assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
0135430201โรงเรียนบ้านกระจายยโสธร
04118.010605โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่ายโสธร
10345430052โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวางยโสธร
1035010001โรงเรียนบ้านเชือกน้อยยโสธร
1035010017บ้านคำน้ำสร้างยโสธร
1035010023บ้านพลับหนองคำ(มหาชัยชินโนบล)ยโสธร
1035010048บ้านสมสะอาดหนองแวงยโสธร
1035010051บ้านตับเต่ายโสธร
1035010052โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อยยโสธร
1035010065โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่มยโสธร
1035010075โรงเรียนบ้านหนองเป็ดยโสธร
1035010080โรงเรียนบ้านทรายงามยโสธร
1035010083โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริยโสธร
1035010087โรงเรียนบ้านกลางนายโสธร
1035010091โรงเรียนบ้านผักบุ้งยโสธร
1035010094โรงเรียนบ้านแหล่งหนูยโสธร
1035010095โรงเรียนบ้านทุ่งมนยโสธร
1035010105บ้านศิริพัฒนายโสธร
1035010118โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝกยโสธร
1035010120โรงเรียน​บ้าน​เหล่า​ฝ้าย​ยโสธร
1035010127โรงเรียนบ้านเหล่าไฮหนองแวงชาตะยานนท์ยโสธร
1035010131อนุบาลค้อวังยโสธร
1035010138โรงเรียนบ้านท่าช้างยโสธร
1035010146ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพายโสธร
1035010148โรงเรียนบ้านหัวดอนยโสธร
1035010150โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฎร์บำรุง)ยโสธร
1035010163โรงเรียนบ้านบัวขาวยโสธร
1035010167โรงเรียนบ้านสร้างแป้นยโสธร
1035010168บ้านสงยางยโสธร
1035010169โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจานยโสธร
1035010170โรงเรียนบ้านดงขวางยโสธร
1035010171โรงเรียนบ้านซำยโสธร
1035010180โรงเรียนบ้านกุดน่ำใสจานบกน้อยยโสธร
1035010195ร.ร.บ้านศิริพัฒนายโสธร
1035010197บ้านจานทุ่งยโสธร
1035012004สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ยโสธร
1035020036โรงเรียนบ้านหนองบอนยโสธร
1035020059บ้านสร้างแต้นาประเสริฐยโสธร
1035020118รร.บ้านคำเกิ่งยโสธร
1035020173โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ยโสธร
1035022014นาโปร่งประชาสรรค์ยโสธร
1035209002น้ำคำวิทยาคมยโสธร
1035430001บ้านเขื่องคำยโสธร
1035430002โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดงยโสธร
1035430003บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา)ยโสธร
1035430004โรงเรียนบ้านขุมเงินยโสธร
1035430005โรงเรียนบ้านหนองบัวยโสธร
1035430006โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรงยโสธร
1035430008บ้านคุยตับเต่ายโสธร
1035430009โรงเรียนบ้านกุดกงยโสธร
1035430010โรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมวยโสธร
1035430011โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)ยโสธร
1035430012บ้านตับเต่ายโสธร
1035430015โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็กยโสธร
1035430018โรงเรียนบ้านหนองหินยโสธร
1035430019โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม (ค้ำอำนวยศึกษา)ยโสธร
1035430021โรงเรียนบ้านหนองหงอกยโสธร
1035430022โรงเรียนบ้านโนนค้อยโสธร
1035430023โรงเรียนบ้านโต่งโต้นยโสธร
1035430024โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุงยโสธร
1035430025โรงเรียนบ้านหนองบกโนนสวาทยโสธร
1035430026โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ยโสธร
1035430027บ้านคำเม็กยโสธร
1035430028บ้านนาดีดอนจานยโสธร
1035430029โรงเรียน​บ้าน​ค​ำ​น​้ำเ​กี้​ยง​ยโสธร
1035430030โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ยโสธร
1035430031โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจานยโสธร
1035430032โรงเรียนบ้านชาดศาลายโสธร
1035430033โรงเรียนบ้านหนองเรือยโสธร
1035430036โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮยโสธร
1035430037โรงเรียนบ้านสิงห์ยโสธร
1035430038โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิมยโสธร
1035430039โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษมยโสธร
1035430040โรงเรียนบ้านหนองแสงยโสธร
1035430041โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาดยโสธร
1035430043โรงเรียนบ้านบากยโสธร
1035430044โรงเรียนบ้านน้ำโผ่ยโสธร
1035430045โรงเรียนบ้านใหม่ชุมพรยโสธร
1035430046โรงเรียนบ้านเชือกยโสธร
1035430047บ้านดู่ทุ่งคำบอนยโสธร
1035430048โรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนายโสธร
1035430049บ้านสามเพียแสนจำปายโสธร
1035430050โรงเรียนบ้านสำราญยโสธร
1035430051โรงเรียนเมืองยโสธรยโสธร
1035430052โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวางยโสธร
1035430057รร.บ้านหนองเป้ายโสธร
1035430058โรงเรียนบ้านคำฮียโสธร
1035430059โรงเรียนบ้านนาคำ(นาำวิทยาคาร)ยโสธร
1035430060โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๓(ชุมชนบ้านคำแดง)ยโสธร
1035430063โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร)ยโสธร
1035430064โรงเรียนบ้านดงบังยโสธร
1035430067โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3ยโสธร
1035430071โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลางยโสธร
1035430072โรงเรียนบ้านดอนกลอยยโสธร
1035430075โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมยโสธร
1035430076โรงเรียนบ้านแจ้งน้อยยโสธร
1035430077โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)ยโสธร
1035430078โรงเรียนบ้านเหล่าตำแยยโสธร
1035430084โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมดยโสธร
1035430085โรงเรียนบ้านกดุหินยโสธร
1035430086โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ยโสธร
1035430087โรงเรียนบ้านหนองเหี่ยยโสธร
1035430088โรงเรียนบ้านโนนยางยโสธร
1035430089โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)ยโสธร
1035430090โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้างยโสธร
1035430092โรงเรียนบ้านโนนประทายยโสธร
1035430094โรงเรียนบ้านคำผักหนามยโสธร
1035430096โรงเรียนบ้านดงสำราญยโสธร
1035430098โรงเรียนบ้านนาโส่ยโสธร
1035430099โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนายโสธร
1035430103โรงเรียนบ้านคำก้าวยโสธร
1035430108โรงเรียนบ้านสุขเกษมยโสธร
1035430110โรงเรียนบ้านสุขเกษม สาขาคำม่วงไข่ยโสธร
1035430117โรงเรียนบ้านโคกศรียโสธร
1035430120โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ยโสธร
1035430122โรงเรียนบ้านหนองบัวบานยโสธร
1035430123โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาวยโสธร
1035430126โรงเรียนบ้านคำบอนศรีชุมพลยโสธร
1035430127โรงเรียนบ้านแข่โพนเมืองยโสธร
1035430129โรงเรียนบ้านดงมะหรี่ยโสธร
1035430131โรงเรียนอนุบาลค้อวังยโสธร
1035430133โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย (ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)ยโสธร
1035430135โรงเรียนบ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)ยโสธร
1035430136โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อยยโสธร
1035430138โรงเรียนบ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี)ยโสธร
1035430139โรงเรียนบ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)ยโสธร
1035430140โรงเรียนบ้านแจนแลนยโสธร
1035430141สหประชาสรรค์ยโสธร
1035430142โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมยโสธร
1035430143โรงเรียนบ้านโพนแบงยโสธร
1035430144โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำยโสธร
1035430145โรงเรียนบ้านศิริพัฒนายโสธร
1035430146โรงเรียนบ้านดวนบากน้อยยโสธร
1035430147บ้านจานทุ่งยโสธร
1035430148โรงเรียนบ้านสงเปือยยโสธร
1035430149โรงเรียนบ้านบุ่งหวายยโสธร
1035430152โรงเรียนบ้านกุดกุงยโสธร
1035430153โรงเรียนบ้านโนนม่วงยโสธร
1035430154โรงเรียนบ้านเหล่ามะเขียวยโสธร
1035430156โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป.ยส1ยโสธร
1035430157โรงเรียนชุมชนกู่จานยโสธร
1035430159โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์ยโสธร
1035430160บ้านเหล่าหุ่งยโสธร
1035430162โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคลยโสธร
1035430163โรงเรียนบเานมะพริกดู่โพนสิมยโสธร
1035430164โรงเรียนชุมชนย่อวิทยายโสธร
1035430165โรงเรียนบ้านคำม่วงยโสธร
1035430166บ้านสว่างดอนดู่ยโสธร
1035430169โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยายโสธร
1035430170อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)ยโสธร
1035430171โรงเรียนคำเขื่อนแก้วยโสธร
1035430176บ้านแหล่งแป้นยโสธร
1035430179ประชาสงเคราะห์ยโสธร
1035430180โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิงยโสธร
1035430181บ้านโพนทันยโสธร
1035430183โรงเรียนบ้านสำโรงยโสธร
1035430184โรงเรียนบ้านคำแหลมยโสธร
1035430185โรงเรียนบ้านแหล่งหนูยโสธร
1035430187โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุกยโสธร
1035430188โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตองยโสธร
1035430189โรงเรียนบ้านหนองเทายโสธร
1035430190โรงเรียนบ้านปลาอีดยโสธร
1035430191โรงเรียนบ้านหัวขัวยโสธร
1035430193โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ยโสธร
1035430195บ้านนาถ่มยโสธร
1035430196โรงเรียนบ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปนยโสธร
1035430198โรงเรียนบ้านหนองเทายโสธร
1035430199บ้านนาคำปักแฮดยโสธร
1035430200ชุมชนบ้านศรีฐานยโสธร
1035430202โรงเรียนบ้านเตาไหยโสธร
1035430207โรงเรียนบ้านเชียงเครืคำสร้างบ่อยโสธร
1035430208โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรังยโสธร
1035430209โรงเรียนบ้านม่วงไข่ยโสธร
1035430210โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูลยโสธร
1035430211โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาดยโสธร
1035430213โรงเรียนบ้านหนองสำโรงยโสธร
1035430224รร.บ้านคำกลางยโสธร
1035430231โรงเรียนชุมชนบ้านดอนผึ้งยโสธร
1035430232โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาดยโสธร
1035430233โรงเรียนบ้านบากเรือดอนเรือยโสธร
1035430234โรงเรียนบ้านดงยางยโสธร
1035430235อนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยมยโสธร
1035430237ร.ร.บ้านเหมือดป่าตองยโสธร
1035430239โรงเรียนม่วงอาจโพธิ์ศรี (คุรุราษฎร์วิชาคม)ยโสธร
1035430240โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ยโสธร
1035430242โรงเรียนบ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์ยโสธร
1035430243โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ยโสธร
1035430244โรงเรียนบ้านเหมือดขาวยโสธร
1035430245โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมืองยโสธร
1035430247โรงเรียนบ้านหนองยางยโสธร
1035430248โรงเรียนบ้านหนองตุยโสธร
1035430249โรงเรียนบ้านคูสองชั้นยโสธร
1035430252โรงเรียนบ้านคุ้มยโสธร
1035430253โรงเรียนบ้านขามยโสธร
1035430254โรงเรียนบ้านคูเมืองยโสธร
1035430255โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรงยโสธร
1035430256โรงเรียนบ้านพลไวยโสธร
1035430257บ้านผือฮียโสธร
1035430258โรงเรียนบ้านหัวดอนยโสธร
1035430261โรงเรียนบ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)ยโสธร
1035430262โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์ยโสธร
1035430263โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)ยโสธร
1035430264โรงเรียนบ้านหัวดงยโสธร
1035430265บ้านโนนยางยโสธร
1035430266โรงเรียนบ้านขาทรายมะเขือสามัคคียโสธร
1035430267โรงเรียนบ้านสร้างแป้นยโสธร
1035430269โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจานยโสธร
1035430272โรงเรียนบ้านราชมุนียโสธร
1035430273โรงเรียนบ้านเลียบยโสธร
1035430274โรงเรียนบ้านยางกลางยโสธร
1035430275รร.บ้านแดงยโสธร
1035430276โรงเรียนบ้านยางเครือยโสธร
1035430277รร.บ้านดงจงอางยโสธร
1035430279โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพายโสธร
1035430281โรงเรียนบ้านดอนฮียโสธร
1035430284โรงเรียนบ้านนาจานยโสธร
1035430286โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ยโสธร
1035430289โรงเรียนบ้านศรีสว่างยโสธร
1035430290โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพรยโสธร
1035430291โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทายโสธร
1035430294โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ยโสธร
1035430295โรงเรียนบ้านหินสิ่วยโสธร
1035430296โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบกยโสธร
1035430301บ้านช่องเม็กยโสธร
1035430303โรงเรียนบ้านบุ่งค้ายโสธร
1035430307โรงเรียนน้อมเกล้ายโสธร
1035430308โรงเรียนบ้านกุดแห่ยโสธร
1035430310โรงเรียนบ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหินยโสธร
1035430316โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ยโสธร
1035430317โรงเรียนบ้านห้วยยางยโสธร
1035430319โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยายโสธร
1035430325โรงเรียนบ้านป่าชาดยโสธร
1035430326โรงเรียนบ้านหนองบึงยโสธร
1035430327โรงเรียนบ้านท่าศิลายโสธร
1035430336โรงเรียนบ้านโนนหาดยโสธร
1035430337โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟยโสธร
1035430340โรงเรียนบ้านสมสะะอาดยโสธร
1035430344โรงเรียนบ้านแสนสำราญยโสธร
1035430345โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์ยโสธร
1035430348โรงเรียนบ้านเหล่าเมยยโสธร
1035430349บ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์)ยโสธร
1035430350บ้านดอนหวายยโสธร
1035430353โรงเรียนบ้านเสาเล้ายโสธร
1035430355โรงเรียนบ้านหนองลาดควายยโสธร
1035430358โรงเรียนบ้านดงมะไฟยโสธร
1035430362โรงเรียนบ้านคำแขนศอกยโสธร
1035430363โรงเรียนบ้านนาเวียงยโสธร
1035430365โรงเรียนบ้านหนองแวงยโสธร
1035430367โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143ยโสธร
1035430368โรงเรียนบ้านโคกกลางยโสธร
1035430369โรงเรียนบ้านนาเรียงยโสธร
1035430371โรงเรียนโนนแดงประชานุเคราะห์ยโสธร
1035430372บ้านส้มผ่อยโสธร
1035430373รร.บ้านเหล่าหันทรายยโสธร
1035430377โรงเรียนบ้านไทยเจริญยโสธร
1035430382โรงเรียนบ้านหนองสนมยโสธร
1035430385โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ยโสธร
1035430386บ้านโสกน้ำใสยโสธร
1035430389โรงเรียนบ้านคำสร้างช้างยโสธร
1035430392โรงเรียนบ้านน้ำคำยโสธร
1035430395สอนแก้วว่องไววิทยายโสธร
1035430397สิงห์สามัคคีวิทยายโสธร
1035430399ทรายมูลวิทยายโสธร
1035430402กำแมดขันติธรรมวิทยาคมยโสธร
1035430405เมืองกลางประชานุกูลยโสธร
1035430408กู่จานวิทยาคมยโสธร
1035430413โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมยโสธร
1035430414ตระกูลประเทืองวิทยาคมยโสธร
1035430419โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ยโสธร
1035430421คำเตยวิทยายโสธร
1035431025โรงเรียนบ้านกุดไกรสรยโสธร
10355430130บ้านหมากมายยโสธร
1036100708โรงเรียนสหประชาสรรค์ยโสธร
1053430009บ้านกุดกงยโสธร
1135100001โรงเรียนอนุบาลอินทร์โฮมยโสธร
1135100004โรงเรียนยโสธรวิทยาคารยโสธร
1235010001กศน.อำเภอเมืองยโสธรยโสธร
1235020000กศน.อำเภอทรายมูลยโสธร
1235030000กศน.อำเภอกุดชุมยโสธร
1235050000กศน.อำเภอป่าติ้วยโสธร
1235090000กศน.อำเภอไทยเจริญยโสธร
135020002บ้านคำครตายโสธร
3035200102โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนายโสธร
3035200103โรงเรียนเทศบาล ๓ ห้าธันวาคมยโสธร
35010000ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรยโสธร
35010057บ้านกุดระหวี่ยโสธร
35010084โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคลยโสธร
35010117โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)ยโสธร
35010125โรงเรียนบ้านกุดตากล้ายโสธร
3501030000ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรยโสธร
3501430056ขั้นไดใหญ่โนนค้อยโสธร
3502430228โรงเรียนบ้านหนองแข้ยโสธร
4118050702โรงเรียนบ้านด่านยโสธร