assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
1034660464โรงเรียนบ้านจับไม้หนองคาย
1043010016โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์หนองคาย
1043010022โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยาหนองคาย
1043010068โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อหนองคาย
1043010082โรงเรียนบ้านว่านหนองคาย
1043010120บ้านเทานาบอนหนองคาย
1043010137โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยาหนองคาย
1043010138โรงเรียนบ้านนากอหนองคาย
1043010147โรงเรียนบ้านตอแกหนองคาย
1043020001โรงเรียนบ้านกุดบงหนองคาย
1043020029โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอนหนองคาย
1043020039บ้านนาหนังหนองคาย
1043020041โรงเรียนบ้านหนองแอกหนองคาย
1043020042บ้านผือหนองคาย
1043020046โรงเรียนบ้านโพธิ์หนองคาย
1043020051โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวยหนองคาย
1043020052โรงเรียนบ้านวัดหลวงหนองคาย
1043020053โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยาหนองคาย
1043020122เฝ้าไร่วิทยาหนองคาย
1043020127อนุบาลหรองควายหนองคาย
1043020130บ้านท่าคำบงหนองคาย
1043020136บ้านหนองหลวงหนองคาย
1043020139โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองคาย
1043020140โรงเรียนบ้านคำโคนสว่างหนองคาย
1043020163บ้านตาลชุมหนองคาย
10433660291โรงเรียนบ้านโคกหัวภูหนองคาย
1043660002โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยาหนองคาย
1043660003โรงเรียนธนากรสงเคราะห์หนองคาย
1043660005โรงเรียนอนุบาลหนองคายหนองคาย
1043660007โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นหนองคาย
1043660008โรงเรียนบ้านโคกแมงเงาหนองคาย
1043660010โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือหนองคาย
1043660011โรงเรียนบ้านเมืองหมี "พรหมวิทยา"หนองคาย
1043660015โรงเรียนชุมชนบ้านปะโคหนองคาย
1043660016ครุราษฎร์รังสรรค์หนองคาย
1043660017โรงเรียนบ้านเวียงคุกหนองคาย
1043660018โรงเรียนบ้านโคกป่าฝางหนองคาย
1043660019โรงเรียนบ้านหนองบ่อหนองคาย
1043660022โรงเรียนบ้านวังยางหนองคาย
1043660023โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนาหนองคาย
1043660025โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์หนองคาย
1043660027โรงเรียนบ้านหนาด "คุรุราษฎร์อุทิศ"หนองคาย
1043660028โรงเรียนจันทรารามหนองคาย
1043660030ชุมชนบ้านพวกหนองคาย
1043660031โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตกหนองคาย
1043660033โรงเรียนหินโงมวิทยาหนองคาย
1043660035โรงเรียนพร้าวใต้เจริญสุขหนองคาย
1043660041โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยาหนองคาย
1043660042โรงเรียนบ้่นโคกสำราญหนองคาย
1043660043โรงเรียนบ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยาหนองคาย
1043660045ดงเว้นดงเจริญวิทยาหนองคาย
1043660051วัดพระธาตุบังพวนหนองคาย
1043660055โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยาหนองคาย
1043660056โรงเรียนหนองผือวิทยาคมหนองคาย
1043660145โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อนหนองคาย
1043660146โรงเรียนบ้านนาน้ำพายหนองคาย
1043660150โรงเรียน​ราษฎร์​สามัคคี​หนองคาย
1043660151โรงเรียนโพนศิลางามหนองคาย
1043660157โรงเรียนบ้นท่ามะเฟืองหนองคาย
1043660158โรงเรียนบ้านนาช้างน้ำหนองคาย
1043660161โรงเรียนบ้านแสนสุขหนองคาย
1043660164โรงเรียนบ้านหงส์ทองสามขาหนองคาย
1043660165โรงเรียนป่าสักวิทยาหนองคาย
1043660166โรงเรียนบ้านนาบงหนองคาย
1043660172โรงเรียนบ้านโคกคอนหนองคาย
1043660174โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองคาย
1043660175โรงเรียนบ้านท่าสำราญหนองคาย
1043660177โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยาหนองคาย
1043660178โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่างหนองคาย
1043660231อนุบาลจุมพลโพนพิสัยหนองคาย
1043660232โรงเรียน​บ้าน​เวิน​ร่อง​ถ่อน​สามัคคี​หนองคาย
1043660233โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างหนองคาย
1043660234บ้านห้วยเปลวเงือกหนองคาย
1043660236โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่หนองคาย
1043660237โรงเรียนบ้านปักหมูหนองคาย
1043660240โรงเรียนบ้านดงกำพี้หนองคาย
1043660243บ้านหาดสั่งหาดทรายทองหนองคาย
1043660244โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาทหนองคาย
1043660245โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างหนองคาย
1043660246บ้านบัวหนองคาย
1043660247โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่งหนองคาย
1043660248โรงเรียนบ้านโพนทันหนองคาย
1043660250ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคีหนองคาย
1043660251โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์หนองคาย
1043660252บ้านนาหนังหนองคาย
1043660253โรงเรียนบ้านหนองหอยหนองคาย
1043660254บ้านหนองแอกหนองคาย
1043660256โรงเรียนบ้านดงสระพังหนองคาย
1043660257โรงเรียนบ้านต้อนเหนือหนองคาย
1043660258โรงเรียนบ้านกุดแกลบหนองคาย
1043660260โรงเรียนบ้านแป้นหนองคาย
1043660261โรงเรียนบ้านคำเจริญหนองคาย
1043660262โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทาหนองคาย
1043660265โรงเรียนบ้านคำปะกั้งหนองคาย
1043660266โรงเรียนบ้านปักหนองคาย
1043660267โรงเรียนบ้านเซิมหนองคาย
1043660268โรงเรียนบ้านคำตอยูงหนองคาย
1043660269โรงเรียนบ้านคำจำปาหนองคาย
1043660272โรงเรียนบ้านหนองอั้วหนองคาย
1043660273โรงเรียน​บ้าน​หนอง​แหวน​หนองคาย
1043660275โรงเรียนบ้านสร้างนางขาวหนองคาย
1043660276บ้านเหล่าโพธิ์ศรีหนองคาย
1043660277โรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุกหนองคาย
1043660278โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขามหนองคาย
1043660280โรงเรียนบ้านใหม่หนองคาย
1043660281โรงเรียนบ้านนิคมดงบังหนองคาย
1043660282โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์หนองคาย
1043660283โรงเรียนบ้านโนนฤๅษรหนองคาย
1043660284บ้านหนองกุ้งหนองคาย
1043660285โรงเรียน​ยูเนสโก​สัมมนา​หนองคาย
1043660286โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนาหนองคาย
1043660287โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง สาขานามะเฮียวหนองคาย
1043660288โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำหนองคาย
1043660289โรงเรียนบ้านเชียงอาดหนองคาย
1043660290โรงเรียนบ้านนาเมยหนองคาย
1043660292โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นหนองคาย
1043660295โรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75หนองคาย
1043660298โรงเรียนบ้านพานพร้าวหนองคาย
1043660301โรงเรียนบ้านไทยสามัคคีหนองคาย
1043660302โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทองหนองคาย
1043660304โรงเรียนบ้านนาโพธิ์หนองคาย
1043660306โรงเรียนบ้านเสียวหนองคาย
1043660308โรงเรียนบ้านท่ากฐินหนองคาย
1043660310โรงเรียนพัฒนาคำแก้วหนองคาย
1043660311โรงเรียนพระพุทธบาทเทรังสีวิทยาหนองคาย
1043660312โรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือหนองคาย
1043660314โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔หนองคาย
1043660316โรงเรียนบ้านโสกกล้าหนองคาย
1043660318โรงเรียนบ้านแก้งใหม่หนองคาย
1043660319โรงเรียนบ้านนาโคกหนองคาย
1043660320โรงเรียนบ้านปากโสมหนองคาย
1043660322โรงเรียนบ้านห้วยไซงัวหนองคาย
1043660325โรงเรียนบ้านตาดเสริมหนองคาย
1043660326โรงเรียนบ้านม่วงหนองคาย
1043660328โรงเรียนบ้านวังมนหนองคาย
1043660330โรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือยหนองคาย
1043660332โรงเรียนบ้านม่วงน้ำไพรหนองคาย
1043660333โรงเรียนบ้านเทพประทับหนองคาย
1043660334โรงเรียนบ้านฟ้าประทานหนองคาย
1043660420บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19หนองคาย
1043660422สระใครไชยานุเคราะห์หนองคาย
1043660423โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองคาย
1043660437โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองคาย
1043660438โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1หนองคาย
1043660439โรงเรียนบ้านน้ำเปหนองคาย
1043660440โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญหนองคาย
1043660441โรงเรียนบ้านสามัคคีชัยหนองคาย
1043660443โรงเรียนบ้านนายางหนองคาย
1043660444โรงเรียนบ้านนาชุมช้างหนองคาย
1043660445โรงเรียนบ้านหนองแก้วหนองคาย
1043660446โรงเรียนบ้านหนองคอนหนองคาย
1043660447โรงเรียนบ้านโพนแพงหนองคาย
1043660448โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุงหนองคาย
1043660449อนุบาลนิคมเปงจานหนองคาย
1043660450โรงเรียนบ้านดอนเหมือดหนองคาย
1043660451บ้านต้อนหนองคาย
1043660452โรงเรียนนิคมเจริญชัยหนองคาย
1043660453โรงเรียนสุทธสิริโสภาหนองคาย
1043660454โรงเรียนบ้านนาทับไฮหนองคาย
1043660455โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพรหนองคาย
1043660457โรงเรียนรุจีจินตกานนท์หนองคาย
1043660458โรงเรียนบ้านดงดาลหนองคาย
1043660459โรงเรีนบ้านพระบาทนาหงส์หนองคาย
1043660460โรงเรียนบ้านนาทับไฮ สาขาโนนภูทองหนองคาย
1043660461โรงเรียนบ้านนาสิงห์หนองคาย
1043660462บ้านหนองเค็มหนองคาย
1043660465รสลินคัคณางค์หนองคาย
1043660466เพียงหลวง13(ประชาบำรุง)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีหนองคาย
1043660468โรงเรียนบ้านแบงหนองคาย
1043660469โรงเรียนป่าไม้อุทิศ๘หนองคาย
1043660470โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์หนองคาย
1043660472โรงเรียน บ้านหนองบัวเงินหนองคาย
1043660473โรงเรียนอนุบาลหนองควายหนองคาย
1043660474บ้านหนอหนองคาย
1043660475โรงเรียนบ้านโพนทองหนองคาย
1043660477โรงเรียนบ้านนาฮำหนองคาย
1043660478โรงเรียนบ้านหนองยางหนองคาย
1043660479โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็กหนองคาย
1043660480โรงเรียนบ้านนาดีหนองคาย
1043660481โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุงหนองคาย
1043660482โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองคาย
1043660485โรงเรียนบ้านสาวแลหนองคาย
1043660490บ้านน้ำทอนหนองคาย
1043660493โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนาหนองคาย
1043660494โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารหนองคาย
1043660495โรงเรียนหินโงมพิทยาคมหนองคาย
1043660498โรงเรียนหนองคายวิทยาคารหนองคาย
1043660500โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยาหนองคาย
1043660503โรงเรียนถ่อนวิทยาหนองคาย
1043660505โรงเรียนหนองนางพิทยาคมหนองคาย
1043660516โรงเรียนปากสวยพิทยาคมหนองคาย
1043660517โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษาหนองคาย
1043660518ร่มธรรมานุสรณ์หนองคาย
1043660525โรงเรียนพานพร้าวหนองคาย
1043660529โรงเรียนวังม่วงพิทยาคมหนองคาย
1043660544โรงเรียนน้ำสวยวิทยาหนองคาย
1043660545โรงเรียนฝางพิทยาคมหนองคาย
1043660548โรงเรียนประชาบดีพิทยาคมหนองคาย
1043665029โรงเรียนวังม่วงพิทยาคมหนองคาย
1143100011โรงเรียนโรซารีโอวิทยาหนองคาย
1243010001กศน.อำเภอเมืองหนองคายหนองคาย
1243020000กศน.อำเภอท่าบ่อหนองคาย
1243050000กศน. อ.โพนพิสัย จังหวัดหนองคายหนองคาย
1243070000กศน.อำเภอศรีเชียงใหม่หนองคาย
1243080000กศน.อำเภอสังคมหนองคาย
1243140000กศน.สระใครหนองคาย
1243150000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเฝ้าไร่หนองคาย
1243160000กศน.อำเภอรัตนวาปีหนองคาย
1243170000กศน.อำเภอโพธิ์ตากหนองคาย
1343010240วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีหนองคาย
1343100043วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาหนองคาย
1403660498โรงเรียนหนองคายวิทยาคารหนองคาย
143660329โรงเรียนบ้านนางิ้วหนองคาย
4013660235โรงเรียนบ้านนาตาลหนองคาย
43010106โรงเรียนบ้านไทยสามัคคีหนองคาย
43010158บ้านโพนทองหนองคาย
43020036โรงเรียนบ้านก่องขันธ์หนองคาย
4302660263โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองคาย