assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
0422601041โรงเรียนบ้านม่วงน้อยมหาสารคาม
1011110570โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรีมหาสารคาม
1044010101โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือมหาสารคาม
1044010110โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรงมหาสารคาม
1044010141โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสีมหาสารคาม
1044010223โรงเรียนบ้านสร้างแก้วหนองโป่งมหาสารคาม
1044010227โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงินมหาสารคาม
1044010232โรงเรียนบ้านนาทองมหาสารคาม
1044010256โรงเรียนบ้านหนองโดนมหาสารคาม
1044010268โรงเรียนบ้านจอมทองมหาสารคาม
1044010281โรงเรียนบ้านกุดจอกมหาสารคาม
1044010284โรงเรียนบ้านส้มกบมหาสารคาม
1044020109โรงเรียนบ้านตลาดม่วงมหาสารคาม
1044020131รร.บ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์)มหาสารคาม
1044020135โรงเรียนบ้านโนนบ่อมหาสารคาม
1044020163บ้านโนนสูงดอนหลี่มหาสารคาม
1044020165โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้วมหาสารคาม
1044020166โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาวมหาสารคาม
1044020167โรงเรียนบ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็กมหาสารคาม
1044020177โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อยมหาสารคาม
1044020182โรงเรียนบ้านโคกไร่มหาสารคาม
1044020244บ้านนาฝายมหาสารคาม
1044020266โรงเรียนบ้านหนองหินมหาสารคาม
1044020276บ้านเหล่าหมากคำมหาสารคาม
10441020267โรงเรียนบ้านเหล่ากว้างมหาสารคาม
104410376บ้านหนองห้างมหาสารคาม
1044189035ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามมหาสารคาม
1044410001โรงเรียนบ้านท่าสองคอนมหาสารคาม
1044410002โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหันมหาสารคาม
1044410003โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้างมหาสารคาม
1044410009โรงเรียนวันครู 2502มหาสารคาม
1044410010โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโดมหาสารคาม
1044410011โรงเรียนบ้านเม่นมหาสารคาม
1044410015โรงเรียนบ้านโคกก่อมหาสารคาม
1044410017บ้านภูดินมหาสารคาม
1044410018โรงเรียนบ้านหนองหิน ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000มหาสารคาม
1044410019โรงเรียนบ้านสมศรีมหาสารคาม
1044410029โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนมี้มหาสารคาม
1044410051โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูมมหาสารคาม
1044410055โรงเรียนบ้านโขงกุดหวายมหาสารคาม
1044410058โรงเรียนบ้านหนองแวงมหาสารคาม
1044410062โรงเรียนบ้านจำนักมหาสารคาม
1044410066โรงเรียนบ้านร่วมใจ1มหาสารคาม
1044410071โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบากมหาสารคาม
1044410085โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้ามหาสารคาม
1044410086โรงเรียนบ้านเปลือยน้ำสามัคคีมหาสารคาม
1044410088โรงเรียนบ้านโขงใหญ่มหาสารคาม
1044410089โรงเรียนบ้านใคร่นุ่นราษฎร์บำรุงมหาสารคาม
1044410091โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยามหาสารคาม
1044410094โรงเรียนบ้านท่าขอนยางมหาสารคาม
1044410095โรงเรียนบ้านหัวขัวมหาสารคาม
1044410096โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทน์มหาสารคาม
1044410098โรงเรียนบ้านดอนหน่องมหาสารคาม
1044410100รร.บ้านมะกอก (มะกอกวิทยาสรรค์)มหาสารคาม
1044410104โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่มหาสารคาม
1044410105โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียวมหาสารคาม
1044410109โรงเรียนบ้านส้มโฮงมหาสารคาม
1044410112บ้านหนองอุ่มหวายสามัคคีมหาสารคาม
1044410113โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคีมหาสารคาม
1044410118โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209มหาสารคาม
1044410119โรงงเรียนบ้านสังข์ทองมหาสารคาม
1044410120โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางมหาสารคาม
1044410121บ้านโชคชัยมหาสารคาม
1044410122บ้านศรีสุขมหาสารคาม
1044410123โรงเรียนบ้านแห่เหนือมหาสารคาม
1044410125บ้านแพงหนองเหนือมหาสารคาม
1044410128โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอนมหาสารคาม
1044410129โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์มหาสารคาม
1044410130โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาวมหาสารคาม
1044410131โรงเรียนบ้านโนนสังมหาสารคาม
1044410133โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่ามมหาสารคาม
1044410134โรงเรียนบ้านวังโพนมหาสารคาม
1044410135โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหามหาสารคาม
1044410136โรงเรียนบ้านโคกกลางมหาสารคาม
1044410138โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์มหาสารคาม
1044410139โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยามหาสารคาม
1044410140โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวางมหาสารคาม
1044410142หินแห่เสริมศิลป์มหาสารคาม
1044410143โรงเรียนบ้านวังจานมหาสารคาม
1044410145โรงเรียนบ้านทิพโสตมหาสารคาม
1044410146บ้านวังกุงมหาสารคาม
1044410147โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากรมหาสารคาม
1044410148โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวงมหาสารคาม
1044410149โรงเรียนบ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร)มหาสารคาม
1044410151โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์มหาสารคาม
1044410152โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียนมหาสารคาม
1044410153โรงเรียนบ้านผักหนอกมหาสารคาม
1044410154โรงเรียนบ้านโนนนกหอมหาสารคาม
1044410155โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์มหาสารคาม
1044410156โรงเรียนบ้านยางน้อยมหาสารคาม
1044410157โรงเรียนบ้านดอนสันติมหาสารคาม
1044410158โรงเรียนบ้านโพนทองมหาสารคาม
1044410159โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอกมหาสารคาม
1044410160โรงเรียนบ้านป่าเป้ามหาสารคาม
1044410161โรงเรียนบ้านป่าปอมหาสารคาม
1044410162บ้านห้วยม่วงมหาสารคาม
1044410165โรงเรียนบ้านหัวขัวมหาสารคาม
1044410166บ้านเขวาสะดืออีสานมหาสารคาม
1044410167โรงเรียนบ้่านแท่นโนนหนองคูมหาสารคาม
1044410168โรงเรียนบ้านยางสินไชยหนองหาดมหาสารคาม
1044410169โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคนมหาสารคาม
1044410170โรงเรียนบ้านหญ้าขาวมหาสารคาม
1044410171โรงเรียนบ้านหนองเหล็กมหาสารคาม
1044410172โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วยมหาสารคาม
1044410175โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่างมหาสารคาม
1044410176บ้านหมากมายโพธิ์ทองมหาสารคาม
1044410177โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิกมหาสารคาม
1044410178โรงเรียนบ้านกอกหนองผือมหาสารคาม
1044410179โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็งมหาสารคาม
1044410180โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อยมหาสารคาม
1044410181โรงเรียนบ้านคุยแพงมหาสารคาม
1044410182บ้านคุยเชือกมหาสารคาม
1044410184โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้งมหาสารคาม
1044410185โรงเรียนบ้านยางใหญ่มหาสารคาม
1044410186บ้านคุย​โพธิ์​มหาสารคาม
1044410187โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างามมหาสารคาม
1044410188บ้านเลิงบัวมหาสารคาม
1044410189โรงเรียนบ้านเลิงใต้มหาสารคาม
1044410190หนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฎร์รังสรรค์มหาสารคาม
1044410197ศิริราษฎร์์์์์์์หมากหญ้ามหาสารคาม
1044410199โรงเรียนบ้านหนองซอนมหาสารคาม
1044410202บ้านโพนมหาสารคาม
1044410203โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๗(บ้านมะโม)มหาสารคาม
1044410205โรงเรียนบ้านค้อมหาสารคาม
1044410207โรงเรียนบ้านผำมหาสารคาม
1044410208โรงเรียนบ้านขามเปี้ยมหาสารคาม
1044410210โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่139มหาสารคาม
1044410211โรงเรียนบ้านกู่ทองมหาสารคาม
1044410212โรงเรียนบ้านเมืองเพ็งมหาสารคาม
1044410214โรงเรียนบ้านหนองมันปลามหาสารคาม
1044410215บ้านหนองชาดมหาสารคาม
1044410217บ้านหนองมะเม้ามหาสารคาม
1044410219โรงเรียนบ้านโคกข่ามหาสารคาม
1044410220บ้านหนองแวงมหาสารคาม
1044410221โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์มหาสารคาม
1044410226โรงเรียนบ้านหนองบุญชูมหาสารคาม
1044410227โรงเรียนบ้านหนองล่ามมหาสารคาม
1044410232โรงเรียนบ้านหัวช้างมหาสารคาม
1044410235โรงเรียนบ้านป่าแดงมหาสารคาม
1044410236บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์มหาสารคาม
1044410237บ้านโคกมนโนนทองมหาสารคาม
1044410240ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมันมหาสารคาม
1044410241โรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็กมหาสารคาม
1044410242โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสมหาสารคาม
1044410243โรงเรียนบ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา)มหาสารคาม
1044410245โรงเรียนบ้านหนองแดงหนองแสงมหาสารคาม
1044410246โรงเรียนบ้านปอพานหนองโนมหาสารคาม
1044410248รร.บ้านเหล่าค้อมหาสารคาม
1044410249โรงเรียนบ้านโนนแร่มหาสารคาม
1044410250โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตรมหาสารคาม
1044410252โรงเรียนบ้านเก่าใหญ่โนนสะอาดมหาสารคาม
1044410253โรงเรียนบ้านห้วยหลาวมหาสารคาม
1044410254โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา)มหาสารคาม
1044410258โรงเรียนบ้านหนองปอมหาสารคาม
1044410261โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรงมหาสารคาม
1044410262โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยมมหาสารคาม
1044410263โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือยมหาสารคาม
1044410264โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบากมหาสารคาม
1044410265โรงเรียนบ้านโพนทรายมหาสารคาม
1044410266โรงเรียนบ้าวังหินโนนสว่างมหาสารคาม
1044410269โรงเรียนบ้านปลาขาวมหาสารคาม
1044410270โรงเรียนบ้านคึมบงมหาสารคาม
1044410271โรงเรียนบ้านหนองบึงมหาสารคาม
1044410272โรงเรียนบ้านตำแยโนนยางมหาสารคาม
1044410273โรงเรียนบ้านป่าตองหนองงูมหาสารคาม
1044410275โรงเรียนบ้านหัวสระมหาสารคาม
1044410279โรงเรียนบ้านหนองกลางโคกมหาสารคาม
1044410280โรงเรียนชุมชนบ้านดงบังมหาสารคาม
1044410284โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยมหาสารคาม
1044410286โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้วมหาสารคาม
1044410287โงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลางมหาสารคาม
1044410288โรงเรียนบ้านหัวดงมหาสารคาม
1044410289โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอนมหาสารคาม
1044410290โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวานมหาสารคาม
1044410291โรงเรียนบ้านหนองบัวคูมหาสารคาม
1044410296โรงเรียนบ้านหนองผงขี้เถ้ามหาสารคาม
1044410298โรงเรียนบ้านดงยางมหาสารคาม
1044410301โรงเรียนบ้านร่วมใจ 2มหาสารคาม
1044410303โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นมหาสารคาม
1044410304โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้ามหาสารคาม
1044410305โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อยมหาสารคาม
1044410308อนุบาลบรบือมหาสารคาม
1044410310โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลองมหาสารคาม
1044410313โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลองมหาสารคาม
1044410318โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์มหาสารคาม
1044410321โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบมหาสารคาม
1044410323โรงเรียนบ้านหนองจิกมหาสารคาม
1044410324โรงเรียนบ้านดอนบมมหาสารคาม
1044410326โรงเรียนบ้านซองแมวมหาสารคาม
1044410336บ้านหนองขามแสบงมหาสารคาม
1044410345โรงเรียนบ้านหัวหนอง(สังฆวิทยา)มหาสารคาม
1044410346โรงเรียนบ้านวังปลาโดมหาสารคาม
1044410350โรงเรียนบ้านวังไฮวังทองมหาสารคาม
1044410359โรงเรียนบ้านโนนม่วงเขวาน้อยโคกใหญ่เสือเฒ่ามหาสารคาม
1044410365โรงเรียนบ้านแดงมหาสารคาม
1044410368โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทองมหาสารคาม
1044410370บ้านศาลามหาสารคาม
1044410371โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาดมหาสารคาม
1044410372โรงเรียนบ้านดอนพยอมมหาสารคาม
1044410378โรงเรียนบ้านดงมหาสารคาม
1044410379โรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม
1044410381โรงเรียนบ้านจอมพะลานมหาสารคาม
1044410383โรงเรียนบ้านสระบากมหาสารคาม
1044410384โรงเรียนบ้านสระแคนมหาสารคาม
1044410385โรงเรียนบ้านดงเย็นมหาสารคาม
1044410391โรงเรียนชุมชนนาสีนวลมหาสารคาม
1044410395โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะมหาสารคาม
1044410399โรงเรียนบ้านเมืองเตามหาสารคาม
1044410400โรงเรียนบ้านหนองฮีมหาสารคาม
1044410402โนนจานวิทยามหาสารคาม
1044410403โรงเรียนบ้านทัพป่าจิกมหาสารคาม
1044410404โรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคนมหาสารคาม
1044410405โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลามหาสารคาม
1044410406โรงเรียนบ้านโนนแคนมหาสารคาม
1044410408โรงเรียนบ้านหนองจานบุลานมหาสารคาม
1044410412โรงเรียนบ้านหนองผือมหาสารคาม
1044410413โรงเรียนบ้านหนองแกมหาสารคาม
1044410414โรงเรียนบ้านมะโบ่มหาสารคาม
1044410415โรงเรียนบ้านหนองนาในมหาสารคาม
1044410416โรงเรียนบ้านดงหัวช้างมหาสารคาม
1044410418โรงเรียนบ้านขามเรียนมหาสารคาม
1044410420โรงเรียนบ้านแก่นท้าวมหาสารคาม
1044410423โรงเรียนบ้านตาลอกมหาสารคาม
1044410424โรงเรียนบ้านหารฮีมหาสารคาม
1044410425โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่มหาสารคาม
1044410428โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุมมหาสารคาม
1044410432โรงเรียนบ้านจอกขวางมหาสารคาม
1044410433โรงเรียนบ้านหัวงัวมหาสารคาม
1044410434โรงเรียนบ้านขามป้อมมหาสารคาม
1044410436โรงเรียนบ้านหนองแกวิทยามหาสารคาม
1044410438บ้านนาฝายเหล่าหุ่งมหาสารคาม
1044410440โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์มหาสารคาม
1044410441โรงเรียนบ้านหวายมหาสารคาม
1044410443บ้านนาเลืมหาสารคาม
1044410447โรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยามหาสารคาม
1044410448โรงเรียนบ้านโนนจานมหาสารคาม
1044410449บ้านโพธิ์ชัยมหาสารคาม
1044410450โรงเรียนบ้านประแหย่งมหาสารคาม
1044410451โรงเรียนบ้านหนองเหล่ามหาสารคาม
1044410453โรงเรียนบ้านตำแยมหาสารคาม
1044410454โรงเรียนบ้านหนองข่ามหาสารคาม
1044410455โรงเรียนบ้านแก่นเท่ามหาสารคาม
1044410456โรงเรียนบ้านเสือโก้กมหาสารคาม
1044410457โรงเรียนบ้านไก่นามหาสารคาม
1044410458บ้านหนองแสนมหาสารคาม
1044410459บ้านหนองกุงมหาสารคาม
1044410460บ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์มหาสารคาม
1044410464โรงเรียนบ้านแคนมหาสารคาม
1044410468โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางมหาสารคาม
1044410471โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบามหาสารคาม
1044410476โรงเรียนบ้านโนนมหาสารคาม
1044410479โรงเรียนบ้านดอนหันมหาสารคาม
1044410480โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลางมหาสารคาม
1044410483โรงเรียนบ้านโนนเขวาหนองแสงมหาสารคาม
1044410486โรงเรียน​บ้านโนนท่อนมหาสารคาม
1044410487โรงเรียนบ้านโสกยางมหาสารคาม
1044410488โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่นมหาสารคาม
1044410489โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้งมหาสารคาม
1044410492โรงเรีนบ้านโคกเต่ามหาสารคาม
1044410494โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญมหาสารคาม
1044410496โรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำมหาสารคาม
1044410497โรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำมหาสารคาม
1044410498บ้านหนองแต้มหาสารคาม
1044410499อนุบาลแกดำมหาสารคาม
1044410514บ้านโพนละออมมหาสารคาม
1044410517โรงเรียนบ้านโคกไร่มหาสารคาม
1044410520โรงเรียนบ้านหนองจิกมหาสารคาม
1044410522โรงเรียนบ้านสว่างมหาสารคาม
1044410527โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วงมหาสารคาม
1044410530โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยางมหาสารคาม
1044410531โรงเรียนบ้านนกเหาะมหาสารคาม
1044410533โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอมมหาสารคาม
1044410534โรงเรียนบ้านโดนมหาสารคาม
1044410535โรงเรียนบ้านศาลามหาสารคาม
1044410536บ้านนาภูมหาสารคาม
1044410539บ้านแวงยางกุดตะเข้มหาสารคาม
1044410540โรงเรียบ้านหนองหน่องมหาสารคาม
1044410541โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราชมหาสารคาม
1044410543โรงเรียนบ้านกุดรังมหาสารคาม
1044410544โรงเรียนบ้านหนองแสงมหาสารคาม
1044410545โรงเรียนบ้านกุดเม็กมหาสารคาม
1044410546โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอมมหาสารคาม
1044410547โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัยมหาสารคาม
1044410550โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้วมหาสารคาม
1044410552โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทองมหาสารคาม
1044410553โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงมหาสารคาม
1044410555โรงเรียนบ้านโสกคลองมหาสารคาม
1044410556โรงเรียนบ้านหนองบอนมหาสารคาม
1044410558บ้านโสกกาวดาวเรืองมหาสารคาม
1044410559โรงเรียนบ้านหนองแหนมหาสารคาม
1044410560โรงเรียนบ้านไพสาล(ลี้ลอยอุทิศ)มหาสารคาม
1044410561โรงเรียนบ้านนาโพธิ์มหาสารคาม
1044410563โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์มหาสารคาม
1044410564โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติมหาสารคาม
1044410565บ้านโนนสะอาดมหาสารคาม
1044410566โรงเรียนอนุบาลชื่นชมมหาสารคาม
1044410567โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุกมหาสารคาม
1044410569ดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยามหาสารคาม
1044410571โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดยวมหาสารคาม
1044410574โรงเรียนบ้านผักแว่นมหาสารคาม
1044410577โรงเรียนบ้านหนองกุงมหาสารคาม
10444410427โรงเรียนบ้านโคกล่ามวิทยามหาสารคาม
10444410523บ้านหนองแวงมหาสารคาม
1344016101วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามมหาสารคาม
1344096401วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุมมหาสารคาม
1444020259โรงเรียนบ้านโพนทองมหาสารคาม