assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
1015010001โรงเรียนวัดโพธิวงษ์อ่างทอง
1015010030โรงเรียนวัดมหานามอ่างทอง
1015010031โรงเรียนวัดโบสถ์อ่างทอง
1015010045โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)อ่างทอง
1015010069โรงเรียนวัดโบสถ์ (ประชานุกูล)อ่างทอง
1015010095โรงเรียนวัดวังน้ำเย็นอ่างทอง
10150670078โรงเรียนวัดโพธิ์เอนอ่างทอง
1015670003โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร3)อ่างทอง
1015670007วัดโบสถ์(ประภาสวิทยคาร)อ่างทอง
1015670014โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ(หมอมี-เพิ่ม เกษมสุวรรณ)อ่างทอง
1015670017โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งอ่างทอง
1015670021โรงเรียนวัดปลดสัตว์ (เรือไทยสงเคราะห์ 2)อ่างทอง
1015670023โรงเรียนวัดโคศุภราชอ่างทอง
1015670024โรงเรียนวัดมหาดไทย(ผลประมุขวิทยา)อ่างทอง
1015670029โรงเรียนวัดไชโยอ่างทอง
1015670031โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์)อ่างทอง
1015670032โรงเรียนบ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร)อ่างทอง
1015670034โรงเรียนวัดกำแพงอ่างทอง
1015670035วัดวงษ์ภาศน์อ่างทอง
1015670043โรงเรียนวัดเยื้องคงคารามอ่างทอง
1015670046โรงเรียนอนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง)อ่างทอง
1015670047ชุมชนวัดพายทองอ่างทอง
1015670051โรงเรียนวัดถนนอ่างทอง
1015670052โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณอ่างทอง
1015670053โรงเรียนวัดเอกราช(ประชารัฐนุกูล)อ่างทอง
1015670054โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)อ่างทอง
1015670059โรงเรียนวัดสามประชุม(วันครู๒๕๐๔)อ่างทอง
1015670062โรงเรียนวัดท่าตลาดอ่างทอง
1015670063โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทองอ่างทอง
1015670069โรงเรียนวัดน้ำอาบอ่างทอง
1015670073วัดทองกลาง(ประชากรอุปถัมภ์)อ่างทอง
1015670074โรงเรียนวัดท่าสามัคคี (สามัคคีประชาสรรค์)อ่างทอง
1015670076โรงเรียนวัดยางทองอ่างทอง
1015670077โรงเรียนวัดม่วงคันอ่างทอง
1015670078โรงเรียนวัดโพธิ์เอนอ่างทอง
1015670080โรงเรียนวัดศรีกุญชรอ่างทอง
1015670081โรงเรียนวัดยางช้ายอ่างทอง
1015670084โรงเรียนวัดโคกพุทรา (อดุลราษฎร์บำรุง)อ่างทอง
1015670085โรงเรียนวัดจันทรารามอ่างทอง
1015670087โรงเรียนวัดไตรรัตนารามอ่างทอง
1015670091โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญอ่างทอง
1015670093วัดราชสกุณา(ราษฎร์รังสฤษฎ์)อ่างทอง
1015670094วัดแปดแก้ว (สพันธ์พุ่มระชัฏกุล)อ่างทอง
1015670098โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)อ่างทอง
1015670100โรงเรียนวัดหลวง(วิทยาประชาสรรค์)อ่างทอง
1015670102โรงเรียนวัดมะนาวหวาน (ราษฎร์วิริยะบำรุง)อ่างทอง
1015670103โรงเรียนวัดลาดเป็ด(ราษฎร์บำรุง)อ่างทอง
1015670108โรงเรียนวัดบางจักร(แพสิริประชาสรรค์)อ่างทอง
1015670109โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ(น้ำพุพิทยาคาร)อ่างทอง
1015670110ร.ร วัดสี่ร้อยอ่างทอง
1015670112โรงเรียนวัดคลองพูล(บุญส่งอนุสรณ์)อ่างทอง
1015670113โรงเรียนวัดห้วยคันแหลนอ่างทอง
1015670114โรงเรียนวัดตลาดใหม่ (อินทประชาสรรค์)อ่างทอง
1015670115โรงเรียนวัดห้วยโรง(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคาะห์160)อ่างทอง
1015670117โรงเรียนวัดอบทม(อบทมวิทยาประชานุกูล)อ่างทอง
1015670122โรงเรียนวัดคลองสำโรงอ่างทอง
1015670124โรงเรียนวัดไผ่วง(ศุกรย์เสพวิทยาคาร)อ่างทอง
1015670126โรงเรียนวัดสิทธารามอ่างทอง
1015670129อนุบาลบ้านลำสนุ่นอ่างทอง
1015670130โรงเรียนวัดเกษทองอ่างทอง
1015670131โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิตอ่างทอง
1015670132โรงเรียนบ้านหนองถ้ำอ่างทอง
1015670134โรงเรียนวัดท่าชุมนุมอ่างทอง
1015670137บ้านดอนตาวงอ่างทอง
1015670139โรงเรียนวัดหัวสะแกตกอ่างทอง
1015670140รร.วัดรัตนารามอ่างทอง
1015670143ชุมชนวัดริ้วหว้าอ่างทอง
1015670144โรงเรียนบ้านดอนกร่าง(ฉากราษฎร์บำรุง)อ่างทอง
1015670146โรงเรียนอนุบาลแสวงหาอ่างทอง
1015670148โรงเรียนวัดบ้านเพชรอ่างทอง
1015670149โรงเรียนวัดทองเลื่อนอ่างทอง
1015670150โรงเรียนวัดยางอ่างทอง
1015670154โรงเรียนวัดหมื่นเกลาอ่างทอง
1015670156้โรงเรียนวัดรางฉนวนมิตรภาพที่ 202อ่างทอง
1015670158โรงเรียนวัดแก้วกระจ่างอ่างทอง
1015670159โรงเรียนบ้านหนองเสืออ่างทอง
1015670160โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมอ่างทอง
1015670161สตรีอ่างทองอ่างทอง
1015670166โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"อ่างทอง
1015670169ริ้วหว้าวิทยาคมอ่างทอง
1015670170โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"อ่างทอง
1015670173สามโก้วิทยาคมอ่างทอง
101567056โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม)อ่างทอง
1015990110ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองอ่างทอง
105670101โรงเรียนบ้านศาลาดิน(สุวรรณประชานุกูล)อ่างทอง
1215040001กศน.อำเภอโพธิ์ทอง อ่างทอง
1315066401วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญอ่างทอง
3015200100โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาสอ่างทอง
3015200102โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาสอ่างทอง
3015200201โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์(นรสีห์วิทยาคาร)อ่างทอง
3015200205โรงเรียนเทศบาลวัดอัมพวันอ่างทอง
3015300101โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉ่าอ่างทอง
9915011000ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองอ่างทอง