assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
-1048190209โรงเรียนบ้านดงดู่งามนครพนม
101048190496โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์"นครพนม
1018190169บ้านโพธิ์ศรีนครพนม
10190198โรงเรียนบ้านนาเลียงนครพนม
1038190366โรงเรียนบ้านนาเพียง(อ.ศรีสงคราม)นครพนม
1045450556 โรงเรียนบ้านนาหนองบกนครพนม
1046030087บ้านดงอัคคะประชาสามัคคีนครพนม
1046030585โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคมนครพนม
104800097852โรงเรียนบ้านดงขวางนครพนม
10480079บ้านท่าอุเทนนครพนม
1048010006โรงเรียนบ้านนาป่งนครพนม
1048010055โรงเรียนบ้านหนองแซงนครพนม
1048010064โรงเรียนบ้านสำราญนครพนม
1048010080โรงเรียนบ้านสว่างสำราญนครพนม
1048010082โรงเรียนบ้านสว่างสำราญนครพนม
1048010137บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)นครพนม
1048010162โรงเรีบนบ้านหนองแซงนครพนม
1048010184โรงเรียนโพนทองวิทยาคารนครพนม
1048010215นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนครพนม
1048010223โรงเรียนบ้านหนอหอยคำอ้อมนครพนม
1048010231โรงเรียนบ้านพิมานท่านครพนม
1048012016โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมนครพนม
10480190105โรงเรียนบ้านเวินพระบาทนครพนม
10480190266บ้านนาข่าคำพอกนครพนม
1048020183บ้านดอนแดงดอนดู่นครพนม
1048022009สหราษฎร์รังสฤษดิ์นครพนม
1048090228โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนานครพนม
1048100032วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิตบริหารธุรกิจโพนสวรรค์นครพนม
1048102004โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยานครพนม
104810263โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธรนครพนม
1048190001โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)นครพนม
1048190008โรงเรียนบ้านนาราชควายนครพนม
1048190010โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อยนครพนม
1048190011โรงเรียนบ้านสร้างหินนครพนม
1048190012 โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองเเวงนครพนม
1048190013โรงเรียนบ้านนาทรายนครพนม
1048190014โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้นนครพนม
1048190019โรงเรียนบ้านนาคำโนนขามนครพนม
1048190020โรงเรียนบ้านโคกก่องนครพนม
1048190021โรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบินนครพนม
1048190023ชุมชนนามนวิทยาคารนครพนม
1048190026โรงเรียนบ้านสุขเจริญนครพนม
1048190029โรงเรียนบ้านไทยสามัคคีนครพนม
1048190032โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)นครพนม
1048190033โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์นครพนม
1048190034บ้านหนองยาวนครพนม
1048190035โรงเรียนบ้านหนองดินแดงนครพนม
1048190037บ้านทุ่งมนนครพนม
1048190041โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่านครพนม
1048190042โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซนครพนม
1048190044บ้านหนองแซงนครพนม
1048190045โรงเรียนบ้านโชคอำนวยนครพนม
1048190052โรงเรียนบ้านชะโนตนครพนม
1048190053โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดนนครพนม
1048190055โรงเรียนบ้านน้อยใต้นครพนม
1048190057โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)นครพนม
1048190058บ้านกลางน้อยนครพนม
1048190060โรงเรียนบ้านดงยอนครพนม
1048190062บ้านกกไฮนครพนม
1048190063โรงเรียนอนุบาลนครพนมนครพนม
1048190065โรงเรียนบ้านหนองญาตินครพนม
1048190066โรงเรียนบ้านดงโชคนครพนม
1048190067บ้านคำพอกนครพนม
1048190069โรงเรียนอุเทนวิทยาคารนครพนม
1048190070โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือนครพนม
1048190071โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วนครพนม
1048190072บ้านท่าจำปานครพนม
1048190073โรงเรียนบ้านห้วยพระนครพนม
1048190074โรงเรียนบ้านดอนแดงนครพนม
1048190075โรงเรียนบ้านคำเตยนครพนม
1048190076บ้านดอนติ้วนครพนม
1048190078โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแกนครพนม
1048190079บ้านท่าอุเทนนครพนม
1048190080บ้านตาลนครพนม
1048190081บ้านนาผักปอดนครพนม
1048190082โรงเรียนบ้านโพนนครพนม
1048190083โรงเรียนบ้านธาตุนครพนม
1048190084บ้านน้อยทวยนครพนม
1048190086โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรีนครพนม
1048190087โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำนครพนม
1048190088 โรงเรียนบ้านนาหนองบกนครพนม
1048190089 โรงเรียนบ้านนาหนองบกนครพนม
104819009โรงอรีวนบ้านเหล่าหนาแนครพนม
1048190090โรงเรียน​บ้าน​วัง​โพธิ์​นครพนม
1048190091โรงเรียนบ้านหาดกวนนครพนม
1048190092ร.ร.บ้านแก้วปัดโป่งนครพนม
1048190093โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่นครพนม
1048190094บ้านดอนดู่นครพนม
1048190095โรงเรียนบ้านพนอมนครพนม
1048190096โรงเรียนบ้านดงนครพนม
1048190097บ้านหนองสาหร่ายนครพนม
1048190099โรงเรียนบ้านเหล่าหนาดนครพนม
1048190100โรงเรียนบ้านพะทายนครพนม
1048190101โรงเรียนบ้านหนองเทานครพนม
1048190102โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วยนครพนม
1048190103โรงเรียนบ้านนาข่าท่านครพนม
1048190104โรงเรียนบ้านโคกสว่างนครพนม
1048190105โรงเรียนบ้านเวินพระบาทนครพนม
1048190106โรงเรียนบ้านเชียงยืนนครพนม
1048190107โรงเรียนบ้านปากทวยนครพนม
1048190108บ้านม่วงนาสีดานครพนม
1048190109โรงเรียนบ้านรามราชนครพนม
1048190110บ้านแพงสะพังนครพนม
1048190111รร.บ้านโพนก่อนครพนม
1048190112โรงเรียนบ้านโพนแดงนครพนม
1048190113ไตร​ราษฎร์​วิทยาคาร​นครพนม
1048190114โรงเรียนบ้านบุ่งนครพนม
1048190115โรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"นครพนม
1048190116โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3"นครพนม
1048190118โรงเรียนบ้านหัะวดอน(สำนักงานสลากฯ)นครพนม
1048190122โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระรชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)นครพนม
1048190130โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา)นครพนม
1048190131โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์นครพนม
1048190134โรงเรียนบ้านต้อง (ศรีบัวบานวิทยาคาร)นครพนม
1048190136โรงเรียนบ้านขอนกองโพนทองนครพนม
1048190137โรงเรียนบ้านนาหนาดนครพนม
1048190140โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคารนครพนม
1048190143โรงเรียนบ้านโสกแมวนครพนม
1048190145โรงเรียนบ้านสร้างแห่นครพนม
1048190150โรงเรียนบ้านเวินพระบาทนครพนม
1048190152โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็กนครพนม
1048190153โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)นครพนม
1048190156โรงเรียนบ้านดงยอนครพนม
1048190163โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญนครพนม
1048190164โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)นครพนม
1048190167โรงเรียนบ้านนาแกน้อย(นทพ.อุปถัมภ์)นครพนม
1048190168โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคีนครพนม
1048190176โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164นครพนม
1048190177โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนานครพนม
1048190179บ้านปากบังนครพนม
1048190184โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์นครพนม
1048190187โรงเรียนบ้านนาคู่นครพนม
1048190188โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อมนครพนม
1048190189โรงเรียนบ้านแขนนางนครพนม
1048190193โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัดนครพนม
1048190195รร.นาเหนือทุ่งทองวิทยานครพนม
1048190197โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพงนครพนม
1048190199บ้านหนองคองนครพนม
1048190200โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยานครพนม
1048190203โรงเรียนบ้านคำเม็กนครพนม
1048190206โรงเรียนบ้านหนองบ่อนครพนม
1048190210รร.บ้านดอนโทนนครพนม
1048190215โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูลนครพนม
1048190216โรงเรียนชุมชนนางัวนครพนม
1048190217โรงเรียนชุมชนนางัวนครพนม
1048190218โรงเรียนบ้านนาคอยนครพนม
1048190219โรงเรียนบ้านอูนนานครพนม
1048190220บ้านโนนกุงนครพนม
1048190221โรงเรียนบ้านสามัคคีนครพนม
1048190222โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสนครพนม
1048190223โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาดนครพนม
1048190224โรงเรียนบ้านดอนแดงนครพนม
1048190225รร.บ้านเสียววิทยานครพนม
1048190226โรงเรียนบ้านดอนพะธายนครพนม
1048190227โรงเรียนบ้านโคกสะอาดนครพนม
1048190228โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนานครพนม
1048190229รร.บ้านหนองดุดนครพนม
1048190230โรงเรียนบ้านดอนศาลานครพนม
1048190231บ้านนาน้อยนครพนม
1048190232บ้านดอนปอหนองโองนครพนม
1048190233บ้านนาหว้านครพนม
1048190234โรงเรียนชุมชนประสานมิตรนครพนม
1048190235บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัวนครพนม
1048190236โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศนครพนม
1048190237โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคนนครพนม
1048190238ราษฎร์สามัคคีนครพนม
1048190239รร.บ้านอูนยางคำนครพนม
1048190240โรงเรียนบ้านหนองบัวนครพนม
1048190241โรงเรียนอนุบาลบ้านแพงนครพนม
1048190243บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคีนครพนม
1048190244โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญนครพนม
1048190246โรงเรียน​บ้า​นดอน​บาก​นครพนม
1048190247โรงเรียนบ้านม่วงชีนครพนม
1048190248ชุมชนไผ่ล้อมนครพนม
1048190249โรงเรียนบ้านนางัวนครพนม
1048190250โรงเรียนบ้านพืชผลนครพนม
1048190251บ้านนาโพธิ์นครพนม
1048190252โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรทองวิทยานครพนม
1048190254โรงเรียนบ้านหัวหาดนครพนม
1048190255รร.บ้านโพนทองนครพนม
104819025580รร.บ้านโพรทองนครพนม
1048190256โรงเรียนบ้านนาเขนครพนม
1048190257โรงเรียนบ้านดอนสะฝางนครพนม
1048190258บ้านโคกพะธายนครพนม
1048190259โรงเรียนบ้านป่าหว้านนครพนม
1048190260โรงเรียนบ้านนาดีหัวภูนครพนม
1048190261โรงเรียนบ้านโคกสายทองนครพนม
1048190262โรงเรียนบ้านนากระแต้นครพนม
1048190263โรงเรียนบ้านโคกยาวนครพนม
1048190264โรงเรียนบ้านหนองแวงนครพนม
1048190265ชุมชนนาพระชัยนครพนม
1048190266บ้านนาข่าคำพอกนครพนม
1048190267โรงเรียนบ้านไชยศรีนครพนม
1048190268บ้านคำนกกกนครพนม
1048190269โรงเรียนบ้านดอนกลางนครพนม
1048190278โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยานครพนม
1048190281โรงเรียนบ้านทันสมัยนครพนม
1048190295โรงเรียนบ้านนาขามนครพนม
1048190296โรงเรียนบ้านวังยางนครพนม
1048190297โรงเรียนบ้านกอกนครพนม
1048190300โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือมนครพนม
1048190303บ้านโคกสว่างนครพนม
1048190308โรงเรียนบ้านนาเชือกนครพนม
1048190314โรงเรียนบ้านม่วงนครพนม
1048190318โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้นครพนม
1048190319โรงเรียนบ้านโคกกลางนครพนม
1048190321โรงเรียนบ้านนาโดนเก่านครพนม
1048190324โรงเรียนบ้านดงมะเอกนครพนม
1048190329โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้นครพนม
1048190338โรงเรียนบ้านสร้างแป้นนครพนม
1048190340โรงเรียนบ้านคำผาสุกนครพนม
1048190341นายอน้อยนครพนม
1048190344โรงเรียนบ้านนายอนครพนม
1048190350โรงเรียนบ้านนาขามนครพนม
1048190352โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นครพนม
1048190353โรงเรียนบ้านโพนสว่างนครพนม
1048190354รร.บ้านโพนขาวนครพนม
1048190355ดอนถ่อนโคกกลางวิทยานครพนม
1048190356โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีนครพนม
1048190357โรงเรียนบ้านหนองผือนครพนม
1048190358โรงเรียนบ้านเซียงเซานครพนม
1048190359ประชาสนธิ์นุสรณ์นครพนม
1048190360โรงเรียนบ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร)นครพนม
1048190361บ้านศรีเวินชัยนครพนม
1048190362ชุมชนบ้านสามผงนครพนม
1048190363โรงเรียนบ้านนาหนองหวายนครพนม
1048190364บ้านดงน้อยนครพนม
1048190365โรงเรียนบ้านแคนครพนม
1048190366โรงเรียนบ้านนาเพียง(อ.ศรีสงคราม)นครพนม
1048190367โรงเรียนบ้านคำไฮนครพนม
1048190368รร.บ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)นครพนม
1048190369โรงเรียนบ้านเสียวสงครามนครพนม
1048190370บ้านอ้วนนครพนม
1048190371บ้านยางงอยนครพนม
1048190372โรงเรียนบ้านหนองบาท้าวนครพนม
1048190373โรงเรียนบ้านปฏิรูปนครพนม
1048190375โรงเรียนบ้านขามเปี้ยนครพนม
1048190376โรงเรียนบ้านดงหนองบัวนครพนม
1048190377โรงเรียนบ้านข่านครพนม
1048190378โรงเรียนบ้านดอนสมอนครพนม
1048190379บ้านดอนมะจ่างนครพนม
1048190380บ้านดอนแดงนครพนม
1048190381โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)นครพนม
1048190382โรงเรียนบ้านดงขวางนครพนม
1048190383บ้านนาจานนครพนม
1048190384บ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)นครพนม
1048190385โรงเรียนจอมศรีนครพนม
1048190386โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคยพัฒนานครพนม
1048190387รร.บ้านนาเดื่อนครพนม
1048190388บ้านนาคำนครพนม
1048190389โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์)นครพนม
1048190390โรงเรียน​บ้านค​ำ​สว่าง​นครพนม
1048190391โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่นครพนม
1048190392โรงเรียนบ้านภูกระแตนครพนม
1048190393โรงเรียนบ้านโพนงามนครพนม
1048190394บ้านเหล่านครพนม
1048190395โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิตนครพนม
1048190396บ้านอีอูดนครพนม
1048190397โรงเรียนบ้านคำไฮนครพนม
1048190398บ้านเสาเล้านครพนม
1048190399บ้านหนองนางเลิงนครพนม
1048190400โรงเรียน​บ้าน​ท่าเรือ​นครพนม
1048190401โรงเรียนบ้านโพนจานนครพนม
1048190402โรงเรียนบ้านบงคำนครพนม
1048190403โรงเรียนบ้านต้ายนครพนม
1048190404โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อนครพนม
1048190405โรงเรียน​บ้าน​หนอง​ผักตบ​โพน​เพ็ก​นครพนม
1048190406โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสงนครพนม
1048190407บ้านนาล้อมกุดตะกล้านครพนม
1048190408โรงเรีบ้านโพนบกนครพนม
1048190409โรงเรียนบ้านนาขมิ้นนครพนม
1048190410โรงเรียนบ้านดงวิทยาคารนครพนม
1048190411โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก​นครพนม
1048190412โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่นครพนม
1048190413โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อยนครพนม
1048190414รร.บ้านเหล่าบะดาโนนอุดมนครพนม
1048190415โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อยนครพนม
1048190416บ้านอ้อวังหมากเห็บนครพนม
1048190417โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องนครพนม
1048190418โรงเรียนบ้านนาในนครพนม
1048190419รร.บ้านนาผักหมนาหมากแงวนครพนม
1048190420บ้านค้อนครพนม
1048190421บ้านขคลีชูชาตินครพนม
1048190422บ้านหนองท่มนครพนม
1048190423โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้วนครพนม
1048190424บ้านห้วยไหสมบูรณ์นครพนม
1048190425โรงเรียน​บ้าน​นาค​ำ​นครพนม
1048190426โรงเรียนบ้านนาเต่านครพนม
1048190427โรงเรียนบ้านนาทมนครพนม
1048190428บ้านดอนแดงดอนดู่นครพนม
1048190429โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่นครพนม
1048190430โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรีนครพนม
1048190431บ้านท่าพันโฮงนครพนม
1048190432โรงเรียน​บ้าน​เหล่า​ส้มป่อย​นครพนม
1048190433โรงเรียนบ้านหนองซนนครพนม
1048190434รร.บ้านคำแม่นางนครพนม
1048190435โรงเรียนบ้านนานอนครพนม
1048190436โรงเรียนบ้านนาดีวิทยานครพนม
1048190437โรงเรียนบ้านชัยมงคลนครพนม
1048190438โรงเรียนบ้านดอนเตยนครพนม
1048190439โรงเรียนบ้านหมูม้นนครพนม
1048190440โรงเรียนบ้านโคกศรีนครพนม
1048190441เพียงหลวง​ 10นครพนม
10481904410โรงเรียนบ้านดงวิทยาคารนครพนม
1048190446โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธรนครพนม
1048190447โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคีนครพนม
1048190448โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87นครพนม
1048190452โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยานครพนม
1048190455โรงเรียนบ้านหนองแคนนครพนม
1048190458โรงเรียนนครพนมวิทยาคมนครพนม
1048190459โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์นครพนม
104819046โรงเรียนบ้านนาดีวิทยานครพนม
1048190461ศรีบัวบานวิทยาคมนครพนม
1048190462โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมนครพนม
1048190466โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยานครพนม
1048190468มหาชัยวิทยาคมนครพนม
1048190469โรงเรียนอุเทนพัฒนานครพนม
1048190471พะทายพิทยาคมนครพนม
1048190472โรงเรียนบ้านหนองบาท้าวนครพนม
1048190478ธาตุพนมนครพนม
1048190480อุ่มเหม้าประชาสรรค์นครพนม
1048190482เรณูนครวิทยานุกูลนครพนม
1048190483เรณูนครวิทยานุกูลนครพนม
1048190484ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษานครพนม
1048190487พระซองสามัคคีวิทยานครพนม
1048190489โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูลนครพนม
1048190492โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยานครพนม
1048190494โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์นครพนม
1048190499โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษานครพนม
1048190502โรงเรียนนาทมวิทยานครพนม
1048193061บ้านศรีเวินชัยนครพนม
1048490441เพียงหลวง​ 10นครพนม
104890105โรงเรียนบ้านเวินพระบาทนครพนม
104890433โรงเรียนบ้านหนองซนนครพนม
1048910354โรงเรียนบ้านโพนขาวนครพนม
1048910412โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่นครพนม
1148000129โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว นครพนม
1148100001ร.ร.อนุบาลนิลวรรณนครพนม
11481000018ตงเจี่ยนครพนม
1148100002โรงเรียนเซนตฺยอแซฟนครพนมนครพนม
1148100003โรงเรียนอนุบาลมีสุขนครพนม
1148100004อนุบาลวรรณรัตน์นครพนม
1148100005โรงเรียนอนุบาลเชษฐานงนุชนครพนม
1148100006อนุบาลธาตุพนมนครพนม
1148100008โรงเรียนอนุบาลเรณูนครนครพนม
1148100009โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแกนครพนม
1148100010โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงครามนครพนม
1148100018ตงเจี่ยนครพนม
1148100020โรงเรียนอนุบาลบรรดิษฐน้อยนครพนม
1148100021อนุบาลประยูรศรีนครพนม
1148100022โรงเรียนอนุบาลจุฬาวดีนครพนม
1148100023โรงเรียนอนุบาลโสธิญานครพนม
1148100024มัธยมบ้านสวนวิทยานครพนม
1148100026ธาตุพนมดรุณพัฒน์นครพนม
1148100029โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้วนครพนม
1148100030โรงเรียนอนุบาลปัณฑิตานครพนม
1148100031โรงเรียรอนุบาลอัญมณีนครพนม
1148100033โรงเรียนบรรดิษฐศึกษานครพนม
1148100034โรงเรียนอนุบาลกิ่งกาญจน์นาแกนครพนม
1148100035โรงเรียนอนุบาลอัญชลีนครพนม
1148100036มัธยมบ้านสวนวิทยานครพนม
1148100037จินตนาเลิศปัญญานครพนม
114810036มัธยมบ้านสวนวิทยานครพนม
1184100030โรงเรียนอนุบาลปัณฑิตานครพนม
1348026401วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลารามนครพนม
1348046101วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงนครพนม
1348076401วิทยาลัยการอาชีพนาแกนครพนม
1348100012วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์นครพนม
1348100024วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านสวนพัฒนานครพนม
1348100027โรงเรียนอริยะธุรกิจบัณฑิตนครพนม
1408190356โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีนครพนม
1408190434รร.บ้านคำแม่นางนครพนม
1480190352โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นครพนม
1480190434รร.บ้านคำแม่นางนครพนม
148100010โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงครามนครพนม
148190410รร.บ้านดงวิทยาคารนครพนม
1498190457โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์นครพนม
1848190371บ้านยางงอยนครพนม
190371บ้านยางงอยนครพนม
2048190239รร.บ้านอูนยางคำนครพนม
480101ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนมนครพนม
48020159บ้านขว้างคลีชูชาตินครพนม
4802190239โรงเรียนบ้านอูนยางคำนครพนม
7248032303รร.ตชด.บ้านหาดทรายเพนครพนม
7248032309ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนากระเสริมนครพนม
7248032310ศกร.ตชด.บ้านปากห้วยม่วงนครพนม
7248110001รร.ตชด.บ้านนาสามัคคีนครพนม
7248110002รร.ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8นครพนม