assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
104190241โรงเรียนอนุบาลบ้านแพงนครพนม
1048010010โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อยนครพนม
1048010042ชุมชนนามนวิทยาคารนครพนม
1048010048โรงเรียนบ้านดอนม่วงนครพนม
1048010082โรงเรียนบ้านม่วงนครพนม
1048010084โรงเรียนบ้านหนองบัวคำนครพนม
1048010130โรงเรียนบ้านดงป่ายูงนครพนม
1048010162รร.บ้านหนองแซง อ.เรณูนครนครพนม
1048010173โรงเรียนบ้านเหิบนครพนม
1048010184รร.โพนทองวิทยาคารนครพนม
1048010189โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้นครพนม
1048012016โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมนครพนม
1048020123บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัวนครพนม
1048022014บ้านข่าพิทยาคมนครพนม
1048100032วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิตบริหารธุรกิจโพนสวรรค์นครพนม
104810397บ้านโพนสวรรค์นครพนม
1048190003โรงเรียนบ้านสำราญนครพนม
1048190013โรงเรียนบ้านนาทรายนครพนม
1048190014โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้นนครพนม
1048190027ดงสว่างเจริญวิทย์นครพนม
1048190034โรงเรียนบ้านหนองยาวนครพนม
1048190035โรงเรียนบ้านหนองดินแดงนครพนม
1048190037โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุงนครพนม
1048190041โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่านครพนม
1048190047โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)นครพนม
1048190048โรงเรียนบ้านหนองจันทน์์นครพนม
1048190050โรงเรียนบ้านนาหลวงนครพนม
1048190053โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดนนครพนม
1048190055โรงเรียนบ้านน้อยใต้นครพนม
1048190058บ้านกลางน้อยนครพนม
1048190062โรงเรียนบ้านกกไฮนครพนม
1048190065โรงเรียนบ้านหนองญาตินครพนม
1048190066โรงเรียนบ้านดงโชคนครพนม
1048190067โรงเรียนบ้านคำพอกนครพนม
1048190069โรงเรียนอุเทนวิทยาคารนครพนม
1048190070โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือนครพนม
1048190071โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วนครพนม
1048190073โรงเรียนบ้านห้วยพระนครพนม
1048190074บ้านดอนแดงนครพนม
1048190075โรงเรียนบ้านคำเตยนครพนม
1048190076บ้านดอนติ้วนครพนม
1048190078โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแกนครพนม
1048190079บ้านท่าอุเทนนครพนม
1048190080บ้านตาลนครพนม
1048190081บ้านนาผักปอดนครพนม
1048190082โรงเรียนบ้านโพนนครพนม
1048190083โรงเรียนบ้านธาตุนครพนม
1048190084บ้านน้อยทวยนครพนม
1048190086โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรีนครพนม
1048190087โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำนครพนม
1048190089โรงเรียนบ้านนาหนองบกนครพนม
1048190090โรงเรียน​บ้าน​วัง​โพธิ์​นครพนม
1048190091โรงเรียนบ้านหาดกวนนครพนม
1048190092ร.ร.บ้านแก้วปัดโป่งนครพนม
1048190093โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่นครพนม
1048190094บ้านดอนดู่นครพนม
1048190095ร.ร.บ้านพนอมนครพนม
1048190096โรงเรียนบ้านดงนครพนม
1048190097โรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายนครพนม
1048190099โีรงเรียนบ้านเหล่าหนาดนครพนม
1048190100โรงเรียนบ้านพะทายนครพนม
1048190101โรงเรียนบ้านหนองเทานครพนม
1048190102โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วยนครพนม
1048190103รร.บ้านนาข่าท่านครพนม
1048190104รร.บ้านโคกสว่างนครพนม
1048190105โรงเรียนบ้านเวินพระบาทนครพนม
1048190106โรงเรียนบ้านเชียงยืนนครพนม
1048190107โรงเรียนบ้านปากทวยนครพนม
1048190108รร.บ้านม่วงนาสีดานครพนม
1048190109บ้านรามราชนครพนม
1048190110บ้านแพงสะพังนครพนม
1048190111รร.บ้านโพนก่อนครพนม
1048190112โรงเรียนบ้านโพนแดงนครพนม
1048190113ไตรราษฎร์วิทยาคารนครพนม
1048190114โรงเรียนบ้านบุ่งนครพนม
1048190119พระกลางวิทยาคารนครพนม
1048190127โรงเรียนบ้านนาคำนครพนม
1048190129โรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพวนครพนม
1048190130บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)นครพนม
1048190131รร.บ้านแก่งโพธิ์นครพนม
1048190137โรงเรียนบ้านนาหนาดนครพนม
1048190140อุ่มเหม้าวิทยาคารนครพนม
1048190152บ้านนาแกบึงเหล็กนครพนม
1048190167โรงเรียนบ้านนาแกน้อย(นทพ.อุปถัมภ์)นครพนม
1048190176โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตาภาพที่164นครพนม
1048190177โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนานครพนม
1048190181ชุมชนบ้านพุ่มแกนครพนม
1048190185รร.บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์นครพนม
1048190192โรงเรียนพระซองวิทยาคารนครพนม
1048190197โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพงนครพนม
1048190201โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคีนครพนม
1048190208บ้านนากุุุุุุุงยางคำนครพนม
1048190209โรงเรียนบ้านดงดู่งามนครพนม
1048190217โรงเรียนชุมชนนางัวนครพนม
1048190218โรงเรียนบ้านนาคอยนครพนม
1048190219บ้านอูนนานครพนม
1048190220บ้านโนนกุงนครพนม
1048190221บ้านสามัคคีนครพนม
1048190222โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสนครพนม
1048190223โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาดนครพนม
1048190224โรงเรียนบ้านดอนแดงนครพนม
1048190225รร.บ้านเสียววิทยานครพนม
1048190226โึงเรียนบ้านดอพะธายนครพนม
1048190227โรงเรียนบ้านโคกสะอาดนครพนม
1048190228โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนานครพนม
1048190229โรงเรียนบ้านหนองดุดนครพนม
1048190230โรงเรียนบ้านดอนศาลานครพนม
1048190231โรงเรียนบ้านนาน้อยนครพนม
1048190232โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโองนครพนม
1048190233บ้านนาหว้านครพนม
1048190234โรงเรียนชุมชนประสานมิตรนครพนม
1048190236โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์นครพนม
1048190237รร.บ้านนาพระโนนห้วยแคนนครพนม
1048190238โรงเรียนราษฎร์สามัคคีนครพนม
1048190239รร.บ้านอูนยางคำนครพนม
1048190240โรงเรียนบ้านหนองบัวนครพนม
1048190243บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคีนครพนม
1048190244นาเรียงทุ่งเจริญนครพนม
1048190246โรงเรียน​บ้า​นดอน​บาก​นครพนม
10481902471โรงเรียนบ้านม่วงชีนครพนม
1048190248ชุมชนไผ่ล้อมนครพนม
1048190249โรงเรียนบ้านนางัวนครพนม
1048190250บ้านพืชผลนครพนม
1048190251บ้านนาโพธิ์นครพนม
1048190252โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรทองวิทยานครพนม
1048190254โรงเรียนบ้านหัวหาดนครพนม
1048190255โรงเรียนบ้านโพนทองนครพนม
1048190256โรงเรียนบ้านนาเขนครพนม
1048190257โรงเรียนบ้านดอนสะฝางนครพนม
1048190258บ้านโคกพะธายนครพนม
1048190259โรงเรียนบ้านป่าหว้านนครพนม
1048190260โรงเรียนบ้านนาดีหัวภูนครพนม
1048190261โรงเรียนบ้านโคกสายทองนครพนม
1048190262โรงเรียนบ้านนากระแต้นครพนม
1048190263บ้านโคกยาวนครพนม
1048190264โรงเรียนบ้านหนองแวงนครพนม
1048190265โรงเรียนชุมชนนาพระชัยนครพนม
1048190266โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอกนครพนม
1048190267โรงเรียนบ้านไชยศรีนครพนม
1048190268โรงเรียนบ้านคำนกกกนครพนม
1048190269โรงเรียนบ้านดอนกลางนครพนม
1048190271บ้านกุตาไก้นครพนม
1048190280โรงเรียนบ้านมหาชัยนครพนม
1048190281โรงเรียนบ้านทันสมัยนครพนม
1048190292โรงเรียนบ้านจรุกเตยนครพนม
1048190304โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคีนครพนม
1048190307โรงเรียนบ้านนาสีนวลนครพนม
1048190311โรงเรียนบ้านวังสิมนครพนม
1048190321โรงเรียนบ้านนาโดนเก่านครพนม
1048190327โรงเรียนบ้านดงบากนครพนม
1048190333โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่นครพนม
1048190338โรงเรียนบ้านสร้างแป้นนครพนม
1048190340โรงเรียนบ้านคำผาสุกนครพนม
1048190345โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล)นครพนม
1048190348โรงเรียนบ้านสร้างเม็กนครพนม
1048190350โรงเรียนบ้านนาขามนครพนม
1048190352โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นครพนม
1048190353โรงเรียนบ้านโพนสว่างนครพนม
1048190354โรงเรียนบ้านโพนขาวนครพนม
1048190355โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยานครพนม
1048190356โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีนครพนม
1048190357โรงเรียนบ้านหนองผือนครพนม
1048190358โรงเรียนบ้านเซียงเซานครพนม
1048190359โรงเรียนประชาสนธิ์นุสรณ์นครพนม
1048190360โรงเรียนบ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร)นครพนม
1048190361บ้านศรีเวินชัยนครพนม
1048190362ชุมชนบ้านสามผงนครพนม
1048190363โรงเรียนบ้านนาหนองหวายนครพนม
1048190364บ้านดงน้อยนครพนม
1048190365โรงเรียนบ้านแคนครพนม
1048190366โรงเรียนบ้านนาเพียง(อ.ศรีสงคราม)นครพนม
1048190368รร.บ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)นครพนม
1048190370รร.บ้านอ้วนนครพนม
1048190371โรงเรียนบ้านยางงอยนครพนม
1048190372โรงเรียนบ้านหนองบาท้าวนครพนม
1048190373โรงเรียนบ้านปฏิรูปนครพนม
1048190375โรงเรียนบ้านขามเปี้ยนครพนม
1048190376รา.บ้านดงหนองบัวนครพนม
1048190377โรงเรียนบ้านข่านครพนม
1048190378บ้านดอนสมอนครพนม
1048190379โรงเรียนบ้านดอนมะจ่างนครพนม
1048190380บ้านดอนแดงนครพนม
1048190381โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)นครพนม
1048190383บ้านนาจานนครพนม
1048190384บ้านปากอูนนครพนม
1048190385โรงเรียนบ้านจอมศรีนครพนม
1048190386บ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนานครพนม
1048190387รร.บ้านนาเดื่อนครพนม
1048190388บ้านนาคำนครพนม
1048190389โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์)นครพนม
1048190390โรงเรียนบ้านคำสว่างนครพนม
1048190391โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่นครพนม
1048190393โรงเรียนบ้านโพนงามนครพนม
1048190394บ้านเหล่านครพนม
1048190395รร.บ้านนาชุมใหม่นิรมิตนครพนม
1048190398บ้านเสาเล้านครพนม
1048190399บ้านหนองนางเลิงนครพนม
1048190400รร.บ้านท่าเรือนครพนม
1048190401โรงเรียนบ้านโพนจานนครพนม
1048190402โรงเรียนบ้านบงคำนครพนม
1048190403โรงเรียนบ้านต้ายนครพนม
1048190404โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อนครพนม
1048190405โรงเรียน​บ้าน​หนอง​ผักตบ​โพน​เพ็ก​นครพนม
1048190406โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสงนครพนม
1048190407บ้านนาล้อมกุดตะกล้านครพนม
1048190408โรงเรียนบ้านโพนบกนครพนม
1048190409โรงเรียนบ้านนาขมิ้นนครพนม
1048190410โรงเรียนบ้านดงวิทยาคารนครพนม
1048190411โรงเรียนบ้านโพนเพ็กนครพนม
1048190412โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่นครพนม
1048190413โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อยนครพนม
1048190414รร.บ้านเหล่าบะดาโนนอุดมนครพนม
1048190416โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บนครพนม
1048190417โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องนครพนม
1048190418โรงเรียนบ้านนาในนครพนม
1048190419โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงวนครพนม
1048190420โรงเรียนบ้านค้อนครพนม
1048190421บ้านขว้างคลีชูชาตินครพนม
1048190422โรงเรียนบ้านหนองท่มนครพนม
1048190423บ้านงิ้วสร้างแก้วนครพนม
1048190424บ้านห้วยไหสมบูรณ์นครพนม
1048190425บ้านนาคำ (โพนสวรรค์)นครพนม
1048190426บ้านนาเต่านครพนม
1048190427โรงเรียนบ้านนาทมนครพนม
1048190428บ้านดอนแดงดอนดู่นครพนม
1048190429โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่นครพนม
1048190430โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรีนครพนม
1048190431บ้านท่าพันโฮงนครพนม
1048190432โรงเรียนบ้านเฟล่าส้มป่อยนครพนม
1048190433โรงเรียนบ้านหนองซนนครพนม
1048190434โรงเรียนบ้านคำแม่นางนครพนม
1048190435โรงเรียนบ้านนานอนครพนม
1048190436โรงเรียนบ้านนาดีวิทยานครพนม
1048190437โรงเรียนบ้านชัยมงคลนครพนม
1048190438โรงเรียนบ้านดอนเตยนครพนม
1048190439โรงเรียนบ้านหมูม้นนครพนม
1048190440โรงเรียนบ้านโคกศรีนครพนม
1048190441เพียงหลวง10นครพนม
1048190442บ้านวังยางนครพนม
1048190452โรงเรียนบ้ารยอดชาดวิทยานครพนม
1048190456โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยนครพนม
1048190461ศรีบัวบานวิทยาคมนครพนม
1048190463โรงเรียนปลาปากวิทยานครพนม
1048190467โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์นครพนม
1048190468มหาชัยวิทยาคมนครพนม
1048190472โรงเรียนรามราชพิทยาคมนครพนม
1048190473ท่าจำปาวิทยานครพนม
1048190477โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมนครพนม
1048190478ธาตุพนมนครพนม
1048190480อุ่มเหม้าประชาสรรค์นครพนม
1048190483โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลนครพนม
1048190490สหราษฎร์รังสฤษดิ์นครพนม
1048190492โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยานครพนม
1048190497โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์นครพนม
1048190500โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนานครพนม
1048190505โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคมนครพนม
1048190507หนองแวงวิทยานุกูลนครพนม
104819083โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)นครพนม
1148100001โรงเรียนอนุบาลนิลวรรณนครพนม
1148100002โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนมนครพนม
1148100003โรงเรียนอนุบาลมีสุขนครพนม
1148100004อนุบาลวรรณรัตน์นครพนม
1148100005โรงเรียนอนุบาลเชษฐานงนุชนครพนม
1148100006อนุบาลธาตุพนมนครพนม
1148100008โรงเรียนอนุบาลเรณูนครนครพนม
1148100009โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแกนครพนม
1148100010โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงครามนครพนม
1148100018โรงเรียนตงเจี่ยนครพนม
1148100020โรงเรียนอนุบาลบรรดิษฐน้อยนครพนม
1148100021อนุบาลประยูรศรีนครพนม
1148100023อนุบาลโสธิญานครพนม
1148100026ธาตุพนมดรุณพัฒน์นครพนม
1148100030โรงเรียนอนุบาลปัณฑิตานครพนม
1148100031โรงเรียนอนุบาลอัญมณีนครพนม
1148100033โรงเรียนบรรดิษฐศึกษานครพนม
1148100034โรวเรียนอนุบาลกิ่งกาญจน์นาแกนครพนม
1148100035โรงเรียนอนุบาลอัญชลีนครพนม
1148100037จินตนาเลิศปัญญานครพนม
114810034โรงเรียนอนุบาลกิ่งกาญจน์นาแกนครพนม
1248030000กศน.อำเภอท่าอุเทนนครพนม
1248040000กศน.อำเภอบ้านแพงนครพนม
1248060000กศน.อำเภอเรณูนครนครพนม
1248080000กศน.อำเภอศรีสงครามนครพนม
1248090000กศน.อำเภอนาหว้านครพนม
1248100000กศน.อำเภอโพนสวรรค์นครพนม
12481100กศน.อ.นาทมนครพนม
1248120000กศน.อำเภอวังยางนครพนม
1348026401วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลารามนครพนม
1348076401วิทยาลัยการอาชีพนาแก นครพนม
1348100012วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์นครพนม
1348100024วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านสวนพัฒนานครพนม
1480190400รร.บ้านท่าเรือนครพนม
4030240665โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์นครพนม
48010055โรงเรียนบ้านหนองแซงนครพนม
480101ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนมนครพนม
48020074โรงเรียนบ้านคำนกกกนครพนม
48100022อนุบาลจุฬาวดีนครพนม