assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
1038189020ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬบึงกาฬ
1038600077โรงเรียนบ้านหนองจิก อำเภอเซกาบึงกาฬ
1038660060โรงเรียนอนุบาลเซกาบึงกาฬ
1038660063โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญาบึงกาฬ
1038660064บ้่านโนนเหมือดแอ่บึงกาฬ
1038660078โรงเรียนหนองทุมวิทยาบึงกาฬ
1038660080โรงเรียนบ้านท่ากกแดงบึงกาฬ
1038660081ชุมชนบ้านหนองหิ้งบึงกาฬ
1038660084โรงเรียนบ้านท่ากกต้องบึงกาฬ
1038660095ท่าไร่วิทยาบึงกาฬ
1038660101โรงเรียนบ้านโนนยางคำบึงกาฬ
1038660103โรงเรียนบ้านดงสว่างบึงกาฬ
1038660107โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัยบึงกาฬ
1038660108โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลาบึงกาฬ
1038660113โรงเรียนบ้านคำแวงบึงกาฬ
1038660118โรงเรียนบ้านคำเตาะเลาะโนนเค็งบึงกาฬ
1038660122โรงเรียนบ้านศรีชมภูบึงกาฬ
1038660125โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาสรรค์บึงกาฬ
1038660129รร.บ้านแสงอรุณบึงกาฬ
1038660135โรงเรียนบ้านโนนสวางบึงกาฬ
1038660143โรงเรียนบ้านสามหนองบึงกาฬ
1038660179อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์บึงกาฬ
1038660183โรงเรียนบ้านบึงกาฬบึงกาฬ
1038660184โรงเรียนบ้านหนองนาแซง ดอนเจริญบึงกาฬ
1038660185บ้านท่าไคร้บึงกาฬ
1038660189บ้านโนนสว่างบึงกาฬ
1038660191โรงเรียนบ้านห้วยสามยอดเทวกุลบึงกาฬ
1038660193บ้านไคสีบึงกาฬ
1038660194โรงเรียนบ้านคำหมื่น"ตชด.อนุสรณ์"บึงกาฬ
1038660199โรงเรียนบ้านโนนยางบึงกาฬ
1038660201ธเนตรวิทยาบึงกาฬ
1038660203โรงเรียนบ้านนาเจริญบึงกาฬ
1038660204โรงเรียนบ้านคลองเค็มบึงกาฬ
1038660215โรงเรียนบ้านชุมภูทองบึงกาฬ
1038660217โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลงบึงกาฬ
1038660218โรงเรียนบ้านนาสวรรค์บึงกาฬ
1038660220โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86บึงกาฬ
1038660222โรงเรียนบ้านนาคำบึงกาฬ
1038660226โรงเรียนบ้านคำภูบึงกาฬ
1038660228โรงเรียนบ้านนาต้องบึงกาฬ
1038660337โรงเรียนบ้านปรารถนาดีบึงกาฬ
1038660340โรงเรียนบ้านวังยาวบึงกาฬ
1038660341โรงเรียนบ้านสร้างคำบึงกาฬ
1038660346บ้านดอนหญ้านางบึงกาฬ
1038660347โรงเรียนบ้านโคกสว่างบึงกาฬ
1038660348โรงเรียนบ้านโคกหนองลาดบึงกาฬ
1038660352โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์บึงกาฬ
1038660353บ้านนาซาวบึงกาฬ
1038660354โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่นบึงกาฬ
1038660355สันติสุขเจริญราษฎร์บึงกาฬ
1038660359โรงเรียนบ้านนาดงบึงกาฬ
1038660361โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลืองบึงกาฬ
1038660363โรงเรียนบ้านนากั้งบึงกาฬ
1038660365โรงเรียนบ้านพรสวรรค์บึงกาฬ
1038660367โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยาบึงกาฬ
1038660368โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดาราบึงกาฬ
1038660370ชุมชนสมสนุกบึงกาฬ
1038660372โรงเรียนบ้านโสกบงบึงกาฬ
1038660376โรงเรียนบ้านดงชมภูบึงกาฬ
1038660383หนองสิมโนนสวรรค์บึงกาฬ
1038660384โรงเรียนบ้านดงโทนบึงกาฬ
1038660385โรงเรียนบ้านดงบังบึงกาฬ
1038660386โรงเรียนบ้านท่าสีไคบึงกาฬ
1038660389โรงเรียนบ้านท่าดอกคำบึงกาฬ
1038660390บ้านเหล่าหมากผางบึงกาฬ
1038660391โนนสาสวรรค์บึงกาฬ
1038660392โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์บึงกาฬ
1038660399โรงเรียนบ้านนาทรายบึงกาฬ
1038660402โรงเรียนบ้านนาสะแบงบึงกาฬ
1038660404โรงเรียนบ้านนาคำแคนบึงกาฬ
1038660414โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นท่าบึงกาฬ
1038660415โรงเรียนบ้านขามเปี้ยบึงกาฬ
1038660512หนองหัวช้างวิทยาบึงกาฬ
1038660521โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมบึงกาฬ
1038660530โรงเรียนเซกาบึงกาฬ
1038660531หนองหิ้งพิทยาบึงกาฬ
1038660534โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลบึงกาฬ
1038660536โรงเรียนปากคาดพิทยาคมบึงกาฬ
1038660540โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคมบึงกาฬ
1038660543โรงเรียนบุ่งคล้านครบึงกาฬ
1038860207โรงเรียนบ้านดอนปอบึงกาฬ
1038990101ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬบึงกาฬ
1043020096โรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วงบึงกาฬ
1043020116บ้านศรีสว่างพัฒนาบึงกาฬ
1043022010โนนคำพิทยาคมบึงกาฬ
1043030101โรงเรียนบ้านทุ่งทรายจกบึงกาฬ
1043030113โรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้บึงกาฬ
1043030156บ้านหาดแฮ่บึงกาฬ
1043030163บ้านดอนแพงบึงกาฬ
1143100038วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนลบึงกาฬ
1238060000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบึงโขงหลงบึงกาฬ
1238080000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบุ่งคล้าบึงกาฬ
1338036401วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬบึงกาฬ
1338096401วิทเทคนิคเซกาบึงกาฬ
1338100001วิทยาลัยเทคโนโลยีโซ่พิสัยบึงกาฬ
1343100036วิทยาลัยอาชีวศึกษาพรเจริญบึงกาฬ