assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
1029760327โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารหนองบัวลำภู
1039010002โรงเรียนบ้านโนนอุดมหนองบัวลำภู
1039010007โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์หนองบัวลำภู
1039010010บ้านกุดฉิมหนองบัวลำภู
1039010014โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่างหนองบัวลำภู
1039010016บ้านนาอ่างหนองบัวลำภู
10390100198โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์หนองบัวลำภู
1039010020โรงเรียนบ้านนาเลิงหนองบัวลำภู
1039010024บ้านอ่างบูรพาหนองบัวลำภู
1039010030บ้านดอนนาดีหนองบัวลำภู
1039010033โรงเรียนบ้านห้วยค้อหนองบัวลำภู
1039010037โรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคีหนองบัวลำภู
1039010039โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทองหนองบัวลำภู
1039010040บ้านบุ่งบกหนองบัวลำภู
1039010054หนองบัววิทยายนหนองบัวลำภู
1039010056โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์หนองบัวลำภู
1039010058บ้านภูพานทองหนองบัวลำภู
1039010059บ้านภูพานทองหนองบัวลำภู
1039010070บ้านเพ็กเฟื้อยหนองบัวลำภู
1039010072โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์หนองบัวลำภู
1039010082บ้านโสกช้างหนองบัวลำภู
1039010084โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2หนองบัวลำภู
1039010100บ้านดงบากหนองบัวลำภู
1039010111โรงเรียนบ้านโสกจานหนองบัวลำภู
1039010116โรงเรียนบ้านค้อหนองบัวลำภู
1039010132โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3หนองบัวลำภู
1039010133โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่หนองบัวลำภู
1039010154บ้านกุดดุกสุขเกษมหนองบัวลำภู
1039010164โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยาหนองบัวลำภู
1039010165โรงเรียนบ้านโนนหว้าทองหนองบัวลำภู
1039010172บ้านโต่งโต้นหนองบัวลำภู
1039010175หินตลาดศรีสง่าวิทยาหนองบัวลำภู
1039010180โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองบัวลำภู
1039010184โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสง่าหนองบัวลำภู
1039010185โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยหนองบัวลำภู
1039010186โรงเรียนบ้านดอนเกล็ดหนองบัวลำภู
1039010190บ้านศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู
1039010196โรงเรียนบ้านนาแพงหนองบัวลำภู
1039010199โรงเรียนบ้านคอกวัวหนองบัวลำภู
1039012003โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารหนองบัวลำภู
1039012005โนนสัง​วิทยาคาร​หนองบัวลำภู
1039012010โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารหนองบัวลำภู
103901760256โรงเรียนบ้านโนนเมืองหนองบัวลำภู
1039760001โรงเรียนหนองบัววิทยายนหนองบัวลำภู
1039760003บ้านเสาเล้าหนองบัวลำภู
1039760005โรงเรียนบ้านลำภูหนองบัวลำภู
1039760006โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู
1039760008บ้านห้วยลึกหนองบัวลำภู
1039760009โรงเรียนบ้านตำแยหนองบัวลำภู
1039760010บ้านคึมชาดห้วยบงหนองบัวลำภู
1039760011โรงเรียนบ้านนาวังเวินหนองบัวลำภู
1039760012โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุงหนองบัวลำภู
1039760013โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๑ (บ้านหนองภัยศูนย์)หนองบัวลำภู
1039760016โรงเรียนบ้านโคกกุงหนองบัวลำภู
1039760019โรงเรียนบ้านข้องโป้หนองบัวลำภู
1039760021โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์หนองบัวลำภู
1039760022บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อหนองบัวลำภู
1039760023บ้านนามะเฟืองหนองบัวลำภู
1039760024โงเรียนบ้านทรายงามหนองบัวลำภู
1039760025โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาหนองบัวลำภู
1039760027บ้านกุดเต่าหนองบัวลำภู
1039760029โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์หนองบัวลำภู
1039760030โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็มหนองบัวลำภู
1039760031โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อนหนองบัวลำภู
1039760032โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแกหนองบัวลำภู
1039760033บ้านโนนม่วงหนองบัวลำภู
1039760034บ้านหนองแสงนาล้อมหนองบัวลำภู
1039760035โรงเรียนบ้านโคกม่วยหนองบัวลำภู
1039760036โรงเนียนบ้านพร้าวหนองบัวลำภู
1039760037โรงเรียนบ้านบกโนนเรียงหนองบัวลำภู
1039760038โรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อมหนองบัวลำภู
1039760042บ้านสุขเกษมหนองบัวลำภู
1039760043โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาหนองบัวลำภู
1039760045ยางหลวงพิทยาคมหนองบัวลำภู
1039760047ทุ่งโปร่งประชาสรรค์หนองบัวลำภู
1039760049โรงเรียนบ้านกุดจิกหนองบัวลำภู
1039760050โคกกลางใหม่โพธิ์ทองหนองบัวลำภู
1039760051โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยงหนองบัวลำภู
1039760052โรงเรียนบ้านลาดหนองบัวลำภู
1039760053โรงเรียนบ้านห้วยหามต่างหนองบัวลำภู
1039760055ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลหนองบัวลำภู
1039760056โรงเรียนบ้านดอนหันหนองบัวลำภู
1039760057โรงเรียนบ้านโนนขมิ้นหนองบัวลำภู
1039760058โรงเรียนบ้านห้วยโจดหนองบัวลำภู
1039760061หนองหว้าวิทยาสรรค์หนองบัวลำภู
1039760062โรงเรียนบ้านโนนคูณหนองบัวลำภู
1039760064บ้านห้วยไร่หนองบัวลำภู
1039760065โรงเรียนบ้านกองแป่มหนองสวรรค์หนองบัวลำภู
1039760066โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองบัวลำภู
1039760067โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลหนองบัวลำภู
1039760068โรงเรียนบ้านหนองบัวโซมหนองบัวลำภู
1039760069โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยาหนองบัวลำภู
1039760070โรงเรียนบ้านโคกกลางโนนงามหนองบัวลำภู
1039760072โรงเรียนบ้านหนองปลาขาวหนองบัวลำภู
1039760073โรงเรียนร่มเกล้าหนองบัวลำภู
1039760074บ้านโนนทันหนองบัวลำภู
1039760078บ้านภูพานคำหนองบัวลำภู
1039760124โรงเรียนเมืองใหม่วิทยาหนองบัวลำภู
1039760127โรงเรียนหนองม่วงชมพุทองหนองบัวลำภู
1039760128กุดจิกวิทยาหนองบัวลำภู
1039760131โรงเรียนบ้านโปร่งแจ้งหนองบัวลำภู
1039760134บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายหนองบัวลำภู
1039760135โรงเรียนบ้านโคกสูงโคกสวรรค์หนองบัวลำภู
1039760136โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยหนองบัวลำภู
1039760137โรงเรียนบ้านหนองแตงหนองบัวลำภู
1039760138โรงเรียรบ้านมอใต้หนองบัวลำภู
1039760139โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"หนองบัวลำภู
1039760140ดอนปอวิทยาหนองบัวลำภู
1039760141โรงเรียนบ้านนาทับควายหนองบัวลำภู
1039760142โรงเรียนบ้านหนองโนหนองบัวลำภู
1039760143โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนหนองบัวลำภู
1039760145โรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองหนองบัวลำภู
1039760146โรงเรียนบ้านกุดแท่นหนองบัวลำภู
1039760147บ้านวังคูณหนองบัวลำภู
1039760148โรงเรียนบ้านนาทมหนองบัวลำภู
1039760150โรงเรียนบ้านโนนเสถียรหนองบัวลำภู
1039760151หนองแกสระแก้ววิทยทหนองบัวลำภู
1039760152โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยาหนองบัวลำภู
1039760153โรงเรียนบ้านสำราญสุขหนองบัวลำภู
1039760154โรงเรียนกุดหานสามัคคีหนองบัวลำภู
1039760158บ้านตะเคียนทองหนองบัวลำภู
1039760159โรงเรียนฝายหินประชารักษ์หนองบัวลำภู
1039760160โรงเรียนบ้านมอเหนือหนองบัวลำภู
1039760161โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองบัวลำภู
1039760162โนนคูณวิทยาหนองบัวลำภู
1039760163โรงเรียนทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยาหนองบัวลำภู
1039760165โรงเรียนบ้านวังโพนคึทน้ำเกลี้ยงหนองบัวลำภู
1039760166โรงเรียนบ้านวังโปร่งหนองบัวลำภู
1039760168โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทองหนองบัวลำภู
1039760171โรงเรียนบ้านป่าคาบูรพาดอนเล้าหนองบัวลำภู
1039760172โรงเรียนบ้านสันป่าพลวงหนองบัวลำภู
1039760173โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยาหนองบัวลำภู
1039760174โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบัวลำภู
1039760175โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยาหนองบัวลำภู
1039760178โรงเรียนบ้านโนนงามหนองบัวลำภู
1039760179โรงเรียนบ้านโคกสนั่นหนองบัวลำภู
1039760180โรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเป่งหนองบัวลำภู
1039760181บ้านแกท่าวารีหนองบัวลำภู
1039760182โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุกหนองบัวลำภู
1039760183โรงเรียนบ้านวังไฮหนองบัวลำภู
1039760185โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยาหนองบัวลำภู
1039760187โรงเรียนวังเเคนวังคูณวิทยาหนองบัวลำภู
1039760188โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19)หนองบัวลำภู
1039760189บ้านทรายมูลหนองบัวลำภู
1039760190บ้านหนองอุหนองบัวลำภู
1039760191โรงเรียนบ้านหนองขามท่างามหนองบัวลำภู
1039760192โรงเรียนบ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮดหนองบัวลำภู
1039760195โรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทองหนองบัวลำภู
1039760197โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้วหนองบัวลำภู
1039760200โรงเรียนบ้านผาสุกหนองบัวลำภู
1039760201บ้านหนองคังคาหนองบัวลำภู
1039760202โรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรืองหนองบัวลำภู
1039760243โนนสังวิทยาสรรค์หนองบัวลำภู
1039760244โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองบัวลำภู
1039760247โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตากหนองบัวลำภู
1039760248บ้านโนนสงเปลือยหนองบัวลำภู
1039760249โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮหนองบัวลำภู
1039760251โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองบัวลำภู
1039760252หนองกุงจารย์ผางวิทยาหนองบัวลำภู
1039760253โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหนองบัวลำภู
1039760254โรงเรียนบ้านโนนตาลหนองบัวลำภู
1039760255โรงเรียนบ้านโนนสว่าง หนองบัวลำภู
1039760257ชุมชนบ้านกุดดู่หนองบัวลำภู
1039760259โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองบัวลำภู
1039760261โรงเรียน​บ้าน​หัว​ข​ั​ว​หนองบัวลำภู
1039760267โรงเรียนบ้านหนองตานาหนองบัวลำภู
1039760268โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองบัวลำภู
1039760269โรงเรียนบ้านโนนปอแดงหนองบัวลำภู
1039760270โรงเรียนบ้านโคกป่ากุงหนองบัวลำภู
1039760271โรงเรียนบ้านถิ่นหนองบัวลำภู
1039760272โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์หนองบัวลำภู
1039760273โรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อยหนองบัวลำภู
1039760274โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลืองหนองบัวลำภู
1039760275โรงเรียนบ้ารหนองแวงป่งสังหนองบัวลำภู
1039760277นิคมโคกม่วงศรีสมพรหนองบัวลำภู
1039760279โรงเรียนบ้านหินสิ่วหนองบัวลำภู
1039760280โรงเรียน​โสก​แคน​หนอง​หญ้า​ปล้อง​หนองบัวลำภู
1039760281โรงเรียนปรางค์กู่หนองบัวลำภู
1039760283โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวลำภู
1039760284โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์หนองบัวลำภู
1039760286โรงเรียนบ้านข่าน้อยหนองบัวลำภู
1039760287หนองปิงบุ่งบกวิทยาหนองบัวลำภู
1039760288บ้านห้วยบงหนองบัวลำภู
1039760289Fi'giupoบ้านโคกม่วงชุมหนองบัวลำภู
1039760290นิคมสงเคราะห์วิทยาหนองบัวลำภู
1039760291โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองบัวลำภู
1039760296บ้านวังมนสาขาชัยมงคลหนองบัวลำภู
1039760298โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองบัวลำภู
1039760299โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนหนองบัวลำภู
1039760300โรงเรียนบ้านกุดฉิมหนองบัวลำภู
1039760301โรงเรียนบ้านท่าศิลาหนองบัวลำภู
1039760322โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงหนองบัวลำภู
1039760327โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารหนองบัวลำภู
1039760331โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์หนองบัวลำภู
1039760341โรงเรียนนากอกวิทยาคารหนองบัวลำภู
1039760343สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์หนองบัวลำภู
1039760346โรงเรียนนาวังศึกษาวิชหนองบัวลำภู
1139100011ปัณณ์รักษ์หนองบัวลำภู
1139100016อนุบาลภูบดินทร์หนองบัวลำภู
1239010001กศน.อำเภอเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู
1239030000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนสังหนองบัวลำภู
1239040000กศน.อำเภอศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู
1239050000กศน.อำเภอสุวรรณคูหาหนองบัวลำภู
1239060000กศน.อำเภอนาวังหนองบัวลำภู
1309760280โรงเรียน​โสก​แคน​หนอง​หญ้า​ปล้อง​หนองบัวลำภู
1339046401วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู
1339100017วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยนากลางหนองบัวลำภู
1339100025วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจศรีบุยเรืองหนองบัวลำภู
1339100026วิทยาลัยเทคโนโลยีสงวนบริหารธุรกิจหนองบัวลำภู
1390100007185โรงเรียนบ้านกุดคอเมยหนองบัวลำภู
1390760032โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแกหนองบัวลำภู
3901760046บ้านดอนยานางหนองบัวลำภู
3901760144โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัดหนองบัวลำภู
3901760282โรงเรียนนิคมวัฒนา 6หนองบัวลำภู