assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
.1033530553อนุบาลไพรบึงศรีสะเกษ
04139.0101สระกำแพงวิทยาคมศรีสะเกษ
04139.0228โรงเรียนบ้านดอนไม้งามศรีสะเกษ
04336.01โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยศรีสะเกษ
10330040056บ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาดศรีสะเกษ
1033010056โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนาศรีสะเกษ
1033010060โรงเรียนจินดาวิทยาคาร3ศรีสะเกษ
1033010067โรงเรียนบ้านแก้งศรีสะเกษ
1033010076อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยฯ)ศรีสะเกษ
1033010081โรงเรียนบ้านผักขะศรีสะเกษ
1033010084โรงเรียนบ้านมะกรูดศรีสะเกษ
1033010120โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุขศรีสะเกษ
1033010148โรงเรียนบ้านหนองถ่มศรีสะเกษ
1033010175โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ศรีสะเกษ
1033010190บ้านหนองแวงศรีสะเกษ
1033010194โรงเรียนบ้านสวนกล้วยศรีสะเกษ
1033010241บ้านหนองคูศรีสะเกษ
1033010247โรงเรียนบ้านกระถุนศรีสะเกษ
1033010255โรงเรียนอนุบาลพยุห์ศรีสะเกษ
1033020050โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นกศรีสะเกษ
1033020072โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีศรีสะเกษ
1033020081โรงเรียนบ้านกุงศรีสะเกษ
1033020082โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วงศรีสะเกษ
1033020084โรงเรียนบ้านขวาวศรีสะเกษ
1033020093บ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนาศรีสะเกษ
1033020164บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้าศรีสะเกษ
1033020188โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่นศรีสะเกษ
1033030025โรงเรียนบ้านกะกำศรีสะเกษ
1033030026บ้านบัวบกศรีสะเกษ
1033030032โรงเรียนบ้านหนองสะแกสนศรีสะเกษ
1033030063โรงเรียนบ้านอาวอยศรีสะเกษ
1033030066โรงเรียนบ้านหนองคล้าศรีสะเกษ
1033030073บ้านสมบูรณ์ศรีสะเกษ
1033030079โรงเรียนบ้านนาก๊อกศรีสะเกษ
1033030080โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลศรีสะเกษ
1033030124โรงเรียนบ้านสะเดาน้อยศรีสะเกษ
1033030138โรงเรียนบ้านสามขาศรีสะเกษ
1033030154โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคีศรีสะเกษ
1033030161โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยาศรีสะเกษ
1033030184บ้าจำปานวงศรีสะเกษ
1033032012โรงเรียนหนองคูวิทยาศรีสะเกษ
1033040013โรงเรียนบ้านซะวาซอศรีสะเกษ
1033040014โรงเรียนบ้านโนนคูณศรีสะเกษ
1033040016โรงเรียนบ้านสามแยกหินกองศรีสะเกษ
1033040040โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)ศรีสะเกษ
1033040045บ้านขนาศรีสะเกษ
1033040054รร.บ้านตาแท่นศรีสะเกษ
1033040056บ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาดศรีสะเกษ
1033040077โรงเรียนยเานาามเส้าศรีสะเกษ
1033040102บ้านกระหวันศรีสะเกษ
1033040103โรงเรียนบ้านกันจดศรีสะเกษ
1033040116บ้านดานศรีสะเกษ
1033040118รร.บ้านโนนสูงศรีสะเกษ
1033040125รร.บ้านตาเส็ดศรีสะเกษ
1033040142โรงเรียนบ้านซำศรีสะเกษ
1033040154โรงเรียนบ้านปูนวิทยาศรีสะเกษ
1033040158โรงเรียนบ้านโนนอ้อศรีสะเกษ
1033040173โรงเรียนบ้านตระกาจศรีสะเกษ
1033040186โรงเรียนบ้านจอก (ประชาสามัคคี)ศรีสะเกษ
1033040195โรงเรียนบ้านโนนสำโรงศรีสะเกษ
1033040197บ้านคำสะอาดศรีสะเกษ
1033040204โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนศรีสะเกษ
1033040214โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคนศรีสะเกษ
1033042013โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยาศรีสะเกษ
1033110165ร.รบ้านหัวเหล่าศรีสะเกษ
103350694โรงเรียนบ้านตาแบนศรีสะเกษ
103350742อนุบาลวัวงหินศรีสะเกษ
1033530004รร.บ้านหนองสวงศรีสะเกษ
1033530005บ้านดอนกลางศรีสะเกษ
1033530008โรงเรียนบ้านหมากเขียบศรีสะเกษ
1033530014โรงเรียนบ้านเสือบองศรีสะเกษ
1033530015โรงเรียนบ้านโนนแกดศรีสะเกษ
1033530022โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอดศรีสะเกษ
1033530023โรงเรียนบ้านโพนค้อศรีสะเกษ
1033530025บ้านแทงวิทยาศรีสะเกษ
103353003โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญศรีสะเกษ
1033530034โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทาศรีสะเกษ
1033530035โรงเรียนย้านแกประชาสามัคคีศรีสะเกษ
1033530036ร.ร.บ้านก่อโนนหล่องศรีสะเกษ
1033530038บ้านโพนแดงศรีสะเกษ
1033530044มหาราช3ศรีสะเกษ
1033530045โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัวศรีสะเกษ
1033530052โรงเรียนบ้านเวาะศรีสะเกษ
1033530053โรงเรียนบ้านเปือยศรีสะเกษ
1033530055โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยาศรีสะเกษ
1033530058โรงเรียน​บ้าน​หญ้า​ปล้อง​ศรีสะเกษ
1033530063โรงเรียนบ้านหนองไผ่ศรีสะเกษ
1033530068โรงเรียนบ้านดูนสิม ( อสพป.8 )ศรีสะเกษ
1033530069โรงเรียนบ้านอีต้อศรีสะเกษ
1033530072โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่ศรีสะเกษ
1033530074โรงเรียนบ้านหนองหวายศรีสะเกษ
1033530079โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วงศรีสะเกษ
1033530086โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226ศรีสะเกษ
1033530090โรงเรียนบ้านสีถานศรีสะเกษ
1033530091โรงเรียนบ้านขามป้อมศรีสะเกษ
1033530099บ้านสร้างเหล่าโนนแดงศรีสะเกษ
1033530101โรงเรียนบ้านจานศรีสะเกษ
1033530103ร.ร.บ้านอาลัยศรีสะเกษ
1033530107บ้านโนนสะอาดอีตู้ศรีสะเกษ
1033530112โรงเรียนบ้านพันลำศรีสะเกษ
1033530120โรงเรียนบ้านหนองเทาศรีสะเกษ
1033530122โรงเรียนบ้านกอกศรีสะเกษ
1033530126รร.บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวนศรีสะเกษ
1033530129โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคีศรีสะเกษ
1033530130โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์)ศรีสะเกษ
1033530132โรงเรียนบ้านแสงใหญ่ศรีสะเกษ
1033530135โรงเรียนบ้านเปือยศรีสะเกษ
1033530138โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ศรีสะเกษ
1033530140โรงเรียนบ้านขะยูงศรีสะเกษ
1033530142โรงเรียนบ้านแกศรีสะเกษ
1033530143น้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ศรีสะเกษ
1033530144โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาดศรีสะเกษ
1033530145โรงเรียนบ้านสว่างศรีสะเกษ
1033530147โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู3503)ศรีสะเกษ
1033530148โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)ศรีสะเกษ
1033530151บ้านจำนรรจ์ศรีสะเกษ
1033530152โรงเรียนบ้านโนนจิกศรีสะเกษ
1033530154โรงเรียนบ้านซำเบ็งศรีสะเกษ
1033530155รร.บ้านหนองทาศรีสะเกษ
1033530156โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่นศรีสะเกษ
1033530157บ้านโคกวิทยาศรีสะเกษ
1033530158โรรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะศรีสะเกษ
1033530160โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ศรีสะเกษ
1033530162โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)ศรีสะเกษ
1033530163โรงเรียนบ้านหนองกระทิงศรีสะเกษ
1033530164ร.ร.บ้านหินวิทยาศรีสะเกษ
1033530166บ้านซำผักแว่น-นาซำศรีสะเกษ
1033530167โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)ศรีสะเกษ
1033530168โรงเรียนบ้านสังเม็กศรีสะเกษ
1033530170บ้านทุ่งโพธิ์ศรีสะเกษ
1033530172โรงเรียนบ้านโนนแสนสุขศรีสะเกษ
1033530174โรงเรียนบ้านบึงมะลูศรีสะเกษ
1033530175โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)ศรีสะเกษ
1033530176บ้านตาแท่นศรีสะเกษ
1033530177โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริศรีสะเกษ
1033530180โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใสศรีสะเกษ
1033530181โรงเรียนบ้านภูมิซรอลศรีสะเกษ
1033530182ไทยรัฐวิทยา ๒๗ (บ้านชำเม็ง)ศรีสะเกษ
1033530183โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยาศรีสะเกษ
1033530184โรงเรียนบ้านเสาธงชัยศรีสะเกษ
1033530187โรงเรียนบ้านด่านศรีสะเกษ
1033530188โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง)ศรีสะเกษ
1033530190โรงเรียนบ้านปะทายศรีสะเกษ
1033530192โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ศรีสะเกษ
1033530193โรงเรียนบ้านร่องตาซุนศรีสะเกษ
1033530194โรงเรียนบ้านจานเลียวศรีสะเกษ
1033530195โรงเรียนบ้านกะมอบ(กรป.กลางประชาอุทิศ)ศรีสะเกษ
1033530199โรงเรียนเกษตรประชาตาทวดศรีสะเกษ
1033530200โรงเรียนบ้านโดนอาวศรีสะเกษ
1033530201โรงเรียนบ้านชำแจงแมงศรีสะเกษ
1033530204โรงเรียนบ้านโคกเจริญศรีสะเกษ
1033530205โรงเรียนบ้านละลายมีชัยศรีสะเกษ
1033530206โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรยศรีสะเกษ
1033530207บ้านสามเส้าศรีสะเกษ
1033530208โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวางศรีสะเกษ
1033530209โรงเรียนบ้านารังกาศรีสะเกษ
1033530213โรงเรียนบ้านโนนงามศรีสะเกษ
1033530214โรงเรียนบ้านขนุนศรีสะเกษ
1033530216โรงเรียนบ้านตาเครือศรีสะเกษ
1033530217โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเลศรีสะเกษ
1033530219รร.บ้านนาขนวนศรีสะเกษ
1033530220โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างศรีสะเกษ
1033530225บ้านขำโพธิ์-ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)ศรีสะเกษ
1033530227โรงเรียนมหาราช2(ภูคำำ)​ศรีสะเกษ
1033530228โรงเรียนบ้านไร่เจริญศรีสะเกษ
1033530229โรงเรียนบ้านโนนสำราญศรีสะเกษ
1033530231โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสกศรีสะเกษ
1033530232โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)ศรีสะเกษ
1033530233โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)ศรีสะเกษ
1033530235โรงเรียนบ้านสวนกล้วยศรีสะเกษ
1033530237โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอนศรีสะเกษ
1033530241โรงเรียนบ้านปราสาทศรีสะเกษ
1033530244โรงเรียนบ้านบ่อทองศรีสะเกษ
1033530246โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้างศรีสะเกษ
1033530248บ้านกันโทรกประชาสรรค์ศรีสะเกษ
1033530249จะกงวิทยาศรีสะเกษ
1033530253โรงเรียนบ้านป่าใต้ศรีสะเกษ
1033530254โรงเรียนบ้านปะอุงศรีสะเกษ
1033530255บ้านเค็งศรีสะเกษ
1033530256โรงเรียนบ้านใจดีศรีสะเกษ
1033530257บ้านทะลอกศรีสะเกษ
1033530259โรงเรียนบ้านอังกุลศรีสะเกษ
1033530260บ้านภูมิศาลาศรีสะเกษ
1033530263รร.บ้านดองกำเม็ดศรีสะเกษ
1033530264โรงเรียนบ้านกันจานศรีสะเกษ
1033530265โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อศรีสะเกษ
1033530266โรงเรียนบ้านตรางสวายศรีสะเกษ
1033530267โรงเรียนบ้านระกาศรีสะเกษ
1033530270โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็กศรีสะเกษ
1033530271โรงเรียนบ้านจันลมศรีสะเกษ
1033530276โรงเรียนบ้านเรียมศรีสะเกษ
1033530279โรงเรียนบ้านมะขามศรีสะเกษ
1033530280โรงเรียนบ้านหลักศรีสะเกษ
1033530281โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)ศรีสะเกษ
1033530284โรงเรียนทับทิมสยาม06ศรีสะเกษ
1033530289โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคีศรีสะเกษ
1033530291บ้านตรอยศรีสะเกษ
1033530292โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)ศรีสะเกษ
1033530294บ้านละเบิกตาฮีงศรีสะเกษ
1033530296โรงเรียนบ้านอาวอยศรีสะเกษ
1033530299บ้านหนองคล้าศรีสะเกษ
1033530301บ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2ศรีสะเกษ
1033530304สวงษ์พัฒนศึกษาศรีสะเกษ
1033530308โรงเรียนบ้านเริงรมย์ศรีสะเกษ
1033530312โรงเรียนบ้านกันแตสระรุนศรีสะเกษ
1033530314บ้านตาดมศรีสะเกษ
1033530316นิคม3(กรมประชาสงเคราะห์)ศรีสะเกษ
1033530317โรงเรียนนิคม4 (กรมประชาสงเคราะห์)ศรีสะเกษ
1033530318โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลศรีสะเกษ
1033530321โรงเรียนบ้านแทรงศรีสะเกษ
1033530327โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจศรีสะเกษ
1033530332บ้านแสงเมืองแคนศรีสะเกษ
1033530333บ้านยางศรีสะเกษ
1033530335รร.บ้านน้ำอ้อมน้อยศรีสะเกษ
1033530337โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ศรีสะเกษ
1033530339โรงเรียนบ้านตังศรีสะเกษ
1033530344โรงเรียนบ้านหนองบ่อศรีสะเกษ
1033530349โรงเรียนบ้านดู่ค้อศรีสะเกษ
1033530351โรงเรียนบ้านครั่งศรีสะเกษ
1033530354โรงเรียนบ้านโต่งโต้นศรีสะเกษ
1033530357โรงเรียนบ้านฮ่องข่าศรีสะเกษ
1033530358โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)ศรีสะเกษ
1033530359โรงเรียนบ้านหนองกกศรีสะเกษ
1033530360โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)ศรีสะเกษ
1033530362บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่งศรีสะเกษ
1033530364โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)ศรีสะเกษ
1033530365โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)ศรีสะเกษ
1033530374โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวนศรีสะเกษ
1033530375บ้านคูสระศรีสะเกษ
1033530377โรงเรียนบ้านด่านนอกดงศรีสะเกษ
1033530378โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา)ศรีสะเกษ
1033530383บ้านหนองหัวหมูศรีสะเกษ
1033530386บ้านพงพรตศรีสะเกษ
1033530387โรงเรียนบ้านฟ้าผ่าศรีสะเกษ
1033530391โรงเรียนบ้านอ้อมแก้วศรีสะเกษ
1033530393โรงเรียนบ้านกงพานศรีสะเกษ
1033530394โรงเรียนบ้านหนองคู(อ.ส.พ.ป.23)ศรีสะเกษ
1033530395บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)ศรีสะเกษ
1033530404โรงเรียนบ้านโพนเมืองศรีสะเกษ
1033530411โรงเรียนบ้านสำโรงวิทยาราษฎร์ศรีสะเกษ
1033530420โรงเรียนบ้านยางบอน (อำพานุสรณ์)ศรีสะเกษ
1033530430โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ (คุรุราษฎร์สามัคคี)ศรีสะเกษ
1033530432โรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง)ศรีสะเกษ
1033530438โรงเรียนบ้านโนนสูงศรีสะเกษ
1033530443โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)ศรีสะเกษ
1033530444โรงเรียนบ้านกระทิงศรีสะเกษ
1033530445โรงเรียนบ้านศิวาลัยศรีสะเกษ
1033530449รร.บ้านโนนสูงศรีสะเกษ
1033530450โรงเรียนบ้านจะเนียวศรีสะเกษ
1033530453โรงเรียนบ้านเดื่อศรีสะเกษ
1033530455โรงเรียนบ้านระหารศรีสะเกษ
1033530456บ้านพยอมศรีสะเกษ
1033530457โรงเรียนบ้านโคกระเวียงศรีสะเกษ
1033530459โรงเรียนบ้านดู่ศรีสะเกษ
1033530460โรงเรียนบ้านโพธฺิ์กระสังข์ศรีสะเกษ
1033530463โรงเรียนบ้านสดำศรีสะเกษ
1033530465โรงเรียนบ้านบักดองศรีสะเกษ
1033530470รร.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8ศรีสะเกษ
1033530471โรงเรียนบ้านกระเจาศรีสะเกษ
1033530472โรงเรียนบ้านหนองบัวศรีสะเกษ
1033530473โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนาศรีสะเกษ
1033530474หมู่บ้านทับทิมสยาม 07ศรีสะเกษ
1033530476โรงเรียน​บ้านโพธิ์​กระ​มัล​ศรีสะเกษ
1033530477บ้านกระมัลพัฒนาศรีสะเกษ
1033530478โรงเรียนบ้านตาหมื่นศรีสะเกษ
1033530479บ้านหนองจิกศรีสะเกษ
1033530480โรงเรียนบ้านกุดนาแก้วศรีสะเกษ
1033530481โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ศรีสะเกษ
1033530483โรงเรียนบ้านชำเขียนศรีสะเกษ
1033530485โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยาศรีสะเกษ
1033530487โรงเรียนบ้านกระเบาศรีสะเกษ
1033530488โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วยศรีสะเกษ
1033530489โรงเรียนบ้านหนองผือศรีสะเกษ
1033530490โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ศรีสะเกษ
1033530492โรงเรียนบ้านตานวนศรีสะเกษ
1033530493บ้านกันทรอมศรีสะเกษ
1033530494โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อยศรีสะเกษ
1033530495โรงเรียนบ้านจองกอศรีสะเกษ
1033530496โรงเรียนบ้านอารางศรีสะเกษ
1033530497โรงเรียนบ้านโนนสะอาดศรีสะเกษ
1033530498บ้านดอนข่าศรีสะเกษ
1033530499โรงเรียนบ้านม่วงแยกศรีสะเกษ
1033530501โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)ศรีสะเกษ
1033530502โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็กศรีสะเกษ
1033530503โรงเรียนบ้านหนองเก่าศรีสะเกษ
1033530505โรงเรียนบ้านซำตาโตงศรีสะเกษ
1033530508บ้านโนนดั่งศรีสะเกษ
1033530509ร.ร.บ้านขามฆ้องศรีสะเกษ
1033530510โรงเรียนบ้านโป่งศรีสะเกษ
1033530513โรงเรียนบ้านเหล็กศรีสะเกษ
1033530515โรงเรียนบ้านขี้นาคศรีสะเกษ
1033530516โรงเรียนบ้านสวายสนิทศรีสะเกษ
1033530518โรงเรียนบ้านขามทับขอนศรีสะเกษ
1033530520โรงเรียนบ้านตะเภาศรีสะเกษ
1033530522โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอยศรีสะเกษ
1033530523โรงเรียนบ้านดู่ศรีสะเกษ
1033530527บ้านกะดึศรีสะเกษ
1033530528โรงเรียนบ้านพอกศรีสะเกษ
1033530532โรงเรียนบ้านหว้าศรีสะเกษ
1033530534โรงเรียนบ้านกอกหวานศรีสะเกษ
1033530535โรงเรียนบ้านบัลลังก์ศรีสะเกษ
1033530536โรงเรียนบ้านสมอศรีสะเกษ
1033530537โรงเรียนบ้านหนองเพดานศรีสะเกษ
1033530539โรงเรียนบ้านดอนหลี่ศรีสะเกษ
1033530541โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูนศรีสะเกษ
1033530542โรงเรียนบ้านกำแมดศรีสะเกษ
1033530544โรงเรียนบ้านหนองระนามศรีสะเกษ
1033530546โรงเรียนบ้านหนองคูขามศรีสะเกษ
1033530549บ้านไฮ้ลิงศรีสะเกษ
1033530550บ้านหว้านศรีสะเกษ
1033530551บ้านขอนแต้ศรีสะเกษ
1033530552โรงเรียนบ้านสำโรงศรีสะเกษ
1033530553อนุบาลไพรบึศรีสะเกษ
1033530555บ้านคอกหนองไพรศรีสะเกษ
1033530556โรงเรียนบ้านตราดศรีสะเกษ
1033530557โรงเรียนบ้านพรานศรีสะเกษ
1033530560โรงเรียนบ้านมะขามภูมิศรีสะเกษ
1033530562บ้านกระแมดศรีสะเกษ
1033530564โรงเรียนบ้านสำโรงพลันศรีสะเกษ
1033530565โรงเรียนบ้านไม้แก่นศรีสะเกษ
1033530567โรงเรียนบ้านหัวช้างศรีสะเกษ
1033530569โรงเรียนบ้านชำแระศรีสะเกษ
1033530570โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามศรีสะเกษ
1033530571โรงเรียนบ้านไทรศรีสะเกษ
1033530572โรงเรียนบ้านสะเดาน้อยศรีสะเกษ
1033530573โรงเรียนบ้านโป่งศรีสะเกษ
1033530574โรงเรียนบ้านหนองพังศรีสะเกษ
1033530579โรงเรียนบ้านคูสี่แจศรีสะเกษ
1033530582โรงเรียนบ้านหนองอิไทยศรีสะเกษ
1033530583โรงเรียนบ้านอาลัยศรีสะเกษ
1033530584บ้านโพนปลัดศรีสะเกษ
1033530585โรงเรียนบ้านเขวาศรีสะเกษ
1033530587โรงเรียนบ้านดินแดงศรีสะเกษ
1033530589โรงเรียนหนองอารีพิทยาศรีสะเกษ
1033530592โรงเรียนบ้านตาเจาศรีสะเกษ
1033530593รร.บ้านแดงศรีสะเกษ
1033530594อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)ศรีสะเกษ
1033530604โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสนศรีสะเกษ
1033530609โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ศรีสะเกษ
1033530612โรงเรียนบ้านขะยูงศรีสะเกษ
1033530614โรงเรียนบ้านปะโด๊ะศรีสะเกษ
1033530615โรงเรียนบ้านอีสร้อยศรีสะเกษ
1033530619บ้านสร้างเรือศรีสะเกษ
1033530620โรงเรียนบ้านเมืองหลวงศรีสะเกษ
1033530623โรงเรียนบ้านโทะศรีสะเกษ
1033530625โรงเรียนบ้านกล้วยกว้างศรีสะเกษ
1033530626โรงเรียนบ้านบุยาวศรีสะเกษ
1033530629โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ศรีสะเกษ
1033530630โรงเรียนบ้านไฮใหญ่ไฮน้อยศรีสะเกษ
1033530631โรงเรียนบ้านเมืองน้อยศรีสะเกษ
1033530639โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์(เป๊าะมิตรภาพที่ 203)ศรีสะเกษ
1033530643โรงเรียนบ้านโนนลานศรีสะเกษ
1033530647โรงเรียนบ้านก้อนเส้าศรีสะเกษ
1033530652โรงเรียนบ้านหนองแวงศรีสะเกษ
1033530653โรงเรียนบ้านโนนดู่ศรีสะเกษ
1033530662โรงเรียนบ้านนาม่องนาเมืองศรีสะเกษ
1033530671ร่องเก้าศรีสะเกษ
1033530673ดินดำเหล่าเสนไต้ศรีสะเกษ
1033530676โรงเรียนบ้านโนนสว่างศรีสะเกษ
1033530678โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15กรป.กลางอุปถัมภ์)ศรีสะเกษ
1033530679โรงเรียนบ้านสะพุงศรีสะเกษ
1033530680โรงเรียนบ้านจานบัวศรีสะเกษ
1033530681บ้านทุ่งสว่างศรีสะเกษ
1033530683โรงเรียนบ้านจอก (ประชาสามัคคี)ศรีสะเกษ
1033530684โรงเรียนบ้านเสื่องข้าวศรีสะเกษ
1033530686โรงเรียนบ้านศรีแก้วศรีสะเกษ
1033530687อนุบาลศรีรัตนะศรีสะเกษ
1033530688โรงเรียนบ้านหนองรุงศรีสะเกษ
1033530690โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคีศรีสะเกษ
1033530692โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทยศรีสะเกษ
1033530696โรงเรียนบ้านสลับศรีสะเกษ
1033530697บ้านขนาดศรีสะเกษ
1033530698โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32)ศรีสะเกษ
1033530701โรงเรียนบ้านศิลาทองศรีสะเกษ
1033530703โรงเรียนบ้านตระกวนศรีสะเกษ
1033530705โรงเรียนบ้านขี้เหล็กศรีสะเกษ
1033530715โรงเรียนบ้านสบายศรีสะเกษ
1033530719โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ
1033530727โรงเรียนบ้านสะเต็งศรีสะเกษ
1033530728โรงเรียนบ้านหนองนาเวียงศรีสะเกษ
1033530732นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2ศรีสะเกษ
1033530736โรงเรียนบ้านดงยางศรีสะเกษ
1033530737โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่าศรีสะเกษ
1033530738โรงเรียนบ้านหนองกันจอศรีสะเกษ
1033530739โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งศรีสะเกษ
1033530745โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารีศรีสะเกษ
1033530746โรงเรียนขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673)ศรีสะเกษ
1033530749โรงเรียนบ้านโพนยางศรีสะเกษ
1033530751โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีสะเกษ
1033530753โรงเรียนบ้านตีกาศรีสะเกษ
1033530754ชุมชนหนองสังข์ศรีสะเกษ
1033530755โรงเรียนบ้านหนองตาเชียงศรีสะเกษ
1033530764บ้านโคกตาลศรีสะเกษ
1033530767โรงเรียนย้านเรือทองคลองคำศรีสะเกษ
1033530769โรงเรียนบ้านนาตราวศรีสะเกษ
1033530770โรงเรียนบ้านจำปานวงศรีสะเกษ
1033530771โรงเรียนบ้านแซรสะโบวศรีสะเกษ
1033530776บ้านธาตุพิทยาคมศรีสะเกษ
1033530779โรงเรียนบ้านห้วยตามอญศรีสะเกษ
1033530780โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองศรีสะเกษ
1033530781โรงเรียนเพียงหลวง 14 ฯศรีสะเกษ
1033530783โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ศรีสะเกษ
1033530786โรงเรียนบ้านนกยูง(อ.ส.พ.ป.30)ศรีสะเกษ
1033530787บ้านทุ่งหลวงศรีสะเกษ
1033530789อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิวฉศรีสะเกษ
1033530791โรงเรียนบ้านเขวาศรีสะเกษ
1033530792โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณศรีสะเกษ
1033530793โรงเรียนบ้านห่องวารี (นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)ศรีสะเกษ
1033530796บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)ศรีสะเกษ
1033530799โรงเรียนบ้านทุ่มศรีสะเกษ
1033530800โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ศรีสะเกษ
1033530801โรงเรัยนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)ศรีสะเกษ
1033530802โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)ศรีสะเกษ
1033530803โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิงศรีสะเกษ
1033530804โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนศรีสะเกษ
1033530806โรงเรียนบ้านโนนจักจั่นศรีสะเกษ
1033530807โรงเรียนบ้านหนองหว้าศรีสะเกษ
1033530809โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)ศรีสะเกษ
1033530810บ้านเพ็กศรีสะเกษ
1033530811โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ศรีสะเกษ
1033530812โรงเรียนบ้านดอนเขียวศรีสะเกษ
1033530817บ้านโนนสำโรงศรีสะเกษ
1033530818บ้านหนองยาวศรีสะเกษ
1033530819โรงเรียนบ้านคำสะอาดศรีสะเกษ
1033530820โรงเรียนบ้านคำกลางศรีสะเกษ
1033530821โรงเรียนบ้านหนองฮางศรีสะเกษ
1033530823บ้านสร้างเม็กศรีสะเกษ
1033530824โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อยศรีสะเกษ
1033530825โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำศรีสะเกษ
1033530826โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็กศรีสะเกษ
1033530827โรงเรียนกระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล)ศรีสะเกษ
1033530829โรงเรียนบ้านขนวนจานสามัคคีศรีสะเกษ
1033530831โรงเรียนบ้านโนนเพ็กศรีสะเกษ
1033530833โรงเรียนบ้านสร้างหว้าศรีสะเกษ
1033530835โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)ศรีสะเกษ
1033530837โรงเรียนบ้านโคกเพ็กศรีสะเกษ
1033530839บ้านคูเมืองศรีสะเกษ
1033530841โรงเรียนบ้านหนองหว้าทับทัยศรีสะเกษ
1033530843โรงเรียน​บ้าน​หนองม่วง​หนอง​แต้​ศรีสะเกษ
1033530849บ้านโนนสว่าง(อสพป.17)ศรีสะเกษ
1033530850โรงเรียนบ้านหนองเตยศรีสะเกษ
1033530851โรงเรียนบ้านเสมอใจหนองสะลามศรีสะเกษ
1033530856โรงเรียนบ้านหนองหงอกศรีสะเกษ
1033530857โรงเรียนบ้านผือศรีสะเกษ
1033530859โรงเรียนบ้านเสียวศรีสะเกษ
1033530863โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)ศรีสะเกษ
1033530866บ้านโซงเลงศรีสะเกษ
1033530869โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่นาดีศรีสะเกษ
1033530870โรงเรียนบ้านโจดม่วงศรีสะเกษ
1033530872โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)ศรีสะเกษ
1033530875โรงเรียนบ้านคลีกลิ้งศรีสะเกษ
1033530884บ้านพรมชัยศรีสะเกษ
1033530887โรงเรียนคูศอดประชาสรรค์ศรีสะเกษ
1033530888โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมศรีสะเกษ
1033530897กันทรารมณ์ศรีสะเกษ
1033530899บัวน้อยวิทยาศรีสะเกษ
1033530905โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาศรีสะเกษ
1033530907โรงเรียนบึงมะลูวิทยาศรีสะเกษ
1033530916ลมศักดิ์วิทยาคมศรีสะเกษ
1033530918ร.ร.สวงษ์วิทยาคมศรีสะเกษ
1033530924โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกศรีสะเกษ
1033530925โนนกระสังวิทยาคมศรีสะเกษ
1033530928สวายพิทยาคมศรีสะเกษ
1033530938โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมศรีสะเกษ
103353094โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อยศรีสะเกษ
1033530950โรงเรียนโคกหล่ามวิทยาศรีสะเกษ
1033530957โรงเรียนศรีรัตนวิทยาศรีสะเกษ
1033530962ร.ร.นครศรีลำดวนวิทยาศรีสะเกษ
1033530965ละลมวิทยาศรีสะเกษ
1033530966ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ศรีสะเกษ
1034710477โรงเรียนบ้านบกห้วยโนนศรีสะเกษ
1034710489โรงเรียนบ้านคำกลางศรีสะเกษ
1036100420โรงเรียนบ้านหนองสังข์ศรีสะเกษ
1070480029โรงเรียนเบญจแระชาสรรค์ศรีสะเกษ
1133040190โรงเรียนบ้านเสื่องข้าวศรีสะเกษ
1233010001กศน.อำเภอเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
1233060000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไพรบึงศรีสะเกษ
1233090000กศน.อำเภอราษีไศลศรีสะเกษ
1233110000กศน.อำเภอบึงบูรพ์ศรีสะเกษ
1233170000กศน.อำเภอภูสิงห์ศรีสะเกษ
1233180000กศน.อำเภอเมืองจันทร์ศรีสะเกษ
1233190000กศน.อำเภอเบญจลักษ์ศรีสะเกษ
1300530181โรงเรียนบ้านภูมิซรอลศรีสะเกษ
1333016101วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษศรีสะเกษ
1333016401วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษศรีสะเกษ
1333046401วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
1333096601วิทยาลัยเทคนิคราษีไศลศรีสะเกษ
1333100028วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการปรางค์กู่ศรีสะเกษ
1333100050วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนาศรีสะเกษ
133530274โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ศรีสะเกษ
1533530115โรงเรียนบ้านผือพอกศรีสะเกษ
3301530731โรงเรียนบ้านสร้างสะแบงศรีสะเกษ
3303530540โรงเรียนบ้านกุดปราสาทศรีสะเกษ
3303530765บ้านลุมพุกคลองแก้วศรีสะเกษ
33040188โรงเรียนบ้านหนองปิงโปงศรีสะเกษ
3304530458โรงเรียนบ้านขุนหาญศรีสะเกษ
3310530634โรงเรียนบ้านพงสิมศรีสะเกษ
3313530666บ้านโนนคูณศรีสะเกษ
333010146โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ1 ศรีสะเกษ
333180000กศน.อำเภอเมืองจันทร์ศรีสะเกษ
530711ร.ร.บ้านกะวันศรีสะเกษ