assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
1018010028โรงเรียนวัดดอนรังนกชัยนาท
1018010153โรงเรียนวัดพรหมวิหารชัยนาท
1018090002บ้านท่าไม้ชัยนาท
1018090003โรงเรียนพระยาตากชัยนาท
1018090006วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ชัยนาท
1018090008โรงเรียนวัดนางลือชัยนาท
1018090010โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ชัยนาท
1018090016วัดฝางชัยนาท
1018090019โรงเรียนวัดงิ้ว(เรือไทยสงเคราะห์ 4)ชัยนาท
1018090026โรงเรียนวัดโรงวัวชัยนาท
1018090029รร.วัดหนองพังนาคชัยนาท
1018090045วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์)ชัยนาท
1018090049วัดหนองตาตนชัยนาท
1018090060โรงเรียนวัดหัวหว้าชัยนาท
1018090063โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุงชัยนาท
1018090064วัดวังหมันชัยนาท
1018090066โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำชัยนาท
1018090067โรงเรียนวัดคลองบุญชัยนาท
1018090068วัดหญิงน้อยชัยนาท
1018090072โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาสชัยนาท
1018090075บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136ชัยนาท
1018090079โรงเรียนวัดธรรมิกาวาสชัยนาท
1018090081โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรีชัยนาท
1018090091โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุงชัยนาท
1018090095ร.ร.วัดพระเเก้วชัยนาท
1018090108โรงเรียนวัดหัวตะพานชัยนาท
1018090110ชุมชนวัดมาติการามชัยนาท
1018090111โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรีชัยนาท
1018090112โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญชัยนาท
1018090113โรงเรียนวัดคลองงิ้วชัยนาท
1018090124โรงเรียนวัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3)ชัยนาท
1018090126โรงเรียนวัดบ้านหนองชัยนาท
1018090135โรงเรียนวัดหาดอาษาชัยนาท
1018090139โรงเรียนวัดตะกู(มจิตรัชนีอุปถัมภ์)ชัยนาท
1018090145โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยปราสรรค์)ชัยนาท
1018090146โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสามชัยนาท
1018090149โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)ชัยนาท
1018090156โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา)ชัยนาท
1018090162โรงเรียนอนุบาลหันคา (วัดท่ากฤษณา - สุชัยประชาสรรค์)ชัยนาท
1018090166โรงเรียนวัดวงเดือนชัยนาท
1018090170โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ชัยนาท
1018090171โรงเรียนบ้านหมื่นเทพชัยนาท
1018090172โรงเรียนวัดท่าแก้วชัยนาท
1018090175โรงเรียนวัดอรัญญวาสีชัยนาท
1018090176โรงเรียนบ้านชัฏฝางชัยนาท
1018090177โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523)ชัยนาท
1018090182โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมงชัยนาท
1018090187โรงเรียนวัดเขาดิน (วันครู 2502)ชัยนาท
1018090188โรงเรียนบ้านเขาเกล็ดชัยนาท
1018090196โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์)ชัยนาท
1018090200โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทองชัยนาท
1018090201บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)ชัยนาท
1018090203บ้านเก่าชัยนาท
1018090204โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ชัยนาท
1018090208โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมชัยนาท
1018090210โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาทชัยนาท
1018090213โรงเรียนวัดสิงห์ชัยนาท
1018090215โรงเรียนบุญนาคพิทยาคมชัยนาท
1018090216โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมชัยนาท
1018090218ห้วยกรดวิทยาชัยนาท
1018090220หันคาพิทยาคมชัยนาท
1018090221โรงเรียนศรีสโมสรวิทยาชัยนาท
1018090223โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทชัยนาท
1018189007ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทชัยนาท
1118100001โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยาชัยนาท
1118100002โรงเรียนวัฒนะโชติชัยนาท
1118100003โรงเรียนวัฒนาชัยนาทชัยนาท
1118100004อักษรประสิทธิ์ชัยนาท
1118100005ถาวรวิทยาชัยนาท
1118100006โรงเรียนอนุบาลณัฐชาชัยนาท
1118100008โรงเรียนอนุบาลกิตติกรชัยนาท
111810001โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยาชัยนาท
1118100010โรงเรียนอนุบาลสุธิชาชัยนาท
1118700001คริสเตียนมโนรมย์นานาชาติชัยนาท
1218070000กศน.อำเภอหนองมะโมงชัยนาท
1218080000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเนินขามชัยนาท
1318026301วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาทชัยนาท
1811100007โรงเรียนอนุบาลเกียรติคุณชัยนาท