assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
10112012004โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีนนทบุรี
1012206002โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีนนทบุรี
1012206005โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีนนทบุรี
1012230003โรงเรียนวัดปราสาท(ปราสาทพิทยา)นนทบุรี
1012230006โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๙นนทบุรี
1012230007โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)นนทบุรี
1012230010โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)นนทบุรี
1012230011โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์นนทบุรี
1012230014โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยานนทบุรี
1012230021โรงเรียนวัดปากน้ำ (พิบูลสงคราม)นนทบุรี
1012230023โรงเรียนอนุบาลนนทบุรีนนทบุรี
1012230025โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)นนทบุรี
1012230027โรงเรียนวัดฝางนนทบุรี
1012230052โรงเรียนวัดจันทร์(ผาดไสว ประชาอุทิศ)นนทบุรี
1012230059โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)นนทบุรี
1012230060โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน (ศีลพิบูลย์วิทยา)นนทบุรี
1012230061โรงเรียนวัดซองพล(วิฑิตราชประชานุสรณ์)นนทบุรี
1012230071วัดใหม่ผดุงเขตนนทบุรี
1012230072นุ่มประสงค์วิทยานนทบุรี
1012230146โรงเรียนรัตนาธเบศร์นนทบุรี
1012230147โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามนนทบุรี
1012230151โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์นนทบุรี
1012230156โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวยนนทบุรี
1012230159โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีนนทบุรี
1012230164เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรีนนทบุรี
1112100094วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์นนทบุรี
1212060000กศน.อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีนนทบุรี
1310100825โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภื ช่างกล ขส.ทบ.นนทบุรี
1312056401วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีนนทบุรี
1312100097วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นนทบุรี
1312100102วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบางบัวทองนนทบุรี