assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
1042010020รร.บ้านหัวฝายเลย
1042010047บ้านสูบเลย
1042010066โรงเรียนบ้านเสี้ยว เลย
1042010074โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงเลย
1042010075โรงเรียนบ้านแก้วเมธีเลย
1042010094ร.ร.บ้านสงเปือยเลย
1042010112เพียงหลวง 18เลย
1042010114โรงเรียนบ้านคกงิ้วเลย
1042010115บ้านกลางเลย
1042010148โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียมเลย
1042010263โรงเรียนบ้านห้วยไค้เลย
1042020031บ้านกุดแกศรีสงครามเลย
1042020038โรงเรียนชุมชนวังสะพุงเลย
1042020148โรงเรียนบ้านผาขาวเลย
1042022009โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยาเลย
10420520324บ้านวังผาเลย
1042080261โรงเรียนบ้านร่องไผ่เลย
1042520005บ้านน้ำภูเลย
1042520015โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อเลย
1042520017โรงเรียนบ้านท่ามะนาวเลย
1042520029โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลามเลย
1042520030โรงเรียนบ้านนาดินดำเลย
1042520031โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซเลย
1042520032ร.ร.บ้านห้วยม่วงเลย
1042520036บ้านหนองผำเลย
1042520041บ้านหนองดอกบัวเลย
1042520043โรงเรียนเมืองเลยเลย
1042520049บ้านห้วยสีเสียดเลย
1042520050บ้านโพนป่าแดงเลย
1042520051โรงเรียนบ้านกกทองเลย
1042520059โรงเรียนบ้านวังยาวเลย
1042520065บ้านส้านเลย
1042520066โรงเรียนบ้านไผ่โทนเลย
1042520067โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กเลย
1042520094โรงเรียนบ้านน้ำทบเลย
1042520098โรงเรียนบ้านหนองขามเลย
1042520101โรงเรียนบ้านโคกแฝกเลย
1042520117โรงเรียนบ้านดงน้อยโคกหนองแกเลย
1042520123โรงเรียนบ้านเล้าเลย
1042520124บ้านกกบกเลย
1042520125โรงเรียนบ้านน้ำจันทร์เลย
1042520197โรงเรียนบ้านตกมาดเลย
1042520198โรงเรียนบ้านบุฮมเลย
1042520200โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้เลย
1042520201โรงเรียนบ้านอุมุงเลย
1042520205โรงเรียนบ้านโพนเลย
1042520216ไทยรัฐวิทยา๙๖(ชุมชนบ้านธาตุ)เลย
1042520217บ้านธาตุวิทยาเลย
1042520219โรงเรียนบ้านห้วยพอดเลย
1042520220โรงเรียนบ้านผาพอดเลย
1042520226โรงเรียนบ้านท่าดีหมีเลย
1042520227โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเลย
1042520229บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59เลย
1042520232บ้านหาดทรายขาวผามุมเลย
1042520235บ้านท่าลี่เลย
1042520241โรงเรียนบ้านห้วยด้ายเลย
1042520242บ้านยางเลย
1042520243โรงเรียนบ้านวังขามเลย
1042520251โรงเรียนบ้านหนองปกติเลย
1042520255โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อเลย
1042520259โรงเรียนบ้านหนองผือ เลย
1042520262โรงเรียนบ้านปากยางเลย
1042520265บ้านหนองตูมท่ายาง เลย
1042520266โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๙ (บ้านวงเวียน)เลย
1042520269รร.บ้านนาแปนเลย
1042520272บ้านอีเลิศเลย
1042520279โรงเรียนบ้านศรีรักษาเลย
1042520283บ้านซำไฮเลย
1042520289โรงเรียนบ้านไร่พวย มิตรภาพที่ 18เลย
1042520291โรงเรียนบ้านปวนพุเลย
1042520292โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่เลย
1042520298โรงเรียนบ้านภูทองลานมันหลัก 160เลย
1042520299โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อยเลย
1042520302โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่างเลย
1042520303โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบลเลย
1042520306บ้านนาค้อเลย
1042520309โรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียนเลย
1042520311โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้างเลย
1042520312บ้านนาโม้เลย
1042520313โรงเรียนบ้านคกเว้าเลย
1042520319โรงเรียนบ้านห้วยนาเลย
1042520320โรงเรียนบ้านแก่งปลาปกเลย
1042520321โรงเรียนบ้านห้วยผักกูดเลย
1042520327โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญเลย
1042520329โรงเรียนบ้านปากเนียมเลย
1042520331โรงเรียนบ้านห้วยพิชัยเลย
1042520384โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาดเลย
1042520385บ้านท่าสวรรค์เลย
1042520388บ้านห้วยตาดเลย
1042520390บ้านอุ่มเลย
1042520398วังน้ำพุเลย
1042520406เลยตาดโยนพัฒนาเลย
1042520413โรงเรียนบ้านโนนภูทองเลย
1042520418บ้านดงน้อยเลย
1042520421โรงเรียนบ้านเพิ่มเลย
1042520426โรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนกไก่นาเลย
1042520428โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3เลย
1042520433โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาดเลย
1042520435โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณเลย
1042520439โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทนเลย
1042520455โรงเรียนบ้านผาสะนาเลย
1042520457โรงเรียนนาอ้อวิทยาเลย
1042520460โรงเรียนนาด้วงวิทยาเลย
1042520461โรงเรียนเชียงคานเลย
1042520465โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยเลย
1042520469โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาเลย
1042520474ท่าลี่วิทยาเลย
1042520482โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๒ จังหวัดเลยเลย
1042520485โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์เลย
104520068โรงเรียนบ้านตูบโกบเลย
1067380384โรงเรียนบ้านห้วยผักกูดเลย
1142100002อนุบาลพระศรีสงครามเลย
1142100008วรราชวิทยาเลย
1142100012วิทยาลัยเทคโนโลยีเลยบริหารธุรกิจเลย
1142100016โรงเรียนการกุศลหลวงปู่สรีจันทร์เลย
1142100031โรงเรียนอนุบาลเก่งกล้าพัฒนาเลย
1142100032อนุบาลมณีรัตน์เชียงคานเลย
1242010001ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเลยเลย
1242050000กศน.อำเภอด่านซ้ายเลย
1242080000กศน.อำเภอท่าลี่เลย
1242120000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาวเลย
134201610วิทยาลัยเทคนิคเลยเลย
1342016201วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยเลย
1342056401วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้ายเลย
1342096401วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงเลย
30โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย1(เหมืองแบ่งวิทยาคม)เลย
3042100102โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย3(บ้านฟากนา)เลย
3042200105โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้ามเลย
3042200401โรงเรียนเทศบาลท่าลี่เลย
4202520270โรงเรียนบ้านนาโกเลย
4420102โรงเรียนเทศบาล ๒ ศรีบุญเรืองเลย
5342010047โรงเรียนบ้านสูบเลย
7042010701โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีจันทร์วิทยาเลย
7042070709โรงเรียนวัดศรีภูเรือเลย
7242020001โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคนเลย
7242042405ดรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิลเลย
7242052401ีี่ีีี่ีีึีุ่ีีีีรร.ตชด.เฉลิมราษฎร์บำรุงเลย
7242130001โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังชมภูเลย