assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
1023010016บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์)ตราด
1023010080บ้านด่านชุมพลตราด
1023012003ตราดสรรเสริญวิทยาคม ตราด
1023150001โรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อตราด
1023150003โรงเรียนบ้านแหลมพร้าวตราด
1023150004โรงเรียนวัดหนองคันทรงตราด
1023150005โรงเรียนวัดห้วงน้ำขาวตราด
1023150008คลองขวางตราด
1023150009โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก(จริยาอุปถัมภ์)ตราด
1023150010โรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดักตราด
10231500119้เกาะช้างวิทยาคมตราด
1023150014โรงเรียนวัดวิเวกวราราม(ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์)ตราด
1023150015บ้านคลองประทุนตราด
1023150018โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)ตราด
1023150021โรงเรียนวัดสะพานหินตราด
1023150022โรงเรียนวัดแหลมกลัดตราด
1023150024โรงเรียนวัดไทรทองตราด
1023150026โรงเรียนวัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์)ตราด
1023150029โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว(รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง)ตราด
1023150030บ้านท่าประดู่ตราด
1023150033โรงเรียนบ้านสวนในตราด
1023150035โรงเรียนวัดวัง (กิ่ม-บุญอยู่ อุทิศ)ตราด
1023150036โรงเรียนบ้านฉางเกลือ(รักเมืองไทย 3)ตราด
1023150037โรงเรียนบ้านบางปรงตราด
1023150040บ้านไร่ป่าตราด
1023150043โรงเรียนวัดบางปรือตราด
1023150046โรงเรียนบ้านโป่งตราด
1023150047โรงเรียนบ้าน​ห้วง​พัฒนา​ตราด
1023150050โรงเรียนบ้านเกษมสุขตราด
1023150051บ้านเพัฒนาตราด
1023150052โรงเรียนบ้านเนินตะบกตราด
1023150055โรงเรียนวัดพนมพริกตราด
1023150056โรงเรียนบ้านดอนสูงตราด
1023150057บ้านหนองบัวตราด
1023150058โรงเรียนวัดดินแดงตราด
1023150060โรงเรียนวัดตาพลายตราด
1023150061โรงเรียนวัดประณีตตราด
1023150062โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้งตราด
1023150063โรงเรียนบ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์)ตราด
1023150064โรงเรียนบ้านดงกลาง(ธนาคารกรุงเทพ๓๑)ตราด
1023150065โรงเรียนบ้านอ่างกะป่องตราด
1023150066วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง)ตราด
1023150068โรงเรียนวัดสลักตราด
1023150071โรงเรียนบ้านคลองจากตราด
1023150072โรงเรียนบ้านคลองมะขามตราด
1023150073โรงเรียนบ้านเนินตาลตราด
1023150077รร.บ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์)ตราด
1023150079โรงเรียนวัดห้วงโสมตราด
1023150082โรงเรียนบ้านมะนาวตราด
1023150083โรงเรียนบ้านมะนาวตราด
1023150084โรงเรียนบ้านหนองบอนตราด
1023150086โรงเรียนวัดช้างทูนตราด
1023150087โรงเรียนอัมพรจินตกานนท์ตราด
1023150088โรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้งตราด
1023150089โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ตราด
1023150090โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๔๔(บ้านนนทรีย์)ตราด
1023150092โรงเรียนบ้านคลองแอ่งตราด
1023150094บ้านปะเดาตราด
1023150099โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ (นิเทศก์อุปถัมภ์)ตราด
1023150101โรงเรียนบ้านเนินดินแดงตราด
1023150104โรงเรียนวัดแหลมมะขาม สาขาบ้านแหลมทองหลางตราด
1023150108บ้านอ่าวตาลคู่ตราด
1023150109วัดทองธรรมชาติตราด
1023150110วัดบางปิดบนตราด
1023150111วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์)ตราด
1023150112โรงเรียนบ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์)ตราด
1023150113โรงเรียนบ้านคลองเจ้าตราด
1023150114โรงเรียนบ้านอ่าวพร้าวตราด
1023150117โรงเรียนบ้านบางเบ้าตราด
1023150118โรงเรียนอนุบาลเกาช้างตราด
1023150119เกาะช้างวิทยาคมตราด
1023150120โรงเรียนตราษตระการคุณตราด
1023150121โรงเรียนวัดสลักเพชรตราด
1023150122โรงเรียนตราษตระการคุณตราด
1023150123โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ตราด
1023150126โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมตราด
1023150127อ่าวใหญ่พิทยาคารตราด
1023150128โรงเรียนเนินทรายวิทยาคมตราด
1023150129โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมตราด
1023150130โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ "ตราด
1023150131สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกตราด
1023150132โรงเรียนประณีตวิทยาคมตราด
1023150133โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมตราด
1023150134โรงเรียนหนองบอนวิทยาคมตราด
1023150135โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49ตราด
1023150136โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมตราด
1023150137โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคมตราด
1023189011ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดตราด
1123100001โรงเรียนกิตติวิทยาตราด
1123100002โรงเรียนสุนันทาวิทยาตราด
1123100003มารดานุสรณ์ตราด
1123100004โรงเรียนนคราศึกษาตราด
1123100005อนุบาลสว่างไสวตราด
1123100007อนุบาลจุติพรตราด
1123100008โรงเรียนไสวนันทวิทย์ตราด
112310001โรงเรียนกิตติวิทยาตราด
1123100012โรงเรียนอนุบาลธนเดชตราด
12230100001กศน.อำเภอเมืองตราดตราด
1223010001กศน.อำเภอเมืองตราด
1223020000กศน.อำเภอคลองใหญ่ตราด
1223030000กศน.อำเภอเขาสมิงตราด
1223040000กศน.อำเภอบ่อไร่ตราด
1223050000กศน.อำเภอแหลมงอบตราด
1223060000กศน.อำเภอเกาะกูดตราด
1223070000กศน.อำเภอเกาะช้างตราด
1230150041โรงเรียนวัดคลองขุดตราด
1230150075โรงเรียนบ้านคลองมะนาวตราด
1323016501วิทยาลัยสารพัดช่างตราดตราด
1323046401วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ตราด
2301150009โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก(จริยาอุปถัมภ์)ตราด
23150044โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิงตราด
7023011201โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ วัดสุวรรณมงคลตราด
7223010001รร.ตชด.บ้านท่ากุ่มตราด
7223031107โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาดตราด