
3110012601วัดมงคลวรารามกรุงเทพมหานคร
3110012602โรงเรียนวัดนางนอง (พิพัฒน์)กรุงเทพมหานคร
3110012603โรงเรียนวัดศาลาครืนกรุงเทพมหานคร
3110012605โรงเรียนวัดสีสุกกรุงเทพมหานคร
3110012606วัดบางประทุนนอกกรุงเทพมหานคร
3110012608โรงเรียนวัดนาคนิมิตร (สว่างนพราษฎร์วิทยา)กรุงเทพมหานคร
3110012609โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกกรุงเทพมหานคร
3110012611โรงเรียนวัดไทร(ถาวรพรหมานุกูล)กรุงเทพมหานคร
3110012701โรงเรียนวัดบางขุนนนท์กรุงเทพมหานคร
3110012702โรงเรียนวัดวิเศษการกรุงเทพมหานคร
3110012703โรงเรียนวัดเจ้าอามกรุงเทพมหานคร
3110012704โรงเรียนวัดโพธเรียงกรุงเทพมหานคร
3110012705วัดยางสุทธารามกรุงเทพมหานคร
3110012706โรงเรียนวัดศรีสุดารามกรุงเทพมหานคร
3110012707โรงเรียนวัดบางเสาธงกรุงเทพมหานคร
3110012708 วัดสุวรรณารามกรุงเทพมหานคร
3110012709โรงเรียนวัดพระยาทำกรุงเทพมหานคร
3110012712โรงเรียนวัดอัมพวากรุงเทพมหานคร
3110012715วัดปฐมบุตรอิศรารามกรุงเทพมหานคร
3110012802โรงเรียนวัดพระยาศิริไอยสวรรค์กรุงเทพมหานคร
3110012803โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์กรุงเทพมหานคร
3110012804โรงเรียนวัดเทพากรกรุงเทพมหานคร
3110012805โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณีกรุงเทพมหานคร
3110012806โรงเรียนวัดวิมุตยารามกรุงเทพมหานคร
3110012808โรงเรียนวัดคฤหบดี(จันทรสถิตย์)กรุงเทพมหานคร
3110012809โรงเรียนวัดรวกกรุงเทพมหานคร
3110012810โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาสกรุงเทพมหานคร
3110012902โรงเรียวัดชัยพฤกษมาลากรุงเทพมหานคร
3110012903โรงเรียนชุมทางตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร
3110012905วัดทอง(อุดมศิลปวิทยาคาร)กรุงเทพมหานคร
3110012906โรงเรียนวัดมะกอก(วิสุทธิวิทยาคาร)กรุงเทพมหานคร
3110012907วัดโพธิ์(ราษฎร์ผดุงผล)กรุงเทพมหานคร
3110012908วัดอินทราวาสกรุงเทพมหานคร
3110012909โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานคร
3110012910โรงเรียนวัดประสาทกรุงเทพมหานคร
3110012911โรงเรียนวัดเกาะกรุงเทพมหานคร
3110012912รร.วัดพิกุลกรุงเทพมหานคร
3110012913วัดกระโจมทองกรุงเทพมหานคร
3110012914โรงเรียนวัดรัชฎาธิฐานกรุงเทพมหานคร
3110012915โรงเรียน​วัด​ตลิ่งชัน​กรุงเทพมหานคร
3110012916โรงเรียนวัดช่างเหล็กกรุงเทพมหานคร
3110013003โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลีกรุงเทพมหานคร
3110013005วัดดีดวดกรุงเทพมหานคร
3110013006โรงเรียนวัดนาคกลางกรุงเทพมหานคร
3110013101โรงเรียนคลองสองต้นนุ่นกรุงเทพมหานคร
3110013102คลองสามกรุงเทพมหานคร
3110013103โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์กรุงเทพมหานคร
3110013108วัดบำเพ็ญเหนือกรุงเทพมหานคร
3110013109โรงเรียนวัดแสนสุขกรุงเทพมหานคร
3110013111โรงเรียนศาลาคู้กรุงเทพมหานคร
3110013112สุเหร่าบางชันกรุงเทพมหานคร
3110013205โรงเรียนวัดพลมานีย์กรุงเทพมหานคร
3110013206โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์กรุงเทพมหานคร
3110013207แสงหิรัญวิทยากรุงเทพมหานคร
3110013211โรงเรียนลำพะอง (ราษฎร์จำเริญบำรุง)กรุงเทพมหานคร
3110013213โรงเรียนวัดขุมทองกรุงเทพมหานคร
3110013214ตำบลขุมทอง(ประชาอุทิศ)กรุงเทพมหานคร
3110013215ขุมทอง (เพชรทองคำอุปถัมภ์)กรุงเทพมหานคร
3110013217โรงเรียนวัดปากบึงกรุงเทพมหานคร
3110013218โรงเรียนสุเหร่าลำนายโสกรุงเทพมหานคร
3110013219โรงเรียนแดงเป้า (สิงสุขบูรณะ)กรุงเทพมหานคร
3110013220โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
3110013302โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินากรุงเทพมหานคร
3110013303สุเหร่าบ้านเกาะกรุงเทพมหานคร
3110013306สุเหร่าศาลาแดงกรุงเทพมหานคร
3110013307โรงเรียนสุเหร่าใหม่กรุงเทพมหานคร
3110013308สามแยกท่าไข่กรุงเทพมหานคร
3110013309หลวงแพ่ง(บำรุงรัฐกิจ)กรุงเทพมหานคร
3110013311โรงเรียนบ้านเจียรดับกรุงเทพมหานคร
3110013312วัดทรัพย์สโมสรกรุงเทพมหานคร
3110013313โรงเรียนสุเหร่านาตับกรุงเทพมหานคร
3110013314โรงเรียนสุเหร่าอีรั้วกรุงเทพมหานคร
3110013315โรงเรียนอิสลามลำไทรกรุงเทพมหานคร
3110013316โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วยกรุงเทพมหานคร
3110013317รร.วัดพระยาปลากรุงเทพมหานคร
3110013318โรงเรียนวัดแสนเกษมกรุงเทพมหานคร
3110013319โรงเรียนวัดใหม่เจริญราษฎร์กรุงเทพมหานคร
3110013321โรงเรียนวัดสีชมพูกรุงเทพมหานคร
3110013322ลำเจดีย์กรุงเทพมหานคร
3110013323โรงเรียนสุเหร่าคลองเก้ากรุงเทพมหานคร
3110013324โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบกรุงเทพมหานคร
3110013325โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบเอ็ดกรุงเทพมหานคร
3110013326สุเหร่าสนามกลางลำกรุงเทพมหานคร
3110013327โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้มกรุงเทพมหานคร
3110013328ผลลีรุ่งเรืองกรุงเทพมหานคร
3110013329โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรุงเทพมหานคร
3110013330โรงเรียนคลองสองกรุงเทพมหานคร
3110013331โรงเรียนคารีอุปถัมภ์กรุงเทพมหานคร
3110013335วัดอู่ตะเภากรุงเทพมหานคร
3110013337ลำผักชีกรุงเทพมหานคร
3110013403โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาสกรุงเทพมหานคร
3110013404โรงเรียนวัดแจงร้อนกรุงเทพมหานคร
3110013406โรงเรียนวัดสารอดกรุงเทพมหานคร
3110013505มนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์กรุงเทพมหานคร
3110013506รร.วัดศรีนวลธรรมวิมลกรุงเทพมหานคร
3110013521โรงเรียนวัดสีชมพูกรุงเทพมหานคร
3110013602โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานคร
3110013603โรงเรียนวัดใหม่ช่องลมกรุงเทพมหานคร
3110013701โรงเรียนวัดใต้(ราษฎรนิรมิต)กรุงเทพมหานคร
3110013702โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์กรุงเทพมหานคร
3110013704สุเหร่าใหม่กรุงเทพมหานคร
3110013705หัวหมากกรุงเทพมหานคร
3110013706โรงเรียนคลองกลันตัน (มีสุวรรณอนุสรณ์)กรุงเทพมหานคร
3110013707โรงเรียนวัดทองในกรุงเทพมหานคร
3110013803โรงเรียนวิชากรกรุงเทพมหานคร
3110013901วัดหลักสี่(ทองใบทิวารีวิทยา)กรุงเทพมหานคร
3110013904โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2กรุงเทพมหานคร
3110013906บางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์)กรุงเทพมหานคร
3110014002วัดเกาะสุวรรณารามกรุงเทพมหานคร
3110014003โรงเรียนออเงิน (อ่อน - เหม อนุสรณ์)กรุงเทพมหานคร
3110014006ประชานุกูล(ขำสนิทอนุเคราะห์)กรุงเทพมหานคร
3110014007พรพระร่วงประสิทธิ์กรุงเทพมหานคร
3110014008โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรมกรุงเทพมหานคร
3110014009รร ซอยแอนเนกซ์(กาญจนาภิเษก๒)กรุงเทพมหานคร
3110014101โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบนกรุงเทพมหานคร
3110014102โรงเรียนวัดลาดบัวขาวกรุงเทพมหานคร
3110014103โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์(๒๐๐ปี)กรุงเทพมหานคร
3110014105โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาวกรุงเทพมหานคร
3110014201โรงเรียนจินดาบำรุงกรุงเทพมหานคร
3110014202โรงเรัยนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์)กรุงเทพมหานคร
3110014403โรงเรียนบ้านแบนชะโด(เสียง วิฑูรชาติ อุปถัมภ์)กรุงเทพมหานคร
3110014405โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยากรุงเทพมหานคร
3110014407วัดบัวแก้วกรุงเทพมหานคร
3110014408โรงเรียนวัดแป้นทองกรุงเทพมหานคร
3110014409วัดพระยาสุเรนทร์(บุญมีอนุกูล)กรุงเทพมหานคร
3110014412โรงเรียนวัดสุขใจกรุงเทพมหานคร
3110014413โรงเรียนวัดสุทธิสะอาดกรุงเทพมหานคร
3110014414โรงเรียนสุเหร่าเกาะขุนเณรกรุงเทพมหานคร
3110014417โรงเรียนสุเหร่าสามวากรุงเทพมหานคร
31100145005โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยกรุงเทพมหานคร
3110014501โรงเรียนวัดธาตุทอง(เรือนเขียวสะอาด)กรุงเทพมหานคร
3110014505โรงเรียนาถเหร่าสามอินกรุงเทพมหานคร
3110014506วัดภาษีกรุงเทพมหานคร
3110014507แจ่มจันทร์กรุงเทพมหานคร
3110014508สวัสดีวิทยากรุงเทพมหานคร
3110014601ร.ร.บางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)กรุงเทพมหานคร
3110014604เพชรเกษมกรุงเทพมหานคร
3110014605โรงเรียนวัดศาลาแดงกรุงเทพมหานคร
3110014607บางเชือกหนัง(พูนบำเพ็ญอนุสรณ์)กรุงเทพมหานคร
3110014608โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคีกรุงเทพมหานคร
3110014609บางแคเหนือ (ชั้น - จำนงค์ ฉ่องสวนอ้อยอนุสรณ์)กรุงเทพมหานคร
3110014610โรงเรียนวัดม่วงกรุงเทพมหานคร
3110014612หมู่บ้านเศรษฐกิจ (พุ่มประดับราษฎร์สามัคคี)กรุงเทพมหานคร
3110014701โรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามา​นนท์)​กรุงเทพมหานคร
3110014702โรงเรียนวัดบางนานอกกรุงเทพมหานคร
3110014703โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์กรุงเทพมหานคร
3110014705โรงเรียนอำนวยกนกศิริ​อนุสรณ์​กรุงเทพมหานคร
3110014706โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์กรุงเทพมหานคร
3110014802โรงเรียนบ้านนายผล (แม้นสุวรรณอุปถัมภ์)กรุงเทพมหานคร
3110014803โรงเรียนบ้านนายสีกรุงเทพมหานคร
3110014804โรงเรียนวัดบางบอนกรุงเทพมหานคร
3110014806โรงเรียนสถานีพรมแดน(รักษาศุขราษฎร์บำรุง)กรุงเทพมหานคร
3110014807โรงเรียนวัดนินสุขารามกรุงเทพมหานคร
3110014809โรงเรียนคงโครัดอุทิศกรุงเทพมหานคร
3110014903โรงเรียนคลองบางพรหมกรุงเทพมหานคร
3110014904โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์กรุงเทพมหานคร
3110014905วัดปุรณาวาสกรุงเทพมหานคร
3110014906โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรมกรุงเทพมหานคร
3110015001โรงเรียนนาหลวงกรุงเทพมหานคร
3110015002สามัคคีบำรุง​กรุงเทพมหานคร
3110015003โรงเรียนบางมด(ตันเปาว์วิทยาคาร)กรุงเทพมหานคร
3110015004ราษฎร์บูรณะ(มูฮำหมัดอุทิศ)กรุงเทพมหานคร
3110015005โรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศกรุงเทพมหานคร
3110015006โรงเรียนวัดทุ่งครุ(พึ่งสายอนุสรณ์)กรุงเทพมหานคร
3110015007โรงเรียนคลองรางจากกรุงเทพมหานคร
3110015008โรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์กรุงเทพมหานคร
311001515โรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์กรุงเทพมหานคร
3110020302โรงเรียนวัดชัยมงคลกรุงเทพมหานคร
3110020303โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯกรุงเทพมหานคร
3110020705โรงเรียนวัดมัชฌันติการามกรุงเทพมหานคร
3110021404ชุมชนหมู่บ้านพัฒนากรุงเทพมหานคร
3110021511โรงเรียนคลองปักหลักกรุงเทพมหานคร
3110021516โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์กรุงเทพมหานคร
3110021601โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร
3110021703โรงเรียนวัดเวฬุวนารามกรุงเทพมหานคร
3110021704โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์)กรุงเทพมหานคร
3110021706บำรุงรวิวรรณวิทยากรุงเทพมหานคร
3110021807โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์กรุงเทพมหานคร
3110021911โรงงานบ้านบางกะปิกรุงเทพมหานคร
3110022106คลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)กรุงเทพมหานคร
3110022301โรงเรียนวัดเศวตฉัตรกรุงเทพมหานคร
3110022303โรงเรียนวัดทองเพลงกรุงเทพมหานคร
3110022505วัดแสมดำกรุงเทพมหานคร
3110022509โรงเรียนวัดกำแพงกรุงเทพมหานคร
3110022513โรงเรียนวัดกกกรุงเทพมหานคร
3110022604วัดโพธิ์ทองกรุงเทพมหานคร
3110022610โรงเรียนวัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์)กรุงเทพมหานคร
3110022904โรงเรียนฉิมพลีกรุงเทพมหานคร
3110023104โรงเนียนบ้านเกาะกรุงเทพมหานคร
3110023107โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์กรุงเทพมหานคร
3110023113สุเหร่าทรายกองดินกรุงเทพมหานคร
3110023201โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์)กรุงเทพมหานคร
3110023203โรงเรียนวัดสังฆราชากรุงเทพมหานคร
3110023212โรงเรียนวัดราชโกษากรุงเทพมหานคร
3110023216วัดลานบุญกรุงเทพมหานคร
3110023305โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์กรุงเทพมหานคร
3110023332โรงเรียนสุเหร่าลำแขกกรุงเทพมหานคร
3110023336โรงเรียนวัดลำต้อยติ่งกรุงเทพมหานคร
3110023703โรงเรียนวัดปากบ่อกรุงเทพมหานคร
3110023708โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์กรุงเทพมหานคร
3110023901โรงเรียนทุ่งสองห้อง(คุปตัษเฐียรอุทิศ)กรุงเทพมหานคร
3110023903เคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1กรุงเทพมหานคร
3110024001สายไหม (ทัสนารมย์อนุสรณ์)กรุงเทพมหานคร
3110024004โรงเรียนวัดหนองใหญ่กรุงเทพมหานคร
3110024104โรงเรียนสุเหร่าซีรอ(ราษฎร์สามัคคี)กรุงเทพมหานคร
3110024106สามแยกคลองหลอแหลกรุงเทพมหานคร
31100241206โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหลกรุงเทพมหานคร
3110024402บางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์)กรุงเทพมหานคร
3110024404โรงเรียนบ้านหนองระแหง (ชมแสงประชานุกูลกรุงเทพมหานคร
3110024406โรงเรียนวัดคู้บอน (วัฒนานันทือุทิศ)กรุงเทพมหานคร
3110024418สุเหร่าแสนแสบกรุงเทพมหานคร
3110024502โรงเรียนวิจิตรวิทยากรุงเทพมหานคร
3110024503สุเหร่าบ้านดอนกรุงเทพมหานคร
3110024602โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์กรุงเทพมหานคร
3110024603โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองคำ ปานขำอนุสรณ์)กรุงเทพมหานคร
3110024611โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง(งามศิริวิทยาคาร)กรุงเทพมหานคร
3110024707โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์กรุงเทพมหานคร
3110024801โรงเรียนบ้านนายเหรียญกรุงเทพมหานคร
3110024808โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์กรุงเทพมหานคร
3110024905โรงเรียนมัธยมปุรณาวาสกรุงเทพมหานคร
311009913317วัดพระยาปลากรุงเทพมหานคร
311012809ร.ร.วัดรวกกรุงเทพมหานคร
3261235236โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานคร
3310012302โรงเรียนวัดสุทธารามกรุงเทพมหานคร
3310023905โรงเรียนการเคหะท่าทรายกรุงเทพมหานคร
4030097146โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)กรุงเทพมหานคร
4104129438โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์)กรุงเทพมหานคร
7010081301โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร