assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
1026010027โรงเรียนวัดโคกลำดวนนครนายก
1026012010โรงเรียนองครักษ์นครนายก
1026170002โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธารามนครนายก
1026170003โรงเรียนวัดเกาะกระชายนครนายก
1026170006โรงเรียนวัดวังไทรนครนายก
1026170009บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา)นครนายก
1026170011โรงเรียนวัดดอนยอนครนายก
1026170022วัดวังปลาจีดนครนายก
1026170023โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์นครนายก
1026170024วัดธรรมปัญญานครนายก
1026170026โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธารามนครนายก
1026170027โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร)นครนายก
1026170028โรงเรียนวัดหนองเตย ตั้งตรงจิตร 8นครนายก
1026170032โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล)นครนายก
1026170039บ้านกำแพงเศียรนครนายก
1026170041โรงเรียนวัดบางปรังนครนายก
1026170046วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์)นครนายก
1026170049โรงเรียนวัดท่าด่านนครนายก
1026170052โรงเรียนวัดสบกเขียวนครนายก
1026170055โรงเรียนวัดทองกลาง(สุขชมวิทยาคาร)นครนายก
1026170056โรงเรียนวัดท่าทราย (พิมพานุสร)นครนายก
1026170064โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)นครนายก
1026170065โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะนครนายก
1026170067โรงเรียนวัดเนินสะอาดนครนายก
1026170069โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้องนครนายก
1026170070อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง)นครนายก
1026170073โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ยนครนายก
1026170077โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว )นครนายก
1026170078โรงเรียนวัดทางกระบือ(เอื้อดีวิทยาคาร)นครนายก
1026170082โรงเรียนวัดเกาะพิกุลนครนายก
1026170083รร.บ้านเขาหัวนานครนายก
1026170084โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธารามนครนายก
1026170089โรงเรียนวัดโคกสว่างนครนายก
1026170093อนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย)นครนายก
1026170098โรงเรียนวัดพรหมเพชรนครนายก
1026170099บ้านดงแขวนนครนายก
1026170100โรงเรียนวัดกเกาะกานครนายก
1026170106โรงเรียนวัดโพธิ์นครนายก
1026170108โรงเรียนวัดท่ามะปรางนครนายก
1026170111โรงเรียนบ้านบุ่งเข้นครนายก
1026170112บ้านคลองใหญ่นครนายก
1026170113บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา)นครนายก
1026170114โรงเรียนบ้านคลอง 14นครนายก
1026170115โรงเรียนบ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์)นครนายก
1026170118โรงเรียนบ้านชุมพล ( อ้นอารีศึกษาคาร )นครนายก
1026170119โรงเรียนวัดประสิทธิเวชนครนายก
1026170122โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30นครนายก
1026170134โรงเรียนบ้านปลายคลอง 22นครนายก
1026170138โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงอครักษ์ประชา)นครนายก
1026170144โรงเรียนวัดอรุณรังษีนครนายก
1026170148โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์)นครนายก
1026170151โรงเรียนเมืองนครนายกนครนายก
1026170156ปากพลีวิทยาคารนครนายก
1026170157โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"นครนายก
1026170161โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์นครนายก
1126100005โรงเรียนถาวรนิมิตนครนายก
1126100007โรงเรียนนักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรีนครนายก
1126100008โรงเรียนนายกวัฒนากร (บ้านนา)นครนายก
1126100009โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยานครนายก
1126100011โรงเรียนคริสตสงเคราะห์นครนายก
1126100012โรงเรียนคริสตสงเคราะห์นครนายก
1126100023โรงเรียนดาวทองวิทยาลัยนครนายก
1326016401วิทยาลัยการอาชีพนครนายกนครนายก
26010008โรงเรียนวัดคลองโพธิ์นครนายก