assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
-1047030196โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยาสกลนคร
04144.111โรงเรียนบ้านคำเจริญสกลนคร
1041047030103บ้านหนองท่มท่ากระดันสกลนคร
1047010004โรงเรียนนายอวัฒนาสกลนคร
1047010010งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุงสกลนคร
1047010026โรงเรียนบ้านนากับแก้สกลนคร
1047010035โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาดสกลนคร
1047010052โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์สกลนคร
1047010055บ้านท่าม่วงสกลนคร
1047010061โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคารสกลนคร
1047010080โรงเรียนบ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร)สกลนคร
1047010084โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนาสกลนคร
1047010102โรงเรียนบ้านกวนบุ่นสกลนคร
1047010110โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำสกลนคร
1047010126โรงเรียนบ้านดงหนองเหียนสกลนคร
1047010128บ้านโนนกุงสกลนคร
1047010141โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยาสกลนคร
1047010616บ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์สกลนคร
1047020016โรงเรียนบ้านดอนม่วยสกลนคร
1047020033โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือสกลนคร
1047020067โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา)สกลนคร
1047020069โรงเรียนบ้านดอนกอยสกลนคร
1047020083บ้านสร้างขุ่ยสกลนคร
1047020099โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้าสกลนคร
1047020100โรงเรียนบ้านดงสวรรค์หนองนกกดสกลนคร
1047020148โรงเรียนบ้านหนองหมากแซวสกลนคร
1047020151โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วยสกลนคร
1047020195บ้านหนองบัวแพสกลนคร
1047030004โรงเรียนบ้านขัวก่ายสกลนคร
1047030024โรงเรียนบ้านโคกสว่างสกลนคร
1047030056โรงเรียนบ้านห้วยหินสกลนคร
1047030067โรงเรียนบ้านน้ำสกลนคร
1047030076โรงเรียนบ้านนายมสกลนคร
1047030089โรงเรียนบ้านนาแต้สกลนคร
1047030113โรงเรียนำปลาฝานาทวีสกลนคร
1047030115โรงเรียนบ้านน้ำจั้นสกลนคร
1047030124โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่8(พระเทพญาณวิศิษฏ์ "ชัยทวี"อุปถัมภ์)สกลนคร
1047030128บ้านดงยางสกลนคร
1047030130โรงเรียประชานาดอกไม้สกลนคร
1047030148โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สกลนคร
1047030150โรงเรียนบ้านนากะทาดสกลนคร
1047030156โรงเรียนบ้านดงสารสกลนคร
1047030171โรงเรียนบ้านคันชาสกลนคร
1047030188โรงเรียนบ้านทุ่งคำสกลนคร
1047030192โรงเรียนบ้านแกดำสกลนคร
1047030197โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยาสกลนคร
1047030198โรงเรียนบ้านหนองจานสกลนคร
1047030204โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือสกลนคร
1047030205โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ)สกลนคร
1047030207โรงเรียนบ้านนาสีนวลสกลนคร
1047030210บ้านหนองแปนสกลนคร
10470540137โรงเรียนบ้านคำลอดพื้นสกลนคร
1047100031โรงเรียนอนุบาลเจริญวัฒนาสกลนคร
1047106062โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสกลนคร
1047189047ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนครสกลนคร
1047520292โรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคามสกลนคร
1047540001โรงเรียนอนุบาลสกลนครสกลนคร
1047540002เชิงชุมราษฎร์นุกูลสกลนคร
1047540003สกลนคร (วันครู 2501)สกลนคร
1047540006โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรี "ชุมชนพัฒนา"สกลนคร
1047540007โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาดสกลนคร
1047540008เมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวงฉสกลนคร
1047540009บ้านน้อยจอมศรีสกลนคร
1047540010โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศสกลนคร
1047540011โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุงสกลนคร
1047540012โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยาสกลนคร
1047540013บ้านกกส้มโฮงสกลนคร
1047540015โรงเรียนธาตุนาเวงวิทยาสกลนคร
1047540016โรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์สกลนคร
1047540018โรงเรียนห้วยทรายวิทยาสกลนคร
1047540020บ้านพานสหราษฎร์บำรุงสกลนคร
1047540021โรงเรียนบ้านประชาสุขสันติ์สกลนคร
1047540022โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคารสกลนคร
1047540024โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์สกลนคร
1047540026โรงเรียนบ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน)สกลนคร
1047540028โรงเรียนบ้านท่าม่วงสกลนคร
1047540032ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์สกลนคร
1047540033โรงเรียนบ้านป่าหว้านสกลนคร
1047540035ศิริราษฎร์วิทยาคารสกลนคร
1047540037ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์สกลนคร
1047540038ท่าแร่วิทยาสกลนคร
1047540042โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์สกลนคร
1047540043โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยคารสกลนคร
1047540044โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)สกลนคร
1047540045โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศสกลนคร
1047540046ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์สกลนคร
1047540047โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยาสกลนคร
1047540048โรงงเรียนบ้านหนองสระสกลนคร
1047540049บ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงงวิทย์)สกลนคร
1047540052ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมสกลนคร
1047540053โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยาสกลนคร
1047540054ผักแพวบำรุงวิทยาสกลนคร
1047540055โรงเรียนบ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนาสกลนคร
1047540056โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุงสกลนคร
1047540059โรงเรียนบ้านนาแกสกลนคร
1047540061โรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศสกลนคร
1047540062บ้านบอนสหราษฎร์บำรุงสกลนคร
1047540063โรงเรียนบ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์สกลนคร
1047540065โรงเรียนบ้านหนองไผ่สกลนคร
1047540066โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง(สาขาบ้านาขาม)สกลนคร
1047540069โรงเรียนบ้านศรีวิชา “คุรุราษฎร์อุทิศ”สกลนคร
1047540071โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)สกลนคร
1047540072โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฏร์บำรุงสกลนคร
1047540074โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุงสกลนคร
1047540075โรงเรียนบ้านนาขามสกลนคร
1047540078โรงเรียนบ้านเชิงดอยสกลนคร
1047540079โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสสกลนคร
1047540080โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยาสกลนคร
1047540082โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไหสกลนคร
1047540083โรงเรียนบ้านกลาง"ผดุงราษฎร์วิทยา"สกลนคร
1047540084โรงเรียนบ้านค้อน้อยสกลนคร
1047540085540085สกลนคร
1047540087โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุงสกลนคร
1047540088โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีสกลนคร
1047540090โรงเรียนบ้านอีกุดสกลนคร
1047540092โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศสกลนคร
1047540095ชุมชนนิรมัยสกลนคร
1047540096โรงเรียนบ้านนาดีสกลนคร
1047540097โรงเรียนไพศาลวิทยาสกลนคร
1047540098โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5สกลนคร
1047540099โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็มสกลนคร
1047540100โรงเรียนบ้านกุดสะกอยสกลนคร
1047540101โรงเรียนบ้านกุดฮูสกลนคร
1047540102โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ 211สกลนคร
1047540104โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคารสกลนคร
1047540105โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุงสกลนคร
1047540106โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสกลนคร
1047540111โรงเรียนบ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร)สกลนคร
1047540115อนุบาลบ้านม่วงสกลนคร
1047540119โรงเรียนบ้านสรศรีสกลนคร
1047540120โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือดสกลนคร
1047540121รร.ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์347)สกลนคร
1047540122โรงเรียนบ้านพุทธรักษาสกลนคร
1047540123โรงเรียนบ้านคำภูทองสกลนคร
1047540126โรงเรียนนาจานกล้วยน้อยสกลนคร
1047540127โรงเรียนบ้านหนองบ่อโนนสว่างสกลนคร
1047540129โรงเรียนบ้านดงหม้อทองสกลนคร
1047540130โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือยสกลนคร
1047540131โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์สกลนคร
1047540132โรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์สกลนคร
1047540133โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยสกลนคร
1047540134โรงเรียนบ้านบ่อแดงสกลนคร
1047540136โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรีสกลนคร
1047540137โรงเรียนบ้านคำลอดพื้นสกลนคร
1047540139โรงเรียนบ้านโนนแสบงสกลนคร
1047540141โรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์สกลนคร
1047540143โรงเรียนบ้านโนนไทยสกลนคร
1047540147โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์สกลนคร
1047540149โรงเรียนบ้านดงเหนือสกลนคร
1047540154โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดันสกลนคร
1047540158โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคมสกลนคร
1047540159โรงเรียนวัดสุทธิมงคลสกลนคร
1047540160โรงเรียนบ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา)สกลนคร
1047540161โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้างสกลนคร
1047540166โรงเรียนบ้านบะหัวเมยสกลนคร
1047540168บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)สกลนคร
1047540170บ้านหนองหวายสกลนคร
1047540171บ้านเปือยสกลนคร
1047540172โรงเรียนบ้านขมิ้นสกลนคร
1047540177โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๒(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก)สกลนคร
1047540178โรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำสกลนคร
1047540179โรงเรียนบ้านนาสาวนานสกลนคร
1047540180โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่สกลนคร
1047540182โรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วงสกลนคร
1047540183โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคีสกลนคร
1047540185โรงเรียนบ้านเชิงชุมสกลนคร
1047540186โรงเรียนบ้านสว่างสกลนคร
1047540196โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุสกลนคร
1047540198บ้านตาลเลียนสกลนคร
1047540200โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่สกลนคร
1047540204โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อมสกลนคร
1047540211โรงเรียนบ้านอูนดงสกลนคร
1047540214โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)​สกลนคร
1047540223โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพงสกลนคร
1047540225โรงเรียนบ้านดอนหวายสกลนคร
1047540227โรงเรียนบ้านหนองบัวสกลนคร
1047540230โรงเรียนบ้านหนองไฮสกลนคร
1047540232บ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล)สกลนคร
1047540237บ้านนาถ่อนสกลนคร
1047540238โรงเรียนบ้านต้นผึ้งสกลนคร
1047540245โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง)สกลนคร
1047540248โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรีสกลนคร
1047540254โรงเรียนบ้านกุดจิกสกลนคร
1047540255โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำสกลนคร
1047540256โรงเรียนบ้านปลาหลายสกลนคร
1047540257โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้าสกลนคร
1047540258โรงเรียนบ้านหนองม่วงสกลนคร
1047540261โรงเรียนบ้านขุนภูมิสกลนคร
1047540265ชุมชนขัวสูงสวรรค์สกลนคร
1047540266โรงเรียนบ้านโนนอุดมสกลนคร
1047540267โรงเรียนบ้านดอนแดงสกลนคร
1047540268โรงเรียนบ้านแก้งสกลนคร
1047540273โรงเรียนบ้านหนองสนมสกลนคร
1047540274โรงเรียนบ้านโพนแพงสกลนคร
1047540278โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์สกลนคร
1047540279โรงเรียนบ้าานาจารสกลนคร
1047540282บ้านก่อสกลนคร
1047540284รร.บ้านกุดเรือคำสกลนคร
1047540285โรงเรียนบ้านคูสะคามสกลนคร
1047540288โรงเรียนบ้านจำปาดงสกลนคร
1047540289โรงเรียนบ้านโคกแสงสกลนคร
1047540290โรงเรียนบ้านอินทร์แปลงสกลนคร
1047540293โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยงสกลนคร
1047540294โรงเรียนบ้านนาซอสกลนคร
1047540295โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยาสกลนคร
1047540296โรงเรียนบ้านดอนยานางสกลนคร
1047540297โรงเรียนบ้านกุดเรือสกลนคร
1047540299โรงเรียนบ้านหนองแสงคำสกลนคร
1047540301โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดสกลนคร
1047540303โรงเรียนบ้านโนนทับช้างสกลนคร
1047540307บ้านโคกก่องหนองแวงสกลนคร
1047540308โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยวสกลนคร
1047540310โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอมสกลนคร
1047540311โรงเรียนบ้านหนองฮางสกลนคร
1047540312โรงเรียนบ้านโนนแต้สกลนคร
1047540313โรงเรียนบ้านนาอวนน้อยสกลนคร
1047540317โรงเรียนบ้านวังหว้าสกลนคร
1047540318โรงเรียนบ้านขัวก่ายสกลนคร
1047540320บ้านวังเวินสกลนคร
1047540321โรงเรียนบ่านส้งเปือยสกลนคร
1047540323โรงเรียนบ้านโคกถาวรสกลนคร
1047540324โรงเรียนบ้านบะนกทาสกลนคร
1047540327โรงเรียนบ้านกุดตะกาบสกลนคร
1047540335โรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอหนองท่มสกลนคร
1047540340โรงเรียนบ้านหนองแปนสกลนคร
1047540341โรงเรียนบ้านคำบ่อสกลนคร
1047540342โรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยางสกลนคร
1047540348โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคมสกลนคร
1047540350โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคารสกลนคร
1047540351โรงเรียนบ้านดอนยาวประชากรอุปการสกลนคร
1047540352โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดินสกลนคร
1047540355โรงเรียนบ้านหนองตาลสกลนคร
1047540357โรงเรียนบ้านโพนสูงสกลนคร
1047540358บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126สกลนคร
1047540359โรงเรียนบ้านทุ่งปลากัดสกลนคร
1047540360โรงเรียนบ้านถ่อน(คุุรุราษฎร์สามัคคี)สกลนคร
1047540361โรงเรียนบ้านค้อโพนสวางยางชุมสกลนคร
1047540362โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืนสกลนคร
1047540368โรงเรียนบ้านบึงโนสกลนคร
1047540375โรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญสกลนคร
1047540382โรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์)สกลนคร
1047540383บ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอำนวย)สกลนคร
1047540384โรงเรียนบ้านหนองดินดำสกลนคร
1047540385บ้านหนองหลักช้างสกลนคร
1047540389โรงเรียนบ้านพันนาสกลนคร
1047540392โรงเรียนบ้านหนองหอยสกลนคร
1047540393โรงเรียนบ้านธาตุสกลนคร
1047540394โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพสกลนคร
1047540396โรงเรียนบ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา)สกลนคร
1047540402โรงเรียนบ้านหนองหว้าสกลนคร
1047540405โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยาสกลนคร
1047540407โรงเรียนบ้านคำไชยวานสกลนคร
1047540410โรงเรียนบ้านโคกสำราญสกลนคร
1047540415โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยาสกลนคร
1047540426โรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ์สกลนคร
1047540434โรงเรียนบ้านดอนหันสกลนคร
1047540437โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อนสกลนคร
1047540438บ้านโคกสวัสดีสกลนคร
1047540441โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยาสกลนคร
1047540442โรงเรียนบ้านทันสมัยสกลนคร
1047540445อุดมสังวรวิทยาสกลนคร
1047540446บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)สกลนคร
1047540450บ้านปทุมวาปีสกลนคร
1047540451โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวยสกลนคร
1047540456โรงเรียนบ้านชัยชนะสกลนคร
1047540459รร.บ้านสีสุกห้วยโมงสกลนคร
1047540460โรงเรียนบ้านคำก้าวสกลนคร
1047540462โรงเรียนบ้านอากาศสกลนคร
1047540463โรงเรียนบ้านนาเมืองสกลนคร
1047540464โรงเรียนบ้านหนองตาไก้สกลนคร
1047540465โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่สกลนคร
1047540470โรงเรียนบ้านแพงน้อยสกลนคร
1047540471บ้านวังม่วงสกลนคร
1047540472โรงเรียนบ้านบะหว้าสกลนคร
1047540475โรงเรียนบ้านแพงใหญ่สกลนคร
1047540476บ้านวาใหญ่สกลนคร
1047540479โรงเรียนบ้านกุดจอกสกลนคร
1047540481โรงเรียนบ้านโคกไม้ล้มสกลนคร
1047540483โรงเรียนบ้านเสาวัดสกลนคร
1047540485โรงเรียนบ้านดงเสียวสกลนคร
1047540487โรงเรียนบ้านข้าวแป้งสกลนคร
1047540489โรงเรียนบ้านดอนแดงสกลนคร
1047540491โรงเรียนบ้านนาหวายสกลนคร
1047540492โรงเรียนบ้านโพนก่อสกลนคร
1047540498โรงเรียนบ้านดอนทอยสกลนคร
1047540499โรงเรียนบ้านถ้ำเต่าสกลนคร
1047540500โรงเรียนบ้านนาดอกไม้สกลนคร
1047540501โรงเรียนบ้านหนองสามขาสกลนคร
1047540503โรงเรียนบ้านห้วยเหล้กไฟสกลนคร
1047540504บ้านดงสว่างสกลนคร
1047540507โรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัยสกลนคร
1047540510ร.ร.บ้านอูนโคกสกลนคร
1047540511บ้านหนองบัวบานสกลนคร
1047540512อนุบาลคำตากล้าสกลนคร
1047540516โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่างสกลนคร
1047540517รร.บ้านดอนคำสกลนคร
1047540518ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์สกลนคร
1047540519โรงเรียนบ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญสกลนคร
1047540521โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคีสกลนคร
1047540523โรงเรียนบ้านตาดสกลนคร
1047540525โรงเรียนบ้านดงบังสกลนคร
1047540529โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์สกลนคร
1047540530โรงเรียนบ้านท่างามสกลนคร
1047540533โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญสกลนคร
1047540534โรงเรียนบ้านห้วยหวดสกลนคร
1047540540โรงเรียนบ้านหนองบึงทวายสกลนคร
1047540541โรงเรียนบ้านดงหลวงสกลนคร
1047540542โรงเรยนบ้านตองโขบสกลนคร
1047540544โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคีสกลนคร
1047540545โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธารสกลนคร
1047540546โรงเรียนบ้านนาสีนวลสกลนคร
1047540547โรงเรียนบ้านห้วยแคนสกลนคร
1047540549โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยาสกลนคร
1047540550บ้านแมดนาท่มสกลนคร
1047540552โรงเรียนบ้านไร่นาดีสกลนคร
1047540553โรงเรียนบ้านห้วยยางสกลนคร
1047540557โรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษาสกลนคร
1047540558โรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาวสกลนคร
1047540559โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์สกลนคร
1047540576บ้านดงบากสกลนคร
1047540588อนุบาลโพนนาแก้วสกลนคร
1047540589โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยาสกลนคร
1047540592โรงเรียนบ้านป่าผางสกลนคร
1047540593โรงเรียนบ้านวังปลาเซือมสกลนคร
1047540595โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุงสกลนคร
1047540597โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุงสกลนคร
1047540599โรงเรียนบ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์สกลนคร
1047540600บ้านกลางนาเดื่อสกลนคร
1047540601โรงเรียนโพนบกผดุงศาสตร์สกลนคร
1047540602โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคารสกลนคร
1047540603โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยาสกลนคร
1047540605โรงเรียนบ้านโคกแก้วสกลนคร
1047540607โรงเรียนเขื่อนน้ำพุงสกลนคร
1047540609โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์สกลนคร
1047540615โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่สกลนคร
1047540618บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนาสกลนคร
1047540619โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อสกลนคร
1047540621ไทยรัฐวิทยา ๑๑๐ (บ้านชมภูพาน)สกลนคร
1047540622โรงเรียนบ้านสะพานสามสกลนคร
1047540623บ้านใหม่พัฒนาสกลนคร
1047540625โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรรสกลนคร
1047540626สกลราชวิทยานุกูลสกลนคร
1047540627ดงมะไฟวิทยาสกลนคร
1047540628โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาสกลนคร
1047540629โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาสกลนคร
1047540630ท่าแร่ศึกษาสกลนคร
1047540633โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมสกลนคร
1047540634โรงเรียนโพธิแสนวิทยาสกลนคร
1047540635โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษาสกลนคร
1047540638โรงเรียนบ้านบังราษฎร์บำรุงสกลนคร
1047540640โรงเรียนภูริทัตต์วิทยาสกลนคร
1047540641บะฮีวิทยาคมสกลนคร
1047540643โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนครีสกลนคร
1047540644โรงเรียนพังโคนวิทยาคมสกลนคร
1047540645ลำปลาหางวิทยาสกลนคร
1047540646โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิสกลนคร
1047540647โรงเรียนธรรมบวรวิทยาสกลนคร
1047540648โรงเรียนวาริชวิทยาสกลนคร
1047540649นิคมน้ำอูนเจริญวิทยาสกลนคร
1047540650มัธยมวานรนิวาสสกลนคร
1047540654หนองแวงวิทยาสกลนคร
1047540657ศึกษาประชาสามัคคีสกลนคร
1047540658โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมสกลนคร
1047540659โรงเรียนโพธิ์ขัยทองพิทยาคมสกลนคร
1047540661โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาสกลนคร
1047540663โรงเรียนท่าสงครามวิทยาสกลนคร
1047540664โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร
1047540667โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์สกลนคร
1047540671เต่างอยพัฒนศึกษาสกลนคร
1047540673โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมสกลนคร
1047540674เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คําอนุสรณ์"สกลนคร
1047540675โพนพิทยาคมสกลนคร
1047540676คำเพิ่มพิทยาสกลนคร
1048100032วิทยาลับเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิตบริหารธุรกิจโพนสวรรค์สกลนคร
1048190075บ้านคำเตยสกลนคร
1048190403โรงเรียนบ้านต้ายสกลนคร
1147100003โรงเรียนนิรมลวิทยาสกลนคร
1147100005เซนต์ยอแซฟสกลนครสกลนคร
1147100014อนุบาลจินดาพรสกลนคร
1147100015โรงเรียนเมธาศึกษาสกลนคร
1147100021โรงเรียนอนุบาลโกญจนาทสกลนคร
1147100022โรงเรียนอนุบาลร่มเกษสกลนคร
1147100027โรงเรียนอนุบาลสิริพรสกลนคร
1147100029อนุบาลรพีพรสกลนคร
1147100046โรงเรียนการกุศลวัดบูรพาสกลนคร
1147100054ร.ร.วัดบูรพาวิทยาการกุศลสกลนคร
1147100062โรงเรียนภูพานหลวงสกลนคร
1147100064โรงเรียนอนุบาลรัตนพรสกลนคร
1147100074โรงเรียนกิจเจริญวิทยาสกลนคร
1147100082โรงเรียนมูลนิธิโคกสว่างธรรมานุสรณ์สกลนคร
1347016101วิทยาลัยเทคนิคสกลนครสกลนคร
1347046401วิทยาลัยการอาชีพพรรณณานิคมสกลนคร
1347100036วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์สกลนคร
1347100039วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพรรณาสกลนคร
1347100043วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจว่างแดนดินสกลนคร
1347100052วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวยสกลนคร
1407540132โรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์สกลนคร
1407540144โรงเรียนบ้านจารสกลนคร
1407540395โรงเรียนบ้านโคกหลวงสกลนคร
470101ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนครสกลนคร
47010111โรงเรียนบ้านลาดค้อสกลนคร
4701540065โรงเรียนบ้านหนองไผ่สกลนคร
47020107โรงเรียนบ้านหนองกุงสกลนคร
7247152307รร.ตชด.ค็อกนิสไทยฯสกลนคร