assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
0025290050โรงเรียนบ้านคลองตามั่นปราจีนบุรี
1025010014โรงเรียนวัดเลียบ"หร่ำวิทยานุกูล"ปราจีนบุรี
1025010058โรงเรียนวัดตันทารามปราจีนบุรี
1025010069โรงเรียนบ้านบุเสี้ยวปราจีนบุรี
1025010071โรงเรียนวัดวัฒนารังษีปราจีนบุรี
1025010074บ้านเขาด้วนปราจีนบุรี
1025010077บ้านไผ่ปราจีนบุรี
1025010082โรงเรียนบ้านหนองปรือปราจีนบุรี
1025010138โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลายปราจีนบุรี
1025010148โรงเรียนบ้านทับลานปราจีนบุรี
1025010151ชุมชนบ้านสำพันตาปราจีนบุรี
1025010162โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดานปราจีนบุรี
1025010220โรงเรียนบ้านดงกระทงยามปราจีนบุรี
1025010252โรงเรียนวัดสระข่อยปราจีนบุรี
1025090116โรงเรียนบ้านหนองมันปลาปราจีนบุรี
1025190187โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์บุญญารามปราจีนบุรี
10252590161โรงเรียนบ้านวังรีปราจีนบุรี
1025290004โรงเรียนบ้านดงบังปราจีนบุรี
1025290007โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี
1025290015โรงเรียนวัดบางคางปราจีนบุรี
1025290020โรงเรียนวัดหาดสะแกปราจีนบุรี
1025290021วัดลำดวนปราจีนบุรี
1025290022โรงเรียนวัดสง่างามปราจีนบุรี
1025290030โรงเรียนบ้านเนินหอมปราจีนบุรี
1025290034โรงเรียนบ้านแหลมไผ่ปราจีนบุรี
1025290035วัดท้าวอู่ทองปราจีนบุรี
1025290038โรงเรียนบ้านหนองชะอมปราจีนบุรี
1025290040โรงเรียนบ้านแหลมหินปราจีนบุรี
1025290043โรงเรียนบ้านคลองร่วมปราจีนบุรี
1025290044โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝกปราจีนบุรี
1025290045โรงเรียนวัดโคกป่าแพงปราจีนบุรี
1025290047โรงเรียนวัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์)ปราจีนบุรี
1025290048โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดาปราจีนบุรี
1025290049โรงเรียนบ้านเจาไม้แก้วปราจีนบุรี
1025290050โรงเรียนบ้านคลองตามั่นปราจีนบุรี
1025290051ร.ร.บ้านชำโสมปราจีนบุรี
1025290052บ้านคลองเจ้าแรงปราจีนบุรี
1025290053โรงเรียนบ้านโคกสว่างปราจีนบุรี
1025290054ร.ร.บ้านปราสาทปราจีนบุรี
1025290055โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างปราจีนบุรี
1025290056บ้านโคกกระท้อนปราจีนบุรี
1025290057โรงเรียนบ้านวังบัวทองปราจีนบุรี
1025290059โรงเรียนบ้านหนองตลาดปราจีนบุรี
1025290060โรงเรียนวัดหาดสูงปราจีนบุรี
1025290062โรงเรียนบ้านทดปราจีนบุรี
1025290064โรงเรียนบ้านโคกลานปราจีนบุรี
1025290065โรงเรียนบ้านโคกสั้นปราจีนบุรี
1025290066บ้านคลองอุดมปราจีนบุรี
1025290067วัดโคกขี้เหล็กปราจีนบุรี
1025290068โรงเรียนวัดโคกอุดมปราจีนบุรี
1025290069โรงเรียนบ้านโนนหัวบึงปราจีนบุรี
1025290071โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหลปราจีนบุรี
1025290072โรงเรียนบ้านซ่งปราจีนบุรี
1025290073โนงเรียนวัดย่านรีปราจีนบุรี
1025290075โรงเรียนบ้านหนองประดู่ปราจีนบุรี
1025290076โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างปราจีนบุรี
1025290077บ้านโนนสะอาดปราจีนบุรี
1025290078โรงเรียนบ้านหนองบัวปราจีนบุรี
1025290080โรงเรียนบ้านโคกสว่างปราจีนบุรี
1025290081บ้านหนองอนามัยปราจีนบุรี
1025290082โรงเรียนวัดเกาะแดงปราจีนบุรี
1025290083บ้านหนองไผ่ล้อมปราจีนบุรี
1025290084โรงเรียนบ้านหนองโดนปราจีนบุรี
1025290085โรงเรียนวัดปากน้ำปราจีนบุรี
1025290087โรงเรียนบ้านพระปรงปราจีนบุรี
1025290089บ้านหนองนาในปราจีนบุรี
1025290090โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรีปราจีนบุรี
1025290091บรรหารวิทยาปราจีนบุรี
1025290093โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัยปราจีนบุรี
1025290094บ้านหนองสัง(ไลอุทิศ)​ปราจีนบุรี
1025290095บ้านนางเลงปราจีนบุรี
1025290096โรงเรียนบ่อทองวิทยาปราจีนบุรี
1025290097โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณปราจีนบุรี
1025290099โรงเรียนวัดวังหวายปราจีนบุรี
1025290100โรงเรียนบ้านหนองจิกปราจีนบุรี
1025290101โรงเรียนวัดรัตนโชติการามปราจีนบุรี
1025290102โรงเรียนวัดรัตนชมภูปราจีนบุรี
1025290103วัดปากแพรกปราจีนบุรี
1025290104โรงเรียนบ้านวังกวางปราจีนบุรี
1025290105โรงเรียนบ้านวังดินสอปราจีนบุรี
1025290106โรงเรียนบ้านวังมะกรูดปราจีนบุรี
1025290107โรงเรียนบ้านเขาปูนปราจีนบุรี
1025290108โรงเรียนบ้านเขาถ้ำปราจีนบุรี
1025290109โรงเรียนบ้านไทยเจริญ​ปราจีนบุรี
1025290111โรงเรียนบ้านคลองสิบสองปราจีนบุรี
1025290112โรงเรียนบ้านคลองหันแดงปราจีนบุรี
1025290113บ้านโปร่งใหญ่ปราจีนบุรี
1025290114โรงเรียนวัดเนาวรัตนารามปราจีนบุรี
1025290117โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์ปราจีนบุรี
1025290118โรงเรียนวัดสระดู่ (บู่บำรุงวิทย์)ปราจีนบุรี
1025290119โรงเรียนบ้านโคกหอมปราจีนบุรี
1025290120รร.บ้านวังตะเคียนปราจีนบุรี
1025290121โรงเรียนบ้านหนองคล้าปราจีนบุรี
1025290122โรงเรียนบ้านแก่งปราจีนบุรี
1025290123วัดจันทรังษีถาวรปราจีนบุรี
1025290124โรงเรียนวัดเนินสูงปราจีนบุรี
1025290125โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ปราจีนบุรี
1025290126โรงเรียนบ้านเขากระแตปราจีนบุรี
1025290127โรงเรียนบ้านคลองระกำปราจีนบุรี
1025290128โรงเรียนบ้านหนองหอยปราจีนบุรี
1025290129โรงเรียน​อนุบาล​ศรีมโหสถ​ปราจีนบุรี
1025290131โรงเรียนวัดคู้ลำพันปราจีนบุรี
1025290134วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิปราจีนบุรี
1025290137โรงเรียนบ้านโคกพนมดีปราจีนบุรี
1025290139โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนปราจีนบุรี
1025290141โรงเรียนวัดสารวนารามปราจีนบุรี
1025290142บ้านกระเดียงปราจีนบุรี
1025290143โรงเรียนอนุบาลนาดีปราจีนบุรี
1025290144โรงเรียนบ้านบุสูงปราจีนบุรี
1025290145โรงเรียนบ้านโนนสูงปราจีนบุรี
1025290147โรงเรียนบ้านโคกกระจงปราจีนบุรี
1025290148โรงเรียนบ้านหนองแหนปราจีนบุรี
1025290149โรงเรียนบ้านหนองสองห้องปราจีนบุรี
1025290150บ้านหนองตะแบกปราจีนบุรี
1025290151โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ปราจีนบุรี
1025290152โรงเรียนบ้าน กม.89ปราจีนบุรี
1025290155บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ปราจีนบุรี
1025290156บ้านทุ่งแฝกปราจีนบุรี
1025290157โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ปราจีนบุรี
1025290158โรงเรียนบ้านท่าสะตือปราจีนบุรี
1025290159บ้านงโคสันติสุขวิทยาคารปราจีนบุรี
1025290160บ้านราษฎร์เจริญปราจีนบุรี
1025290162โรงเรียนบ้านแก่งดินสอปราจีนบุรี
1025290163บ้านคลองมะไฟปราจีนบุรี
1025290164โรงเรียนบ้านอุดมบรรพตปราจีนบุรี
1025290166บ้านคลองตาหมื่นปราจีนบุรี
1025290169โรงเรียนวัดมูลเหล็กปราจีนบุรี
1025290172โรงเรียนวัดคลองเฆ่ปราจีนบุรี
1025290174โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ปราจีนบุรี
1025290188ชุมชนวัดบางแตนปราจีนบุรี
1025290190โรงเรียนวัดอินทาราม(พิชัญวิทยาคาร)ปราจีนบุรี
1025290192โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์เย็นปราจีนบุรี
1025290193โรงเรียนวัดบางเตยปราจีนบุรี
1025290195โรงเรียนอนุบาลประจันตคามปราจีนบุรี
1025290199โรงเรียนวัดไชยมงคลปราจีนบุรี
1025290201โรงเรียนบ้านด่านปราจีนบุรี
1025290204ร.ร.ชุมชนวัดบ้านโง้งปราจีนบุรี
1025290206โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1ปราจีนบุรี
1025290207โรงเรียนบ้านเขานันทาปราจีนบุรี
1025290208 โรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำปราจีนบุรี
1025290209โรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์ปราจีนบุรี
1025290212โรงเรียนวัดดงบัง(ดงบังบำรุงวิทย์)ปราจีนบุรี
1025290213โรงเรียนวัดบ้านโนนปราจีนบุรี
1025290217วัดประสาทรังสฤษฎิ์ปราจีนบุรี
1025290224โรงเรียนวัดใหม่กวางทองปราจีนบุรี
1025290225โรงเรียนวัดตะเคียนทองปราจีนบุรี
1025290227โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่านปราจีนบุรี
1025290228โรงเรียนบ้านโคกสว่างปราจีนบุรี
1025290229โรงเรียนวัดขิงกระชายปราจีนบุรี
1025290230โรงเรียนวัดหนองแก้วปราจีนบุรี
1025290231โรงเรียนวัดโคกเขื่อน ปราจีนบุรี
1025290233โรงเรียนบ้านท่าตูมปราจีนบุรี
1025290235โรงเรียนวัดสัมพันธ์ปราจีนบุรี
1025290236รร.วัดอรัญไพรศรีปราจีนบุรี
1025290238โรงเรียนวัดบุพพารามปราจีนบุรี
1025290239โรงเรียนวัดลิรัญดอนปราจีนบุรี
1025290242โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา)ปราจีนบุรี
1025290244บ้านหนองกระทุ่มปราจีนบุรี
1025290245โรงเรียนบ้านโคกกระเจียวปราจีนบุรี
1025290246วัดนพคุณทองปราจีนบุรี
1025290248วัดเนินผาสุกปราจีนบุรี
1025290251บ้านวังทะลุปราจีนบุรี
1025290253โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ปราจีนบุรี
1025290254บ้านวังขอนปราจีนบุรี
1025290256โรงเรียนวัดหลังถ้ำวิทยาคารปราจีนบุรี
1025290257วัดระเบาะไผ่ปราจีนบุรี
1025290258บ้านปรือวายใหญ่ปราจีนบุรี
1025290261โรงเรียนบ้านหนองหอยปราจีนบุรี
1025290264โรงเรียนบ้านมาบเหียงปราจีนบุรี
1025290265โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงปราจีนบุรี
1025290266โรงเรียนปราจีนกัลยาณีปราจีนบุรี
1025290267โรงเรียนปราจินราษฎรอำรุง2 “อดุลศาสนกิจศึกษา”ปราจีนบุรี
1025290269โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗ปราจีนบุรี
1025290271โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีปราจีนบุรี
1025290272โรงเรียนกบินทร์วิทยาปราจีนบุรี
1025290279มณีเสวตรอุปถัมภ์ปราจีนบุรี
1025290280โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรีปราจีนบุรี
1025290284โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยาปราจีนบุรี
1025290285โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงปราจีนบุรี
1025290287โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ปราจีนบุรี
102529073โรงเรียนวัดย่านรีปราจีนบุรี
1033530172บ้านโนนแสนสุขปราจีนบุรี
1125100003มารีวิทยาปราจีนบุรี
1125100005โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษาปราจีนบุรี
1125100007กองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัยดปราจีนบุรี
1125100017โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคามปราจีนบุรี
1125100027โรงเรียนเจียหมินปราจีนบุรี
1225020000กศน.อำเภอกบินทร์บุรีปราจีนบุรี
1225060000กศน.อำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรี
1225080000กศน.อำเภอศรีมหาโพธิปราจีนบุรี
1250290181ประชุมเขตศึกษาปราจีนบุรี
1325016101วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีปราจีนบุรี
1325016501วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีปราจีนบุรี
1325046101วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนปราจีนบุรี
25010232บ้านหว้าเอนปราจีนบุรี
2501290219โรงเรียนวัดศรีมงคลปราจีนบุรี
25100018โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีปราจีนบุรี
25100023วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรีปราจีนบุรี
325026401วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรีปราจีนบุรี
9925010800ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรีปราจีนบุรี