assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
10190018โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุงนครพนม
1033530390บ้านขนวนสีแก้วนครพนม
1045450551โรงเรียนบ้านคำโพนสูงนครพนม
1048010002โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่านครพนม
1048010009โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดนนครพนม
1048010016โรงเรียนบ้านโพธิ์ตากนครพนม
1048010018โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้านนครพนม
1048010033โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวงนครพนม
1048010042ชุมชนนามนวิทยาคารนครพนม
1048010053โรงเรียนบ้านโคกก่องนครพนม
1048010055โรงเรียนบ้านหนองแซงนครพนม
1048010067บ้านคำพอกนครพนม
1048010076โรงเรียนบ้านวังกะเบานครพนม
1048010080บ้านสว่างสำราญนครพนม
1048010082โรงเรียนบ้านม่วงนครพนม
1048010084โรงเรียนบ้านหนองบัวคำนครพนม
1048010089โรงเรียนบ้านนาขามนครพนม
1048010090โรงเรียนบ้านวังยางนครพนม
1048010103โรงเรียนบ้านดอนกลางนครพนม
1048010109โรงเรียนบ้านโพนทันนครพนม
1048010111บ้านกุงโกนนครพนม
1048010114บ้านกุดฉิมนครพนม
1048010131โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้านครพนม
1048010137บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)นครพนม
1048010162บ้านหนองแซงนครพนม
1048010164โรงเรียนบ้านนาบัวนครพนม
1048010184โรงเรียนโพนทองวิทยาคารนครพนม
1048010190โรงเรียนบ้านานาบั่วนครพนม
1048010197โรงเรียนบ้านนาดีนครพนม
1048010201นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนครพนม
1048010204โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้นนครพนม
1048010211โรงเรียนบ้านนาเลียงนครพนม
1048010213โรงเรียนบ้านนาเลียงนครพนม
1048010218โรงเรียนบ้านนาเลียงนครพนม
1048010223โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อมนครพนม
1048010256โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงนครพนม
1048010264บ้านหนองโพธิ์วังโนนครพนม
1048010319โรงเรียนบ้านโคกกลาง นครพนม
104801076โรงเรียนบ้านวังกะเบานครพนม
104801214บ้านหนองคองนครพนม
10480190096บ้านดงนครพนม
10480190109บ้านรามราชนครพนม
10480190246โรงเรียน​บ้า​นดอน​บาก​นครพนม
10480190426บ้านนาเต่านครพนม
10480190473โรงเรียนท่าจำปาวิทยานครพนม
1048019172โรงเรียนชัมชนบ้านพิมานนครพนม
1048020019โรงเรียนอุเทนวิทยาคารนครพนม
1048020055โรงเรียนอนุบาลบ้านแพงนครพนม
1048020108บ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)นครพนม
1048022018อุดมพัฒนศึกษานครพนม
104809228โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนานครพนม
1048100032วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิตาบริหารธุรกิจโพนสวรรค์นครพนม
104810032วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิตบริหารธุรกิจโพนสวรรค์นครพนม
1048100455โรงเรียนบ้านหนองแคนนครพนม
1048102004โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยานครพนม
104810234โรงเรียนบ้านปากบังนครพนม
1048109078โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแกนครพนม
1048109134โรงเรียนบ้านต้อง (ศรีบัวบานวิทยาคารนครพนม
1048109314โรงเรียนบ้านม่วงนครพนม
10481190185โรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นครพนม
10481190285โรงเรียนบ้านดอนกลางนครพนม
1048160190โรงเรียนบ้านโพนแพงนครพนม
10481900โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือนครพนม
1048190001สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)นครพนม
1048190003บ้านสำราญนครพนม
10481900042โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซนครพนม
1048190007โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อนครพนม
1048190008โรงเรียนบ้านนาราชควายนครพนม
1048190009โรงเรียนบ้านเนินสะอาดนครพนม
1048190010โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อยนครพนม
1048190011โรงเรียนบ้านสร้างหินนครพนม
1048190012โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองเเวงนครพนม
1048190013โรงเรียนบ้านนาทรายนครพนม
1048190014โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้นนครพนม
1048190015โรงเรียนบ้านดอนยานางนครพนม
1048190016โรงเรียนบ้านโพธิ์ตากนครพนม
1048190017โรงเรียนบ้านสุขเกษมนครพนม
1048190018โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุงนครพนม
1048190019โรงเรียนบ้านนาคำโนนขามนครพนม
1048190020โรงเรียนบ้านโคกก่องนครพนม
1048190021โรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบินนครพนม
1048190022โรงเรียนบ้านดอนม่วงนครพนม
10481900228โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนานครพนม
1048190023ชุมชนนามนวิทยาคารนครพนม
1048190024โรงเรียนบ้านผึ้งนครพนม
1048190025โรงเรียนบ้านวังกระแสนครพนม
1048190026โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์นครพนม
1048190027โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์นครพนม
1048190028โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์นครพนม
1048190029โรงเรียนบ้านไทยสามัคคีนครพนม
1048190031โรงเรียน​บ้าน​หนอง​ปลาดุก​นครพนม
1048190032โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)นครพนม
1048190033โรงเรียน​บ้าน​โพน​ค้อ​โพน​สวรรค์​นครพนม
1048190034โรงเรียนบ้านหนองยาวนครพนม
1048190035โรงเรียนบ้านหนองดินแดงนครพนม
1048190036บ้านดอนแดงเจริญทองนครพนม
1048190037โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุงนครพนม
1048190038บ้านทุ่งมนนครพนม
1048190041โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่านครพนม
1048190042โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซนครพนม
1048190043โรงเรียนบ้านวังตามัวนครพนม
1048190045โรงเรียนบ้านโชคอำนวยนครพนม
1048190046บ้านคำสว่างนครพนม
1048190047โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)นครพนม
1048190048โรงเรียนบ้านหนองจันทน์นครพนม
1048190050โรงเรียนบ้านนาหลวงนครพนม
1048190051โรงเรียนบ้านกล้วยนครพนม
1048190053โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดนนครพนม
1048190054โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)นครพนม
1048190055โรงเรียนบ้านน้อยใต้นครพนม
1048190056โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาดนครพนม
1048190058บ้านกลางน้อยนครพนม
1048190059บ้านดงติ้วนครพนม
1048190060โรงเรียนบ้านดงยอนครพนม
1048190061โรงเรียนบ้านนาคอกควายนครพนม
1048190063โรงเรียนอนุบาลนครพนมนครพนม
1048190064โรงเรียนเมืองนครพนมนครพนม
1048190065โรงเรียนบ้านหนองญาตินครพนม
1048190066โรงเรียนบ้านดงโชคนครพนม
1048190068โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุนครพนม
1048190069โรงเรียนอุเทนวิทยาคารนครพนม
1048190070โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือนครพนม
1048190071โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วนครพนม
1048190072โรงเรียนบ้านท่าจำปานครพนม
1048190073โรงเรียนบ้านห้วยพระนครพนม
1048190074โรงเรียนบ้านดอนแดงนครพนม
1048190075โรงเรียนบ้านคำเตยนครพนม
1048190076บ้านดอนติ้วนครพนม
1048190078โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแกนครพนม
1048190079บ้านท่าอุเทนนครพนม
1048190080บ้านตาลนครพนม
1048190081บ้านนาผักปอดนครพนม
1048190082โรงเรียนบ้านโพนนครพนม
1048190083โรงเรียนบ้านธาตุนครพนม
1048190084บ้านน้อยทวยนครพนม
1048190086โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรีนครพนม
1048190087โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำนครพนม
1048190089 โรงเรียนบ้านนาหนองบกนครพนม
1048190090โรงเรียนบ้านวังโพธิ์นครพนม
1048190091โรงเรียนบ้านหาดกวนนครพนม
1048190092บ้านแก้วปัดโป่งนครพนม
1048190093โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่นครพนม
1048190094บ้านดอนดู่นครพนม
1048190095โรงเรียนบ้านพนอมนครพนม
1048190096บ้านดงนครพนม
1048190097บ้านหนองสาหร่ายนครพนม
1048190099โรงเรียนบ้านเหล่าหนาดนครพนม
1048190100โรงเรียนบ้านพะทายนครพนม
1048190101โรงเรียนบ้านหนองเทานครพนม
1048190102โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วยนครพนม
1048190103โรงเรียนบ้านนาข่าท่านครพนม
1048190104โรงเรียนบ้านโคกสว่างนครพนม
1048190105โรงเรียนบ้านเวินพระบาทนครพนม
1048190106โรงเรียนบ้านเชียงยืนนครพนม
1048190107โรงเรียนบ้านปากทวยนครพนม
1048190108บ้านม่วงนาสีดานครพนม
1048190109บ้านรามราชนครพนม
1048190110บ้านแพงสะพังนครพนม
1048190111รร.บ้านโพนก่อนครพนม
1048190112บ้านโพนแดงนครพนม
1048190113โรงเรียนบ้านบุ่งนครพนม
1048190114โรงเรียนบ้านบุ่งนครพนม
1048190115โรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"นครพนม
1048190116โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง “เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3”นครพนม
1048190118โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ)นครพนม
1048190119โรงเรียนพระกลางวิทยาคารนครพนม
1048190122โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระรชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)นครพนม
10481901233บ้านนาหว้านครพนม
1048190124โรงเรียนบ้านหนองกุดแคนนครพนม
1048190127โรงเรียนบ้านนาคำนครพนม
1048190129โรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพวนครพนม
1048190130บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)นครพนม
1048190131โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์นครพนม
1048190132โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลามนครพนม
1048190133โรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุขนครพนม
1048190134โรงเรียนบ้านต้อง (ศรีบัวบานวิทยาคาร)นครพนม
1048190135โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลามนครพนม
1048190136โรงเรียน​บ้าน​ขอน​กอง​โพนทอง​นครพนม
1048190137โรงเรียนบ้านนาหนาดนครพนม
1048190138โรงเรียนบ้านคำชะอีนครพนม
1048190139โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปานครพนม
1048190140โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคารนครพนม
1048190141โรงเรียนบ้านขอนขว้างนครพนม
1048190142โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์นครพนม
1048190143โรงเรียนบ้านโสกแมวนครพนม
1048190146โรงเรียนบ้านกุดฉิมนครพนม
1048190148โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)นครพนม
1048190149โรง้รียนดอนนางหงส์​บูรพา​สงเคราะห์​นครพนม
1048190151โรงเรัยนบ้านหนองสะโนนครพนม
1048190152บ้านนาแกบึงเหล็กนครพนม
1048190153โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)นครพนม
1048190154โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูลนครพนม
1048190155โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคารนครพนม
1048190156โรงเรียนบ้านดงยอนครพนม
1048190159บ้านดงป่ายูงนครพนม
1048190160โรงเรียนบ้านโพนแพงนครพนม
1048190163โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนครพนม
1048190164บ้านโคกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นครพนม
1048190165ต้นแหนสร้างติ่งวิทยานุกูลนครพนม
1048190166บ้านนาป่งคองนครพนม
1048190167โรงเรียนบ้านนาแกน้อย(นทพ.อุปถัมภ์)นครพนม
1048190168โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนครพนม
1048190169โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีนครพนม
1048190170โรงเรียนบ้านนาโสกนครพนม
1048190171โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่งนครพนม
1048190172โรงเรียนชุมชนบ้านพิมานนครพนม
1048190174บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูงนครพนม
1048190175โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่งนครพนม
1048190176โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นครพนม
1048190177โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนานครพนม
1048190179บ้านปากบังนครพนม
1048190180โรงเรียนธารน้ำใจนครพนม
1048190181ชุมชนบ้านพุ่มแกนครพนม
1048190182โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่นครพนม
1048190183โรียนบ้านนางเลิศนครพนม
1048190184โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์นครพนม
1048190185โรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นครพนม
1048190186โรงเรียนบ้านหนองกุง”ฮินดูสมาช”นครพนม
1048190187โรงเรียนบ้านนาคู่นครพนม
1048190189โรงเรียนบ้านแขนนางนครพนม
1048190192โรงเรียนพระซองวิทยาคารนครพนม
1048190193โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัดนครพนม
1048190194บ้านพระซองเหนือนครพนม
1048190195รร.นาเหนือทุ่งทองวิทยานครพนม
1048190196โรงเรียนบ้านดงอินำนครพนม
1048190197โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพงนครพนม
1048190199บ้านหนองคองนครพนม
1048190200โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยานครพนม
1048190201นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนครพนม
1048190202นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนครพนม
1048190203โรงเรียนบ้านคำเม็กนครพนม
1048190204โรงเรียนบ้านหนองกุงนครพนม
1048190205โรงเรียนบ้านหนองห้างนครพนม
1048190206โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟืองนครพนม
1048190207โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟืองนครพนม
1048190208บ้านนากุุงยางคำนครพนม
1048190209โรงเรียนบ้านดงดู่งามนครพนม
1048190210โรงเรียนบ้านดอนโทนนครพนม
1048190211ศรีโพนทองวิทยานครพนม
1048190212รร.ดอนเหลืองทองวิทยานครพนม
1048190213โรงเรียนบ้านจำปานครพนม
1048190214ไทยรัฐวิทยา ๕๐ (บ้านคำพี้)นครพนม
1048190216โรงเรียนชุมชนนางัวนครพนม
1048190217โรงเรียนชุมชนนางัวนครพนม
1048190218โรงเรียนบ้านนาคอยนครพนม
1048190219บ้านอูนนานครพนม
1048190220โรงเรียนบ้านโนนกุงนครพนม
1048190221บ้านสามัคคีนครพนม
1048190222โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสนครพนม
1048190223โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาดนครพนม
1048190224โรงเรียนบ้านดอนแดงนครพนม
1048190225รร.บ้านเสียววิทยานครพนม
1048190226ุโรงเรียนบ้านดอนพะธายนครพนม
1048190227โรงเรียนบ้านโคกสะอาดนครพนม
1048190228โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนานครพนม
1048190229รร.บ้านหนองดุดนครพนม
1048190230โรงเรียนบ้านดอนศาลานครพนม
1048190231บ้านนาน้อยนครพนม
1048190232บ้านดอนปอหนองโองนครพนม
1048190233บ้านนาหว้านครพนม
1048190234โรงเรียน​ชุมชน​ประสาน​มิตร​นครพนม
1048190235บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัวนครพนม
1048190236โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศนครพนม
1048190237โรงเรียนบ้านนาพระโยนห้วยแคนนครพนม
1048190238ราษฎร์สามัคคีนครพนม
1048190239โรงเรียนบ้านนาดอกไม้นครพนม
1048190240โรงเรียนบ้านหนองบัวนครพนม
1048190241โรงเรียนอนุบาลบ้านแพงนครพนม
1048190243บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคีนครพนม
1048190244โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญนครพนม
1048190246โรงเรียน​บ้า​นดอน​บาก​นครพนม
1048190247โรงเรียนบ้านม่วงชีนครพนม
1048190248ชุมชนไผ่ล้อมนครพนม
1048190249บ้านนางัวนครพนม
1048190250บ้านพืชผลนครพนม
1048190251บ้านนาโพธิ์นครพนม
1048190252บ้านโพธิ์ไทรทองวิทยานครพนม
1048190254โรงเรียนบ้านหัวหาดนครพนม
1048190255รร.บ้านโพนทองนครพนม
1048190256โรงเรียนบ้านนาเขนครพนม
1048190257โรงเรียนบ้านดอนสะฝางนครพนม
1048190258บ้านโคกพะธายนครพนม
1048190259โรงเรียนบ้านป่าหว้านนครพนม
1048190260โรงเรียนบ้านนาดีหัวภูนครพนม
1048190261โรงเรียนบ้านโคกสายทองนครพนม
1048190262โรงเรียนบ้านนากระแต้นครพนม
1048190263บ้านโคกยาวนครพนม
1048190264โรงเรียนบ้านหนองแวงนครพนม
1048190265ชุมชนนาพระชัยนครพนม
1048190266บ้านนาข่าคำพอกนครพนม
1048190267โรงเรียนบ้านไชยศรีนครพนม
1048190268บ้านคำนกกกนครพนม
1048190269โรงเรียนบ้านดอนกลางนครพนม
1048190271โรงเรียนบ้านกุตาไก้นครพนม
1048190272โรงเรียนบ้านวังโพธิ์นครพนม
1048190273บ้านดอนดู่นครพนม
1048190274โรงเรียนบ้านโพนทานครพนม
1048190276 บ้านหนองแสงนครพนม
1048190277โรงเรียนบ้านนางามนครพนม
1048190278โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยานครพนม
1048190280ุโรงเรียนบ้านมหาชัยนครพนม
1048190281โรงเรียนบ้านทันสมัยนครพนม
1048190282โรงเรียนบ้านนกเหาะนครพนม
1048190283โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุงนครพนม
1048190284โรงเรียนบ้านวังม่วงนครพนม
1048190285โรงเรียนบ้านดอนกลางนครพนม
1048190286โรงเรียนบ้านห้วยไหล่นครพนม
1048190287โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคีนครพนม
1048190288โรงเรียนบ้านนาสะเดานครพนม
1048190289โรงเรียนบ้านโพนทันนครพนม
1048190290บ้านกุงโกนนครพนม
1048190291โรงเรียนบ้านหนองกกคูณนครพนม
1048190292โรงเรียนบ้านจรุกเตยนครพนม
1048190293โรงเรียนบ้านนาดอกไม้นครพนม
1048190294ปลาปากราษฎร์บำรุงนครพนม
1048190295โรงเรียนบ้านนาขามนครพนม
1048190297โรงเรียนบ้านกอกนครพนม
1048190298โรงเรียนบ้านหนองบัวนครพนม
1048190300โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือมนครพนม
1048190301โรงเรียนบ้านปลาปากน้อยนครพนม
1048190302โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดมนครพนม
1048190303โรงเรียนบ้านโคกสว่างนครพนม
1048190304โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีนครพนม
1048190307โรงเรียนบ้านนาสีนวลนครพนม
1048190308โรงเรีียนบ้านนาเชือกนครพนม
1048190310โรงเรียนบ้านศรีธนนครพนม
1048190311โรงเรียนบ้านวังสิมนครพนม
1048190313โรงเรียนบ้านโคกสูงนครพนม
1048190314โรงเรียนบ้านม่วงนครพนม
1048190315โรงเรียนเรณูวิทยาคารนครพนม
1048190316โรงเรียนบ้านโนนสังข์นครพนม
1048190317รร.บ้านนาบั่วนครพนม
1048190318โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้นครพนม
1048190321โรงเรียนบ้านนาโดนเก่านครพนม
1048190322โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างนครพนม
1048190323โพนทองวิทยาคารนครพนม
1048190325โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้นนครพนม
1048190326โรงเรียนบ้านนาดีนครพนม
1048190327โรงเรียนบ้านดงบากนครพนม
1048190329โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้นครพนม
1048190330โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญนครพนม
1048190331โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่นครพนม
1048190332โรงเรียนบ้านหนองแซงนครพนม
1048190333โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่นครพนม
1048190334โรงเรียนบ้านนาบัวนครพนม
1048190335โรงเรียนบ้านนาม่วงนครพนม
1048190336โรงเรียนบ้านหนองกุงนครพนม
1048190337นางามวิทยาคารนครพนม
1048190338โรงเรียนบ้านสร้างแป้นนครพนม
10481903388บ้านนาคำนครพนม
1048190339บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยานครพนม
1048190340โรงเรียนบ้านคำผาสุกนครพนม
1048190344โรงเรียนบ้านนายอ นครพนม
1048190345โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล)นครพนม
1048190346บ้านเหิบนครพนม
1048190348โรงเรียนบ้านสร้างเม็กนครพนม
1048190349โรงเรียนบ้านดอนขาวนครพนม
1048190350โรงเรียนบ้านนาขามนครพนม
1048190351โรงเรียนลาดสว่างวิทยานครพนม
1048190352โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นครพนม
1048190353โรงเรียนบ้านโพนสว่างนครพนม
1048190354โรงเรียนบ้านโพนขาวนครพนม
1048190355โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยานครพนม
1048190356ชุมชนเอื้องก่อนาดีนครพนม
1048190357โรงเรียนบ้านหนองผือนครพนม
1048190358โรงเรียนบ้านเซียงเซานครพนม
1048190359โรงเรียนประชาสนธิ์นุสรณ์นครพนม
1048190360โรงเรียนบ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร)นครพนม
1048190361บ้านศรีเวินชัยนครพนม
1048190362ชุมชนบ้านสามผงนครพนม
1048190363บ้านนาหนองหวายนครพนม
1048190364รร.บ้านดงน้อยนครพนม
1048190365โรงเรียนบ้านแคนครพนม
1048190366โรงเรียนบ้านนาเพียง(อ.ศรีสงคราม)นครพนม
1048190367โรงเรียนบ้านคำไฮนครพนม
1048190368โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)นครพนม
1048190369โรงเรียนบ้านเสียวสงครามนครพนม
1048190370รร.บ้านอ้วนนครพนม
1048190371รร.บ้านยางงอยนครพนม
1048190372โรงเรียนบ้านหนองบาท้าวนครพนม
1048190373โรงเรียนบ้านปฏิรูปนครพนม
1048190375โรงเรียนบ้านขามเปี้ยนครพนม
1048190376รร.บ้านดงหนองบัวนครพนม
1048190377โรงเรียนบ้านข่านครพนม
1048190378โรงเรียนบ้านดอนสมอนครพนม
1048190379โรงเรียนบ้านดอนมะจ่างนครพนม
1048190380บ้านดอนแดงนครพนม
1048190381โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)นครพนม
1048190382โรงเรียนบ้านดงขวางนครพนม
1048190383บ้านนาจานนครพนม
1048190384บ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)นครพนม
1048190385โรงเรียนบ้านจอมศรีนครพนม
1048190386โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนานครพนม
1048190387รร.บ้านนาเดื่อนครพนม
1048190388บ้านนาคำนครพนม
1048190389โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์)นครพนม
1048190390โรงเรียนบ้านคำสว่างนครพนม
1048190391โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่นครพนม
1048190392โรงเรียน​บ้าน​ภู​กระแต​นครพนม
1048190393บ้านโพนงามนครพนม
1048190394บ้านเหล่านครพนม
1048190395รร.บ้านนาชุมใหม่นิรมิตนครพนม
1048190396บ้านอีอูดนครพนม
1048190397โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์นครพนม
1048190398บ้านเสาเล้านครพนม
1048190399บ้านหนองนางเลิงนครพนม
1048190400โรงเรียนบ้านท่าเรือนครพนม
1048190401โรงเรียนบ้านโพนจานนครพนม
1048190402โรงเรียนบ้านบงคำนครพนม
1048190403โรงเรียนบ้านต้ายนครพนม
1048190404โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อนครพนม
1048190405โรงเรียน​บ้าน​หนอง​ผักตบ​โพน​เพ็ก​นครพนม
1048190406โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสงนครพนม
1048190407บ้านนาล้อมกุดตะกล้านครพนม
1048190408โรงเรียนบ้านโพนบกนครพนม
1048190409โรงเรียนบ้านนาขมิ้นนครพนม
1048190410โรงเรียนบ้านดงวิทยาคารนครพนม
1048190411โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก​นครพนม
1048190412โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่นครพนม
1048190413โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อยนครพนม
1048190414รร.บ้านเหล่าบะดาโนนอุดมนครพนม
1048190415รร.บ้านดอนยางทุ่งน้อยนครพนม
1048190416บ้านอ้อวังหมากเห็บนครพนม
1048190417โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องนครพนม
1048190418โรงเรียนบ้านนาในนครพนม
1048190419รร.บ้านนาผักหมนาหมากแงวนครพนม
1048190420โรงเรียนบ้านค้อนครพนม
1048190421บ้านขว้คลีชูชาตินครพนม
1048190422บ้านหนองท่มนครพนม
1048190423โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้วนครพนม
1048190424โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์นครพนม
1048190425บ้านนาคำ (โพยสวรรค์)นครพนม
1048190426บ้านนาเต่านครพนม
1048190427โรงเรียนบ้านนาทมนครพนม
1048190428บ้านดอนแดงดอนดู่นครพนม
1048190429นายทองทับ ขันอ่อนนครพนม
1048190430โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรีนครพนม
1048190431บ้านท่าพันโฮงนครพนม
1048190432โรงเรียน​บ้าน​เหล่า​ส้มป่อย​นครพนม
1048190433โรงเรียนบ้านหนองซนนครพนม
1048190434โรงเรียนบ้านคำแม่นางนครพนม
1048190435โรงเรียนบ้านนานอนครพนม
1048190436โรงเรียนบ้านนาดีวิทยานครพนม
1048190437โรงเรียนบ้านขัยมงคลนครพนม
1048190438รร.บ้านดอนเตยนครพนม
1048190439โรงเรียนบ้านหมูม้นนครพนม
1048190440โรงเรียนบ้านโคกศรีนครพนม
1048190441เพียงหลวง ๑๐นครพนม
1048190442บ้านวังยางนครพนม
1048190443บ้านนาขามส้มป่อยนครพนม
1048190444โรงเรียนบ้านหนองนางด่อนนครพนม
1048190446โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธรนครพนม
1048190447โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีนครพนม
1048190448โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87นครพนม
1048190449โรงเรียนบ้านโนนหอมนครพนม
1048190450บ้านหนองโพธิ์วังโนนครพนม
1048190451โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหนนครพนม
1048190452โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยานครพนม
1048190453บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดงนครพนม
1048190454โรงเรียนบ้านหนองบึงนครพนม
1048190456โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยนครพนม
1048190457โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์นครพนม
1048190458โรงเรียนนครพนมวิทยาคมนครพนม
1048190459โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์นครพนม
1048190460บ้านผึ้งวิทยาคมนครพนม
1048190461ศรีบัวบานวิทยาคมนครพนม
1048190462โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมนครพนม
1048190463โรงเรียนปลาปากวิทยานครพนม
1048190464กุตาไก้วิทยาคมนครพนม
1048190465มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมนครพนม
1048190467โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์นครพนม
1048190468มหาชัยวิทยาคมนครพนม
1048190469โรงเรียนอุเทนพัฒนานครพนม
1048190470เชียงยืนวิทยานครพนม
1048190471พะทายพิทยาคมนครพนม
1048190473ท่าจำปาวิทยานครพนม
1048190474โรงเรียนเชียงยืนวิทยานครพนม
1048190475บ้านแพงพิทยาคมนครพนม
1048190477โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมนครพนม
1048190478ธาตุพนมนครพนม
1048190479โรงเรียนนาถ่อนพัฒนานครพนม
1048190480อุ่มเหม้าประชาสรรค์นครพนม
1048190482กุดฉิมวิทยาคมนครพนม
1048190483เรณูนครวิทยานุกูลนครพนม
1048190485โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมนครพนม
1048190486นาแกสามัคคีวิทยานครพนม
1048190488โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูลนครพนม
1048190489โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูลนครพนม
1048190490สหราษฎร์รังสฤษดิ์นครพนม
1048190491โรงเรียนสามผงวิทยาคมนครพนม
1048190492โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยานครพนม
1048190493บ้านข่าพิทยาคมนครพนม
1048190495โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคมนครพนม
1048190496โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์"นครพนม
1048190497โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์นครพนม
1048190498โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมนครพนม
1048190499โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษานครพนม
1048190500โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนานครพนม
1048190503โรงเรียนหนองซนพิทยาคมนครพนม
1048190504โรงเรียนวังยางวิทยาคมนครพนม
1048190505โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคมนครพนม
1048190506โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์นครพนม
1048190507โรงเรียนหนองเเวงวิทยานุกูลนครพนม
104819419รร.บ้านนาผักหมนาหมากแงวนครพนม
1048590033โรงเรียน​บ้าน​โพน​ค้อ​โพน​สวรรค์​นครพนม
10487190387รร.บ้านนาเดื่อนครพนม
104890048โรงเรียนบ้านหนองจันทน์นครพนม
104890433โรงเรียนบ้านหนองซนนครพนม
1048910412โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่นครพนม
1049190262โรงเรียนบ้านนากระแต้นครพนม
1058190334โรงเรียนบ้านนาบัวนครพนม
114800008โรงเรียนอนุบาลเรณูนครนครพนม
1148100001ร.ร.อนุบาลนิลวรรณนครพนม
1148100002โรงเรียนเซนตฺยอแซฟนครพนมนครพนม
1148100003โรงเรียนอนุบาลมีสุขนครพนม
1148100004อนุบาลวรรณรัตน์นครพนม
1148100005โรงเรียนอนุบาลเชษฐานงนุชนครพนม
1148100006อนุบาลธาตุพนมนครพนม
1148100008โรงเรียนอนุบาลเรณูนครนครพนม
1148100009โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแกนครพนม
1148100012วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์นครพนม
1148100018ตงเจี่นนครพนม
1148100020โรงเรียนอนุบาลบรรดิษฐน้อยนครพนม
1148100021อนุบาลประยูรศรีนครพนม
1148100022โรงเรียนอนุบาลจุฬาวดีนครพนม
1148100023อนุบาลโสธิญานครพนม
1148100026ธาตุพนมดรุณพัฒน์นครพนม
1148100029โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว นครพนม
1148100030โรงเรียนอนุบาลปัณฑิตานครพนม
1148100031โรงเรียนอนุบาลอัญมณีนครพนม
1148100033โรงเรียนบรรดิษฐศึกษานครพนม
1148100034รร.อนุบาลกิ่งกาญจน์นานครพนม
1148100035โรงเรียนอนุบาลอัญชลีนครพนม
1148100036มัธยมบ้านสวนวิทยานครพนม
1148100037จินตนาเลิศปัญญานครพนม
114810010โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงครามนครพนม
114810029โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้วนครพนม
1245040000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านแพงนครพนม
1247110000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออากาศอำนวยนครพนม
1248010001กศน.อำเภอเมืองนครพนมนครพนม
1248010099ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนมนครพนม
1248020000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปลาปากนครพนม
1248030000กศน.อำเภอท่าอุเทนนครพนม
1248040000กศน.อำเภอบ้านแพงนครพนม
1248050000กศน.อำเภอธาตุพนมนครพนม
1248090000กศน.อำเภอนาหว้านครพนม
1248100000กศน. อำเภอโพนสวรรค์นครพนม
1248110000กศน.อำเภอนาทมนครพนม
1348016501วิทยาลัยเทคนิคนครพนมนครพนม
1348026401วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลารามนครพนม
1348076401วิทยาลัยการอาชีพนาแก นครพนม
1348100012วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์นครพนม
1348100015วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนมนครพนม
1348100016วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแกนครพนม
14800190043บ้านวังตามัวนครพนม
1480190352โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นครพนม
148190037โรงบ้านวังไฮกนองกุงนครพนม
148190070โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือนครพนม
148190133บ้านชาติพัฒนาสันติสุขนครพนม
148190239รร.บ้านอูนยางคำนครพนม
148190356โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีนครพนม
1489990000บ้านกล้วยนครพนม
1498190457โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์นครพนม
190451โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหนนครพนม
190501ค้อวิทยาคมนครพนม
408190433โรงเรียนบ้านหนองซนนครพนม
48010070โรงเรียนบ้านวังโพธิ์นครพนม
480101ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนมนครพนม
48010103โรงเรียนบ้านดอนกลางนครพนม
48010143โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์นครพนม
48010202ไทยรัฐวิทยา ๕๐ (บ้านคำพี้)นครพนม
48010214บ้านหนองคองนครพนม
4801190023ชุมชนนามนวิทยาคารนครพนม
4801190275โรงเรียนบ้านนามะเขือนครพนม
480190223โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาดนครพนม
4810000129โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว นครพนม
48100008โรงเรียนอนุบาลเรณูนครนครพนม
48190412โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่นครพนม
7248032310ศกร.ตชด.บ้านปากห้วยม่วงนครพนม