assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
-1040050244โรงเรียนบ้านชุมแพขอนแก่น
-1140100075มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ขอนแก่น
0040100007รร.อนุบาลสาธิตพงษภิญโญขอนแก่น
0140100136สุนทรพรหมคุณศึกษาขอนแก่น
10040050229โรงเรียนบ้านโป่งเอียดขอนแก่น
1040010032ห้วยเตยพัฒนาขอนแก่น
1040010142แก่นเท่าพัฒนศึกษาขอนแก่น
1040010167โรงเรียนบ้านนาล้อมขอนแก่น
1040030021โรงเรียนบ้านยานางโนนแต้ขอนแก่น
1040030022โรงเรียนบ้านหนองสะแบงสามัคคีขอนแก่น
1040030033โรงเรียนวัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์)ขอนแก่น
1040030070โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณขอนแก่น
1040030104โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจดขอนแก่น
1040030106โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์ขอนแก่น
1040030109โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมนขอนแก่น
1040030111โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโคกสูงขอนแก่น
1040030128หนองพลวงมิตรประชาขอนแก่น
1040030141โรงเรียนบ้านหนองแวงยาวขอนแก่น
1040030142บ้านหนองแสงขอนแก่น
1040030144บ้านหนองบัวแดงขอนแก่น
1040030158โรงเรียนบ้านหนองคลองหนองทุ่มขอนแก่น
1040030163รร.บ้านหนองกาวขอนแก่น
1040030183บ้านหนองสองห้องขอนแก่น
1040040007โรงเรียนโคกสง่านางามขอนแก่น
1040040011โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจขอนแก่น
1040040115โรงเรียนชุมชนกระนวนขอนแก่น
1040040126โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาดขอนแก่น
1040040128โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารังขอนแก่น
1040040136โรงเรียรบ้านท่าลาดคำตานาขอนแก่น
1040040168โรงเรียนบ้านโนนหัวช้างขอนแก่น
1040050004บ้านเลิงขอนแก่น
1040050006โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทองขอนแก่น
1040050012โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยาขอนแก่น
1040050013โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปนขอนแก่น
1040050015บ้านโนนตุ่นประชาบำรุงขอนแก่น
1040050018รร.บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ขอนแก่น
1040050025บ้านกุดฉิมพิทยาคารขอนแก่น
1040050035โรงเรียนบ้านแดงน้อยขอนแก่น
1040050037โรงเรียนบ้านโนนหนองแวงขอนแก่น
1040050045โรงเรียนบ้านหาดขอนแก่น
1040050050โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญขอนแก่น
1040050051โรงเรียนบ้านป่าเสี้ยวขอนแก่น
1040050059โรงเรียนบ้านยางคำขอนแก่น
1040050070โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยาขอนแก่น
1040050071โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยขอนแก่น
1040050073โรงเรียนสนามบินขอนแก่น
1040050075โรงเรียน​บ้าน​กุด​กว้าง​ประชา​สรรค์​ขอนแก่น
1040050081รร.บ้านหนองขามประชาบำรุงขอนแก่น
1040050084โรงเรียนชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อขอนแก่น
1040050086โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทรายขอนแก่น
1040050100โรงเรียนบ้านโนนบุรุษขอนแก่น
1040050112บ้านหินขาวขอนแก่น
1040050116โรงเรียนบ้านโนนแต้ขอนแก่น
1040050118ไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)ขอนแก่น
1040050129โรงเรียนชุมชนน้ำอ้อมขอนแก่น
1040050132โรงเรียนบ้านเวียงแก้วขอนแก่น
1040050138โรงเรียนนามูลวิทยาคมขอนแก่น
1040050141โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยาขอนแก่น
1040050145โรงเรียนบ้านนาฝายขอนแก่น
1040050148โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยงขอนแก่น
1040050149โรงเรียนชุมนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด สาขาบ้านหนองแสงวิทยาขอนแก่น
1040050151โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยาขอนแก่น
1040050157บ้านหัวนาคำขอนแก่น
1040050158อนุบาลเขาสวนกวางขอนแก่น
1040050161บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ขอนแก่น
1040050167โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็นขอนแก่น
1040050170โรงเรียนบ้านโคกม่วงขอนแก่น
1040050172โรงเรียนบ้านคำแคนคำเจริญขอนแก่น
1040050174โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุงขอนแก่น
1040050175ทุ่งบ่อวิทยาขอนแก่น
1040050176โรงเรียนบ้านหนองคูขอนแก่น
1040050178โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาดขอนแก่น
1040050179โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ขอนแก่น
1040050180โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ชัยขอนแก่น
1040050182โรงเรียนบ้านสันติสุขขอนแก่น
1040050183โรงเรียน​บ้านโคก​กลาง​นา​ล้อม​ขอนแก่น
1040050185โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูลขอนแก่น
1040050191โรงเรียนสองห้องประชาบำรุงขอนแก่น
1040050194จตุรคามรังสรรค์ขอนแก่น
1040050196โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยาขอนแก่น
1040050218โรงเรียนห้วยชันวิทยาขอนแก่น
1040050222โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยาขอนแก่น
1040050227โรงเรียนบ้านขามป้อมขอนแก่น
1040050230บ้านสุขสมบูรณ์ขอนแก่น
1040050231บ้านหนองโพงโพดขอนแก่น
1040050232บ้านหนองศาลาขอนแก่น
1040050235โรงเรียนบ้านโคกสูงขอนแก่น
1040050236โรงเรียนบ้านนาสีนวนขอนแก่น
1040050238โรงเรียนบ้านโนนอุดมขอนแก่น
1040050239โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ขอนแก่น
1040050247โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ขอนแก่น
1040050250บ้านไชยสอขอนแก่น
1040050252บ้านโนนทองหลางขอนแก่น
1040050253โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิงขอนแก่น
1040050255โรงเรียนบ้านหนองสังข์ขอนแก่น
1040050258โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคมขอนแก่น
1040050259โรงเรียนบ้านโนนโกขอนแก่น
1040050261บ้านวังยาวขอนแก่น
1040050263โรงเรียนหนองกุงพิทยาคมขอนแก่น
1040050264โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205ขอนแก่น
1040050267โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูขอนแก่น
1040050271โรงเรียนบ้านโนนลานขอนแก่น
1040050272หนองม่วงประชานุกูลขอนแก่น
1040050273โรงเรียนบ้านร่องแซงขอนแก่น
1040050274เหมือดแอ่หนองบัวขอนแก่น
1040050275ก้องอุดมวิทยาคารขอนแก่น
1040050276โรงเรียนบ้านนาคำน้อยขอนแก่น
1040050277โรงเรียนบ้านโป่งแห้งขอนแก่น
1040050278โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาขอนแก่น
1040050279วังหินลาดวังเจริญขอนแก่น
1040050280วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ขอนแก่น
1040050281โรงเรียนบ้านหนองหอยขอนแก่น
1040050282โรงเรียนบ้านหนองนาคำขอนแก่น
1040050286หนองขามวิทยาคารขอนแก่น
1040050291โรงเรียนโนนงามศึกษาขอนแก่น
1040050292โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนาขอนแก่น
1040050293โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ขอนแก่น
1040050312บ้านหนองแสงขอนแก่น
1040050323โรงเรียนคำบอนวิทยาขอนแก่น
1040050324โรงเรียนบ้านดงเย็นขอนแก่น
1040050327โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ขอนแก่น
1040050337บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ขอนแก่น
1040050338โรงเรียนบ้านสำโรงขอนแก่น
1040050347บ้านหัวบึงขอนแก่น
1040050348โรงเรียนน้ำพองประชานุกูลขอนแก่น
1040050350โรงเรียนบ้านกุดกว้างขอนแก่น
1040050351โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสขอนแก่น
1040050352โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกาขอนแก่น
1040050353โรงเรียนบ้านฟากพองขอนแก่น
1040050356โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโนขอนแก่น
1040050357โรงเรียนโคกสูงกุดน้ำใสขอนแก่น
1040050365โรงเรียนบ้านคำบงขอนแก่น
1040050368โรงเรียนบ้านสะอาดหนองรือขอนแก่น
1040050370โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่างขอนแก่น
1040050374โรงเรียนบ้านแคนเหนือขอนแก่น
1040050418โรงเรียนบ้านชีกกค้อขอนแก่น
1040050426โรงเรียนโคกงามวิทยาคารขอนแก่น
1040050439ชุมชนบ้านหนองบัวขอนแก่น
1040050448ดอนหันประชารัฐศึกษาขอนแก่น
1040050449โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุงขอนแก่น
1040050458โรงเรียนบ้านกระเดื่องขอนแก่น
1040050463โรงเรียนบ้านหนองคลองขอนแก่น
1040050466โรงเรียนบ้านโสกแต้ขอนแก่น
1040050487โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูลขอนแก่น
1040050489โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนกขอนแก่น
1040050497โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาทขอนแก่น
1040050498ชุมชนบ้านพระยืนขอนแก่น
1040050504โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ขอนแก่น
1040050509โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูลขอนแก่น
1040050515โรงเรียนบ้านหนิงบะโคกสว่างขอนแก่น
1040050517บ้านหนองแวงมนขอนแก่น
1040050520โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคูขอนแก่น
1040050522โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวงขอนแก่น
1040050525โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ขอนแก่น
1040050526โรงเรียนบ้านโนนหอมโนนศาลาขอนแก่น
1040050532โรงเรียนบ้านหนองอรุณขอนแก่น
1040050536โรงเรียนบ้านป่าเป้าขอนแก่น
1040050539โรงเรียน บ้านหันใหญ่ขอนแก่น
1040050553โรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้าขอนแก่น
1040050554โรงเรียนฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ขอนแก่น
1040050557บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคีขอนแก่น
1040050565โรงเรียนนาฝายวิทยาขอนแก่น
1040050568โรงเรียนบ้านสองคอนขอนแก่น
1040050570โรงเรียนชีพอนุสรณ์ขอนแก่น
1040050571โรงเรียนบ้านซำภูทองขอนแก่น
1040050575โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือขอนแก่น
1040050576โรงเรียนบ้านป่ากล้วยขอนแก่น
1040050577บ้านสว่างโนนสูงขอนแก่น
1040050580บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง)ขอนแก่น
1040050585โรงเรียนหนองโพนนาหม่อขอนแก่น
1040050586lสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารขอนแก่น
1040050589ดินดำวังชัยวิทยาขอนแก่น
1040050590โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยาขอนแก่น
1040050596โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยาขอนแก่น
1040050601โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ขอนแก่น
1040050606โรงเรียนบ้านหัวฝายขอนแก่น
1040050611โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ขอนแก่น
1040050621โรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองขอนแก่น
1040050623โรงเรียนบ้านพระบาทขอนแก่น
1040050624บ้านเรือขอนแก่น
1040050633โรงเรียนบ้านสงเปือยขอนแก่น
1040050637โรงเรียนบ้านเมืองเก่าขอนแก่น
1040050638โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ขอนแก่น
1040050640บ้านหนองบัวขอนแก่น
1040050644โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนาขอนแก่น
1040050646โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยาขอนแก่น
1040050712โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้องขอนแก่น
1040050715รร.บ้านโสกน้ำขาวขอนแก่น
1040050720บ้านป่าเป้งน้ำซับหนองหญ้าขาวขอนแก่น
1040050727โรงเรียนบ้านโคกสง่าขอนแก่น
1040050743โรงเรียนบ้านเเวงน้อยขอนแก่น
1040050744โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนาขอนแก่น
1040050745โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโลขอนแก่น
1040050753โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บขอนแก่น
1040050754นาโพธิ์ชีวิทยาขอนแก่น
1040050755โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยาขอนแก่น
1040050756โรงเรียนโนนทองวิทยาขอนแก่น
1040050765โรงเรียนบ้านถลุงเหล็กขอนแก่น
1040050772บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ขอนแก่น
1040050784แสงบัวทองขอนแก่น
1040050787บ้านโนนงามขอนแก่น
1040050795บ้านปากห้วยฝางขอนแก่น
1040050798โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวขอนแก่น
1040050807โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญขอนแก่น
1040050819โรงเรียนบ้านซำจำปาขอนแก่น
1040050820โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบขอนแก่น
1040050823โรงเรียนอ่างทองวิทยาคมขอนแก่น
1040050824โรงเรียนบ้านนาอุดมขอนแก่น
1040050825โรงเรียนบ้านนาหว้าขอนแก่น
1040050828โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้างขอนแก่น
1040050830โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ขอนแก่น
1040050831โรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคีขอนแก่น
1040050832โรงเรียนบ้านหาดขอนแก่น
1040050834สะอาดประชาสรรค์ขอนแก่น
1040050842โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ขอนแก่น
1040050847โรงเรียนบ้านขนวนนครขอนแก่น
1040050850โรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวงขอนแก่น
1040050851โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยาขอนแก่น
1040050853โรงเรียนบ้านร่องสมอขอนแก่น
1040050856โรงเรียนบ้านกุดแคนขอนแก่น
1040050857โรฝงเรียนบ้านกุดเลาขอนแก่น
1040050859โรงเรียนบ้านฝางน้อยขอนแก่น
1040050860โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้าขอนแก่น
1040050861บ้านสระพังข่าขอนแก่น
1040050862โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้างขอนแก่น
1040050866โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลาขอนแก่น
1040050868โรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่ขอนแก่น
1040050869บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ขอนแก่น
1040050878ท่าศาลาวิทยาขอนแก่น
1040050884โรงเรียนบ้านดอนแขมขอนแก่น
1040050887โรงเรียนบ้านนางิ้วขอนแก่น
1040050889โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐขอนแก่น
1040050891โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่งขอนแก่น
1040050893โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ขอนแก่น
1040050895โรงเรียนบ้านปอแดงขอนแก่น
1040050896โรงเรียนบ้านหินแร่ขอนแก่น
1040050898โรงเรียนบ้านหนองวัดป่าขอนแก่น
1040050899โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้งขอนแก่น
1040050901จตุคามวิทยาขอนแก่น
1040050906บ้านหนองตะครองบ้านโกรกขอนแก่น
1040050909ไตรมิตรวิทยาขอนแก่น
1040050911โรงเรียนบ้านดงเค็งขอนแก่น
1040050914โรงเรียนบ้านดอนดู่ขอนแก่น
1040050915โรงเรียนบ้านโนนท่อนขอนแก่น
1040050916โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยาขอนแก่น
1040050928บ้านแฝกขอนแก่น
1040050930โรงเรียนบ้านสำราญขอนแก่น
1040050934โรงเรียนบ้านหินลาดนาดีขอนแก่น
1040050938โรงเรียนบ้านหนองยางขอนแก่น
1040050949โรงเรียนบ้านหนองไทรขอนแก่น
1040050950โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยาขอนแก่น
1040050952โรงเรียนบ้านกุดหว้าขอนแก่น
1040050953บ้านโนนกราดขอนแก่น
1040050957โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อมขอนแก่น
1040050958โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่างขอนแก่น
1040050964โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งขอนแก่น
1040050967โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือขอนแก่น
1040050974บ้านวังคูณขอนแก่น
1040050986โรงเรียนบ้านดง (บึงไทรวิทยาคาร)ขอนแก่น
1040050988โรงเรียนบ้านหนองแต้ขอนแก่น
1040050994บ้านหนองแสงน้อยขอนแก่น
1040051017โรงเรียนกระนวนซำสูงขอนแก่น
1040051022โรงเรียนบ้านห้วยเตยขอนแก่น
1040051024โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายมขอนแก่น
1040051025โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายมสาขาดงซำขอนแก่น
1040051031นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ขอนแก่น
1040051034บ้านนาดีขอนแก่น
1040051039โรงเรียนบ้านศาลาดินขอนแก่น
1040051040บ้านหนองกุงคชสารขอนแก่น
1040051042บ้านหนองพู่วังหินซาขอนแก่น
1040051069โรงเรียนบ้านหันศิลางามขอนแก่น
1040051071ไตรมิตรพัฒนศึกษาขอนแก่น
1040051072โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือขอนแก่น
1040051074บ้านห้วยแคนขอนแก่น
1040051076โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีขอนแก่น
1040051077โรงเรียนขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ขอนแก่น
1040051080โรงเรียน​บ้าน​ผักหวาน​ขอนแก่น
1040051085โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยาขอนแก่น
1040051086โรงเรียนบ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนามขอนแก่น
1040051106โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นขอนแก่น
1040051113โรงเรียนจระเข้วิทยายนขอนแก่น
1040051114โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยาขอนแก่น
1040051117โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารขอนแก่น
1040051125ผาขามวิทยายนขอนแก่น
1040051127โรงเรียนซำยางวิทยายนขอนแก่น
1040051128โรงเรียนน้ำพองศึกษาขอนแก่น
1040051134ม่วงหวานพัฒนศึกษาขอนแก่น
1040051138โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมขอนแก่น
1040051140โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคมขอนแก่น
1040051149บ้านไผ่พิทยาคมขอนแก่น
1040051150โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50ขอนแก่น
1040051157โรงเรียนพลพัฒนศึกษาขอนแก่น
1040051167ภูเวียงวิทยาคมขอนแก่น
1040051171มัญจาศึกษาขอนแก่น
1040051177ชนบทศึกษาขอนแก่น
1040051179โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการขอนแก่น
1040051186โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษาขอนแก่น
1040051190โรงเรียนหนองขามพิทยาคมขอนแก่น
1040051193บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้าขอนแก่น
104005591บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ขอนแก่น
1040100010โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่นขอนแก่น
1040100040โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่นขอนแก่น
1040100130ปองทิพาศึกษาขอนแก่น
1040100134อนุบาลสิริยากรขอนแก่น
1040990114ศูนย์การศึกษาพิเศาเขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่นขอนแก่น
1041680229โรงเรียนบ้านฝางขอนแก่น
1140100001ขอนแก่นคริสเตียนขอนแก่น
1140100002โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษาขอนแก่น
1140100003โรงเรียนกัลยาณีวิทยาขอนแก่น
1140100005รร.อนุบาลณัฐสุดาขอนแก่น
1140100008โรงเรียนพัฒนาเด็กประชาสโมสรขอนแก่น
1140100011โรงเรียนพัฒนาเด็กขอนแก่น
1140100017โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนแก่น
1140100018โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ขอนแก่น
1140100019โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยมขอนแก่น
1140100020โรงเรียนอนุบาลบุญพร้องขอนแก่น
1140100021โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงขอนแก่น
1140100023โรงเรียนอนุบาลปินทิพย์ขอนแก่น
1140100025โรงเรียนอนุบาลราตรีขอนแก่น
11401000280อนุบาลบ้านรักขอนแก่น
1140100029โรงเรียนสวนสนขอนแก่นขอนแก่น
1140100030โรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่นขอนแก่น
1140100031โรงเรียนสองภาษาสองภาษากรประภาภัทรขอนแก่น
1140100034โรงเรียนอนุบาลกุลศิริขอนแก่น
1140100036อนุบาลคริสเตียนมารีย์พรขอนแก่น
1140100039โรงเรียนอนุบาลแก้วกรุณาขอนแก่น
1140100041มณีอนุสรณ์ศึกษาขอนแก่น
1140100042โรงเรียนสุรัสวดีขอนแก่น
1140100043โรงเรียรอนุบาลพรทิพย์ขอนแก่น
1140100047การกุศลวัดร่มประดู่ขอนแก่น
1140100048โรงเรียนอนุบาลอภิรดีขอนแก่น
1140100050โรงเรียนอนุบาลสุดรักขอนแก่น
1140100052อนุบาลชุมแพขอนแก่น
1140100054อนุบาลเดือนฉายขอนแก่น
1140100055โรงเรียนอนุบาลบ้านรักเรียนขอนแก่น
1140100056อนุบาลอินทรขอนแก่น
1140100057โรงเรียนอนุบาลศุภมนขอนแก่น
1140100058โรงเรียนอนุบาลบ้านสวนขอนแก่น
1140100061โรงเรียนมนตรีศึกษาขอนแก่น
1140100062โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์ขอนแก่น
1140100063โรงเรียนอนุบาลขวัญรัตน์ขอนแก่น
1140100066โรงเรียนพัฒนาการศึกษาขอนแก่น
1140100068สุดารัตน์วิทยาคมขอนแก่น
1140100070โรงเรียนนวลน้อยพิทยาขอนแก่น
1140100071โรงเรียนกรุณาศึกษาขอนแก่น
1140100072โรงเรียนเอี่ยมไพศาลขอนแก่น
1140100073โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยาขอนแก่น
1140100074โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่ขอนแก่น
1140100077อนุบาลไพศาลวิทย์ขอนแก่น
1140100079โรงเรียนอมตวิทยาขอนแก่น
1140100085โรงเรียนมัญจาคริสเตียนขอนแก่น
1140100086โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภาขอนแก่น
1140100090อนุบาลอรุณโรจน์ขอนแก่น
1140100092โรงเรียนพระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์ขอนแก่น
1140100093โรงเรียนอนุบาลสุรีพรขอนแก่น
1140100106โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่นขอนแก่น
1140100107รร.การศึกษาเด็กพิเศษมารีย์นิรมลขอนแก่น
1140100108ฮั่วเคี้ยววิทยาลัยขอนแก่น
1140100109โรงเรียนซู่เอ็งขอนแก่น
1140100114โรงเรียนอนุบาลเพชรดาขอนแก่น
1140100115โรงเรียนวัดศรีจันทร์ขอนแก่น
1140100116โรงเรียนการกุศลวัดหนองกุงขอนแก่น
1140100121โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้างขอนแก่น
1140100123โรงเรียนรักเรียนพิทยาขอนแก่น
1140100124อนุบาลแก้วใจขอนแก่น
1140100125มีสุขขอนแก่น
1140100127โรงเรียนการกุศลวัดนายมวรารามขอนแก่น
1140100131อุ่นรักขอนแก่นขอนแก่น
1140100137อนุบาละรรณทิพย์ขอนแก่น
1140100138โรงเรียนอนุบาลเรณูขอนแก่น
1140100139โรงเรียนเพ็ญบุรีขอนแก่น
1140100140โรงเรียนบ้านพร้อมบุญขอนแก่น
1140100264โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูงขอนแก่น
1140100265โรงเรียนอนุบาลตั้งใจขอนแก่น
1140100267อินทรวิทยาขอนแก่น
1140100273โรงเรียนไพบูลย์วิทยาเต่านอขอนแก่น
1140100274โรงเรียนการกุศลวัดโพธิ์ทองขอนแก่น
1140100275โรงเรียนอนุบาลพรชิตาขอนแก่น
1140100276เอี่ยมอินทรขอนแก่น
1140100281ดรุณาลัยขอนแก่น
1140100282โรงเรียนการกุศลวัดสมสะอาดขอนแก่น
1140100283โรงเรียนอนุบาลพรสวรรค์ขอนแก่น
1140100285โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัยขอนแก่น
1140100286โรงเรียนอนุบาลสุภัทราขอนแก่น
1140100288โรงเรียนชุมแพสองภาษาขอนแก่น
1140100290โรงเรียนศักดิธวัชศึกษาขอนแก่น
1140100295โรงเรียนอนุบาลศิริเนตร ขอนแก่น
1140100296โรงเรียนสึขฤทัยขอนแก่นขอนแก่น
114010079อำไพพิทยาขอนแก่น
1140700001นานาชาติขอนแก่นขอนแก่น
1240010001กศน.อำเภอเมืองขอนแก่นขอนแก่น
1240020000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านฝางขอนแก่น
1240030000กศน.อำเภอพระยืนขอนแก่น
1240100000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านไผ่ขอนแก่น
1240100270โรงเรียนอนุบาลกุลฤดีแวงน้อยขอนแก่น
1240120000กศน.อำเภอพลขอนแก่น
1240130000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแวงใหญ่ขอนแก่น
1240160000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูเวียงขอนแก่น
1240180000กศน.อำเภอชนบทขอนแก่น
1240210000กศน.อำเภอซำสูงขอนแก่น
1240220000กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชยขอนแก่น
1240230000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองนาคำขอนแก่น
12402940000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงเก่าขอนแก่น
124050000กศน.อำเภอชุมแพขอนแก่น
1340016501วิทยาลัยเทคนิคนคขอนแก่นขอนแก่น
1340076101วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองขอนแก่น
1340096401วิทยาลัยการอาชีพกระนวนขอนแก่น
1340100286วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรมขอนแก่นขอนแก่น
1340106401วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ขอนแก่น
1340176301วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นขอนแก่น
1340186401วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นขอนแก่น
1400100032โรงเรียนอนุบาลเพียงนภาขอนแก่น
1400500146โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทันขอนแก่น
140050802โรงเรียนอนุบาลสีชมพูขอนแก่น
4003005310โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระขอนแก่น
40100013โรงเรียนวรรณรัตน์ศึกษาขอนแก่น
40100033โรงเรียนอนุบาลพิมานเด็กขอนแก่น
40100051ชุมแพวิทยาขอนแก่น
40100053อนุบาลรวมฤทัยขอนแก่น
40100059โรงเรียนอนุบาลราษฎร์อำนวยศิลป์ขอนแก่น
40100087โรงเรียนอนุบาลทันวิทยาขอนแก่น
40100091วิมลวิทย์ขอนแก่น
40100119เอกศึกษาขอนแก่นขอนแก่น
40100132โรจน์วิมลศึกษาขอนแก่น
40100135อนุบาลปานทิพย์ขอนแก่น
40100279อนุบาลพิกุลทิพย์ขอนแก่น
40100293อนุบาลเอกศึกษาขอนแก่น