assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
1047540431โรงเรียนบ้านโคกหนองกุงเชียงใหม่
1050020072บ้านสันคะยอมเชียงใหม่
1050020082โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7เชียงใหม่
1050020147โรงเรียนวัดบ้านป้อกเชียงใหม่
1050020236โรงเรียนบ้านบวกเปาเชียงใหม่
1050032006โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30เชียงใหม่
1050040041โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)เชียงใหม่
1050040068โรงเรียนบ้านวังศรีเชียงใหม่
1050040086บ้านดงเชียงใหม่
1050040117โรงเรียนวัดสันดอนมูลเชียงใหม่
1050040129วัดห้วยแก้วเชียงใหม่
1050040155โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์เชียงใหม่
1050040167โรงเรียนบ้านแม่ขานเชียงใหม่
1050050016โรงเรียนนิยมไพรผาหมอน อินทนนท์เชียงใหม่
1050050045โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)เชียงใหม่
1050050048โรงเรียนบ้านท่าหลุกเชียงใหม่
1050050075โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้ายเชียงใหม่
1050050091โรงเรียนบ้านพุย สาขาพุยใต้เชียงใหม่
1050050097โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่นเชียงใหม่
105011009โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเชียงใหม่
1050130025โรงเรียนวัดขะจาวเชียงใหม่
1050130034โรงเรียนบ้านขุนยะเชียงใหม่
1050130037โรงเรียนบ้านเมืองอางเชียงใหม่
1050130040โรงเรียนวัดพระบาทเชียงใหม่
1050130048โรงเรียนศรีจอมทองเชียงใหม่
1050130049บ้านห้วยส้มป่อยเชียงใหม่
1050130056บ้านห้วยน้ำดิบเชียงใหม่
1050130060โรงเรียนบ้านแปะเชียงใหม่
1050130061โรงเรียนบ้านห้วยทรายเชียงใหม่
1050130063โรงเรียนบ้านท่าข้ามเชียงใหม่
1050130064โรงเรียนบ้านบนนาเชียงใหม่
1050130070โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาดเชียงใหม่
1050130072โรงเรียนบ้านโรงวัวเชียงใหม่
1050130078โรงเรียนวัดพุทธนิมิตรเชียงใหม่
1050130079โรงเรียนบ้านหาดนาคเชียงใหม่
1050130082โรงเรียนบ้านห้วยม่วงเชียงใหม่
1050130132โรงเรียนบ้านรินหลวงเชียงใหม่
1050130238โรงเรียนบ้านป่าตุ้มเชียงใหม่
1050130239โรงเรียนบ้านป่าไหน่เชียงใหม่
1050130242โรงเรียนบ้านสันกลางเชียงใหม่
1050130243โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยาเชียงใหม่
1050130255โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยาเชียงใหม่
1050130256โรงเรียนบ้านหนองปิดเชียงใหม่
1050130258โรงเรียนบ้านสันปงเชียงใหม่
1050130263โรงเรียนประดู่วิทยาเชียงใหม่
1050130265โรงเรียนบ้านแม่ปั๋งเชียงใหม่
1050130279โรงเรียนบ้านขุนแจ๋เชียงใหม่
1050130281โรงเรียนบ้านผานังเชียงใหม่
1050130284โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผาเชียงใหม่
1050130288โรงเรียนบ้านอมเม็งเชียงใหม่
1050130290บ้านโม่งหลวงเชียงใหม่
1050130291โรงเรียนบ้านอมขูดเชียงใหม่
1050130292โรงเรียนบ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุเชียงใหม่
1050130295โรงเรียนบ้านแม่หอยเชียงใหม่
1050130302โรงเรียนบ้านนากลางเชียงใหม่
1050130305โรงเรียนบ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูดเชียงใหม่
1050130308โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านพุยเชียงใหม่
1050130312โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้เชียงใหม่
1050130313โรงเรียนบ้านทุ่งแกเชียงใหม่
1050130322โรงเรีบนบ้านทัพเชียงใหม่
1050130324บ้านผาละปิเชียงใหม่
1050130325โรงเรียนบ้านปางอุ๋งเชียงใหม่
1050130328โรงเรียนบ้านสบแม่รวมเชียงใหม่
1050130329โรงเรียนบ้านห้วยปูสาขาแม่ตะใต้เชียงใหม่
1050130331โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบเชียงใหม่
1050130341โรงเรียนบ้านจันทร์เชียงใหม่
1050130344โรงเรียนบ้านแจ่มหลวงเชียงใหม่
1050130346โรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือเชียงใหม่
1050130347โรงเรียนบ้านห้วยยาเชียงใหม่
1050130350โรงเรียนบ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อยเชียงใหม่
1050130357โรงเรียนวัดหนองออนเชียงใหม่
1050130360โรงเรียนบ้านปางกว้างเชียงใหม่
1050130362โรงเรียนวัดปางมะกล้วยเชียงใหม่
1050130364โรงเรียนป่าแป๋วิทยาเชียงใหม่
1050130368โรงเรียนบ้านแม่แสะเชียงใหม่
1050130374บ้านผึ้งเชียงใหม่
1050130380สันมหาพนวิทยาเชียงใหม่
1050130383วัดทุ่งหลวงเชียงใหม่
1050130385โรงเรียนบ้านปางฮ่างเชียงใหม่
1050130389โรงเรียนบ้านก๋ายน้อยเชียงใหม่
1050130392โรงเรียนวัดบ้านเหล่าเชียงใหม่
1050130397โรงเรียนบ้านบวกหมื้อเชียงใหม่
1050130398โรงเรียนสันป่าสักวิทยาเชียงใหม่
1050130409โรงเรียนชุมชนวัดช่อแลเชียงใหม่
1050130421โรงเรียนบ้านโป่งแยงในเชียงใหม่
1050130422โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่
1050130424โรงเรียนบ้านบวกจั่นเชียงใหม่
105013043โรงเรียนบ้านห้วยปูเชียงใหม่
1050130431บ้านปางไฮเชียงใหม่
1050130451โรงเรียนบ้านพระนอนเชียงใหม่
1050130454บ้านหนองปลามันเชียงใหม่
1050130460โรงเรียนบ้านกาดฮาาวเชียงใหม่
1050130519ชุมชนบ้านดงเชียงใหม่
1050130520โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศเชียงใหม่
1050130521โรงเรียนบ้านแม่ลานคำเชียงใหม่
1050130522โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ (สาขาบ้านป่าคานอก)เชียงใหม่
1050130524วัดแม่เลยเชียงใหม่
1050130527โรงเรียนบ้านป่าลานเชียงใหม่
1050130530บ้านแม่ยางห้าเชียงใหม่
1050130531โรงเรียนบ้านบ่อแก้วเชียงใหม่
1050130533โรงเรียนบ้านแม่โต๋เชียงใหม่
1050130534โรงเรียนบ้านแม่ตะละเชียงใหม่
1050130537โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจางเชียงใหม่
1050130538โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่าเชียงใหม่
1050130541โรงเรียนวัดปางเติม สาขาบ้านขุนสาบเชียงใหม่
1050130545โรงเรียนวัดยั้่งเมินเชียงใหม่
1050130587โรงเรียนบ้านสันศรีเชียงใหม่
1050130591โรงเรียนบ้านหลักปันเชียงใหม่
1050130596โรงเรียนวัดสันทรายมูล (มงคลวิทยา)เชียงใหม่
1050130599โรงเรียนบ้านป่าเหมือดเชียงใหม่
1050130610บ้านโป่งเชียงใหม่
1050130612บ้านศรีงามเชียงใหม่
1050130621ร.ร.บ้านป่าบงเชียงใหม่
1050130622โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยงเชียงใหม่
1050130623โรงเรียนบ้านแม่โจ้เชียงใหม่
1050130629โรงเรียนบ้านโปงเชียงใหม่
1050130630โรงเรียนสันทรายหลวงเชียงใหม่
1050130631โรงเรียนบ้านแม่ย่อย(เจียร-สมศรี วังทองคำ)เชียงใหม่
1050130632โรงเรียนวัดสันคะยอมเชียงใหม่
1050130635บ้านท่าเกวียนเชียงใหม่
1050130641วัดดงป่างิ้วเชียงใหม่
1050130649บ้านเปียง(รัฐบำรุง)เชียงใหม่
1050130652โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)เชียงใหม่
1050130655โรงเรียนวัดอุเม็งเชียงใหม่
1050130656ร.ร.ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยาเชียงใหม่
1050130663โรงเรียนวัดสามหลังเชียงใหม่
1050130668วัดโรงวัวเชียงใหม่
1050130675โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวงเชียงใหม่
1050130678บ้านห้วยส้มเชียงใหม่
1050130683โรงเรียนบ้านหัวรินเชียงใหม่
1050130684วัดช่างกระดาษเชียงใหม่
1050130687โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวงเชียงใหม่
1050130692โรงเรียนวัดพญาชมภูเชียงใหม่
1050130693วัดท่าค้นกวาวเชียงใหม่
1050130695โรงเรียนวัดแม่สะลาบเชียงใหม่
1050130697โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้งเชียงใหม่
1050130701วัดบวกครกเหนือเชียงใหม่
1050130707วัดศรีดอนชัยเชียงใหม่
1050130712วัดเทพารามเชียงใหม่
1050130715โรงเรียนวัดนันทารามเชียงใหม่
1050130717โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยาเชียงใหม่
1050130724โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อมเชียงใหม่
1050130732โรงเรียนบ้านน้ำแพร่เชียงใหม่
1050130739โรงเรียนวัดจอมทองเชียงใหม่
1050130742โรงเรียนบ้านสันทรายเชียงใหม่
1050130744โรงเรียนวัดศรีสว่างเชียงใหม่
1050130745โรงเรียนวัดศรีล้อมเชียงใหม่
1050130746โรงเรียนบ้านปงเชียงใหม่
1050130751โรงเรียนบ้านตองกายเชียงใหม่
1050130752โรงเรียนบ้านฟ่อนเชียงใหม่
1050130755บ้านไร่เชียงใหม่
1050130759โรงเรียนวัดช่างคำเชียงใหม่
1050130760โรงเรียนบ้านป่าตาลเชียงใหม่
1050130909โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตรเชียงใหม่
1050130914โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝางเชียงใหม่
1050130916วัดทุ่งศาลาเชียงใหม่
1050130920โรงเรียนวัดมะกับตองหลวงเชียงใหม่
1050130924โรงเรียนบ้านหนองเต่าเชียงใหม่
1050130928โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางเชียงใหม่
1050130931โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบเชียงใหม่
1050130960โรงเรียนวัดหนองหลั้วเชียงใหม่
1050130961วัดศรีดอนชัยเชียงใหม่
1050130963โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวเชียงใหม่
1050130970โรงเรียนบ้านหัวข่วงเชียงใหม่
1050130973โรงเรียนวัดดอนชื่นเชียงใหม่
1050130985โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเชียงใหม่
1050130988โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรเชียงใหม่
1050130990โรงเรียนกาวิละอนุกูลเชียงใหม่
1050130991จอมทองเชียงใหม่
1050130993โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่
1050130994เชียงดาววิทยาคมเชียงใหม่
1050130995โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมเชียงใหม่
1050130999โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมเชียงใหม่
1050131003โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่เชียงใหม่
1050131004โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมเชียงใหม่
1050131015โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมเชียงใหม่
1050131018โรงเรียนสารภีพิทยาคมเชียงใหม่
1050131023โรงเรียนสองแคววิทยาคมเชียงใหม่
1050131060โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์เชียงใหม่
1050131062โรงเรียนบ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบเชียงใหม่
1050131064โรงเรียนรัปปาปอร์ต (ตชด.บำรุงที่ 92)เชียงใหม่
11050130915บ้านใหม่สวรรค์เชียงใหม่
1150100027โรงเรียนดาราวิทยาลัยเชียงใหม่
1150100320โรงเรียนนภาเชียงใหม่เชียงใหม่
1150700001โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่เชียงใหม่
1150700005โรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟิกเชียงใหม่
1250020000กศน.อำเภอจอมทองเชียงใหม่
1250030000กศน.อำเภอแม่แจ่มเชียงใหม่
1250070001ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ริมเชียงใหม่
1250120000กศน.อำเภอสันป่าตองเชียงใหม่
1250140000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอสันทรายเชียงใหม่
1250240000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่
1350016101วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เชียงใหม่
1350016501วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่เชียงใหม่
1350100137วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทรเชียงใหม่
1350100139วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่เชียงใหม่
1350100141วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่เชียงใหม่
1350196601วิทยาลัยเทคนิคสารภีเชียงใหม่
2000400023ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8เชียงใหม่
50050004โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้เชียงใหม่
7050043311โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านแกน้อยเชียงใหม่
7250100001โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทุติยะโพธิอนุสรณ์เชียงใหม่
7250183319โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศเชียงใหม่
7250183326รร.ตชด.บางกอก เชฟ แชร์ริตี้เชียงใหม่