assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
-11034020220โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญอุบลราชธานี
0โรงเรียนบ้านดอนกลอยนากลางอุบลราชธานี
04185.128โรงเรียนบ้านดอนขวางอุบลราชธานี
04187.099โรงเรียนบ้านอุดมสุขอุบลราชธานี
10304710458โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดงอุบลราชธานี
1030710416บ้านนางิ้วอุบลราชธานี
1034010007บ้านค้อกุดลาดอุบลราชธานี
1034010018โรงเรียนบ้านหัวคำอุบลราชธานี
1034010066โรงเรียนบ้านกลางใหญ่อุบลราชธานี
1034010106โรงเรียนบ้านแก้งซาวอุบลราชธานี
1034010108บ้านนาแก้วประชาสรรค์อุบลราชธานี
1034010111โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่อุบลราชธานี
1034010115โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยาคาร)อุบลราชธานี
103401012โรงเรียนดอนมดแดง ( บ้านดงบัง )อุบลราชธานี
1034010128บ้านหนองเซือมอุบลราชธานี
1034010140บ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา)อุบลราชธานี
1034010176โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่นอุบลราชธานี
1034010180โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)อุบลราชธานี
1034010202บ้านดอนแดงอุบลราชธานี
1034010228บ้านเหล่าแดงอุบลราชธานี
1034010232โรงเรียนบ้านจิกอุบลราชธานี
1034010236โรงเรียนบ้านขามน้อยอุบลราชธานี
1034020001รร นาขนันอุบลราชธานี
1034020012โรงเียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐอุบลราชธานี
1034020014โรงเรียนบ้านบุ่งเจริญอุบลราชธานี
1034020016ร.ร บ้านนานวนอุบลราชธานี
1034020019โรงเรียนบ้านโบกม่วงอุบลราชธานี
1034020046บ้านกาจับอุบลราชธานี
1034020047โรงเรียนบ้านกุศกรอุบลราชธานี
1034020076โรงเรียนบ้านแอมเจริญอุบลราชธานี
1034020077โรงเรียนบ้านโคกน้อยอุบลราชธานี
1034020091โรงเรียนบ้านถ้ำแข้อุบลราชธานี
1034020099โรงเรียนบ้านดอนจิกอุบลราชธานี
1034020105บ้านน้ำคำอุบลราชธานี
1034020111โรงเรียนบ้านเล้าอุบลราชธานี
1034020121โรงเรียนบ้านเขืองอุบลราชธานี
1034020127บ้านดอนก่ออุบลราชธานี
1034020138โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคีอุบลราชธานี
1034020139โรงเรียนบ้านแก่งเค็งอุบลราชธานี
1034020147บ้านโคกเลาะ(มิตรภาพ159)อุบลราชธานี
1034020156โรงเรียนบ้านแข็งขยันอุบลราชธานี
1034020178บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุงอุบลราชธานี
1034020179โรงเรียนบ้านกะลึงอุบลราชธานี
1034020184โรงเรียนบ้านคำกลางอุบลราชธานี
1034020189โรงเรียนบ้านสำโรงอุบลราชธานี
1034020191โรงเรียนบ้านนาขามอุบลราชธานี
1034020202โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุอุบลราชธานี
1034020216โรงเรียนบ้านโนนตูมอุบลราชธานี
1034030019โรงเรียนบ้านคำเตยอุบลราชธานี
1034030024โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเขอุบลราชธานี
1034030026โรงเรียนบ้านนาโป่งโพนอุบลราชธานี
1034030041โรงเรียนบ้านโนนอุบลราชธานี
1034030062โรงเรียนบ้านซะซอมอุบลราชธานี
1034030082โรงเรียนบ้านดงแถบอุบลราชธานี
1034030153อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรอุบลราชธานี
1034030160โรงเรียนบ้านนาทมอุบลราชธานี
1034030189โรงเรียนบ้านหนองชาดอุบลราชธานี
1034030199โรงเรียนบ้านหินสูงอุบลราชธานี
10340302000โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง2อุบลราชธานี
1034030211โรงเรียนบ้านโนนจิกอุบลราชธานี
1034050024โรงเรียนบ้านนานวลอุบลราชธานี
1034050026โรงเรียนบ้านคำครั่งอุบลราชธานี
1034050037โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่าอุบลราชธานี
1034050066โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์อุบลราชธานี
1034050074โรงเรียนบ้านบัวทองอุบลราชธานี
1034050085โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดมอุบลราชธานี
1034050094โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำอุบลราชธานี
1034050105โรงเรียนบ้านน้ำคำอุบลราชธานี
1034050107โรงเรียนบ้านป่าก้าวอุบลราชธานี
1034050125โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะอุบลราชธานี
1034050135โรงเรียนบ้านดวนอุบลราชธานี
1034050139โรงเรียนบ้านหนองขอนอุบลราชธานี
1034050141โรงเรียนตชด.บ้านค้อ อุบลราชธานี
1034050169บ้านหนองกบอุบลราชธานี
1034050203โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยวอุบลราชธานี
1034050207รร.บ้านสมพรรัตน์อุบลราชธานี
1034050218บ้านซำงูอุบลราชธานี
1034050246ศิษย์เก่าวังหลังวัฒนาอุบลราชธานี
1034050251โรงเรียนบ้านแสนถาวรอุบลราชธานี
1034050256โรงเรียนบ้านหนองโดอุบลราชธานี
1034070034โรงเรียนบ้านกูศกรอุบลราชธานี
10340710131โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยาอุบลราชธานี
10340710689โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งอุบลราชธานี
1034189074ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานี
1034710002โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามอุบลราชธานี
10347100091โรงเรียนบ้านขุมคำดงตาหวานอุบลราชธานี
1034710010โรงเรียนบ้านคูเดื่ออุบลราชธานี
1034710013โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยาอุบลราชธานี
1034710014โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่อุบลราชธานี
1034710018โรงเรียนบ้านขามใหญ่อุบลราชธานี
1034710024บ้านมะเขืออุบลราชธานี
1034710027โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร)อุบลราชธานี
1034710030บ้านปากน้ำอุบลราชธานี
1034710034โรงเรียนบ้านเค็งอุบลราชธานี
1034710035โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำอุบลราชธานี
1034710046โรงเรียนบ้านขี้เหล็กคำเจริญอุบลราชธานี
1034710049โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่อุบลราชธานี
1034710061บ้านนาเมืิองอุบลราชธานี
1034710064โรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ์อุบลราชธานี
1034710066โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์)อุบลราชธานี
1034710068โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนองอุบลราชธานี
1034710069โรงเรียนบ้านตาดแต้อุบลราชธานี
1034710070บ้านโนนหอมอุบลราชธานี
1034710071โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยงอุบลราชธานี
1034710072โรงเรียนบ้านกาบินอุบลราชธานี
1034710073โรงเรียนบ้านตุอุบลราชธานี
1034710074โรงเรียนบ้านป่าข่าอุบลราชธานี
1034710075โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวางอุบลราชธานี
1034710076โรงเรียนบ้านหนองหว้าอุบลราชธานี
1034710079โรงเรียนบ้านกุดกลอยอุบลราชธานี
1034710080โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่างอุบลราชธานี
1034710084โรงเรียนบ้านโนนหินแร่อุบลราชธานี
1034710085โรงเรียนบ้านแสนอุดมอุบลราชธานี
1034710086โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทองอุบลราชธานี
1034710087หนองลุมพุกอุบลราชธานี
1034710088โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอนอุบลราชธานี
1034710089โรงเรียนบ้านแก่งเค็งอุบลราชธานี
1034710090โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่ออุบลราชธานี
1034710091โรงเรียนบ้านขุมคำดงตาหวานอุบลราชธานี
1034710092บ้านหนองบั่วอุบลราชธานี
1034710093โรงเรียนบ้านฟ้าห่วนอุบลราชธานี
1034710095โรงเรียนเขมราฐอุบลราชธานี
1034710099โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษมอุบลราชธานี
1034710100โรงเรียนบ้านทรายพูลอุบลราชธานี
1034710101โรงเรียนบ้านหนองนกทาอุบลราชธานี
1034710102รร.ตชด.ทองพูนพิทยาอุบลราชธานี
1034710103โรงเรียนบ้านหนองหลวงอุบลราชธานี
1034710104โรงเรียนบ้านป่าติ้วอุบลราชธานี
1034710105โรงเรียนบ้านนายูงอุบลราชธานี
1034710108โรงเรียนบ้านหนองผืออุบลราชธานี
1034710109โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนืออุบลราชธานี
1034710112ตชด.บ้านป่งคอมอุบลราชธานี
1034710113โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่านอุบลราชธานี
1034710114รร.บ้านโคกสว่างอุบลราชธานี
1034710115โรงเรียนบ้านบากอุบลราชธานี
1034710116บ้านบึงหอมอุบลราชธานี
1034710117โรงเรียนชุมชนบ้านเจียดอุบลราชธานี
1034710119โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่าอุบลราชธานี
1034710120บ้านห้วยยางอุบลราชธานี
1034710121โรงเรียนบ้านอีเติ่งอุบลราชธานี
1034710122โรงเรียนบ้านนาชุมใต้อุบลราชธานี
1034710123ร.รชุมชนบ้านขามป้อมอุบลราชธานี
1034710124โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)อุบลราชธานี
1034710125บ้านนาตาลเหนืออุบลราชธานี
1034710126บ้านนาขนันอุบลราชธานี
1034710127โรงเรียนบ้านแก้งเหนืออุบลราชธานี
1034710128บ้านนาแมดอุบลราชธานี
1034710129โรงเรียนบ้านคำหาดอุบลราชธานี
1034710133โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคาอุบลราชธานี
1034710134โรงเรียนบ้านนาเมืองอุบลราชธานี
1034710145โรงเรียนบ้านตุงลุงอุบลราชธานี
1034710149โรงเรียนบ้านห้วยยางอุบลราชธานี
1034710151โรงเรียนบ้านนาบัวอุบลราชธานี
1034710157โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลางอุบลราชธานี
1034710159โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมืองอุบลราชธานี
1034710161โรงเรียนบ้านคันท่าเกวียนอุบลราชธานี
1034710163โรงเรียนบ้านบะไหอุบลราชธานี
1034710170โรงเรียนบ้านดงยางอุบลราชธานี
1034710171โรงเรียนบ้านท่าลาดอุบลราชธานี
1034710181โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี)อุบลราชธานี
1034710184บ้านกุดกะเสียนอุบลราชธานี
1034710191โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(ครุราษฎร์สามัคคี)อุบลราชธานี
1034710203โรงเรียนบ้านบุตรอุบลราชธานี
1034710205โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)อุบลราชธานี
1034710206บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)อุบลราชธานี
1034710207บ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)อุบลราชธานี
1034710215โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร)อุบลราชธานี
1034710230โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้งอุบลราชธานี
1034710234โรงเรียนบ้านขามป้อมอุบลราชธานี
1034710235โรงเรียนบ้านกุดตากล้าอุบลราชธานี
1034710242บ้านนาส่วงอุบลราชธานี
1034710243โรงเรียนบ้านเสาเล้าอุบลราชธานี
1034710244บ้านหนองบัวอุบลราชธานี
1034710247โรงเรียนบ้านนาห้วยแคนอุบลราชธานี
1034710248โรงเรียนบ้านโนนค้อ อุบลราชธานี
1034710250โรงเรียนบ้านป่าโมงอุบลราชธานี
1034710256โรงเรียนบ้านโนนจิกอุบลราชธานี
1034710257โรงเรียนบ้านห่องเตยอุบลราชธานี
1034710260รร.บ้านหนองเงินฮ้อยอุบลราชธานี
1034710261บ้านเตยอุบลราชธานี
1034710262โรงเรียนบ้านดอนกลางอุบลราชธานี
1034710263โรงเรียนบ้านหนองไฮอุบลราชธานี
1034710264โรงเรียนบ้านหนองแต้อุบลราชธานี
1034710278บ้านนาเลิงอุบลราชธานี
1034710282โรงเรียนบ้านกลางอุบลราชธานี
1034710283โรงเรียนบ้านหมากมายอุบลราชธานี
1034710284บ้านเม็กใหญ่อุบลราชธานี
1034710291บ้านนาสมบูรณ์อุบลราชธานี
1034710298โรงเรียนบ้านโนนกอยอุบลราชธานี
1034710300บ้านแสนสุขอุบลราชธานี
1034710301โรงเรียนบ้านหนองคูอุบลราชธานี
1034710302โรงเรียนบ้านนาประดู่อุบลราชธานี
1034710305โรงเรียนบ้านหนองแสงอุบลราชธานี
1034710307เวตวันวิทยาอุบลราชธานี
1034710310โรงเรียนประชาสามัคคีอุบลราชธานี
1034710312โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวอุบลราชธานี
1034710315โรงเรียนบ้านสมสะอาดอุบลราชธานี
1034710319โรงเรียนบ้านห้วยสำราญอุบลราชธานี
1034710320โรงเรียนบ้านนแากอุบลราชธานี
1034710322โรงเรียนบ้านโนนสมบรณ์อุบลราชธานี
1034710326บ้านโนนกาเร็นอุบลราชธานี
1034710327โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรอุบลราชธานี
103471033โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคาอุบลราชธานี
1034710331โรงเรียนบ้านโพนดวนอุบลราชธานี
1034710334โรงเรียนบ้านบัวเตริญอุบลราชธานี
1034710336โรงเรียนบ้านกระเดียนอุบลราชธานี
1034710337โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)อุบลราชธานี
1034710338โรงเรียนบ้านนาหว้าอุบลราชธานี
1034710339โรงเรียนบ้านเล้าอุบลราชธานี
1034710340โรงเรียนบ้านทมอุบลราชธานี
1034710341โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ)อุบลราชธานี
1034710342โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญอุบลราชธานี
1034710345โรงเรียนบ้านโคกน้อยอุบลราชธานี
1034710346โรงเรียนบ้านนาพินอุบลราชธานี
1034710348โรงเรียนบ้านโคกจานอุบลราชธานี
1034710350โรงเรียนบ้านโคกใหญ่อุบลราชธานี
1034710351โรงเรียนบ้านแอมเจริญอุบลราชธานี
1034710352บ้านคำสมิงอุบลราชธานี
1034710354โรงเรียนบ้านกุดยาลวนอุบลราชธานี
1034710355โรงเรีบ้านหนองเอาะหนองสิมอุบลราชธานี
1034710356โรงเรียนบ้านคึมอุบลราชธานี
1034710357เกษมบ้านนาคำอุบลราชธานี
1034710358บ้านกึ่งพุทธกาลอุบลราชธานี
1034710359บ้านกาจับอุบลราชธานี
1034710361โรงเรียนบ้านฮีอุบลราชธานี
1034710362บ้านแพงอุบลราชธานี
1034710364บ้านดอนใหญ่อุบลราชธานี
1034710365โรงเรียนตระการพืชผลอุบลราชธานี
1034710366โรงเรียนบ้านดอนทับช้างอุบลราชธานี
1034710368โรงเรียนบ้านขามเปี้ยอุบลราชธานี
1034710369โรงเรียนขามเปี้ยบ้านศรีสุขอุบลราชธานี
1034710370โรงเรียนบ้านดอนตะมุนอุบลราชธานี
1034710371โรงเรียนบ้านนาตาหมุดอุบลราชธานี
1034710372โรงเรียนบ้านบ่อหินอุบลราชธานี
1034710373บ้านดอนหมูวิทยาอุบลราชธานี
1034710374โรงเรียนบ้านดงไม้งามอุบลราชธานี
1034710375โรงเรียนบ้านคอนสายอุบลราชธานี
1034710376โรงเรียนบ้านสร้างโพนอุบลราชธานี
1034710377บ้านโป่งน้อยอุบลราชธานี
1034710379โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาอุบลราชธานี
1034710380โรงเรียนบ้านดอนม่วง (แก้วประชาสรรค์)อุบลราชธานี
1034710382โรงเรียนบ้านคำแคนอุบลราชธานี
1034710383โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ สาขาบ๋าหอยอุบลราชธานี
1034710384ชุมชนบ้านซเป็ดอุบลราชธานี
1034710385บ้านเสาธงใหญ่อุบลราชธานี
1034710386โรงเรียนบ้านนาเดื่ออุบลราชธานี
1034710387โรงเรียนบ้านคำข่าอุบลราชธานี
1034710388ชุมชนบ้านท่าบ่อแบงอุบลราชธานี
1034710389โรงเรียนบ้านนาคิแลนอุบลราชธานี
1034710393บ้านดอนก่ออุบลราชธานี
1034710394โรงเรียนบ้านนาจ่ายอุบลราชธานี
1034710395บ้านห้วยฝ้ายอุบลราชธานี
1034710396โรงเรียนบ้านนาดอกไม้อุบลราชธานี
1034710398บ้านนาส้มมออุบลราชธานี
1034710399บ้านไหล่ทุ่งอุบลราชธานี
1034710400บ้านไหล่สูงอุบลราชธานี
1034710401โรงเรียนบ้านดอนงัวอุบลราชธานี
1034710402โรงเรียนบ้านคำไหลอุบลราชธานี
1034710404โรงเรียนบ้านหนองแดงอุบลราชธานี
1034710405โรงเรียนบ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี)อุบลราชธานี
1034710407โรงเรียนบ้านโนนสำราญอุบลราชธานี
1034710408บ้านโนนกุงอุบลราชธานี
1034710409โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงอุบลราชธานี
1034710410บ้านร่องข่าอุบลราชธานี
1034710411โรงเรียนบ้านท่าหลวงอุบลราชธานี
1034710412น้ำคำพิทยาอุบลราชธานี
1034710413บ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล)อุบลราชธานี
1034710414บ้านแก้งอะฮวนอุบลราชธานี
1034710415โรงเรียนชุมชนบ้านสะพืออุบลราชธานี
1034710416บ้านนางิ้วอุบลราชธานี
1034710417บ้านสงยางอุบลราชธานี
1034710419โรงเรียนบ้านโพนเมืองอุบลราชธานี
1034710420โรงเรียนบ้านเอ็นอ้าอุบลราชธานี
1034710421โรงเรียนบ้านดอนหมูอุบลราชธานี
1034710422โรงเรียนบ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง)อุบลราชธานี
1034710423โรงเรียนบ้านพอกอุบลราชธานี
1034710425โรงเรียนเรียนบ้านหนองเต่าอุบลราชธานี
1034710426นายจิรวัฒน์ ธานีอุบลราชธานี
1034710429โรงเรียนบ้านแก่งกบอุบลราชธานี
1034710431โีรงเรียนบ้านดอนพันชาดอุบลราชธานี
1034710434โรงเรียนบ้านม่วงโคนอุบลราชธานี
1034710439โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อยอุบลราชธานี
1034710440โรงเรียนบ้านคำเตยอุบลราชธานี
1034710446โรงเรียนบ้านนาคายอุบลราชธานี
1034710447โรงเรียนบ้านห้วยดู่อุบลราชธานี
1034710452โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็กอุบลราชธานี
1034710456รร.ผอบ ณ นคร2อุบลราชธานี
1034710458โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดงอุบลราชธานี
1034710459โรงเรียนบ้านคำบอนอุบลราชธานี
1034710460โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทนอุบลราชธานี
1034710466โรงเรียนบ้านแก้งขออุบลราชธานี
1034710467โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนีอุบลราชธานี
1034710468โรงเรียนบ้านคำอุดมอุบลราชธานี
1034710469รร.บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ)อุบลราชธานี
1034710470โรงเรียนบ้านโนนว่านอุบลราชธานี
1034710471บ้านกวางดีดอุบลราชธานี
1034710473โรงเรียนบ้านกวางดีดอุบลราชธานี
1034710474โรงเรียนบ้านโคกเทียมอุบลราชธานี
1034710475โรงเรียนบ้านตบหูอุบลราชธานี
1034710476โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุขอุบลราชธานี
1034710477โรงเรียนบ้านโนนบกอุบลราชธานี
1034710479โรงเรียนบ้านโสกแสงอุบลราชธานี
1034710483โรงเรียนบ้านโนนสว่างอุบลราชธานี
1034710484โรงเรียนบ้านป่าไร่อุบลราชธานี
1034710486โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาวอุบลราชธานี
1034710488โรงเรียนโนนสูงโนนโฮมวิทยาอุบลราชธานี
1034710489โรงเรียนบ้านคำกลางอุบลราชธานี
1034710490โรงเรียนบ้านเก่าขามอุบลราชธานี
1034710491โรงเรียนบ้านยางกลางอุบลราชธานี
1034710496โรงเรียนตชด.บ้านค้ออุบลราชธานี
1034710498โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุนอุบลราชธานี
1034710500โรงเรียนบ้านแปดอุ้มอุบลราชธานี
1034710502โรงเรียนบ้านนาสามัคคีอุบลราชธานี
1034710505โรงเรียนบ้านตายอยอุบลราชธานี
1034710508โรงเรียน​ตชด.บ้านเกษตร​สมบูรณ์​อุบลราชธานี
1034710509โรงเรียนบ้านแก้งโตนอุบลราชธานี
1034710512บ้านยางใหญ่อุบลราชธานี
1034710513โรงเรียนบ้านโนนสวางอุบลราชธานี
1034710514โรงเรียนบ้านดงกระชูอุบลราชธานี
1034710515หนองโพดวิทยาอุบลราชธานี
1034710517โรงเรียนบ้านโซงอุบลราชธานี
1034710519บ้าน​ค้อ​อุบลราชธานี
1034710520โรงเรียนบ้านตาโมอุบลราชธานี
1034710521โรงเรียนบ้านหนองเทาอุบลราชธานี
1034710526โรงเรียนบ้านสร้างหอมอุบลราชธานี
1034710529โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์อุบลราชธานี
1034710530บ้านหาดทรายคูณอุบลราชธานี
1034710536โรงเรียนบ้านโนนเลียงกรุงเจริญอุบลราชธานี
1034710538โรงเรียนบ้านอุดมชาติอุบลราชธานี
1034710545โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรืออุบลราชธานี
1034710546โรงเรียนบ้านห้วยทรายอุบลราชธานี
1034710548อนุบาลบุณฑริกอุบลราชธานี
1034710550บ้านห้วยปอ อุบลราชธานี
1034710553โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อำเภอบุณฑริกอุบลราชธานี
1034710556โรงเรียนบ้านโนนสว่างอุบลราชธานี
1034710559โรงเรียนบ้านหนองม่วงอุบลราชธานี
1034710561โรงเรียนบ้านโนนจิกอุบลราชธานี
1034710562โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์อุบลราชธานี
1034710570โรงเรียนบ้านโนนสูงอุบลราชธานี
1034710575บ้านแก่งเจริญอุบลราชธานี
1034710576โรงเรียนบ้านคำเม็กห้วยไผ่อุบลราชธานี
1034710577โรงเรียนบ้านโชคอำนวยอุบลราชธานี
1034710579โรงเรียนบ้านยอดดแนชีอุบลราชธานี
1034710580โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตออุบลราชธานี
1034710581โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)อุบลราชธานี
1034710582โรงเรียนบ้านแก่งยางอุบลราชธานี
1034710584โรงเรียนบ้านนาดีอุบลราชธานี
1034710585โรงเรียนบ้านม่วงฮีอุบลราชธานี
1034710591โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)​อุบลราชธานี
1034710592โรงเรียนบ้านวังแคนอุบลราชธานี
1034710593โรงเรียนบ้านท่าช้างอุบลราชธานี
1034710595โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญอุบลราชธานี
1034710599บ้านโพธิ์ศรีอุบลราชธานี
1034710603โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้ออุบลราชธานี
1034710604บ้านสะพือใต้อุบลราชธานี
1034710617โรงเรียนบ้านโนนจันทน์อุบลราชธานี
1034710618โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์อุบลราชธานี
103471062โรงเรียนบ้านแก้งใต้อุบลราชธานี
1034710620โรงเรียนบ้านโนนสว่างอุบลราชธานี
1034710621โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญอุบลราชธานี
1034710622บ้านหนองคูณอุบลราชธานี
1034710623โรงเรียนบ้านนาชุมอุบลราชธานี
1034710624โรงเรียนบ้านโนนกาหลงอุบลราชธานี
1034710625โรงเรียนบ้านแก่งดูกใสอุบลราชธานี
1034710628โรงเรียนชุมชนบ้านระเวอุบลราชธานี
1034710630โรงเรียนบ้านคำผ่านอุบลราชธานี
1034710632โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)อุบลราชธานี
1034710634โรงเรียนบ้านชาดอุบลราชธานี
1034710635โรงเรียนบ้านไร่ใต้อุบลราชธานี
1034710638โรงเรียนบ้านโนนสุขอุบลราชธานี
1034710640โรงเรียนบ้านนาโพธิ์อุบลราชธานี
1034710641โรเรียนบ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์)อุบลราชธานี
1034710642โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)อุบลราชธานี
1034710644โรงเรียนบ้านดอนก่ออุบลราชธานี
1034710647โรงเรียนบ้านเม็กอุบลราชธานี
1034710648บ้านนกเต็นอุบลราชธานี
1034710649บ้านพะไลอุบลราชธานี
1034710650โรงเรียนบ้านเลาะอุบลราชธานี
1034710651บ้านดอนเย็นใต้อุบลราชธานี
1034710652โรงเรียนบ้านพะลองอุบลราชธานี
1034710654โรงเรียนบ้านสารภีอุบลราชธานี
1034710655โรงเรียน เสาวนิต(บ้านวังแซ)อุบลราชธานี
1034710656บ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น)อุบลราชธานี
1034710657โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่อุบลราชธานี
1034710658รร.บ้านนานางวานอุบลราชธานี
1034710659โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญอุบลราชธานี
1034710660บ้านดอนชาดอุบลราชธานี
1034710661รร.บ้านนาพะเนียงอออุบลราชธานี
1034710662โรงเรียนบ้านแก้งใต้อุบลราชธานี
1034710663โรงเรียนบ้านดอนกะทอดอุบลราชธานี
1034710665บ้านนาหว้าใต้อุบลราชธานี
1034710669โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่นอุบลราชธานี
1034710670บุญจิราธรอุบลราชธานี
1034710672โรงเรียนบ้านคำมณีอุบลราชธานี
1034710673โรงเรียนบ้านกะลึงอุบลราชธานี
1034710674โรงเรียนบ้านโสกชันอุบลราชธานี
1034710675โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์อุบลราชธานี
1034710676โรงเรียนบ้านหินห่อมอุบลราชธานี
1034710677โรงเรียนบ้านสองคอนอุบลราชธานี
1034710678โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุงอุบลราชธานี
1034710679โรงเรียนบ้านดงตาหวังอุบลราชธานี
1034710680บ้านหนองฟานยืนอุบลราชธานี
1034710681โรงเรียนบ้านโป่งเเป้าอุบลราชธานี
1034710682โรงเรียนบ้านกะเตียดอุบลราชธานี
1034710683บ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าวอุบลราชธานี
1034710685โรงเรียนบ้านเทพาอุบลราชธานี
1034710687โรงเรียนบ้านหนองขอนดอนยูงอุบลราชธานี
1034710688โรงเรียนบ้านตำแยอุบลราชธานี
1034710691โรงเรียนบ้านยางสักกระโหลุ่มอุบลราชธานี
1034710694บ้านหนองบัวแดงอุบลราชธานี
1034710700โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมวอุบลราชธานี
1034710702โรงเรียนบ้านไพบูลย์อุบลราชธานี
1034710704บ้านโนนขวาวนายูงอุบลราชธานี
103471070634010210อุบลราชธานี
1034710707โรงเรียนบ้านเศรษฐีอุบลราชธานี
1034710709โรงเรียนบ้านบัวยางอุบลราชธานี
1034710710โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสงอุบลราชธานี
1034710711บ้านท่าลาดอุบลราชธานี
1034710720โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้วอุบลราชธานี
1034710721โรงเรียนบ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี)อุบลราชธานี
1034710723โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์)อุบลราชธานี
1034710725โรงเรียนบ้านเตยอุบลราชธานี
1034710728บ้านทุ่งมณีคุรุราษฎร์นุกูลอุบลราชธานี
1034710730โรงเรียนบ้านนาไร่ใหญ่อุบลราชธานี
1034710731บ้านนาเลิงอุบลราชธานี
1034710735โรงเรียนบ้านเป็ดฟากทุ่งอุบลราชธานี
1034710736โรงเรียนบ้านบก(วงศ์ทีประชาราษฎร์สามัคคี)อุบลราชธานี
1034710738โรงเรียนบ้านผึ้ง (สามัคคี)อุบลราชธานี
1034710744โรงเรียนบ้านทุ่งใต้อุบลราชธานี
1034710747บ้านแสงไผ่อุบลราชธานี
1034710750บ้านหนองมะทออุบลราชธานี
1034710752โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ อุบลราชธานี
1034710754โรงเรียนบ้านกุดปลาขาวอุบลราชธานี
1034710802บ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)อุบลราชธานี
1034710814อนุบาลศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
1034710815บ้านนาเอือดอุบลราชธานี
1034710818โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรงอุบลราชธานี
1034710826โรงเรียนบ้านหนองหอยอุบลราชธานี
1034710827โรงเรียนบ้านโนนหนองบัวอุบลราชธานี
1034710829โรงเรียนบ้านคำไหลอุบลราชธานี
1034710830โรงเรียนบ้านจุการอุบลราชธานี
1034710833โรงเรียนบ้านดอนน้ำคำอุบลราชธานี
1034710835โรงเรียนบ้านภูหล่นอุบลราชธานี
1034710841โรงเรียนบ้านคำบงอุบลราชธานี
1034710848โรงเรียนบ้านสิมอุบลราชธานี
1034710854โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญอุบลราชธานี
1034710855โรงเรียนบ้านงิ้วอุบลราชธานี
1034710857โรงเรียนบ้านนาแคอุบลราชธานี
1034710858โรงเรียนบ้านสันอุบลราชธานี
1034710862บ้านนาทอยอุบลราชธานี
1034710863โรงเรียนบ้านนาคออุบลราชธานี
1034710867โรงเรียนบ้านดงนาอุบลราชธานี
1034710880โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)อุบลราชธานี
1034710897โรงเรียนบ้านสระคำอุบลราชธานี
1034710922โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์)อุบลราชธานี
1034710923โรงเรียนบ้านโคกเที่ยงอุบลราชธานี
1034710924โรงเรียนบ้านดอนชีอุบลราชธานี
1034710927โรงเรียนบ้านคำเขื่อนแก้วอุบลราชธานี
1034710931โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง)อุบลราชธานี
1034710933บ้านทุ่งหนองบัวอุบลราชธานี
1034710934โรงเรียนบ้านบากชุมอุบลราชธานี
1034710939โรงเรียนบ้านคันเปือยอุบลราชธานี
1034710943โรงเรียนบ้านสุวรรณวารีอุบลราชธานี
1034710944โรงเรียนบ้านโนนก่ออุบลราชธานี
1034710945โรงเรียนบ้านป่าเลาอุบลราชธานี
1034710947บ้านห้วยเดื่ออุบลราชธานี
1034710948บ้านเหล่าคำอุบลราชธานี
1034710951ไทยรัฐวิทยา87(นิคมสร้าตนเอง1)อุบลราชธานี
1034710953โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคีอุบลราชธานี
1034710956โรงเรียนบ้านหนองหินอุบลราชธานี
1034710957โรงเรียนบ้านท่าศิลาอุบลราชธานี
1034710959โรงเรียนบ้านค้ออุบลราชธานี
1034710967โรงเรียนบ้านยางกะเดาอุบลราชธานี
1034710987โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลานอุบลราชธานี
1034710988โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วงอุบลราชธานี
1034710989บ้านนาห่อมอุบลราชธานี
1034710991โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้าอุบลราชธานี
1034710992โรงเรียนบ้านหนองบัวอารีอุบลราชธานี
1034710995โรงเรียนบ้านทุ่งช้างอุบลราชธานี
1034710999โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้วอุบลราชธานี
1034711003บ้านเบญจ์โนนดู่อุบลราชธานี
1034711006โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้กอุบลราชธานี
1034711008โรงเรียนบ้านเหล่าแคอุบลราชธานี
1034711013โรงเรียนบ้านแสงอุบลราชธานี
1034711015โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยาอุบลราชธานี
1034711017บ้านคำไหลอุบลราชธานี
1034711019โรงเรียนบ้านหนองมะแซวอุบลราชธานี
1034711020โรงเรียนบ้านสร้างถ่ออุบลราชธานี
1034711028บ้านนาขมิ้นอุบลราชธานี
1034711029บ้านดูนอุบลราชธานี
1034711031โรงเรียนบ้านพะลานอุบลราชธานี
1034711032โรงเรียนบ้านบกอุบลราชธานี
1034711034โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดงอุบลราชธานี
1034711035โรงเรียนบ้านปากแซงอุบลราชธานี
1034711036บ้านค้ออุบลราชธานี
1034711037โรงเรียนบ้านนาชุมอุบลราชธานี
1034711038โรงเรียนบ้านนาทรายอุบลราชธานี
1034711039รร. บ้านไทรงามอุบลราชธานี
103471104โรงเรียนบ้านนากลางอุบลราชธานี
1034711040โรงเรียนบ้านพังเคนอุบลราชธานี
1034711043บ้านด่านหม่วนอุบลราชธานี
1034711044โรงเรียนบ้านด่านฮังอุบลราชธานี
1034711045โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญอุบลราชธานี
1034711046โรงเรียนบ้านกองโพนอุบลราชธานี
1034711047โรงเรียนบ้านนาตาลใต้อุบลราชธานี
1034711048โรงเรียนบ้านนากลางอุบลราชธานี
1034711049โรงเรียนบ้านคันพะลานอุบลราชธานี
1034711050บ้านลุมพุกอุบลราชธานี
1034711051บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮอุบลราชธานี
1034711053รร.บ้านนาม่วงอุบลราชธานี
1034711077บ้านตาเกาตาโกยอุบลราชธานี
1034711078โรงเรียนบ้านตาโองอุบลราชธานี
1034711084บ้านหมากแหน่งอุบลราชธานี
1034711085โรงเรียนบ้านโนนยางอุบลราชธานี
1034711086โรงเรียนบ้านขี้เหล็กอุบลราชธานี
1034711087โรงเรียนบ้านดอนโมกข์อุบลราชธานี
1034711090โรงเรียนบ้านห้วยเสลาอุบลราชธานี
1034711093โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอนอุบลราชธานี
1034711094บ้านอิสานเศรษฐกิจอุบลราชธานี
1034711103โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยอุบลราชธานี
1034711108โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกอุบลราชธานี
1034711116โรงเรียนเก่าขามวิทยาอุบลราชธานี
1034711119โรงเรียนเดชอุดมอุบลราชธานี
1034711123โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาอุบลราชธานี
1034711130โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา อุบลราชธานี
1034711132โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลอุบลราชธานี
1034711138โรงเรียนโนนสาวงประชาสรรค์อุบลราชธานี
1034711139โรงเรียนขุมคำวิทยาคารอุบลราชธานี
1034711143โรงเรียนดงยางวิทยาคมอุบลราชธานี
1034711144ลือคำหาญวารินชำราบอุบลราชธานี
1034711145ห้วยขะยุงวิทยาอุบลราชธานี
1034711146โรงเรียนวารินชำราบอุบลราชธานี
1034711147โรงเรียนวิจิตราพิทยาอุบลราชธานี
1034711150โรงเรีนนอ่างศิลาอุบลราชธานี
1034711154เชียงแก้วพิทยาคมอุบลราชธานี
1034711157โรงเรียนสำโรงวิทยาคารอุบลราชธานี
1034711158โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์อุบลราชธานี
1034711165โรงเรียนพังเคนพิทยาอุบลราชธานี
1034711166พะลานวิทยาคมอุบลราชธานี
1034711167โรงเรียนสว่างวีระวงศ์อุบลราชธานี
1034715071โรงเรียนบ้านป่าเตี้ยอุบลราชธานี
1034717107โรงเรียนบ้านโนนสูงอุบลราชธานี
1034910098โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยงอุบลราชธานี
103710114บ้านโคกสว่างอุบลราชธานี
1037410950โรงเรียนบ้านคำก้อมอุบลราชธานี
1038660397โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์อุบลราชธานี
1047540473โรงเรียนบ้านคึมอุบลราชธานี
1134100041โรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศกอุบลราชธานี
1134100127โรงเรียนวัดนาเยียวิทยาอุบลราชธานี
1234010001กศน.อำเภอเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
1234040000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขื่องในอุบลราชธานี
1234150000กศน.อำเภอวารินชำราบอุบลราชธานี
1234240000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอนมดแดงอุบลราชธานี
1234250000กศน.อำเภอสิรินธรอุบลราชธานี
1234330000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำขุ่น อุบลราชธานี
1304711053บ้านนาม่วงอุบลราชธานี
1334016101วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีอุบลราชธานี
1334016501วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานีอุบลราชธานี
1334076101วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมอุบลราชธานี
1334116601วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
2000600139วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมอุบลราชธานี
3401710223บ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร)อุบลราชธานี
34020073โรงเรียนบ้านแพงอุบลราชธานี
3402710077บ้านดงบังอุบลราชธานี
3410710538โรงเรียนบ้านโนนหุ่งอุบลราชธานี
7234100001รร.ตชด.ส.ดร.เนวิน สคริมชอว์อุบลราชธานี
7234330001โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาเอ็มอุบลราชธานี