assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
0145010195ิิิบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข้่าร้อยเอ็ด
0145450125โรงเรียนบ้านค้อกุดจอกร้อยเอ็ด
1045010001โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)ร้อยเอ็ด
1045010031บ้านหนองตากร้า (ศรีไพรไตรคามพิทยา)ร้อยเอ็ด
1045010035โรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลา (ประชาอุปถัมภ์)ร้อยเอ็ด
1045010098โรงเรียนบ้านหนองผือร้อยเอ็ด
1045010109บ้านหนองช้างร้อยเอ็ด
1045010135โรงเรียนบ้านหนองโสนร้อยเอ็ด
1045010162โรงเรียนบ้านป่าแหนหนองไร่ร้อยเอ็ด
1045010175โรงเรียนวัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา)ร้อยเอ็ด
1045010192โรงเรียนบ้านตรีคามร้อยเอ็ด
1045010214โรงเรียนบ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร)ร้อยเอ็ด
1045010226โรงเรียนบ้านหนาดร้อยเอ็ด
1045010235โรงเรียนบ้านดอนแก้วร้อยเอ็ด
1045012005สตรีศึกษาร้อยเอ็ด
1045012018โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมร้อยเอ็ด
1045022003โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมร้อยเอ็ด
1045030040โรงเรียนกุดก่วงท่าแสงจันทร์ร้อยเอ็ด
1045030068โรงเรียนโคกกุง หนองหงษ์ หนองไฮร้อยเอ็ด
1045030081โรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโลร้อยเอ็ด
1045030095โรงเรียนอัคคะวิทยา ตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3ร้อยเอ็ด
1045030132โรงเรียนบ้านปลาโดร้อยเอ็ด
1045030145โรงเรียนบ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ร้อยเอ็ด
1045030148โรงเรียนบ้านนากระตึบร้อยเอ็ด
1045030153โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียงร้อยเอ็ด
1045030155โรงเรียนบ้านพันขางร้อยเอ็ด
1045450005โรงเรียนบ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์)ร้อยเอ็ด
1045450006โรงเรียนบ้านโนนรังร้อยเอ็ด
1045450007โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคมร้อยเอ็ด
1045450008โรงเรียนบ้านค้อร้อยเอ็ด
1045450010สหสามัคคีวิทยาร้อยเอ็ด
1045450011บ้านป่ายางร้อยเอ็ด
1045450012โรงเรียนบ้านหนองผือโพนศรีสามัคคีร้อยเอ็ด
1045450015โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคารร้อยเอ็ด
1045450016ไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก)ร้อยเอ็ด
1045450018โรงเรียนธรรมจารีนิวาสร้อยเอ็ด
1045450020โรงเรียนบ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี)ร้อยเอ็ด
1045450021โรงเรียนบ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี)ร้อยเอ็ด
1045450022โรงเรียนบ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี)ร้อยเอ็ด
1045450023โรงเรียนบ้านสังข์สงยางร้อยเอ็ด
1045450024โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคารร้อยเอ็ด
1045450026โรงเรียนบ้านกอกนายูง(คุรุราษษฎร์บำรุง)ร้อยเอ็ด
1045450028โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์)ร้อยเอ็ด
1045450032โรงเรียนบ้านนองผักแว่นร้อยเอ็ด
1045450035อนุบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
1045450036บ้านแวงวิทยาร้อยเอ็ด
1045450038โรงเรียนบ้านขี้เหล็กร้อยเอ็ด
1045450047โรงเรียนบ้านแคนสามัคคีร้อยเอ็ด
1045450049โรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูงร้อยเอ็ด
1045450050ชุมชนบ้านสีแก้วร้อยเอ็ด
1045450052โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุร้อยเอ็ด
1045450054โรงเรียนบ้านดงสวองร้อยเอ็ด
1045450056โรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)ร้อยเอ็ด
1045450118หนองตอวิทยาร้อยเอ็ด
1045450120โรงเรียนบ้านหนองผือร้อยเอ็ด
1045450121โรเรียนบ้านอุ่มจานร้อยเอ็ด
1045450126โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ร้อยเอ็ด
1045450127โรงเรียนบ้านโคกกลางร้อยเอ็ด
1045450132โรงเรียนบ้านเหล่ายูงร้อยเอ็ด
1045450137โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ร้อยเอ็ด
1045450138โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่มร้อยเอ็ด
1045450143โรงเรียนร่องคำวิทยานุกูลร้อยเอ็ด
1045450144โรงเรียนบ้านโคกมอนร้อยเอ็ด
1045450145หนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญร้อยเอ็ด
1045450146โรงเรียนบ้านดงกลางร้อยเอ็ด
1045450148บ้านหัวนาคำร้อยเอ็ด
1045450149โรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)ร้อยเอ็ด
1045450150สหคามวิทยาคารร้อยเอ็ด
1045450153โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ร้อยเอ็ด
1045450161รัตนประชานุสรณ์ร้อยเอ็ด
1045450163ป่าแดงหนองฮูหนองตอโนนไทยร้อยเอ็ด
1045450164โรงเรียนบ้านดงยางร้อยเอ็ด
1045450165รร.บ้านหนองชาดร้อยเอ็ด
1045450169โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ร้อยเอ็ด
1045450171โรงเรียนบ้านไก่ป่าร้อยเอ็ด
1045450172โรงเรียนบ้านดอนชัยร้อยเอ็ด
1045450173โรงเรียนบ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ร้อยเอ็ด
1045450176โรงเรียนบ้านขามร้อยเอ็ด
1045450178โรงเรียนบ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์)ร้อยเอ็ด
1045450187โรงเรียนบ้านฝั่งแดงร้อยเอ็ด
1045450189โรงเรียนบ้านดู่ร้อยเอ็ด
1045450190โรงเรียนบ้านคางฮุงร้อยเอ็ด
1045450191โนนเชียงบังหาดหนองแคร้อยเอ็ด
1045450193โรงเเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคารร้อยเอ็ด
1045450195เวฬุวันวิทยาร้อยเอ็ด
1045450199โรงเรียนบ้านอีหมุนร้อยเอ็ด
1045450201โรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายร้อยเอ็ด
1045450202โรงเรียนนาคำเจริญวิทย์ร้อยเอ็ด
1045450204โรงเรียนบ้านมะยางร้อยเอ็ด
104545030031โรงเรียนบ้านนาทมร้อยเอ็ด
1045450304โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมร้อยเอ็ด
1045450306โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วยร้อยเอ็ด
1045450310โรงเรียนบ้านโนนไชยศรีร้อยเอ็ด
1045450311โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ร้อยเอ็ด
1045450316โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหินร้อยเอ็ด
1045450320โรงเรียนบ้านแฝกร้อยเอ็ด
1045450323โรงเรียนบ้านโพนทองร้อยเอ็ด
1045450325โรงเรียนบ้านหนองไฮร้อยเอ็ด
1045450326โรงเรียนบ้านนาอุ่มร้อยเอ็ด
1045450334โรงเรียนบ้านกุดแห่ร้อยเอ็ด
1045450335โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคารร้อยเอ็ด
1045450337โรงเรียนบ้านโนนลาดร้อยเอ็ด
1045450339โรงเรียนบ้านดงดิบร้อยเอ็ด
1045450340บ้านวังม่วยร้อยเอ็ด
1045450344โรงเรียนบ้านคำอุปราชร้อยเอ็ด
1045450345บ้านวังยาวร้อยเอ็ด
1045450346โรงเรียนบ้านโคกกกม่วงร้อยเอ็ด
1045450347โรงเรียนบ้านพรหมจรรย์ร้อยเอ็ด
1045450348โรงเรียนบ้านดงกลางร้อยเอ็ด
1045450349โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ร้อยเอ็ด
1045450351โรงเรียนบ้านหนองหิ่งหายร้อยเอ็ด
1045450353โรงเรียนสีดากระพี้ประชาสรรค์ร้อยเอ็ด
1045450356โรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคีร้อยเอ็ด
1045450358โรงเรียนบ้านดอนชาดร้อยเอ็ด
1045450361โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นร้อยเอ็ด
1045450363โรงเรียนบัวดงมันวิทยาร้อยเอ็ด
1045450365โรงเรียนชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อนร้อยเอ็ด
1045450366โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นสาขาบ้านสี่แยกร้อยเอ็ด
1045450399โรงเรียนบ้านท่าสำราญร้อยเอ็ด
1045450447บ้านดงประเสริฐร้อยเอ็ด
1045450450โรงเรียนบ้านท่าไคร้ร้อยเอ็ด
1045450453โรงเรียนชุมชนบ้านขวาวร้อยเอ็ด
1045450456โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคีร้อยเอ็ด
1045450457โรงเรียนบ้านทรายมูลร้อยเอ็ด
1045450458โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศร้อยเอ็ด
1045450459โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาดร้อยเอ็ด
1045450460โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยาร้อยเอ็ด
1045450462โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอกร้อยเอ็ด
1045450464โรงเรียนบ้านโพธิ์ชันร้อยเอ็ด
1045450466โรงเรียนบ้านโพธิ์ตากร้อยเอ็ด
1045450468บ้านหัวคูร้อยเอ็ด
1045450472โรงเรียนบ้านโนนสว่างร้อยเอ็ด
1045450473โรงเรียนบ้านน้ำจั้นน้อยบึงเกลือร้อยเอ็ด
1045450474โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ร้อยเอ็ด
1045450475โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่องร้อยเอ็ด
1045450476โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)ร้อยเอ็ด
1045450479บ้านบาโคหนองแคนร้อยเอ็ด
1045450481โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ร้อยเอ็ด
1045450482โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้าร้อยเอ็ด
1045450483โรงเรียนบ้านหนองฟ้าร้อยเอ็ด
1045450487โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นร้อยเอ็ด
1045450491โรงเรียนวังหลวงร้อยเอ็ด
1045450494โรงเรียนบ้านป่าขีหนองขุ่นร้อยเอ็ด
1045450497โรงเรียนขุมชนบ้านโจดสามัคคีร้อยเอ็ด
1045450498โรงเรียนบ้านหนองหงษ์หนองงูร้อยเอ็ด
1045450499โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนาร้อยเอ็ด
1045450500โรงเรียนบ้านยางร้อยเอ็ด
1045450502โรงเรียนบ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง)ร้อยเอ็ด
1045450503โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุงร้อยเอ็ด
1045450511บ้านเหล่าแขมดงกลางร้อยเอ็ด
1045450512โรงเรียนบ้านดงหวายร้อยเอ็ด
1045450518โรงเรียนหนองจอกวิทยาร้อยเอ็ด
1045450523โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอกร้อยเอ็ด
1045450527โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ร้อยเอ็ด
1045450530โรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคีวิทยาร้อยเอ็ด
1045450532โรงเรียนเหล่าขุมมันท่าสะอาดร้อยเอ็ด
1045450533โรงเรียนบ้านหนองแข้ดงร้อยเอ็ด
1045450534โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 11ร้อยเอ็ด
1045450536โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84ร้อยเอ็ด
1045450537สามพานประชาสรรค์ร้อยเอ็ด
1045450545โรงเรียนบ้านโนนปลาเข็งร้อยเอ็ด
1045450546โรงเรียนบ้านเหล่าโพนงามร้อยเอ็ด
1045450551โรงเรียนบ้านคำโพนสูงร้อยเอ็ด
1045450552โรงเรีไตรมิตรวิทยาร้อยเอ็ด
1045450554บ้านกุดเต่าวิทยาร้อยเอ็ด
1045450555โรงเรียนบ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคีร้อยเอ็ด
1045450556โรงเรียนบ้านหนองบกร้อยเอ็ด
1045450568โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนาร้อยเอ็ด
1045450588โรงเรียนอาจสามารถวิทยาร้อยเอ็ด
1045450636โรงเรียนบ้านหนองบัวร้อยเอ็ด
1045450638โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีร้อยเอ็ด
1045450641โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)ร้อยเอ็ด
1045450642บ้านภูเขาทองร้อยเอ็ด
1045450643โรงเรียนบ้านโนนใหญ่เกษตรสมบูรณ์ร้อยเอ็ด
1045450647โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยงร้อยเอ็ด
1045450648โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ร้อยเอ็ด
1045450649บ้านนางามร้อยเอ็ด
1045450653โรงเรียนบ้านท่าเสียวร้อยเอ็ด
1045450654โรงเรียนบ้านปากบุ่งคุยจั่นมหาศาลจิตตรังสรรค์ร้อยเอ็ด
1045450655โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ร้อยเอ็ด
1045450659โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ร้อยเอ็ด
1045450663โรงเรียนชุมชนบัวคำร้อยเอ็ด
1045450664โรงเรียนบ้านโคกหนองบัวร้อยเอ็ด
1045450687โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศร้อยเอ็ด
1045450688โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ร้อยเอ็ด
1045450689โรงเรียนคำนางตู้มโนนสวรรค์ร้อยเอ็ด
1045450690โรงเรียนบ้านหนองสองห้องร้อยเอ็ด
1045450692โรงเรียนบ้านโคกสีร้อยเอ็ด
1045450699โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จร้อยเอ็ด
1045450700โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโกร้อยเอ็ด
1045450701บ้านบากหนองแดงร้อยเอ็ด
1045450703โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์ร้อยเอ็ด
1045450705บ้านสวนจิกร้อยเอ็ด
1045450708โรงเรียนบ้านหนองแวงยาวร้อยเอ็ด
1045450710โรงเรียนโนนสีดาวิทยาร้อยเอ็ด
1045450711อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)ร้อยเอ็ด
1045450714โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)ร้อยเอ็ด
1045450720โรงเรียนบ้านดงสิงห์ (ดำรงราษฏร์สามัคคี)ร้อยเอ็ด
1045450721บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูลร้อยเอ็ด
1045450722โรงเรียนบ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยาร้อยเอ็ด
1045450725แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์ร้อยเอ็ด
1045450726บ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล)ร้อยเอ็ด
1045450727ดินดำบัวรองวิทยาร้อยเอ็ด
1045450729โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิตร้อยเอ็ด
1045450730บ้านขมิ้นจานทุ่งร้อยเอ็ด
1045450732โรงเรียนดงยางสะแบงร้อยเอ็ด
1045450733โรงเรียนเขวาชีรัฐประชาสรรค์ร้อยเอ็ด
1045450737โรงเรียนไตรคามวิทยาร้อยเอ็ด
1045450743บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)ร้อยเอ็ด
1045450747โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อร้อยเอ็ด
1045450749โรงเรียนเมืองเชียงขวัญร้อยเอ็ด
1045450757โรงเรียนบ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา)ร้อยเอ็ด
1045450758โรงเรียนบ้านหมูม้นร้อยเอ็ด
1045450760โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร)ร้อยเอ็ด
1045450766โรงเรียนบ้านหนองแก่งร้อยเอ็ด
1045450768โรงเรียนบ้านพลับพลาร้อยเอ็ด
1045450785โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยาร้อยเอ็ด
1045450787โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทองร้อยเอ็ด
1045450791โรงเรียนบ้านอีโก่มร้อยเอ็ด
1045450798โรงเรียนบึงงามพัฒนาร้อยเอ็ด
1045450800โรงเรียนบ้านนางามร้อยเอ็ด
1045450808สตรีสึกษา 2ร้อยเอ็ด
1045450823โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
1045450824โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
1045450825พนมไพรวิทยาคารร้อยเอ็ด
1045450831โนนชัยศรีวิทยาร้อยเอ็ด
1045450836หนองพอกวิทยาลัยร้อยเอ็ด
1045450837โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยาร้อยเอ็ด
1045450848ช้างเผือกวิทยาคมร้อยเอ็ด
1045450850โรงเรียนหินกองวิทยาคารร้อยเอ็ด
1045450852โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ร้อยเอ็ด
1045450853โรงเรียนทรายทองวิทยาร้อยเอ็ด
1045450856โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยาร้อยเอ็ด
1045450858โพนเมืองประชารัฐ "ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อนุสรณ์"ร้อยเอ็ด
1045450865พลับพลาวิทยาคมร้อยเอ็ด
1145100002โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ร้อยเอ็ด
1145100004โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัยร้อยเอ็ด
1145100040โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ(รัตนวิมลอนุสรณ์)ร้อยเอ็ด
1145100046โรงเรียนปัญจรักษ์ร้อยเอ็ด
1245010001ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
1245020000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกษตรวิสัยร้อยเอ็ด
1245030000กศน.อำเภอปทุมรัตต์ร้อยเอ็ด
1245040000กศน.อำเภอจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด
1245050000กศน.อำเภอธวัชบุรีร้อยเอ็ด
1245060000กศน.อำเภอพนมไพรร้อยเอ็ด
1245070000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนทองร้อยเอ็ด
124510000กศน.อำเภอเสลภูมิร้อยเอ็ด
1245100000กศน.อำเภอเสลภูมิร้อยเอ็ด
1245110000กศน.อำเภอสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด
1245120000กศน.อำเภอเมืองสรวงร้อยเอ็ด
1245140000กศน.อำเภออาจสามารถร้อยเอ็ด
1245170000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจังหารร้อยเอ็ด
1245180000กศน.อำเภอเชียงขวัญร้อยเอ็ด
1245190000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองฮีร้อยเอ็ด
1245200000กศน.อำเภอทุ่งเขาหลวงร้อยเอ็ด
1345016201 วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
1345026401วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัยร้อยเอ็ด
145450055โรงเรียนบ้านเปลือยสีแก้วร้อยเอ็ด
45010179โรงเรียนบ้านหนองเข็งร้อยเอ็ด
45050309182ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด