assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
0412901075โรงเรียนวัดอัมพวันลพบุรี
04130.01038โรงเรียนบ้านสันตะลุงลพบุรี
04130.01049โรงเรียนวัดโพธิ์งามลพบุรี
04130.02003โรงเรียนบ้านโคกแสมสารลพบุรี
1016010073โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้นลพบุรี
1016010096โรงเรียนบ้านตะกุดหว้าลพบุรี
1016010123โรงเรียนวัดห้วยโป่งลพบุรี
1016010134โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้งลพบุรี
1016012006โรงเรียนพระนารายณ์ลพบุรี
1016020005โรงเรียนบ้านห้วยสะอาดลพบุรี
1016020017โรงเรียนบ้านคลองสาริกาลพบุรี
1016020048บ้านเขาตะแคงลพบุรี
1016020094โรงเรียนบ้านหนองประดู่ลพบุรี
1016020111โรงเรียนบ้านวังแขมลพบุรี
1016020138บ้านเขารวกลพบุรี
1016020159โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพองลพบุรี
1016049154บ้านท่ามะนาวลพบุรี
1016189070ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จ.ลพบุรีลพบุรี
1016490003โรงเรียนวัดทุ่งสิงห์โตลพบุรี
1016490005บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดําริบำรุง)ลพบุรี
1016490006วัดคอกกระบือ(จอมประชาสรรค์)ลพบุรี
1016490010วัดถนนแค ลพบุรี
1016490013โรงเรียนอนุบาลลพบุรีลพบุรี
1016490014บ้านหนองแขมลพบุรี
1016490015โรงเรียนวัดท่าแคลพบุรี
1016490016โรงเรียนวัดป่ากล้วยลพบุรี
1016490019โรงเรียนวัดโบสถ์ลพบุรี
1016490022เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)ลพบุรี
1016490023โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50ลพบุรี
1016490026โคกลำพานวิทยาลพบุรี
1016490030โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัตลพบุรี
1016490031โรงเรียนวัดสิงห์ทอง "บุญมีประชานุเคราะห์"ลพบุรี
1016490033โรงเรียนวัดทองแท่งนิสยารามลพบุรี
1016490035บ้านสามเรือน(วันครู๒๕๐๐)ลพบุรี
1016490037โรงเรียนวัดตองปุลพบุรี
1016490046โรงเรียนวัดใดยาวลพบุรี
1016490048วัดบ้านดาบลพบุรี
1016490056โรงเรียนวัดบ่อเงินลพบุรี
1016490058วัดสำราญลพบุรี
1016490060โรงเรียนวัดโคกหม้อลพบุรี
1016490063โรงเรียนวัดใหม่จำปาทองลพบุรี
1016490065วัดเขาหนีบลพบุรี
1016490066ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง)ลพบุรี
1016490067โรงเรียนบ้านโคกตูมลพบุรี
1016490074โรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาดลพบุรี
1016490077โรงเรียนวัดข่อยกลางลพบุรี
1016490078โรงเรียนวัดข่อยใต้ลพบุรี
1016490079โรงเรียนวัดไผ่แตรลพบุรี
1016490081โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้ายลพบุรี
1016490083โรงเรียนบ้านห้วยส้มลพบุรี
1016490085โรงเรียนซอย 7 สาย 4 ซ้ายลพบุรี
1016490096โรงเรียนบ้านทุ่งทองลพบุรี
1016490097โรงเรียนวัดสะพานคงลพบุรี
1016490098วัดสะแกราบลพบุรี
1016490101โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียดลพบุรี
1016490102โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้าลพบุรี
1016490104วัดวังหัวแหวนลพบุรี
1016490109บ้านท่าม่วงลพบุรี
1016490114บ้านเขาทับควายลพบุรี
1016490120บ้านหลุมข้าวลพบุรี
1016490123โรงเรียนวัดรัตนารามลพบุรี
1016490124โรงเรียนวัดหนองพิมานลพบุรี
1016490126โรงเรียนบ้านโคกสะอาดลพบุรี
1016490137โรงเรียนบ้านมะกอกหวานลพบุรี
1016490142โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศลพบุรี
1016490180วัดศิริบรรพตลพบุรี
1016490181โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้าลพบุรี
1016490182นิคมลำนารายณ์ลพบุรี
1016490183โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีลพบุรี
1016490184โรงเรียนบ้านซับหินขวางลพบุรี
1016490188โรงเรียนวัดคลองเม่าลพบุรี
1016490189โรงเรียนวัดมุจลินท์ลพบุรี
1016490194วัดเกตุลพบุรี
1016490197สิงหฤกษ์ประสิทธิ์ลพบุรี
1016490198โรงเรียนวัดหนองปลาดุกลพบุรี
1016490199โรงเรียนวัดหนองหลวงลพบุรี
1016490200วัดคงคารามลพบุรี
1016490203โรงเรียนวัดสนามไชยลพบุรี
1016490208โรงเรียนวัดโพธิ์ตรุลพบุรี
1016490209โรงเรียนวัดยวดลพบุรี
1016490210วัดเกาะวิมุตตารามลพบุรี
1016490211โรงเรียนวัดบ้านลาดลพบุรี
1016490212วัดหัวสำโรงลพบุรี
1016490213โรงเรียนวัดมะค่าลพบุรี
1016490219วัด​หนอง​น้ำทิพย์​ลพบุรี
1016490222โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการามลพบุรี
1016490226โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐินลพบุรี
1016490229วัดท้องคุ้ง(สละราษฎร์บำรุง)ลพบุรี
1016490230โรงเรียนวัดธรรมิการามลพบุรี
1016490231วัดเทพอำไพลพบุรี
1016490232วัดมหาสอน "ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์"ลพบุรี
1016490235โรงเรียนวัดห้วยแก้วลพบุรี
1016490237โรงเรียนวัดเขาวงกฏลพบุรี
1016490249วัดโป่งแคลพบุรี
1016490252โรงเรียนวัดดงพลับ(ประชานุเคราะห์)ลพบุรี
1016490257บ้านหนองแกลพบุรี
1016490258โรงเรียนวัดหนองเมืองลพบุรี
1016490262วัดหนองคู บ้านหมี่ลพบุรี
1016490267โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ลพบุรี
1016490269โรงเรียนบ้านหัวบึงลพบุรี
1016490279โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทองลพบุรี
1016490283ซอย 16 สาย 3 ซ้ายลพบุรี
1016490284วัดหนองนาลพบุรี
1016490293โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ลพบุรี
1016490294โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ลพบุรี
1016490299โรงเรียนบ่านสวนมะเดื่อลพบุรี
1016490300บ้านซับโศกลพบุรี
1016490307บ้านท่ากรวดลพบุรี
1016490316บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ลพบุรี
1016490320โรงเรียนบ้านซับจำปาลพบุรี
1016490326อนุบาลสระโบสถ์ลพบุรี
1016490327โรงเรียนบ้านมหาโพธิลพบุรี
1016490328ร.ร.บ้านคลองลพบุรี
1016490345โรงเรียนบ้านเขาราบลพบุรี
1016490347โรงเรียนบ้านทะเลทองลพบุรี
1016490351โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชรลพบุรี
1016490353โรงเรียนบ้านพุกะชัดลพบุรี
1016490355อนุบาลอำเภอลำสนธิ(บ้านหนองรี)​ลพบุรี
1016490366โรงเรียนบ้านศรีเมืองลพบุรี
1016490367บ้านด่านไทยล้อมลพบุรี
1016490368โรงเรียนบ้านเหวตาบัวลพบุรี
1016490375โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญลพบุรี
1016490387โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าวลพบุรี
1016490388โรงเรียนบ้านหนองเสมาลพบุรี
1016490394โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยลพบุรี
1016490395โรงเรียนโคกตูมวิทยาลพบุรี
1016490398โรงเรียนบ้านข่อยวิทยาลพบุรี
1016490401โรงเรียนโคกสลุงวิทยาลพบุรี
1016490402โรงเรียนขุนรามวิทยาลพบุรี
1016490406ชัยบาดาลพิทยาคมลพบุรี
1016490408โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารลพบุรี
1016490409โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคมลพบุรี
1016490410โรงเรียนบ้านหมี่วิทยาลพบุรี
1016490411ปิยะบุตร์ลพบุรี
1016490412โรงเรียนบ้านชีวิทยาลพบุรี
1016490414โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมลพบุรี
1016490420รร.ราชประชานุเคราะห์33 จังหวัดลพบุรีลพบุรี
1116100001โรงเรียนอนุบาลบรรจงรัตน์ลพบุรี
1116100005โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้างลพบุรี
1116100008ร.รบัณฑิตศึกษาลพบุรี
1116100011วรกิจพิทยาลพบุรี
1116100018โรงเรียนเพ็ญพัฒนาลพบุรี
1116100019โรงเรียนทศธรรมศึกษาลพบุรี
1116100020โรงเรียนจารึกล้อมวิทยาลพบุรี
1116100021ศรีแก้วอนุกูลลพบุรี
1116100022โรงเรียนนารายณ์วิทยาลพบุรี
1116100027รุ่งนิวัติวิทยาลพบุรี
1116100028โรงเรียนดอนทองราษฎร์วิทยาลพบุรี
1116100031สุเทพวิทยาลัยลพบุรี
1116100032สร้างพัฒนาลพบุรี
1116100048โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวงลพบุรี
1116100051โรงเรียนสุวัฒนบดีลพบุรี
1116100052โรงเรียนท่าโขลงพระนคร ลพบุรี
1216010001กศน.อำเภอเมืองลพบุรีลพบุรี
1216020000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพัฒนานิคมลพบุรี
1216050000กศน.อำเภอท่าวุ้งลพบุรี
1216080000กศน.อำเภอสระโบสถ์ลพบุรี
1216100000 กศน.อำเภอ​ลำสนธิ​ลพบุรี
1216110000กศน.อำเภอหนองม่วงลพบุรี
1316016101วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีลพบุรี
1316026301วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยนีลพบุรีลพบุรี
1316076801วิทยาลัยเทคโนโลยีและการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายลพบุรี
1316100038วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรีลพบุรี
1316100039วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรีลพบุรี
1316100040วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ลพบุรี
1316100044วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาลลพบุรี
1316100049วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วงลพบุรี
1416490138โรงเรียนบ้านห้วยนาลพบุรี
16020166490373บ้านหนองตะเเบกลพบุรี
365300224890110โรงเรียนบ้านสระเพลงลพบุรี