assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
1014010021วัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง)พระนครศรีอยุธยา
1014010024ลุมพลีชนูปถัมภ์พระนครศรีอยุธยา
1014010036โรงเรียนวัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์)พระนครศรีอยุธยา
1014010044โรงเรียนวัดแคพระนครศรีอยุธยา
1014010046โรงเรียนวัดสามเรือนพระนครศรีอยุธยา
1014010096โรงเรียนวัดโพธิ์ทองพระนครศรีอยุธยา
1014010185โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่180พระนครศรีอยุธยา
1014013176โรงเรียนวัดนนทรีย์พระนครศรีอยุธยา
101430052โรงเรียนวัดโพธิ์เอน "ราษฎร์สามัคคีวิทยา"พระนครศรีอยุธยา
1014310001วัดไผ่พระนครศรีอยุธยา
1014310002โรงเรียนวัดหันตรา((เวช สมาน ราษฎร์นุกูล)พระนครศรีอยุธยา
1014310006โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)พระนครศรีอยุธยา
1014310010โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์พระนครศรีอยุธยา
1014310014โรงเรียนวัดปากกรานพระนครศรีอยุธยา
1014310015ประชาสามัคคีพระนครศรีอยุธยา
1014310016โรงเรียน​บ้าน​คลอง​ตะเคียน​ หมู่​ 2​ (วันครู​ 2504)​พระนครศรีอยุธยา
1014310017โรงเรียนวัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร)พระนครศรีอยุธยา
1014310020วัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ)พระนครศรีอยุธยา
1014310023โรงเรียนปฐมวิทยาคารพระนครศรีอยุธยา
1014310024โรงเรียนวัดกุฎีลาย(อินมณีประชารัฐบำรุง)พระนครศรีอยุธยา
1014310026โรงเรียนวัดตูม(สิริปุณยาประชาสรรค์)พระนครศรีอยุธยา
1014310027โรงเรียนประตูชัยพระนครศรีอยุธยา
1014310028โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
1014310033โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์พระนครศรีอยุธยา
1014310034โรงเรียนวัดสะตือพระนครศรีอยุธยา
1014310037โรงเรียนวัดหัวหินพระนครศรีอยุธยา
1014310038โรงเรียนวัดบัวงามพระนครศรีอยุธยา
1014310039โนเรียนวัดจำปาพระนครศรีอยุธยา
1014310040โรงเรียนวัดเทพคันธารามพระนครศรีอยุธยา
1014310044โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) พระนครศรีอยุธยา
1014310045โรงเรียนบ่อแร่พระนครศรีอยุธยา
1014310046โรงเรียนวัดทุ่งมนพระนครศรีอยุธยา
1014310049โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อมพระนครศรีอยุธยา
1014310050โรงเรียนวัดดอนประดู่พระนครศรีอยุธยา
1014310053โรงเรียนวัดบึงพระนครศรีอยุธยา
1014310058โรงเรียนวัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ)พระนครศรีอยุธยา
1014310059โรงเรียนวัดมเหยงค์พระนครศรีอยุธยา
1014310064ว่าที่ร้อยตรีปรัชญาพระนครศรีอยุธยา
1014310068โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลประชาวิทย์)พระนครศรีอยุธยา
1014310069โรงเรียนวัดเรือแข่ง(ประชาอุปถัมภ์)พระนครศรีอยุธยา
1014310073โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง(วาสนานุกูล)พระนครศรีอยุธยา
1014310075โรงเรียนวัดบ้านดาบพระนครศรีอยุธยา
1014310076โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์(รัฐบำรุงประชาวิทยา)พระนครศรีอยุธยา
1014310152โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์)พระนครศรีอยุธยา
1014310153โรงเรียนวัดแก้วตา(สุมนรฉิมประชาสรรค์)พระนครศรีอยุธยา
1014310154โรงเรียนวัดบางเพลิง(คงสกุลมากอุทิศ)พระนครศรีอยุธยา
1014310155โรงเรียนวัดตาลเอน(โศภนชนูปถัมภ์)พระนครศรีอยุธยา
1014310156โรงเรียนวัดทางกลาง(ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)พระนครศรีอยุธยา
1014310162โรงเรียนวัดค่าย(เล็กจุฬาประชานุสรณ์)พระนครศรีอยุธยา
1014310170โรงเรียนวัดไก่พระนครศรีอยุธยา
1014310171วัดดอกไม้พระนครศรีอยุธยา
1014310173โรงเรียน​วัด​เทพ​อุป​กา​ราม​ (อุป​ อุ่น​ พัฒนา​ประชา​สรรค์)​พระนครศรีอยุธยา
1014310174โรงเรียนวัดเกาะเลิ่งพระนครศรีอยุธยา
1014310178โรงเรียนวัดพระงามพระนครศรีอยุธยา
1014310179โรงเรียนวัดบางเดื่อพระนครศรีอยุธยา
1014310181โรงเรียนวัดโพธิ์หอมพระนครศรีอยุธยา
1014310182โรงเรียนวัดดาวคะนองพระนครศรีอยุธยา
1014310218โรงเรียนวัดโบสถ์(วิบูลประภาราษฎร์สามัคคี)พระนครศรีอยุธยา
1014310220โรงเรียนวัดไก่เตี้ยพระนครศรีอยุธยา
1014310242โรงเรียนวัดภาชีพระนครศรีอยุธยา
1014310243โรงเรียนวัดเจริญธรรม"เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์"พระนครศรีอยุธยา
1014310249วัดนาอุ่นพระนครศรีอยุธยา
1014310251โรงเรียนวัดอุทการามพระนครศรีอยุธยา
1014310257ชุมชนวัดระโสมพระนครศรีอยุธยา
1014310259โรงเรียนวัดผดุงธรรมพระนครศรีอยุธยา
1014310260โรงเรียนวัดหนองนางพระนครศรีอยุธยา
1014310262โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์พระนครศรีอยุธยา
1014310264วัดโคกสังข์ "ประชานุกูล"พระนครศรีอยุธยา
1014310265บ้านดอนข่อยพระนครศรีอยุธยา
1014310269โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธพระนครศรีอยุธยา
1014310271โรงเรียนวัดตะบอง(ธรรมาภิรมอุปถัมภ์)พระนครศรีอยุธยา
1014310277โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์พระนครศรีอยุธยา
1014310281โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง)พระนครศรีอยุธยา
1014310282โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์)พระนครศรีอยุธยา
1014310310โรงเรียนกลางคลอง27พระนครศรีอยุธยา
1014310315โรงเรียนวัดศิวารามพระนครศรีอยุธยา
1014310317โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่พระนครศรีอยุธยา
1014310318โรงเรียนวัดห้วยจระเข้(เกตุอร่ามอุปถัมภ์)พระนครศรีอยุธยา
1014310319มุสลิมบำรุงพระนครศรีอยุธยา
1014310322โรงเรียนวัดธรรมจริยาพระนครศรีอยุธยา
1014310327โรงเรียนวัดลาดทรายพระนครศรีอยุธยา
1014310328โรงเรียนวัดกุฏีประสิทธิ์พระนครศรีอยุธยา
101431033โรงเรียนวัดโตนดพระนครศรีอยุธยา
1014310332สิทธิพยากรณ์พระนครศรีอยุธยา
1014310334โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์พระนครศรีอยุธยา
1014310372รร.วัดพรานนกพระนครศรีอยุธยา
1014310374โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจฯพระนครศรีอยุธยา
1014310379วักบ้านหีบพระนครศรีอยุธยา
1014310392โรงเรียนวัดสะแกพระนครศรีอยุธยา
1014310399โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา
1014310401อยุธยานุสรณ์พระนครศรีอยุธยา
1014310409โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์๑"พระนครศรีอยุธยา
1014310411อุดมศีลวิทยาพระนครศรีอยุธยา
1014310414โรงเรียนลาดชะโดสามัคคีพระนครศรีอยุธยา
1014310415วัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์)พระนครศรีอยุธยา
1014310416โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"พระนครศรีอยุธยา
1014310417ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยาพระนครศรีอยุธยา
1014310420โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"พระนครศรีอยุธยา
1014310421โรงเรียนสาคลีวิทยาพระนครศรีอยุธยา
1014310424โรงเรียนอุทัยพระนครศรีอยุธยา
1114100001โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิพระนครศรีอยุธยา
1114100005โรงเรียนดำรงค์วิทยาพระนครศรีอยุธยา
1114100015โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทองพระนครศรีอยุธยา
1114100016โรงเรียนรอตเสวกวิทยาพระนครศรีอยุธยา
1114100019โรงเรียนอนุบาลผดุงเสนาพระนครศรีอยุธยา
1114100021โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์พระนครศรีอยุธยา
1114100022โรงเรียนมัธยมผดุงวิทยาพระนครศรีอยุธยา
1114100028ประเสริฐวิทยาทานพระนครศรีอยุธยา
1114100029โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
1114100030โรงเรียนประชาศึกษาพระนครศรีอยุธยา
1114100033โรงเรียนประสาทวิทย์พระนครศรีอยุธยา
1114100035โรงเรียนอนุบาลในฝันพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
1114100036โรงเรียนภูมิทอง พระนครศรีอยุธยา
111410005โรงเรียนดำรงค์วิทยาพระนครศรีอยุธยา
1114100071โรงเรียนปัณณวิชญ์พระนครศรีอยุธยา
1114100074ตรีภัทรพระนครศรีอยุธยา
111410072โรงเรียนเอกอโยธยาพระนครศรีอยุธยา
1141000020เซนต์จอห์น บัปติสต์พระนครศรีอยุธยา
1214010001กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
1214010008ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
121402000กศน.อำเภอ​ท่าเรือ​พระนครศรีอยุธยา
1214020000กศน.อำเภอ​ท่าเรือ​พระนครศรีอยุธยา
1214030000กศน.อำเภอนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
1214040000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางไทรพระนครศรีอยุธยา
1214050000กศน.อำเภอบางบาลพระนครศรีอยุธยา
1214060000กศน.อำเภอบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
1214070000กศน.อำเภอบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
1214080000กศน.อำเภอผักไห่พระนครศรีอยุธยา
1214090000ศูนย์ กศน.อำเภอภาชีพระนครศรีอยุธยา
1214100000กศน.อำเภอลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
1214110000กศน. อำเภอวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
1214120000กศน.อำเภอเสนาพระนครศรีอยุธยา
1214130000กศน.อำเภอบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
1214140000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออุทัยพระนครศรีอยุธยา
1214150000กศน.อำเภอมหาราชพระนครศรีอยุธยา
1214160000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านแพรกพระนครศรีอยุธยา
1314016102วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
1314156401วิทยาลัยการอาชีพมหาราชพระนครศรีอยุธยา
14010193โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยาพระนครศรีอยุธยา
14100020เซนต์จอห์น บัปติสต์พระนครศรีอยุธยา