assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
0132012008พญารามวิทยาสุรินทร์
0419051001โรงเรียนบ้านนาตุ่น (สหราษฎร์วิทยา)สุรินทร์
10รร.บ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี)สุรินทร์
1023650638บ้านระไซร์สุรินทร์
1030320058โรงเรียนบ้านคลองสุรินทร์
1030650553บ้านอาวอกสุรินทร์
1032010026โรงเรียนบ้านระกาสังแกสุรินทร์
1032010120โรงเรียนบ้านจบกสุรินทร์
1032010140บ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์สุรินทร์
1032010150โรงเรียนบ้านกุดหวายสุรินทร์
1032010170โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์สุรินทร์
1032010192โรงเรียนบ้านสังแกหนองคูสุรินทร์
1032010199โรงเรียนบ้านทุ่งรูงสุรินทร์
1032010217โรงเรียนบ้านหนองขนาดสุรินทร์
1032010218โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา)สุรินทร์
1032010228โรงเรียนบ้านตระเปียงเตียสุรินทร์
1032010249บ้านโนนสวรรค์สุรินทร์
1032010259โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยาสุรินทร์
1032010282รร.บ้านตากูกสุรินทร์
1032012011สุรินทร์พิทยาคมสุรินทร์
1032012012โรงเรียนวีรวัฒน์โยธินสุรินทร์
1032020077โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมสุรินทร์
1032020125โรงเรียนบ้านหนองหินสุรินทร์
1032020155โรงเรียนบ้านนางเข็มสุรินทร์
1032020159โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรีสุรินทร์
1032020161บ้านหนองกา "ประชารัฐพิทยา"สุรินทร์
1032020165โรงเรียนปทุมมาศวิทยา1สุรินทร์
1032020167บ้านขามสุรินทร์
1032020170โรงเรียนบ้านดู่สุรินทร์
1032020212บ้านก้านเหลืองสุรินทร์
1032020214โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา)สุรินทร์
1032020220โรงเรียนบ้านหนองแวงสุรินทร์
1032030093โรงเรียนบ้านหัวพีสุรินทร์
1032030141บ้านชำเบงสุรินทร์
1032030145บ้านโพธิ์สุรินทร์
1032030157โรงเรียนบ้านแสนกางสุรินทร์
1032030173โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)สุรินทร์
1032030189โรงเรียนบ้านสะแรสุรินทร์
1032030192โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์สุรินทร์
1032030197โรงเรียนบ้านละเอาะสุรินทร์
1032030231โรงเรียนบเานหนองแวงสุรินทร์
1032032014ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกสุรินทร์
10320650448โรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็กสุรินทร์
10320659767ฌรงเรียนโชคเพชรพิทยาสุรินทร์
1032101001โรงเรียนสุรวิทยาคารสุรินทร์
1032189057ศูนย์การศึกษาพิเศษแระจำจังหวัดสุรินทร์สุรินทร์
1032605758โรงเรียนสิรินธรสุรินทร์
1032650002เมืองสุรินทร์สุรินทร์
1032650003โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"สุรินทร์
1032650012โรงเรียนบ้านใหม่สุรินทร์
1032650013บ้านตระแสงสุรินทร์
1032650015โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยาสุรินทร์
1032650017โรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศสุรินทร์
1032650019บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา)สุรินทร์
1032650028พรหมประสาทราษฎร์นุกูลสุรินทร์
1032650029โรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา)สุรินทร์
1032650031โรงเรียนบ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี)สุรินทร์
1032650033บ้านคาบสุรินทร์
1032650034โรงเรียนบ้านเทนมีย์สุรินทร์
1032650039โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)สุรินทร์
1032650040โรงเรียนบ้านตาอ็องสุรินทร์
1032650041โรงเรียนบ้านจันรมสุรินทร์
1032650044โรงเรียนบ้านกาเกาะสุรินทร์
1032650045โรงเรียนบ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58สุรินทร์
1032650047โรงเรียนเสกวิทยาคมสุรินทร์
1032650050โรงเรียนบ้านแสลงพันธ์สุรินทร์
1032650052โรงเรียนบ้านโคกสำโรงสุรินทร์
1032650055โรงเรียนบ้านสลักไดสุรินทร์
10326500591032สุรินทร์
1032650060โรงเรียนบ้านเล้าข้าวสุรินทร์
1032650061โรงเรียนบ้านบุฤๅษีสุรินทร์
1032650062โรงเรียนเมืองทีสุรินทร์
1032650063รร วัดประสพสุรินทร์
1032650064บ้านประปืดสุรินทร์
1032650065โรงเรียนบเานรัตนะสุรินทร์
1032650066โรงเรียนบ้านหนองกัวสุรินทร์
1032650068รร.บ้านทะนงชัยสุรินทร์
1032650069โรงเรียนบ้านบุทมสุรินทร์
1032650072โรงเรียนบ้านแกน้อยสุรินทร์
1032650083โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์สุรินทร์
1032650084โรงเรียนบ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74)สุรินทร์
1032650086โรงเรียนบ้านขามระกาสุรินทร์
1032650089โรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้นสุรินทร์
1032650092โรงเรียนบ้านโคกพระสุรินทร์
1032650093โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอสุรินทร์
1032650097โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชรสุรินทร์
1032650099โรงเรียนบ้านส้มป่อยสุรินทร์
1032650102โรงเรียนบ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ)สุรินทร์
1032650105โรงเรียนบ้านปะตาเมาะสุรินทร์
1032650115โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคมสุรินทร์
1032650118โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์สุรินทร์
1032650121โรงเรียนบ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา)สุรินทร์
1032650122โรงเรียนบ้านว่านสุรินทร์
1032650123โรงเรียนบ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์สุรินทร์
1032650132ร.ร.บ้านโนนงิ้วสุรินทร์
1032650135บ้านหนองกับสุรินทร์
1032650137โรงเรียนบ้านหนองสนิทสุรินทร์
1032650138โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยาสุรินทร์
1032650139โรงเรียนบ้านกันโจรงสุรินทร์
1032650141โรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยาสุรินทร์
1032650143บ้านอันโนงสุรินทร์
1032650148โรงเรียนสามัคคีวิทยาสุรินทร์
1032650156โรงเรียนบ้านสวนหม่อนสุรินทร์
1032650157โรงเรียนโพนทองพิทยาคมสุรินทร์
1032650159โรงเรียนบ้านกระเบื้องสุรินทร์
1032650160โรงเรียนบ้านขวาวโค้งสุรินทร์
1032650162โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์สุรินทร์
1032650164โรงเรียนบ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)สุรินทร์
1032650167โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่าสุรินทร์
1032650173โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)สุรินทร์
1032650178โรงเรียนบ้านหนองพิมานสุรินทร์
1032650183โรงเรียนบ้านยางบ่ออีสุรินทร์
1032650187โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยาสุรินทร์
1032650192โรงเรียนบ้านยางชุมสุรินทร์
1032650194โรงเรียนสนวนโคกเม็กสุรินทร์
1032650195โรงเรียนบ้านเบงท่าลาดสุรินทร์
1032650200โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)สุรินทร์
1032650201โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)สุรินทร์
1032650203โรงเรียนบ้านลุงปุงสุรินทร์
1032650205โรงเรียนบ้านบัลลังก์พงสวายสุรินทร์
1032650208โรงเรียนบ้านม่วงมูลสุรินทร์
1032650212โรงเรียนบ้านหมากมี่สุรินทร์
1032650214โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง)สุรินทร์
1032650216โรงเรียนบ้านเหล่าสุรินทร์
1032650220โรงเรียนบ้านปอหมันสุรินทร์
1032650222โรงเรียนบ้านโพนขวาวสุรินทร์
1032650225โรงเรียนบ้านกุดมะโนสุรินทร์
1032650226โรงเรียนบ้านตานบสุรินทร์
1032650227บ้านโนนระเวียงสุรินทร์
1032650234โรงเรียนบ้านพิงพวยสุรินทร์
1032650240โรงเรียนบ้านเมืองแกสุรินทร์
1032650243โรงเรียนบ้านบะสุรินทร์
1032650246โรงเรียนบ้านปรีงสุรินทร์
1032650248โรงเรียนบ้านตระมูงสุรินทร์
1032650249โรงเรียนบ้านบอนสุรินทร์
1032650250โรงเรียนบ้านอาคุณสุรินทร์
1032650251โรงเรียนบ้านโคกกุงสุรินทร์
1032650253โรงเรียนบ้านหนองอีดำสุรินทร์
1032650255โรงเรียนบ้านหนองบึงสุรินทร์
1032650265โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาสุรินทร์
1032650269โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)สุรินทร์
1032650272โรงเรียนบ้านสีโคสุรินทร์
1032650275รร.บ้านตาเตียว (ประชารัฐอนุกูล)สุรินทร์
1032650276โรงเรียนบ้านสวายสุรินทร์
1032650277โรงเรียนบ้านลำพุกสุรินทร์
1032650278โรงเรียนบ้านโชคสุรินทร์
1032650280บ้านตะคร้อสุรินทร์
1032650282โรงเรียนบ้านไทรสุรินทร์
1032650284โรงเรียนบ้านทำนบสุรินทร์
1032650285บ้่านลำดวนพัฒนาสุรินทร์
1032650287โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)สุรินทร์
1032650288โรงเรียนบ้านเจริญสุขสุรินทร์
1032650289โรงเรียนบ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)สุรินทร์
1032650290อมรินทราวารีสุรินทร์
1032650291โรงเรียนบ้านจบก (อำเภอปราสาท)สุรินทร์
1032650292โรงเรียนบ้านโคกทมสุรินทร์
1032650294โรงเรียนบ้านกะดาดสุรินทร์
1032650295โรงเรียนบ้านโคลดสุรินทร์
1032650297โรงเรียนรัฐประชาสามัคคีสุรินทร์
1032650298โรงเรียนไพลศึกษาคารสุรินทร์
1032650300โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยาสุรินทร์
1032650301โรงเรียนบ้านโพธิ์กองสุรินทร์
1032650302โรงเรียน​บ้านโคก​เพชร​(เภคประชา​รัฐ)​สุรินทร์
1032650303บ้านเชื้อเพลิงสุรินทร์
1032650304โรงเรียนบ้านพนมสุรินทร์
1032650306โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์สุรินทร์
1032650307โรงเรียนบ้านสมุดสุรินทร์
1032650308โรงเรียนบ้านหนองยาวสุรินทร์
1032650309โรงเรียนบ้านหนองหรี่สุรินทร์
1032650310โรงเรียนบ้านกำไสจานสุรินทร์
1032650314บ้านตานีสุรินทร์
1032650321โรงเรียนบ้านเจ้าคุณสุรินทร์
1032650323มหาราช4สุรินทร์
1032650324โรงเรียนบ้านนาครองสุรินทร์
1032650325โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)สุรินทร์
1032650326โรงเรียนบ้านจีกแดกสุรินทร์
1032650330บ้านก็วลสุรินทร์
1032650331โรงเรียนบ้านเสกกองสุรินทร์
1032650333โรงเรียนบ้านกระวันสุรินทร์
1032650334โรงเรียนบ้านกูนสุรินทร์
1032650337โรงเรียนบ้านตาวรสุรินทร์
1032650338โรงเรียนบ้านกาบกระบือสุรินทร์
1032650340โรงเรียนรัตนวิทยาคมสุรินทร์
1032650345โรงเรียนบ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม)สุรินทร์
1032650346โรงเรียนบ้านหนองคูสุรินทร์
1032650348รร.บ้านอาจญาสุรินทร์
1032650349โรงเรียน​บ้านแก​ "แก​ศึกษา​วิทยา" สุรินทร์
1032650351โรงเรียนบ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)สุรินทร์
1032650354โรงเรียนบ้านดงเปือย (มูลศึกษาวิทยา)สุรินทร์
1032650355บ้านดงเค็งสุรินทร์
1032650356บ้านหนองบัวทองสุรินทร์
1032650359โรงเรียนบ้านทับน้อยสุรินทร์
1032650363โรงเรียนบ้านไผ่(วันครู2503)สุรินทร์
1032650364โรงเรียนบ้านช่องยางชุมสุรินทร์
1032650365โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์สุรินทร์
1032650366บ้านสี่เหลี่ยมสุรินทร์
1032650367โรงเรียนบ้านนาอุดมสุรินทร์
1032650371โรงเรียนบ้านยางสุรินทร์
1032650373โรงเรียนบ้านขะยูงสุรินทร์
1032650374โรงเรียนบ้านนางเข็มสุรินทร์
1032650375โรงเรียนบ้านโนนจำปาสุรินทร์
1032650376โรงเรียนบ้านม่วงหมากสุรินทร์
1032650378โรงเรียนบ้านแต้-หนองบกสุรินทร์
1032650383โรงเรียนบ้านหนองตอ บัวเสียวสุรินทร์
1032650386ไตรคามวิทยาสุรินทร์
1032650388โรงเรียนบ้านแข้ด่อน-หนองบัวสุรินทร์
1032650389โรงเรียนบ้านหนองผือสุรินทร์
1032650402โรงเรียนบ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี)สุรินทร์
1032650403โรงเรียนบ้านกะลันสุรินทร์
1032650404โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดงสุรินทร์
1032650409โรงเรียนบ้านกระแสร์อุดมท่าโคราชสุรินทร์
1032650410โรงเรียนบ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี)สุรินทร์
1032650411โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)สุรินทร์
1032650412โรงเรียนบ้านนารุ่งสุรินทร์
1032650413บ้านหนองหินสุรินทร์
1032650415โรงเรียนบ้านบ่อน้ำใสสุรินทร์
1032650417โรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฏิสุรินทร์
1032650419โรงเรียนบ้านคาละแมะสุรินทร์
1032650420โรงเรียนบ้านหนองจอกสุรินทร์
1032650421โรงเรียนบ้านบึงขวางสุรินทร์
1032650423โรงเรียนบ้านหนองบัวสุรินทร์
1032650430โรงเรียนบ้านประทุนอายองสุรินทร์
1032650438โรงเรียนบ้านขะเนกสุรินทร์
1032650439โรงเรียนบ้านแกสระใหญ่สุรินทร์
1032650440บ้านกรวดนาฮัง (เข็มแก้วบำรุง)สุรินทร์
1032650441โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยาคมสุรินทร์
1032650443โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่สุรินทร์
1032650446โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา)สุรินทร์
1032650451โรงเรียนบ้านข่าสุรินทร์
1032650453โรงเรียนบ้านเปรียงสุรินทร์
1032650454โรงเรียนกันจารย์โคกขลาประชาสามัคคีสุรินทร์
1032650455บ้านพม่าสุรินทร์
1032650456บ้านพันษีสุรินทร์
1032650459โรงเรียนบ้านจารย์สุรินทร์
1032650461โรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุงสุรินทร์
1032650462โรงเรียนบ้านโคกลำดวนสุรินทร์
1032650463รร.บ้านห้วยโนนเจริญสุรินทร์
1032650465โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาสุรินทร์
1032650466โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง)สุรินทร์
1032650468โรงเรียนบึงวิทยาคารสุรินทร์
1032650469โรงเรียนบ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย)สุรินทร์
1032650472บ้านนาศรีสุขสุรินทร์
1032650480โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงสุรินทร์
1032650488โรงเรียนบ้านนานวนสุรินทร์
1032650489โรงเรียนบ้านหัวงัว "แท่นศิลาวิทยา"สุรินทร์
1032650498โรงเรียนบ้านอาเลาสุรินทร์
1032650501โรงเรียนสังขะวิทยาคมสุรินทร์
1032650504โรงเรียนบ้านโพนชายสุรินทร์
1032650507โรงเรียนบ้านศรีนวลสุรินทร์
1032650510โรงเรียนบ้านพระแก้วสุรินทร์
1032650513ราษฎร์พัฒนาสุรินทร์
1032650514โรงเรียนบ้านหนองขี้เหล็กสุรินทร์
1032650516โรงเรียนบ้านสนบสุรินทร์
1032650517โรงเรียนบ้านตาพรามสุรินทร์
1032650518โรงเรียนบ้านศาลาสุรินทร์
1032650521โรงเรียนบ้านศรีมงคลสุรินทร์
1032650522โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยามสุรินทร์
1032650525โรงเรียนบ้านโนนสบายสุรินทร์
1032650527โรงเรียนบ้านโคกรัมย์สุรินทร์
1032650530โรงเรียนบ้านขนาดมอญสุรินทร์
1032650531โรงเรียนบ้านปวงตึกสุรินทร์
1032650533โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์สุรินทร์
1032650534โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาสุรินทร์
1032650535โรงเรียนบ้านอังกอลสุรินทร์
1032650536โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคมสุรินทร์
1032650537โรงเรียนบ้านคะนาสุรินทร์
1032650540บ้านจังเอิลสุรินทร์
1032650541โรงเรียนบ้านหลักสุรินทร์
1032650542สหมิตรวิทยาสุรินทร์
1032650545โรงเรียนบ้านทัพทันสุรินทร์
1032650548โรงเรียนบ้านร่มเย็นสุรินทร์
1032650549โรงเรียนบ้านลำหาดสุรินทร์
1032650551บ้านวังปลัดสุรินทร์
1032650552โรงเรียนบ้านขอนแตกสุรินทร์
1032650554บ้านโตงน้อยสุรินทร์
1032650555โรงเรียนบ้านตอกตราสุรินทร์
1032650557สุขพรหมมีศรัทธาญาติสุรินทร์
1032650558บ้าน​เถกิง​สุรินทร์
10326505626บ้านถนนสุรินทร์
1032650563โรงเรียนบ้านห้วยปูนสุรินทร์
1032650564โรงเรียนบ้านสนวนสุรินทร์
1032650566โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยาสุรินทร์
1032650567โรงเรียนบ้านหนองอีเลิงสุรินทร์
1032650569โรงเรียนบ้านเกาะแก้วสุรินทร์
1032650572โรงเรียนบ้านตางมางสุรินทร์
1032650577บ้านหนองแล้งสุรินทร์
1032650579โรงเรียนบ้านโนนลีสุรินทร์
1032650580รร.บ้านขอนแก่นสุรินทร์
1032650582โรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาดสุรินทร์
1032650583โรงเรียนบ้านหนองฮะสุรินทร์
1032650584การุญวิทยาสุรินทร์
1032650585โรงเรียนบ้านสังแกสุรินทร์
1032650586โรงเรียนบ้านขนวนสุรินทร์
1032650589โรงเรียนบ้านหนองพญาสุรินทร์
1032650590โรงเรียนบ้านศรีราชาสุรินทร์
1032650594โรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนาสุรินทร์
1032650596โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์สุรินทร์
1032650598โรงเรียนอนุบาลกาบเชิงสุรินทร์
1032650600บ้านโคกตะเคียนสุรินทร์
1032650601โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)สุรินทร์
1032650605บ้านโนนทองสุรินทร์
1032650606โรงเรียนบ้านกู่สุรินทร์
1032650607โรงเรียนบ้านจารย์สุรินทร์
1032650608โรงเรียนบ้านแนงมุดสุรินทร์
1032650609โรงเรียนบ้านสระทองสุรินทร์
1032650610โรงเรียนประชาสามัคคีสุรินทร์
1032650613รร.บ้านคูตันสุรินทร์
1032650614โรงเรียนบ้านตะเคียนสุรินทร์
1032650615บ้านโคกสะอาดสุรินทร์
1032650616โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืดสุรินทร์
1032650617โรงเรียนบ้านสกลสุรินทร์
1032650618โรงเรียนบ้านราวนครสุรินทร์
1032650619โรงเรียนหวลถวลวิทยาสุรินทร์
1032650622เรืองเจริญพัฒนาสุรินทร์
1032650623โรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยาสุรินทร์
1032650634โรงเรียนบ้านหนองคูสุรินทร์
1032650635อมรินทร์ราษฎร์วิทยาสุรินทร์
1032650637โรงเรียนบ้านตรำดมสุรินทร์
1032650638โรงเรียนบ้านระไซร์สุรินทร์
1032650641โรงเรียนบ้านโชกใต้สุรินทร์
1032650646โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)สุรินทร์
1032650647โรงเรียนบ้านโนนสังข์สุรินทร์
1032650648โรงเรียนบ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)สุรินทร์
1032650649โรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคีสุรินทร์
1032650650โรงเรียนบ้านสวาทสุรินทร์
1032650651โรงเรียนบ้านโคกสมองสุรินทร์
1032650652โรงเรียนบ้านสะเดาสุรินทร์
1032650653โรงเรียนบ้านสำเภาลูนสุรินทร์
1032650655โรงเรียนบ้านจบก (อำเภอบัวเชด)สุรินทร์
1032650656โรงเรียนบ้านหนองโจงโลงสุรินทร์
1032650657โรงเรียนบ้านตาวังสุรินทร์
1032650663โรงเรียนบ้านจรัสสุรินทร์
1032650664โรงเรียนกลาโหมราชเสนา2สุรินทร์
1032650665โรงเรียนบ้านสนสุรินทร์
1032650669โรงเรียนบ้านละมงค์สุรินทร์
1032650670รัฐราษฎร์พัฒนาสุรินทร์
1032650671โรงเรียนบ้านมหาชัยสุรินทร์
1032650672โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์สุรินทร์
1032650674โรงเรียนพระจันทร์ศรีสุขสุรินทร์
1032650675โรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์สุรินทร์
1032650676บ้านตรวจสุรินทร์
1032650680โรงเรียนบ้านเกาะตรวจสุรินทร์
1032650683โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูลสุรินทร์
1032650684โรงเรียนบ้านโสนสุรินทร์
1032650687โรงเรียนบ้านสำโรงสุรินทร์
1032650690โรงเรียนบ้านกึงสุรินทร์
1032650691โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวนสุรินทร์
1032650694รร.บ้านอำปึลสุรินทร์
1032650696โรงเรียนบ้านพนมดินสุรินทร์
1032650698โรงเรียนบ้านหนองคันนาสุรินทร์
1032650705บ้านโคกกลางสุรินทร์
1032650707โรงเรียนบ้านสระแก้วสุรินทร์
1032650708โรงเรียนบ้านโคกกรมสุรินทร์
1032650710โรงเรียนบ้านตาลวกสุรินทร์
1032650711โรงเรียนบ้านศรีสวายสุรินทร์
1032650717บ้านพระปืดสุรินทร์
1032650718โรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครองสุรินทร์
1032650724โรงเรียนบ้านสามโคสุรินทร์
1032650725โรงเรียนบ้านตากแดดสุรินทร์
1032650727โรงเรียนบ้านพะเนาสุรินทร์
1032650729โรงเรียนบ้านบึง(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง253)สุรินทร์
1032650732โรงเรียนบ้านตลาดตาโหมกสุรินทร์
1032650734โรงเรียนบ้านหนองหลวงสุรินทร์
1032650737โรงเรียนบ้านขุมดินสุรินทร์
1032650740โรงเรียนบ้านอาพืดสุรินทร์
1032650743โรงเรียนบ้านหนองหว้า "คุรุรราษฎร์เสริมวิทย์"สุรินทร์
1032650744บ้านค้อสุรินทร์
1032650746โรงเรียนบ้านม่วงหวานสุรินทร์
1032650748โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก”คุรุราษฎร์บำรุง”สุรินทร์
1032650752โรงเรียนบ้านหนองเทพสุรินทร์
1032650761โรงเรียนนาดีวิทยาสุรินทร์
1032650763โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกสุรินทร์
1032650764โรงเรียนสุรินทร์ภักดีสุรินทร์
1032650766โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลสุรินทร์
1032650769โรงเรียนวีรวัฒน์โยธินสุรินทร์
1032650770โรงเรียนมหิธรวิทยาสุรินทร์
1032650771โรงเรียนนาบัววิทยาสุรินทร์
1032650772โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์สุรินทร์
1032650773ตั้งใจวิทยาคมสุรินทร์
1032650774โรงเรียนท่าสว่างวิทยาสุรินทร์
1032650775โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคารสุรินทร์
1032650776โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์สุรินทร์
1032650779โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์สุรินทร์
1032650780โรงเรียนลานทรายพิทยาคมสุรินทร์
1032650781เมืองแกพิทยาสรรค์สุรินทร์
1032650782พรมเทพพิทยาคมสุรินทร์
1032650783ช้างบุญวิทยาสุรินทร์
1032650784โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมสุรินทร์
1032650786โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมสุรินทร์
1032650788โรงเรียนเมืองลีงวิทยาสุรินทร์
1032650789โรงเรียนบุแกรงวิทยาคมสุรินทร์
1032650790หนองสนิทวิทยาสุรินทร์
1032650795โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารสุรินทร์
1032650796โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาสุรินทร์
1032650798โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์สุรินทร์
1032650801โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยาสุรินทร์
1032650802โรงเรียนปราสาทเบงวิทยาสุรินทร์
1032650805เบิดพิทยาสรรค์สุรินทร์
1032650806โรงเรียนธาตุศรีนครสุรินทร์
1032650807โรงเรียนแกศึกษาพัฒนาสุรินทร์
1032650808โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์สุรินทร์
1032650809สนมวิทยาคารสุรินทร์
1032650812โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยสุรินทร์
1032650813โรงเรียนแตลศิริวิทยาสุรินทร์
1032650817มัธยมจารพัตวิทยาสุรินทร์
1032650818โรงเรียนหนองแวงวิทยาคมสุรินทร์
1032650820โรงเรียนวังข่าพัฒนาสุรินทร์
1032650823โรงเรียนกระเทียมวิทยาสุรินทร์
1032650829สุรพินทร์พิทยาสุรินทร์
1032650832ศรีสุขวิทยาสุรินทร์
1032650838แร่วิทยาสุรินทร์
1032650839โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์สุรินทร์
1032650841โรงเรียนโนนเทพสุรินทร์
1032650842โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์สุรินทร์
103265576โรงเรียนบ้านหนองแคนสุรินทร์
1032659560บ้านตาคงสุรินทร์
1035650268โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)สุรินทร์
1132100001โรงเรียนอนุบาลรัตนศึกษาสุรินทร์
1132100002โรง้รียนพระกุมารสุรินทร์สุรินทร์
1132100003สุรินทรศึกษาสุรินทร์
1132100008โรงเรียนวาณิชย์นุกูลสุรินทร์
1232010001กศน.อำเภอเมืองสุรินทร์สุรินทร์
1232040000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจอมพระสุรินทร์
1232100000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสังขะสุรินทร์
1232110000กศน.อำเภอลำดวนสุรินทร์
1232120000กศน.อำเภอสำโรงทาบสุรินทร์
1232150000กศน.อำเภอศรีณรงค์สุรินทร์
1232170000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนนารายณ์สุรินทร์
1302650700โรงเรียนบ้านหนองจูบสุรินทร์
132050000กศน.อำเภอปราสาทสุรินทร์
1320650523โรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สุรินทร์
1320650623โรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สุรินทร์
1320650661โรงเรียนบ้านโชคสุรินทร์
1332012101วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์สุรินทร์
1332016501วิยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์สุรินทร์
1332036401วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมสุรินทร์
1332056401วิทยาลัยการอาชีพปราสาทสุรินทร์
1332076601วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรีสุรินทร์
1332096401วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิสุรินทร์
1332106401วิทยาลัยการอาชีพสังขะสุรินทร์
2100.8305กศน.อำเภอชุมพลบุรีสุรินทร์
3030200103โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)สุรินทร์
32010052โรงเรียนบ้านไถงตรงสุรินทร์
32010206โรงเรียนบ้านยางเตี้ยสุรินทร์
3201650023บ้านกะทม (คุณรสนิมิต)สุรินทร์
3201650050บ้านแสลงพันธ์สุรินทร์
3201650114อนุบาลจอมพระสุรินทร์
3201650728โรงเรียนบ้านบุญดลกสุรินทร์
32100014โรงเรียนปีติธรรมานุสรณ์(สิงหเสนีอุปถัมภ์)สุรินทร์
3210650578บ้านหนองหว้าโพธิ์ไทรสุรินทร์
650399โรงเรียนบ้านผักไหมสุรินทร์
6508191032650819สุรินทร์
68โรงเรียนบ้านโพนม่วงสุรินทร์
7032011102โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยาสุรินทร์
7032011109รงเรียนปริยัติคุณรสวิทยาสุรินทร์
7032041107โรงเรียนวัดจอมพระสุรินทร์
7032041108โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม (แผนกสามัญศึกษาสุรินทร์
7032071103โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษาสุรินทร์
7032091104พระปริยัติธร​ร​มพัน​ษี​วิทยา​สุรินทร์
7232132104โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุนสุรินทร์