assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
0210.2301กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
1024010007สุเหร่าคลองใหญ่(อนุกูลศึกษา)ฉะเชิงเทรา
1024010017โรงเรียนวัดนิโครธารามฉะเชิงเทรา
1024010035โรงเรียนวัดบางปรงฉะเชิงเทรา
1024010039โรงเรียนวัดนครเนื่องเขตฉะเชิงเทรา
1024010053สุเหร่าสมอเอก (ธนาคารกรุงเทพ๑๕)ฉะเชิงเทรา
1024010059โรงเรียนสุเหร่าคู้ฉะเชิงเทรา
1024010065โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ฉะเชิงเทรา
1024010069โรงเรียนสุเหร่าแครายฉะเชิงเทรา
1024010083โรงเรียนวัดไผ่ดำฉะเชิงเทรา
1024010095โรงเรียนบึงสิงโตฉะเชิงเทรา
1024010107โรงเรียนวัดล่าง (บวรวิทยายน ๓)ฉะเชิงเทรา
1024010128โรงเรียนวัดสุคันธศีลารามฉะเชิงเทรา
1024010171โรงเรียนวัดเทพราช(เทพราชวิทยาคาร)ฉะเชิงเทรา
1024010709โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวาฉะเชิงเทรา
1024012002โรงเรียนดัดดรุณีฉะเชิงเทรา
1024012018โรงเรียนผาณิตวิทยาฉะเชิงเทรา
1024020054โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)ฉะเชิงเทรา
1024020061สุวรรณคีรีฉะเชิงเทรา
1024020064โรงเรียนวัดดงยาง(ดงยางราษฎร์บำรุง)ฉะเชิงเทรา
1024020115วัดไผ่แก้วฉะเชิงเทรา
1024020144โรงเรียนบ้านท่ากลอยฉะเชิงเทรา
1024022005พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"ฉะเชิงเทรา
1024022010หนองไม้แก่นวิทยาฉะเชิงเทรา
1024070001โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา
1024070003รร.วัดประตูน้ำท่าไข่ฉะเชิงเทรา
1024070004วัดราษฎร์ศรัทธาทำฉะเชิงเทรา
1024070006โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข (เรืองวัฒนาคม)ฉะเชิงเทรา
102407001อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา
1024070010บ้านบางแก้วฉะเชิงเทรา
1024070011โรงเรียนวัดเกาะจันทารามฉะเชิงเทรา
1024070012โรงเรียนวัดสมานรัตนารามฉะเชิงเทรา
1024070013โรงเรียนวัดจุกเฌอ(สมณราษฎร์วิทยาคาร)ฉะเชิงเทรา
1024070014โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)ฉะเชิงเทรา
1024070015โรงเรียนวัดทดฉะเชิงเทรา
1024070016วัดพรหมสุวรรณฉะเชิงเทรา
1024070018โรงเรียนวัดโพธารามฉะเชิงเทรา
1024070019วัดบางพระฉะเชิงเทรา
1024070020โรงเรียนวัดโพธารามฉะเชิงเทรา
1024070022ร.ร.วัดบ้านนา (ประชาชนรังสฤษฎิ์)ฉะเชิงเทรา
1024070026บ้านแขวงกลั่น (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง 2)ฉะเชิงเทรา
1024070027วัดชนะสงสารฉะเชิงเทรา
1024070032โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสรฉะเชิงเทรา
1024070033โรงเรียนบ้านวังตะเคียนฉะเชิงเทรา
1024070034โรงเรียนวัดจรเข้น้อยฉะเชิงเทรา
1024070035โรงเรียนสุเหร่าลาดนำ้ขาว(เปร็งประชาสรรค์)ฉะเชิงเทรา
1024070036สุเหร่าสมอเซฉะเชิงเทรา
1024070037โรงเรียนสุเหร่าหลวงแพ่งฉะเชิงเทรา
1024070040ตลาดเปร็ง(น้อยใจบุญอุทิศ)ฉะเชิงเทรา
1024070041โรงเรียนวัดไชยธารา(เกิดศิริประชาสรรค์)ฉะเชิงเทรา
1024070042โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิฉะเชิงเทรา
1024070050โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ (ชิตประชาสรรค์)ฉะเชิงเทรา
1024070052โรงเรียนวัดสนามช้าง (ประดิษฐ์ราษฏร์รังสรรค์)ฉะเชิงเทรา
1024070062โรงเรียนวัดทางข้ามน้อยฉะเชิงเทรา
1024070065โรงเรียนบึงเทพยาฉะเชิงเทรา
1024070067โรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง17ฉะเชิงเทรา
1024070068โรงเรียนสุเหร่าแครายฉะเชิงเทรา
1024070069สิทธิสุนทรอุทิศฉะเชิงเทรา
1024070071วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุงฉะเชิงเทรา
1024070075โรงเรียนวัดเกตุสโมสรฉะเชิงเทรา
1024070077โรงเรียนวัดประชาบำรุงฉะเชิงเทรา
1024070078โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ฉะเชิงเทรา
1024070080วัดตะพังคลีฉะเชิงเทรา
1024070083โรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหารฉะเชิงเทรา
1024070084โรงเรียนสุเหร่าคลอง 18ฉะเชิงเทรา
1024070085โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19ฉะเชิงเทรา
1024070086ปากบึงสิงโตฉะเชิงเทรา
1024070087โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ฉะเชิงเทรา
1024070088ตลาดคลอง๑๖(เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ)ฉะเชิงเทรา
1024070089เฉลิมช่วงวิทยาทานฉะเชิงเทรา
1024070090โรงเรียนวัดรามัญฉะเชิงเทรา
1024070094สุเหร่าลำชะล่าฉะเชิงเทรา
1024070097บ้านบึงพระอาจารย์ฉะเชิงเทรา
1024070098โรงเรียนบ้สนคลอง 21ฉะเชิงเทรา
1024070101โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์ฉะเชิงเทรา
1024070103โรงเรียนวัดบึงตาหอมฉะเชิงเทรา
1024070104สุเหร่าคลอง20ฉะเชิงเทรา
1024070105โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ฉะเชิงเทรา
1024070106โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์(ศรีประชาสรรค์)ฉะเชิงเทรา
1024070107สุเหร่าคลอง 15ฉะเชิงเทรา
1024070108โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมฉะเชิงเทรา
1024070112วัดหลวงแพ่งฉะเชิงเทรา
1024070116โรงเรียนวัดบึงทองหลางฉะเชิงเทรา
1024070119โรงเรียนวัดบน"ประจงอนุสรณ์"ฉะเชิงเทรา
1024070123โรงเรียนคลองพานทองฉะเชิงเทรา
1024070125พรหมานุเคราะห์ฉะเชิงเทรา
1024070129โรงเรียนวัดสองคลองฉะเชิงเทรา
1024070130โรงเรียนบ้านสีล้งฉะเชิงเทรา
1024070131โรงเรียนสกัด 80ฉะเชิงเทรา
1024070132โรงเรียนสกัด ๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล)ฉะเชิงเทรา
1024070135วัดลบางวัว(สายเสริมวิทย์)ฉะเชิงเทรา
1024070137โรงเรียนวัดบางสมัครฉะเชิงเทรา
1024070138โรงเรียนวัดพิมพาวาส(สีล้งสาราลัย)​ฉะเชิงเทรา
1024070139โรงเรียนจันทร์เจริญฉะเชิงเทรา
1024070140โรงเรียนวัดบางเกลือ (ประชารัฐบำรุง)ฉะเชิงเทรา
1024070144โรงเรียนวัดท่าสะอ้านฉะเชิงเทรา
1024070145โรงเรียนวัดสุขารามฉะเชิงเทรา
1024070146โรงเรียนคลองขวางฉะเชิงเทรา
1024070149โรงเรียนบ้านบางข้าวฉะเชิงเทรา
1024070150วัดอินทารามฉะเชิงเทรา
1024070151วัดประศาสน์โสภณฉะเชิงเทรา
1024070152โรงเรียนวัดดอนสีนนท์ฉะเชิงเทรา
1024070153โรงเรียนวัดดอนทรายฉะเชิงเทรา
1024070154โรงเรียนวัดสามกอฉะเชิงเทรา
1024070156วัดกระทุ่ม(โสมประชาสรรค์)ฉะเชิงเทรา
1024070158โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทรฉะเชิงเทรา
1024070159โรงเรียนวัดแสนภูดาษฉะเชิงเทรา
1024070160โรงเรียนวัดผาณิตารามฉะเชิงเทรา
1024070161โรงเรียน​วัด​อรัญญิ​กา​ราม​ฉะเชิงเทรา
1024070162โรงเรียน​วัดศรี​มงคล​ฉะเชิงเทรา
1024070163โรงเรียนวัดพนมพนาวาสฉะเชิงเทรา
1024070164โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมฉะเชิงเทรา
1024070165โรงเรียนวัดลาดบัวฉะเชิงเทรา
1024070166โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจฉะเชิงเทรา
1024070167โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคีฉะเชิงเทรา
1024070168โรงเรียนวัดสนามจันทร์ฉะเชิงเทรา
1024070169วัดคลองบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
1024070170โรงเรียนวัดคลองต้นหมันฉะเชิงเทรา
1024070172โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุงฉะเชิงเทรา
1024070173วัด​ใหม่​ประเวศ​ฉะเชิงเทรา
1024070174วัดคลองสวนฉะเชิงเทรา
1024070175โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ฉะเชิงเทรา
1024070176สุเหร่าตรเจ้น้อนฉะเชิงเทรา
1024070177โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)ฉะเชิงเทรา
1024070185โรงเรียนวัดดอนทอง(ประชารัฐบำรุง)ฉะเชิงเทรา
1024070188โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก(กฤษณาประชาสรรค์)ฉะเชิงเทรา
1024070195วัดนาน้อยฉะเชิงเทรา
1024070197รร.บ้านไร่ดอนฉะเชิงเทรา
1024070202วัดบึงกระจับ(บุญมีรัฐประชาสรรค์)ฉะเชิงเทรา
1024070206รร.วัดธารพูดฉะเชิงเทรา
1024070216บ้านปรือวายฉะเชิงเทรา
1024070218โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ฉะเชิงเทรา
1024070227โรงเรียนบ้านยางแดงฉะเชิงเทรา
1024070229โรงเรียนบ้านสระไม้แดงฉะเชิงเทรา
1024070230โรงเรียนบ้านห้วยหินฉะเชิงเทรา
1024070231โรงเรียนบ้านลาดกระทิงฉะเชิงเทรา
1024070236โรงเรียนบ้าน ก.ม.7ฉะเชิงเทรา
1024070238สวนป่าอุปถัมภ์ฉะเชิงเทรา
1024070241โรงเรียนบ้านท่ากระดานฉะเชิงเทรา
1024070243โรงเรียนบ้านท่าเลียบฉะเชิงเทรา
1024070245โรงเรียนบ้านโป่งเจริญฉะเชิงเทรา
1024070249โรงเรียนบ้านโป่งตาสาฉะเชิงเทรา
1024070254โรงเรียนบ้านมาบนาดีฉะเชิงเทรา
1024070255โรงเรียนบ้านท่าทองดำฉะเชิงเทรา
1024070261โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ฉะเชิงเทรา
1024070265โรงเรียนวัดหนองไม้แก่นฉะเชิงเทรา
1024070273โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง) ฉะเชิงเทรา
1024070275โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ฉะเชิงเทรา
1024070278โรงเรียนบ้านเนินไร่ฉะเชิงเทรา
1024070293บ้านวังหิน(มั่นภักดีอุปถัมภ์)ฉะเชิงเทรา
1024070294บ้านหนองประโยชน์ฉะเชิงเทรา
1024070295โรงเรียนบ้านอ่างเตยฉะเชิงเทรา
1024070296โรงเรียนวัดเทพพนารามฉะเชิงเทรา
1024070297โรงเรียนบ้านหนองปลาซิวฉะเชิงเทรา
1024070299โรงเรียนบ้านสระไม้แดงฉะเชิงเทรา
1024070301โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งฉะเชิงเทรา
1024070303โรงเรียนบ้านศรีเจริญทองฉะเชิงเทรา
1024070306โรงเรียนบ้านเทพประทานฉะเชิงเทรา
1024070307โรงเรียนวัดบางโรงฉะเชิงเทรา
1024070313วัดสามร่มฉะเชิงเทรา
1024070315โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุงฉะเชิงเทรา
1024070317โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ฉะเชิงเทรา
1024070320โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา
1024070321โรงเรียนดัดดรุณีฉะเชิงเทรา
1024070322โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารฉะเชิงเทรา
1024070323โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์3 ชนะสงสารวิทยาฉะเชิงเทรา
1024070324โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ฉะเชิงเทรา
1024070326เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดีฉะเชิงเทรา
1024070327โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕ฉะเชิงเทรา
1024070328ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
1024070329โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธามฉะเชิงเทรา
1024070330โรงเรียนบางคล้าพิทยาคมฉะเชิงเทรา
1024070331โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยาฉะเชิงเทรา
1024070332โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคมฉะเชิงเทรา
1024070333โรงเรียนหมอนทองวิทยาฉะเชิงเทรา
1024070334โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกฉะเชิงเทรา
1024070336โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์สันเด็กแห่งชาติ ปี 2537)ฉะเชิงเทรา
1024070337โรงเรียนบางปะกง"บวรวิทยายน"ฉะเชิงเทรา
1024070338โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลฉะเชิงเทรา
1024070340วิทยาราษฎร์รังสรรค์ฉะเชิงเทรา
1024070341ฉะเชิงเทราปัญญานุกูลฉะเชิงเทรา
1024070343โรงเรียนหนองแหนวิทยาฉะเชิงเทรา
1024070344โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย​ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
1024070345โรงเรียนราชสาส์นวิทยาฉะเชิงเทรา
1024070346สนามชัยเขตฉะเชิงเทรา
1024070348ไผ่แก้ววิทยาฉะเชิงเทรา
1024070349โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยาฉะเชิงเทรา
1024070350โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคมฉะเชิงเทรา
1024070351โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
1024070352ก้อนแก้วพิทยาคมฉะเชิงเทรา
10240740188โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก(กฤษณาประชาสรรค์)ฉะเชิงเทรา
1024170164โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมฉะเชิงเทรา
1024211001ก้อนแก้วพิทยาคมฉะเชิงเทรา
102470100โรงเรียนวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ฉะเชิงเทรา
102470150วัดอินทารามฉะเชิงเทรา
1024990517ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
1121400030โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวฉะเชิงเทรา
1124โรงเรียนปัญจพิทยาคาร"สนั่นพิชิตกุลอนุสรณ์ฉะเชิงเทรา
1124100002โรงเรียนสันติภาพฉะเชิงเทรา
1124100003โรงเรียนดาราสมุทรฉะเชิงเทรา
1124100004โรงเรียนเซนต์แอนโทนีฉะเชิงเทรา
1124100005โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
1124100007เทพประสิทธิ์วิทยาฉะเชิงเทรา
1124100008โรงเรียนศรีวรการฉะเชิงเทรา
1124100010โรงเรียนดาราจรัสฉะเชิงเทรา
1124100011สุตะบำรุงพิทยาคารฉะเชิงเทรา
1124100013โรงเรียนวัฒนาลัยฉะเชิงเทรา
1124100014ศรีวิทยาฉะเชิงเทรา
1124100015โรงเรียนอนุบาลขวัญตาฉะเชิงเทรา
1124100016โรงเรียนมารดานฤมลฉะเชิงเทรา
1124100019จุฑาทิพย์ฉะเชิงเทรา
1124100021โรงเรียนพนมอิทธิศึกษาฉะเชิงเทรา
1124100022ธีราวิทยาฉะเชิงเทรา
1124100023อนุบาลศรีวรการแปลงยาวฉะเชิงเทรา
1124100029สมาคมสงเคราะห์วิทยาฉะเชิงเทรา
1124100031รุ่งโรจน์วิทยาฉะเชิงเทรา
1124100033อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ฉะเชิงเทรา
1124100040ภูงามโยนสะอาดฉะเชิงเทรา
1124100041โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวลฉะเชิงเทรา
1124100046โรงเรียนราชินีมูลนิธิฉะเชิงเทรา
1124100047โรงเรียนสุจิปุลิฉะเชิงเทรา
1220450000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
1224010000กศน.อำเภอท่าตะเกียบฉะเชิงเทรา
1224010001กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
1224020000กศน.อำเภอบางคล้าฉะเชิงเทรา
1224030000กศน.อำเภอบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
1224040000กศน.อำเภอบางปะกงฉะเชิงเทรา
1224050000กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
1224060000กศน.อำเภอพนมสารคามฉะเชิงเทรา
1224070000กศน.อำเภอราชสาสน์ฉะเชิงเทรา
1224080000กศน.อำเภอสนามชัยเขตฉะเชิงเทรา
1224090000กศน.อำเภอแปลงยาวฉะเชิงเทรา
1224100000กศน.อำเภอท่าตะเกียบฉะเชิงเทรา
1224110000กศน.อำเภอคลองเขื่อนฉะเชิงเทรา
1240100039บ้านเกาะดอนฉะเชิงเทรา
1324016201วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
1324016501วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
1324046401วิทยาลัยการอาชีพบางปะกงฉะเชิงเทรา
1324056101วิทยาลเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)ฉะเชิงเทรา
1324066301วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
1324066401วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคามฉะเชิงเทรา
1324100024วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการฉะเชิงเทรา
1324100026วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้าฉะเชิงเทรา
1324100028วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจฉะเชิงเทรา
1324100042วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนไทยบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
2000600077วิทยาลัยการอาชีพบางปะกงฉะเชิงเทรา
24100004โรงเรียนเซนต์แอนโทนีฉะเชิงเทรา
24100014โรงเรียนศรีวิทยาฉะเชิงเทรา
24100017ร.ร.อนุบาลจันทราฉะเชิงเทรา
24100043ศานติศึกษาฉะเชิงเทรา
7024070154โรงเรียนวัดสามกอฉะเชิงเทรา
7221010003โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสานฉะเชิงเทรา