assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
1051010023โรงเรียนวัดห้วยม้าโก้งลำพูน
1051010071โรงเรียนบ้านป่าเส้าลำพูน
1051010119โรงเรียนบ้านหนองบัวลำพูน
1051010272โรงเรียนวัดศรีดอนชัยลำพูน
1051020003โรงเรียนบ้านห้วยห้าลำพูน
1051020044โรงเรียนบ้านปางส้านลำพูน
105150217โรงเรียนบ้านร้องเรือลำพูน
1051510001บ้านมะเขือแจ้ลำพูน
1051510004โรงเรียนวัดบ้านแจ่มลำพูน
1051510005โรงเรียนบ้านสันป่าเหียงลำพูน
1051510010โรงเรียนวัดขี้เหล็กลำพูน
1051510013โรงเรียนบ้านจำบอนลำพูน
1051510020โรงเรียนวัดหนองหล่มลำพูน
1051510022โรงเรียนวัดสันป่าสักลำพูน
1051510025โรงเรียนวัดหนองซิวลำพูน
1051510042อนุบาลลำพูนลำพูน
1051510050โรงเรียนวัดประตูป่าลำพูน
1051510060โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนลำพูน
1051510061โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทองลำพูน
1051510063วัดฮ่องกอกลำพูน
1051510070โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ลำพูน
1051510071โรงเรียนบ้านห้วยส้มลำพูน
1051510075โรงเรียนบ้านป่าซางลำพูน
1051510080โรงเรียนวัดบ้านดอนลำพูน
1051510082โรงเรียนบ้านกองงามลำพูน
1051510085โรงเรียนวัดช้างค้ำลำพูน
1051510090โรงเรียนบ้านหนองดู่ลำพูน
1051510091วัดบ้านเหล่าลำพูน
1051510092โรงเรียนวัดบ้านเรือนลำพูน
1051510095วัดบ้านก้องลำพูน
1051510107โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อยลำพูน
1051510113โรงเรียนบ้านโป่งรูลำพูน
1051510120โรงเรียนบ้านแม่ลานลำพูน
1051510121โรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาวลำพูน
1051510122โรงเรียนบ้านแม่กองวะลำพูน
1051510130โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)ลำพูน
1051510133โรงเรียนบ้านห้วยบงลำพูน
1051510135โรงเรียนบ้านแม่ป้อกลำพูน
1051510139โรงเรียนบ้านสันป่าสักลำพูน
1051510140บ้านห้วยหญ้าไซลำพูน
1051510145โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)ลำพูน
1051510154โรงเรียนบ้านสันวิไลลำพูน
1051510156โรงเรียนอนุบาลวังดินลำพูน
1051510157โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อลำพูน
1051510159โรงเรียนบ้านป่าจี้ลำพูน
1051510162บ้านหล่ายท่าลำพูน
1051510164โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ลำพูน
1051510167โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบลำพูน
1051510176โรงเรียนบ้านห้วยแพ่งลำพูน
1051510177โรงเรียนบ้านเหล่ายาวลำพูน
1051510178โรงเรียนบ้านม่วงโตนลำพูน
1051510179โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง)ลำพูน
1051510180โรงเรียนบ้านดอยแดนลำพูน
1051510185โรงเรียนบ้านสันปูเลยลำพูน
1051510193โรงเรียนบ้านป่าพลูลำพูน
1051510196บ้านห้วยหละลำพูน
1051510200โรงเรียนบ้านห้วยแทงลำพูน
1051510209โรงเรียนบ้านทาป่าเปาลำพูน
1051510211โรงเรียนบ้านผาตั้งลำพูน
1051510212โรงเรียนบ้านดอยแก้วลำพูน
1051510218บ้านดงสารภีลำพูน
1051510219โรงเรียนวัดอรัญญารามลำพูน
1051510232บ้านป่าเลาลำพูน
1051510237โรงเรียนบ้านแม่เมยลำพูน
1051510247โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหางลำพูน
1051510250โรงเรียนบ้านไม้สลีลำพูน
1051510251โรงเรียนบ้านห้วยห้างลำพูน
1051510252โรงเรียนบ้านแม่แสมลำพูน
1051510253โรงเรียนบ้านห้วยไร่ลำพูน
1051510254โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้างลำพูน
1051510256โรงเรียนบ้านโป่งแดงลำพูน
1051510259สามัคคีศรีวิชัยลำพูน
1051510262โรงเรียนบ้านปวงลำพูน
1051510268โรงเรียนวัดสันทรายลำพูน
1051510269โรงเรียนวัดป่าสักลำพูน
1051510280โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวลำพูน
1051510281โรงเรียนวัดหนองยวงลำพูน
1051510283วัดวังสะแกงลำพูน
1051510289โรงเรียนวัดบ้านดง(คำบุญประชาถกล)ลำพูน
1051510292โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่องลำพูน
1051510297แม่ทาวิทยาคมลำพูน
1051510301โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาลำพูน
1051510302แม่ตืนวิทยาลำพูน
1051510305โรงเรียนป่าซางลำพูน
1051510307โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมลำพูน
10515510250โรงเรียนบ้านไม้สลีลำพูน
1151100007โรงเรียนอรพินพิทยาลำพูน
1151100029โรงเรียนอนุบาลแพรวพรรณลำพูน
1251030000กศน.อำเภอบ้านโฮ่งลำพูน
1251050000กศน.อำเภอทุ่งหัวช้างลำพูน
1251060000กศน.อำเภอป่าซางลำพูน
1251070000กศน.อำเภอบ้านธิลำพูน
1351016101วิทยาลัยเทคนิคลำพูนลำพูน
1351026301วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนลำพูน
1351036401วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่งลำพูน
1351066401วิทยาลัยการอาชีพป่าซางลำพูน
1351100032วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาหริภุญชัยลำพูน