assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
0037010124รร.บ้านหนองยางอำนาจเจริญ
037750034โรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้ายอำนาจเจริญ
037750163โรงเรียนบ้านนาสะแบงอำนาจเจริญ
1033750162บ้านนาแวงหนองหัวลิงอำนาจเจริญ
1037010001โรงเรียนบ้านกุดปลาดุกอำนาจเจริญ
1037010006บ้านโนนโพธิ์อำนาจเจริญ
1037010008โรงเรียนบ้านไก่คำอำนาจเจริญ
1037010024นาแต้โคกสำราญอำนาจเจริญ
1037010026โรงเรียนบ้านเหล่าหนาดอำนาจเจริญ
1037010029บ้านโคกสูงอำนาจเจริญ
1037010032โรงเรียนบ้านนาเยียอำนาจเจริญ
1037010034โรงเรียนบ้านนาดอกไม้อำนาจเจริญ
1037010040โรงเรียนบ้านนาคำสามัคคีอำนาจเจริญ
1037010057รร.บ้านเจริญสามัคคีอำนาจเจริญ
1037010058โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่อำนาจเจริญ
1037010061บ้านโนนจานอำนาจเจริญ
1037010069โงเรียนบ้านก่อนาดีอำนาจเจริญ
1037010073โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝกอำนาจเจริญ
1037010080ห้วยไร่หาดทรายมูลอำนาจเจริญ
1037010081บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายอำนาจเจริญ
1037010091นาเจริญหนองแดงอำนาจเจริญ
1037010098โรงเรียนบ้านโสกกระแต้อำนาจเจริญ
1037010103อนุบาลชานุมานอำนาจเจริญ
1037010108โรงเรียนบ้านหินสิ่วอำนาจเจริญ
1037010109โรงเรียนบ้านหนองแมวดาอำนาจเจริญ
1037010111โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์อำนาจเจริญ
1037010149บ้านโนนหวางโนนกุงอำนาจเจริญ
1037010152บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)อำนาจเจริญ
1037010161โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีกอำนาจเจริญ
1037010177บ้านหนโนสวนโคกอำนาจเจริญ
1037010178โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่อำนาจเจริญ
1037010181โรงเรียนบ้านหนองคล้าอำนาจเจริญ
1037010199โรงเรียนบ้านโนนเมืองอำนาจเจริญ
1037010201บ้านเป้าอำนาจเจริญ
1037010204โรงเรียนบ้านชาดอำนาจเจริญ
1037010236โรงเรียน​บ้าน​หัวตะพาน​อำนาจเจริญ
1037010237บ้านกุงชัยอำนาจเจริญ
1037010238โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้าอำนาจเจริญ
103701029รร.หนองลุมพุกหนองยางสามัคคีอำนาจเจริญ
1037010725บ้านทวีผลอำนาจเจริญ
1037012004ลือวิทยาคมอำนาจเจริญ
1037189061ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
1037705108โรงเรียนบ้านนางามอำนาจเจริญ
1037750001อนุบาลอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
1037750002โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
10377500024โรงเรียนก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือมอำนาจเจริญ
1037750003ไทยรัฐวิทยา91(บ้านโคกจักจั่น)อำนาจเจริญ
1037750005โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้าอำนาจเจริญ
1037750006โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์อำนาจเจริญ
1037750007โรงเรียนนาห้วยยางสองคอนอำนาจเจริญ
1037750008โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีกอำนาจเจริญ
10377500093โรงเรียนบ้านคำแก้วอำนาจเจริญ
1037750010โรงเรียนบ้านดงบังพัฒนาอำนาจเจริญ
1037750011บ้านคำสร้างบ่ออำนาจเจริญ
1037750012โรงเรียนบ้านดอนดู่อำนาจเจริญ
1037750014โรงเรียนบ่อบุโปโลอำนาจเจริญ
1037750015โรงเรียนบ้านไร่สมบูร์อำนาจเจริญ
1037750016โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนาอำนาจเจริญ
1037750017โคกศรีหนองคลองอำนาจเจริญ
1037750018โรงเรียนบ้านโคกค่ายอำนาจเจริญ
1037750020บ้านโนนหนามแท่งอำนาจเจริญ
1037750022โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตยอำนาจเจริญ
1037750023โรงเรียนบ้านทับเมยอำนาจเจริญ
1037750026ผโรงเรียนมิ่งมงคลอำนาจเจริญ
1037750027รร.นาผ่อโคกกอกอำนาจเจริญ
1037750030โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงอำนาจเจริญ
1037750035โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ อำนาจเจริญ
1037750036โรงเรียนบ้านดงสวางอำนาจเจริญ
1037750037โรงเรียนบ้านนาสีนวนอำนาจเจริญ
1037750038ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์อำนาจเจริญ
1037750039นาวังกุดตากล้าอำนาจเจริญ
1037750041โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวอำนาจเจริญ
1037750042โรงเนียนบ้านนาหมอม้าอำนาจเจริญ
1037750043โรงเรียนบ้านหนองเรืออำนาจเจริญ
1037750044โรงเรียนแก้งกฐินภูจำปาอำนาจเจริญ
1037750046โรงเรียนบ้านนายมอำนาจเจริญ
1037750049โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์อำนาจเจริญ
1037750050บ้านคึมใหญ่อำนาจเจริญ
1037750051นาแต้โคกสำราญอำนาจเจริญ
1037750052โรงเรียนบ้านกุดน้ำกินอำนาจเจริญ
1037750054โรงเรียนบ้านหัวภูอำนาจเจริญ
1037750056โรงเรียนบ้านหนองเม็กอำนาจเจริญ
1037750057โรงเรียนบ้านนาคำอำนาจเจริญ
1037750058โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวายอำนาจเจริญ
1037750059โรงเรียน​พัฒนา​สามัคคี​อำนาจเจริญ
1037750060โรงเรียนบ้านดงสีโทอำนาจเจริญ
1037750062โรงเรียนขามนาเพียงโคกยาวอำนาจเจริญ
1037750063ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญอำนาจเจริญ
1037750064ห้วยไร่หาดทรายมูลอำนาจเจริญ
1037750065โรงเรียน​บ้า​นดอน​แดง​อำนาจเจริญ
1037750066โรงเรียนบ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายอำนาจเจริญ
1037750070คำมะเบื่อแสงเพชรอำนาจเจริญ
1037750071เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางอำนาจเจริญ
1037750072โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยางอำนาจเจริญ
1037750073โรงเรียนคำปอแก้วคำไหลอำนาจเจริญ
1037750076โรงเรียนบ้านเชือกอำนาจเจริญ
1037750077โรงเรียนบ้านหนองปลิงอำนาจเจริญ
1037750078โรงเรียนบ้านดอนเมยอำนาจเจริญ
1037750079โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดอำนาจเจริญ
1037750080โรงเรียนหนองนาเทิงโนนผึ้งอำนาจเจริญ
1037750081ร.ร.บ้านก่อรามก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์๒)อำนาจเจริญ
1037750082โรงเรียน​ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงอำนาจเจริญ
1037750084โรงเรียนบ้านโคกก่องนครอำนาจเจริญ
1037750085โรงเรียนบ้านกาอนาดีอำนาจเจริญ
1037750086โรงเรียนอนุบาลชานุมานอำนาจเจริญ
1037750087โรงเรียนบ้านนาสีดาอำนาจเจริญ
1037750088โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์1อำนาจเจริญ
1037750091โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยาอำนาจเจริญ
1037750092โรงเรียนบ้านคันสูงอำนาจเจริญ
1037750093โรงเรียนบ้านคำแก้วอำนาจเจริญ
1037750094โรงเรียนบ้านคำเดือยอำนาจเจริญ
1037750096โรงเรียนบ้านโคกจักจั่นอำนาจเจริญ
1037750098โรงเรียนดงแสนแก้วดงสำราญอำนาจเจริญ
1037750099บ้านโนนกุงอำนาจเจริญ
1037750101โรงเรียนบ้านห้วยทมอำนาจเจริญ
1037750103โรงเรียนบ้านโคกก่งอำนาจเจริญ
1037750104ร.ร.บ้านบุ่งเขียวอำนาจเจริญ
1037750105โรงเรียนบ้านสายนาดงอุปถัมภ์อำนาจเจริญ
1037750106โรงเรียนบ้านหินกองสามัคคีอำนาจเจริญ
1037750107โรงเรียนบ้านพุทธรักษาอำนาจเจริญ
1037750108โรงเรียนบ้านนางามอำนาจเจริญ
1037750109โรงเรียนบ้านหินขันอำนาจเจริญ
1037750111อนุบาลปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ
1037750114โรงเรียนบ้านโนนสำราญอำนาจเจริญ
1037750115โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือมอำนาจเจริญ
1037750116โรงเรียนบ้านสามัคคีอำนาจเจริญ
1037750117โรงเรียนบ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)อำนาจเจริญ
1037750118โรงเรียนบ้านตาดอำนาจเจริญ
1037750119โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์อำนาจเจริญ
1037750120โรงเรียนบ้านโค้งอร่ามอำนาจเจริญ
1037750121โรงเรียนบ้านคำโพนอำนาจเจริญ
1037750122โรงเรียนบ้านหินกอง(บ้านนามน)อำนาจเจริญ
1037750123โรงเรียนบ้านดอนชาดอำนาจเจริญ
1037750124โรงเรียนหินเกิ้งธารศิลาอำนาจเจริญ
1037750125โรงเรียนบ้านนิคมอำนาจเจริญ
1037750126โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)อำนาจเจริญ
1037750127โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร)อำนาจเจริญ
1037750128โรงเรียนบ้านสว่างใ้ต้อำนาจเจริญ
1037750131บ้านคำน้อยอำนาจเจริญ
1037750132โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดีอำนาจเจริญ
1037750134บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภาอำนาจเจริญ
1037750135โรงเรียนบ้านแสนสุขอำนาจเจริญ
1037750137โรงเรียนบ้านโสกใหญ่อำนาจเจริญ
1037750138โรงเรียนบ้านชูชาติอำนาจเจริญ
1037750139โรงเรียนบ้านเกษมสุขอำนาจเจริญ
1037750140บ้านหนองไฮอำนาจเจริญ
1037750141โรงเรียนบ้านคำย่านางอำนาจเจริญ
1037750142หนองข่าป่าป่าหวายอำนาจเจริญ
1037750143โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้าอำนาจเจริญ
1037750144สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนาอำนาจเจริญ
1037750145โรงเรียนบ้านโนนงามอำนาจเจริญ
1037750147โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)อำนาจเจริญ
1037750149โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)อำนาจเจริญ
1037750151โรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ์อำนาจเจริญ
1037750152โรงเรียนบ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล)อำนาจเจริญ
1037750154โรงเรียนบ้านจิกอำนาจเจริญ
1037750155บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)อำนาจเจริญ
1037750156โรงเรียนบ้านจานลานอำนาจเจริญ
1037750158โรงเรียนบ้านผึ้งอำนาจเจริญ
1037750159บ้านดอนแดงนาโนนอำนาจเจริญ
1037750161โรงเรียนบ้านอุ่มยางหนองดั่งอำนาจเจริญ
1037750163บ้านนาสะแบงอำนาจเจริญ
1037750164โรงเรียนบ้านไม้กลอนดอนหวายอำนาจเจริญ
1037750165โรงเรียนบ้านโนนทุ่งดอนชาดอำนาจเจริญ
1037750167โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคีอำนาจเจริญ
1037750168โนนสูงโคกกลางอำนาจเจริญ
1037750169โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วงอำนาจเจริญ
1037750171โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)อำนาจเจริญ
1037750172โรงเรียนบ้านบกอำนาจเจริญ
1037750175บ้านนาสะอาดอำนาจเจริญ
1037750177โรงเรียนบ้านโพนทองอำนาจเจริญ
1037750178โรงเรียนบ้านโป่งหินอำนาจเจริญ
1037750180โรงเรียนบ้านหนองไฮอำนาจเจริญ
1037750181โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนมาวงอำนาจเจริญ
1037750183โรงเรียนบ้านดอนหมูอำนาจเจริญ
1037750184โรงเรียนชุมชนไร่สีสุกอำนาจเจริญ
1037750186โรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุงอำนาจเจริญ
1037750189บ้านศรีราชาอำนาจเจริญ
1037750190โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนืออำนาจเจริญ
1037750192โรงเรียนบ้านนาเวียง(วรพจนานุสรณ์)​อำนาจเจริญ
1037750193โรงเรียนบ้านห่องเตยอำนาจเจริญ
1037750194โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือมอำนาจเจริญ
1037750195โรงเรียนบ้านโคกเลาะอำนาจเจริญ
1037750197โรงเรียนบ้านดู่พีฒนาอำนาจเจริญ
1037750198บ้านโนนค้ออำนาจเจริญ
1037750199บ้านหนองแคนอำนาจเจริญ
1037750201หัวดงหนองคลองอำนาจเจริญ
1037750202โรงเรียนบบ้านบ่อชะเนงอำนาจเจริญ
1037750203โรงเรียนบ้านคำเจริญอำนาจเจริญ
1037750204โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระอำนาจเจริญ
1037750205โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ์อำนาจเจริญ
1037750206โรงเรียนบ้านท่ายางชุมอำนาจเจริญ
1037750207โรงเรียนประชารัฐวิทยาอำนาจเจริญ
1037750208โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่งอำนาจเจริญ
1037750210โรงเรียนบ้านขุมเหล็กอำนาจเจริญ
1037750211คุรุประชาสรรค์อำนาจเจริญ
1037750212โรงเรียนบ้านชะแงะอำนาจเจริญ
1037750213โรงเรียนบ้านโนนค้อทุ่งอำนาจเจริญ
1037750214โรงเรียนบ้านหนองแก้วอำนาจเจริญ
1037750215โรงเรียนบ้านเหล่าขวาวอำนาจเจริญ
1037750217โรงเรียนบ้านเวียงหลวงอำนาจเจริญ
1037750218โรงเรียนบ้่านคำข่าอำนาจเจริญ
1037750219โรงเรียนบ้านคำน้อยอำนาจเจริญ
1037750220โรงเรียนบ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)อำนาจเจริญ
1037750221โรงเรียนบ้านโนนแคนอำนาจเจริญ
1037750222โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยาอำนาจเจริญ
1037750223โรงเรียนบ้านสร้างถ่ออำนาจเจริญ
1037750224โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาอำนาจเจริญ
1037750226โรงเรียนบ้านหนองขอนอำนาจเจริญ
1037750227รร.บ้านหนองแสงอำนาจเจริญ
1037750228โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหินอำนาจเจริญ
1037750229บ้านเสียวอำนาจเจริญ
1037750230โรงเรียนบ้านหัวตะพานอำนาจเจริญ
1037750231อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)อำนาจเจริญ
1037750232ชุมชนบ้านจิกดู่อำนาจเจริญ
1037750233โรงเรียนบ้านโพนขวาวอำนาจเจริญ
1037750234โรงเรียนบ้านโนนผักหวานอำนาจเจริญ
1037750236หนองยอดู่ในวิทยาอำนาจเจริญ
1037750237โรงเรียนบ้านกุดสิมอำนาจเจริญ
1037750238โรงเรียนบ้านโคกกลางอำนาจเจริญ
1037750239โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหออำนาจเจริญ
1037750240บ้านน้ำซับอำนาจเจริญ
1037750243โรงเรียนบ้านแยหนองแคนอำนาจเจริญ
1037750245บ้านจอกพัฒนาอำนาจเจริญ
1037750247โรงเรียนดอนชีหนองมะยอดอำนาจเจริญ
1037750248โรงเรียนบ้านหนองยางอำนาจเจริญ
1037750251โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)อำนาจเจริญ
1037750252โรงเรียนบ้านน้ำท่วมอำนาจเจริญ
1037750255โรงเรียนบ้านหนองหิ้วโคกเจริญอำนาจเจริญ
1037750256โรงเรียนบ้านนาอุดมอำนาจเจริญ
1037750260โรงเรียนบ้านไร่ขีอำนาจเจริญ
1037750261โรงเรียน​บ้าน​เหล่า​เลิง​อำนาจเจริญ
1037750263โรงเรียนคึมใหญ่วิทยาอำนาจเจริญ
1037750265โรงเรียนน้ำปลีกศึกษาอำนาจเจริญ
1037750267โรงเรียนนาจิกพิทยาคมอำนาจเจริญ
1037750268โรงเรียนนายมวิทยาคารอำนาจเจริญ
1037750270โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคมอำนาจเจริญ
1037750271โรงเรียนราชประชานุเคราะห์54 จังหวัดอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
1037750272โรงเรียนชานุมานวิทยาคมอำนาจเจริญ
1037750273คำเขื่อนแก้ววิทยาคมอำนาจเจริญ
1037750276โรงเรียนพนาศึกษาอำนาจเจริญ
1037750277โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ อำนาจเจริญ
1037750278โรงเรียนเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
1037750280โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมอำนาจเจริญ
1037750284โรงเรียนมัธยมแมดอำนาจเจริญ
1037750285โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่ออำนาจเจริญ
1037750293โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมอำนาจเจริญ
1037750412โรงเรียนหนองข่าป่าหวายอำนาจเจริญ
103775087โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์อำนาจเจริญ
10377750050โรงเรียนบ้านคึมใหญ่อำนาจเจริญ
1137100003โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการามอำนาจเจริญ
1137100009ธันยธรณ์พิทยาอำนาจเจริญ
1237010001กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
1237020000กศน.อำเภอชานุมานอำนาจเจริญ
1237030000กศน.อำเภอปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ
1237040000กศน.อำเภอพนาอำนาจเจริญ
1237040002กศน.อำเภอพนาอำนาจเจริญ
1237050000กศน.อำเภอเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
1307750079โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดอำนาจเจริญ
1307750105โรงเรียนบ้านสายนาดงอุปถัมภ์อำนาจเจริญ
1337016101วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
1337066401วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพานอำนาจเจริญ
1337100006วิทยาลัยเทคโนโลยีอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
137750241โรงเรียนประชาสามัคคีอำนาจเจริญ
137750285โงเรียนตชด.บ้านป่าก่ออำนาจเจริญ
37010059โรงเรียนมิ่งมงคลอำนาจเจริญ
37010109บ้านหนองแมงดาอำนาจเจริญ
37010123บ้านหนองแสงอำนาจเจริญ
3701750177โรงเรียนบ้านโพนทองอำนาจเจริญ
3710002โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญอำนาจเจริญ