assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
1017010005วัดศรีสาครสิงห์บุรี
1017010052โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ดัดสิงห์บุรี
1017010060โรงเรียนวัดประดับสิงห์บุรี
1017010106โรงเรียนวัดเชียงรากสิงห์บุรี
1017610004โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนีสิงห์บุรี
1017610005โรงเรียนวัดศรัทธาภิรมสิงห์บุรี
1017610006โรงเรียนวัดสังฆราชาวาสสิงห์บุรี
1017610010โรงเรียนวัดจักรสีห์สิงห์บุรี
1017610011โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ (มิตรภาพที่ 133)สิงห์บุรี
1017610018โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุงสิงห์บุรี
1017610021โรงเรียนวัดข่อยสิงห์บุรี
1017610023โรงเรียนวัดโพธิ์ชัยสิงห์บุรี
1017610024โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรีสิงห์บุรี
1017610029โรงเรียนค่ายบางระจันสิงห์บุรี
1017610031โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจันสิงห์บุรี
1017610034โรงเรียน​วัด​บ้าน​กลับ​สิงห์บุรี
1017610039โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสิงห์บุรี
1017610040โรงเรียนวัดสาธุการามสิงห์บุรี
1017610041โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆารามสิงห์บุรี
1017610042โรงเรียนชุมชนวัดม่วงสิงห์บุรี
1017610043โรงเรียนวัดสิงห์สิงห์บุรี
1017610044โรงเรียนวัดถอนสมอสิงห์บุรี
1017610045โรงเรียนวัดโบสถ์สิงห์บุรี
1017610046โรงเรียนอนุบาลท่าช้างสิงห์บุรี
1017610047วัดโสภาสิงห์บุรี
1017610049โรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหินสิงห์บุรี
1017610050โรงเรียนวัดพิกุลทองสิงห์บุรี
1017610054โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยาสิงห์บุรี
1017610056โรงเรียนวัดโพธิ์หอมสิงห์บุรี
1017610057โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุขสิงห์บุรี
1017610061โรงเรียนวัดประสิทธิ์คุณากรสิงห์บุรี
1017610063โรงเรียนวัดแหลมคางสิงห์บุรี
1017610067โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์สิงห์บุรี
1017610069โรงเรียนวัดบ้านจ่า(เอี่ยมโหมดอนุสรณ์)สิงห์บุรี
1017610071โรงเรียนวัดกางชูศรีเจริญสุขสิงห์บุรี
1017610072วัดชะอมสามัคคีธรรมสิงห์บุรี
1017610073โรงเรียนบ้านทุ่งกลับสิงห์บุรี
1017610074โรงเรียนวัดคีมสิงห์บุรี
1017610075โรงเรียนวัดดอนเจดีย์สิงห์บุรี
1017610076โรงเรียนบ้านทุ่งว้าสิงห์บุรี
1017610078โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี(วัดกุฎีทอง)สิงห์บุรี
1017610081โรงเรียนวัดหลวงสิงห์บุรี
1017610082โรงเรียนวัดเก้าชั่งสิงห์บุรี
1017610083โรงเรียนวัดโคปูนสิงห์บุรี
1017610084โรงเรียนชุมชนวัดตราชูสิงห์บุรี
1017610085โรงเรียนบ้านเก่าสิงห์บุรี
1017610090โรงเรียนวัดพรหมเทพาวาสสิงห์บุรี
1017610092โรงเรียนวัดอัมพวันสิงห์บุรี
1017610094โรงเรียนวัดเตยสิงห์บุรี
1017610102โรงเรียนวัดกระทุ่มปี่สิงห์บุรี
1017610108โรงเรียนวัดท่าอิฐสิงห์บุรี
1017610109โรงเรียนวัดบางปูนสิงห์บุรี
1017610117โรงเรียนวัดไผ่ดำ(มิตรภาพที่183)สิงห์บุรี
1017610118โรงเรียนวัดล่องกะเบาสิงห์บุรี
1017610121วัดเสือข้ามสิงห์บุรี
1017610123โรงเรียนวัดประศุกสิงห์บุรี
1017610124โรงเรียนบ้านคูเมืองสิงห์บุรี
1017610138โรงเรียนวัดยางสิงห์บุรี
1017610142โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"สิงห์บุรี
1017610145ศรีวินิตวิทยาคมสิงห์บุรี
1017610149โรงเรียนอินทร์บุรีสิงห์บุรี
1017611019โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีสิงห์บุรี
1019600140รร.บ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)สิงห์บุรี
1217020000กศน.อำเภอบางระจันสิงห์บุรี
1217060000กศน.อำเภออินทร์บุรีสิงห์บุรี
1317016201วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรีสิงห์บุรี
1317066400วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีสิงห์บุรี
1317066401วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีสิงห์บุรี
17610112โรงเรียนวัดกลางสิงห์บุรี
9917010400ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรีหน่วยบริการท่าช้างสิงห์บุรี