assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
101600265โรงเรียนบ้านท่าฤทธิ์สระบุรี
1019010049โรงเรียนวัดม่วงน้อยสระบุรี
1019010055โรงเรียนวัดปัญจาภิรมย์สระบุรี
1019010079โรงเรียนพระพุทธบาทสระบุรี
1019010110วัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา)สระบุรี
1019010134โรงเรียนวัดหนองหว้าสระบุรี
1019010137โรงเรียนบ้านหนองจานสระบุรี
1019012009โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"สระบุรี
1019020046โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)สระบุรี
1019600001โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2)สระบุรี
1019600002โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)สระบุรี
1019600003โรงเรียนวัดโคกหนามแท่งสระบุรี
1019600004โรงเรียนวัดพระพุทธฉายสระบุรี
1019600005โรงเรียนวัดหนองยาวใต้สระบุรี
1019600006โรงเรียนวัดหนองยาวสูงสระบุรี
1019600007โรงเรียนอนุบาลศาลาแดงสระบุรี
1019600008โรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉายสระบุรี
1019600009วัดกุดนกเปล้าสระบุรี
1019600011โรงเรียนวัดทุ่งสาริกา (ที-สาโรจน์อุปถัมภ์)สระบุรี
1019600012วัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)สระบุรี
1019600013โรงเรียนวัดบ้านกล้วยสระบุรี
1019600014โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีสระบุรี
1019600015โรงเรียนวัดหนองบัวสระบุรี
1019600017ชุมชนวัดหนองโนใต้สระบุรี
1019600018โรงเรียนวัดถนนเหล็กสระบุรี
1019600019โรงเรียนวัดนาร่องสระบุรี
1019600020โรงเรียนวัดป๊อกแป๊กสระบุรี
1019600021โรงเรียนวัดหนองเขื่อนช้างสระบุรี
1019600023อนุบาลสระบุรีสระบุรี
1019600024ชุมชนวัดบำรุงธรรมสระบุรี
1019600026โรงเรียนวัดท่ามะปรางสระบุรี
1019600027โรงเรียนวัดบึงไม้สระบุรี
1019600028โรงเรียนวัดโป่งมงคลสระบุรี
1019600029โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรีสระบุรี
1019600031โรงเรียนชุมชน​นิคม​ทับ​กวาง​สงเคราะห์​1​สระบุรี
1019600033โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 สระบุรี
1019600034บ้านซับบอนสระบุรี
1019600036โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งสระบุรี
1019600037โรงเรียนวัดป่าไผ่สระบุรี
1019600040บ้านช่องสระบุรี
1019600043โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือสระบุรี
1019600044โรงเรียนวัดบ้านธาตุวต้ (สนิทไชยวิทยาคาร)สระบุรี
1019600045โรงเรียนบ้านป่าวังกวางสระบุรี
1019600046โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร)สระบุรี
1019600047โรงเรียนบ้านผังสามัคคีสระบุรี
1019600048โรงเรียนบ้านหินซ้อนสระบุรี
1019600050โรงเรียนวัดขอนหอมสระบุรี
1019600051โรงเรียนวัดตาลเดี่ยวสระบุรี
1019600052โรงเรียนวัดเตาปูนสระบุรี
1019600053โรงเรียนวัดบ่อโศรกสระบุรี
1019600056วัดสองคอนกลางสระบุรี
1019600058บ้านหนองสองห้องสระบุรี
1019600059โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม(พิพัฒน์คีรีเขต)สระบุรี
1019600061วัดชำผักแพวสระบุรี
1019600062วัดนาบุญสระบุรี
1019600063โรงเรียนวัดบ้านดงสระบุรี
1019600064โรงเรียนวัดบุรีการามสระบุรี
1019600065โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)สระบุรี
1019600066โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสสระบุรี
1019600067โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสระบุรี
1019600069วัดโคกกลางสระบุรี
1019600070โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)สระบุรี
1019600071โรงเรียนวัดโพนทองสระบุรี
1019600072โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)สระบุรี
1019600073โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)สระบุรี
1019600075โรงเรียนชุมชนวัดไทยงามสระบุรี
1019600076โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่สระบุรี
1019600077โรงเรียน​วัด​หนอง​ผักชี​สระบุรี
1019600081โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)สระบุรี
1019600084โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่สระบุรี
1019600086วัดหนองปลาหมอสระบุรี
1019600087โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์)สระบุรี
1019600088โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)สระบุรี
1019600089โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)สระบุรี
1019600091โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์)สระบุรี
1019600093โรงเรียนวัดหนองปลิงสระบุรี
1019600094โรงเรียนวัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา)สระบุรี
1019600095โรงเรียนวัดหนองอ่างทองสระบุรี
1019600096โรงเรียนบ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง)สระบุรี
1019600097โรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์)สระบุรี
1019600098โรงเรียนวัดคลองห้าสระบุรี
1019600100โรงเรียนวัดลำบัวสระบุรี
1019600102วัดบ้านจานสระบุรี
1019600103โรงเรียนวัดหนองครกสระบุรี
1019600105โรงเรียนวัดห้วยทองหลางสระบุรี
1019600107โรงเรียนวัดบ้านไผ่สระบุรี
1019600108โรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)สระบุรี
1019600109โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์สระบุรี
1019600111โรงเรียนวัดหนองกะธาตุสระบุรี
1019600113โรงเรียนวัดหนองทางบุญสระบุรี
1019600120โรงเรียนวัดหนองกีบม้าสระบุรี
1019600123โรงเรียนวัดเขาดินสระบุรี
1019600124โรงเรียนวัดหนองหัวโพสระบุรี
1019600128โรงเรียนวัดมะขามเรียงสระบุรี
1019600129โรงเรียนวัดโพธิ์ทองสระบุรี
1019600130วัดหนองนางปุ๋ยสระบุรี
1019600133โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฎร์)สระบุรี
1019600135โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์สระบุรี
1019600136วัดปัญจาภิรมย์สระบุรี
1019600137โรงเรียนวัดสารภีสระบุรี
1019600138โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ 188สระบุรี
1019600139โรงเรียนวัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์)สระบุรี
1019600140รร.บ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)สระบุรี
1019600142โรงเรียนวัดโคกเสลาสระบุรี
1019600143 โรงเรียนวัดมหาโลก(มหาโลกวิทยาคารสระบุรี
1019600145โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงสระบุรี
1019600146โรงเรียนวัดหนองคล้า(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 153)สระบุรี
1019600148โรงเรียนวัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ์)สระบุรี
1019600150โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา)สระบุรี
1019600151โรงเรียนวัดบ้านยางสระบุรี
1019600153โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) สระบุรี
1019600154โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล)สระบุรี
1019600155โรงเรียนวัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์)สระบุรี
1019600156โรงเรียนวัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์)สระบุรี
1019600157โรงเรียนวัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501)สระบุรี
1019600158โรงเรียนอนุบาลเสาไห้สระบุรี
1019600159โรงเรียนบ้านเขาดินใต้สระบุรี
1019600160โรงเรียนบ้านม่วงฝ้ายสระบุรี
1019600161โรงเรียนบ้านสันประดู่(คำประชานุสรณ์)สระบุรี
1019600162บ้านหนองกะเบาสระบุรี
1019600163โรงเรียนวัดบำเพ็ญพรต (ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์)สระบุรี
1019600164โรงเรียนวัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์)สระบุรี
1019600166โรงเรียนบ้านเขาพลัดสระบุรี
1019600167โรงเรียนบ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์)สระบุรี
1019600169โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล)สระบุรี
1019600170โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์(มิตรภาพที่132)สระบุรี
1019600171โรงเรียนวัดศรีจอมทองสระบุรี
1019600173โรงเรียนวัดหนองสุทธะสระบุรี
1019600174ธารเกษมสระบุรี
1019600175โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2สระบุรี
1019600176บ้านซับชะอมสระบุรี
1019600177โรงเรียนบ้านธารทองแดงสระบุรี
1019600178โรงเรียนบ้านหนองใหญ่สระบุรี
1019600180โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทสระบุรี
1019600183โรงเรียนบ้านสระลำใยสระบุรี
1019600184โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์สระบุรี
1019600187โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ ๒)สระบุรี
1019600188บ้านพุซางสระบุรี
1019600189โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)สระบุรี
1019600190โรงเรียนวัดตาลเสี้ยน(สีมาราษฎร์)สระบุรี
1019600191โรงเรียนวัดส้มป่อยสระบุรี
1019600194โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)สระบุรี
1019600195โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญสระบุรี
1019600196โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดารามสระบุรี
1019600197โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์สระบุรี
1019600200โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคลสระบุรี
1019600202โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดงฯสระบุรี
1019600203โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวายสระบุรี
1019600205โรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์)สระบุรี
1019600207โรงเรียนวัดหนองโพธิ์สระบุรี
1019600208โรงเรียนวัดหนองตาบุญสระบุรี
1019600209โรงเรียนอนุบาลวิหารแดงสระบุรี
1019600210โรงเรียนบ้านบางกงสระบุรี
1019600211บ้านหัวถนนสระบุรี
1019600212วัดคลองใหม่สระบุรี
1019600213วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร)สระบุรี
1019600214โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์สระบุรี
1019600216รร.วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ)สระบุรี
1019600217โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)สระบุรี
1019600218บ้านคลองไทรสระบุรี
101960022โรงเรียนวัดป่าสักสระบุรี
1019600220โรงเรียนบ้านหนองโป่งสระบุรี
1019600222บ้านหลังเขาสระบุรี
1019600224โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรสระบุรี
1019600225ไทยรัฐวิทยา๖๘(วัดเหวลาด)สระบุรี
1019600226โรงเรียนบ้านเขานมนางสระบุรี
1019600227โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือสระบุรี
1019600228โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือสระบุรี
1019600230โรงเรียนบ้านท่าพลูสระบุรี
1019600233บ้านลำสมพุงสระบุรี
1019600237โรงเรียนบ้านโป่งเกตุสระบุรี
1019600238นายวันชัย สุริอาจสระบุรี
1019600239โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยวสระบุรี
1019600240โรงเรียนบ้านซับปลากั้งสระบุรี
1019600241โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียนสระบุรี
1019600243โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนสระบุรี
1019600244โรงเรียนบ้านซับพริกสระบุรี
1019600245โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กสระบุรี
1019600246โรงเรียนวัดมวกเหล็กในสระบุรี
1019600248โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)สระบุรี
1019600249โรงเรียนบ้านหลังสวนประชาสามัคคีสระบุรี
1019600251โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์สระบุรี
1019600252โรงเรียนวัดหัวถนนสระบุรี
1019600259โรงเรียนวัดช้างสระบุรี
101960026โรงเรียนบ้านซับสนุ่นสระบุรี
1019600260โรงเรียนวัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต)สระบุรี
1019600261โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)สระบุรี
1019600266โรงเรียนอนุบาลวังม่วงสระบุรี
1019600268โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์สระบุรี
1019600270โรงเรียนบ้านโป่งเก้งสระบุรี
1019600272โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ)สระบุรี
1019600277บ้านมณีโชติสามัคคีสระบุรี
1019600281บ้านเขารวก(ร่วมมิตรพัฒนาฉสระบุรี
1019600282โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว(สำเภาราษฎร์บำรุง)สระบุรี
1019600284โรงเรียนวัดพุแคสระบุรี
1019600285วัดวังเลนสระบุรี
1019600287โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)สระบุรี
1019600288โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213สระบุรี
1019600290โรงเรียนวัดป่าคาสระบุรี
1019600291โรงเรียนวัดมงคลสระบุรี
1019600292โรงเรียนวัดลาดเขาปูนสระบุรี
1019600293โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์สระบุรี
1019600295โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรมสระบุรี
1019600296โรงเรียนวัดท่าวัวสระบุรี
1019600298วัดแพะโคกสระบุรี
1019600299วัดสุนันทารามสระบุรี
1019600306โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"สระบุรี
1019600308หินกองวิทยาคมสระบุรี
1019600311โรงเรียนบ้านหมอ”พัฒนานุกูล”สระบุรี
1019600312ดอนพุดวิทยาสระบุรี
1019600317โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยาสระบุรี
1019600318โรงเรียนมวกเหล็กวิทยาสระบุรี
1019600320โรงเรียนวังม่วงวิทยาคมสระบุรี
1119100010แสงวิทยาสระบุรี
1119100011โรงเรียนอนุบาลวิชชากรสระบุรี
1119100017เกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
1119100019โรงเรียนรอดณรงค์ศึกษาสระบุรี
1119100020พีระวิทยาสระบุรี
1119100021จำรัสวิทยาสระบุรี
1119100030โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยาสระบุรี
1119100031โรงเรียนพูลเจริญวิทยาสระบุรี
1119100034สมถวิล สระบุรีสระบุรี
1119100041โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรีสระบุรี
121900000กศน.อำเภอเสาไห้สระบุรี
1219010001กศน.อำเภอเมืองสระบุรีสระบุรี
1219020000กศน.อำเภอแก่งคอยสระบุรี
12190200009กศน.อำเภอแก่งคอยสระบุรี
1219030000กศน.อำเภอหนองแคสระบุรี
1219040000กศน.อำเภอวิหารแดงสระบุรี
1219050000กศน.อำเภอหนองแซงสระบุรี
1219060000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านหมอสระบุรี
1219070000กศน.อำเภอดอนพุดสระบุรี
1219080000กศน.อำเภอหนองโดนสระบุรี
1219090000กศน.อำเภอพระพุทธบาทสระบุรี
121910000กศน.อำเภอเสาไห้สระบุรี
1219100000กศน.อำเภอเสาไห้สระบุรี
1219110000กศน.อำเภอมวกเหล็กสระบุรี
1219119998กศน.อำเภอวังม่วงสระบุรี
1219120000กศน.อำเภอวังม่วงสระบุรี
1219130000กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติสระบุรี
1219600238โรงเรียนบ้านหนองมะค่าสระบุรี
1319016201วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีสระบุรี
1319036401วิทยาลัยการอาชีพหนองแคสระบุรี
1319096401วิทยาลัยการอาชีพสระบุรีสระบุรี
1319100025วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทย - เยอรมัน สระบุรีสระบุรี
1319100026วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวเกษตรสงเคราะห์สระบุรีสระบุรี
1319116101วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กสระบุรี
1819600219บ้านซับน้อยใต้สามัคคีสระบุรี
2000600045วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์สระบุรี
901960092โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสระบุรี