assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
1052390149โรงเรียนบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา)แพร่
105390318โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมแพร่
1054010002โรงเรียนบ้านดอนดี(ประชานุกูล)แพร่
1054010035โรงเรียนวัดศรีภูมิ (ศึกษาประชานุสรณ์)แพร่
1054012009โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่แพร่
1054020094โรงเรียนบ้านแม่ยุ้นแพร่
1054020142โรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญแพร่
1054030060โรงเรียนบ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา)แพร่
1054189033ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่แพร่
1054390001โรงเรียนบ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง)แพร่
1054390002บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา)แพร่
1054390003บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์)แพร่
1054390004โรงเรียนวัดต้นไคร้แพร่
1054390008โรงเรียนบ้านนาตอง(นาตองสามัคคี)แพร่
1054390009โรงเรียนบ้านแม่ลัวแพร่
1054390011โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร)แพร่
1054390013โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา)แพร่
10543900132โรงเรียนบ้านวังปึ้งแพร่
1054390014บ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี)แพร่
1054390015โรงเรียนบ้านแม่แคมแพร่
1054390016บ้านนาคูหาแพร่
1054390018โรงเรียนบ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์)แพร่
1054390019โรงเรียนบ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง)แพร่
1054390020โรงเรียนบ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์)แพร่
1054390023โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)แพร่
1054390024โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)แพร่
1054390025โรงเรียนอนุบาลแพร่แพร่
1054390026บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)แพร่
1054390027บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์)แพร่
1054390029โรงเรียนวัดศรีภูมิ (ศึกษาประชานุสรณ์์)แพร่
1054390030โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฎ์)แพร่
1054390033โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย)แพร่
1054390035โรงเรียนบ้านร่องฟองแพร่
1054390037โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงแพร่
1054390038โรงเรียนบ้านนาแหลมแพร่
1054390040โรงเรียนวัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล)แพร่
1054390043โรงเรียนบ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา)แพร่
1054390046โรงเรียนบ้านในเวียงแพร่
1054390047โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี)แพร่
1054390049วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุุปถัมภ์)แพร่
1054390050โรงเรียนบ้านกาซ้องแพร่
1054390051รงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)แพร่
1054390052บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์)แพร่
1054390053โรงเรียนบ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส)แพร่
1054390054โรงเรียนวัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์)แพร่
1054390055โรงเรียนบ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์)แพร่
1054390056โรงเรียนบ้านปง(ป้อมประชานุกูล)แพร่
1054390057โรงเรียนบ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร)แพร่
1054390058โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล)แพร่
1054390060โรงเรียนบ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา)แพร่
1054390061โรงเรียนบ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง)แพร่
1054390062โรงเรียนบ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์)แพร่
1054390063โรงเรียนวัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา)แพร่
1054390066โรงเรียนวัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์)แพร่
1054390068โรงเรียนวัดสร่างโศกแพร่
1054390072โรงเรียนบ้นดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร)แพร่
1054390074โรงเรียนบ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร)แพร่
1054390075โรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยาคาร)แพร่
1054390076โรงเรียนบ้านผาสุก(ราษฎร์บำรุง)แพร่
1054390081โรงเรียนดอนมูลวิทยาคารแพร่
1054390085วัดพระหลวงแพร่
1054390086โรงเรียนบ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บำรุง)แพร่
1054390088โรงเรียนบ้านสบสาย(จันทร์พัฒน์ประชาสรรค์)แพร่
1054390089โรงเรียนบ้านวังวน(ราษฎร์พิทยา)แพร่
1054390091โรงเรียนบ้านแม่สายดอนทัน(คำแวงประชาอุทิศ)แพร่
1054390092โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร)แพร่
1054390093โรงเรียนบ้านร่องกาศใต้(รัฐราษฎร์บูรณะ)แพร่
1054390098โรงเรียนบ้านร่องเสี้ยว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์)แพร่
1054390101บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)แพร่
1054390102โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)แพร่
1054390103บ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์)แพร่
1054390104บ้านวังโป่ง(ประชาบำรุง)แพร่
1054390106โรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา)แพร่
1054390107โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งศรีแพร่
1054390108โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุูกูล)แพร่
1054390109โรงเรียนบ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์)แพร่
1054390110โรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์)แพร่
1054390113โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล)แพร่
1054390115โรงเรียนบ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา)แพร่
1054390116โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคารแพร่
1054390117โรงเรียนบ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง)แพร่
1054390118โรงเรียนบ้านป่ากล้วยแพร่
1054390119โรงเรียนบ้านห้วยอ้อยแพร่
1054390120โรงเรียนบ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์)แพร่
1054390123โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อมแพร่
1054390124โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)แพร่
1054390125โรงเรียนบ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์)แพร่
1054390130โรงเรียนบ้านแม่กะทิงแพร่
1054390131โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะแพร่
1054390132โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะแพร่
1054390134โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอกแพร่
1054390136โรงเรียนบ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร)แพร่
1054390137โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์)แพร่
1054390138โรงเรียนบ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี)แพร่
1054390139โรงเรียนชุมชนบ้นร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร)แพร่
1054390140โรงเรียนบ้านใหม่จัดสรรแพร่
1054390141โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร)แพร่
1054390143โรงเรียนบ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13)แพร่
1054390144โรงเรียนบ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์)แพร่
1054390146บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ)แพร่
1054390148โรงเรียนบ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์)แพร่
1054390149โรงเรียนบ้านนาหลวง(ปนะชาพัฒนา)แพร่
1054390150โรงเรียนบ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง)แพร่
1054390151โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์)แพร่
1054390152บ้านแม่พร้าวแพร่
1054390153โรงเรียนบ้านป่าเเดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)แพร่
1054390154โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล)แพร่
1054390157โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)แพร่
1054390158โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)แพร่
1054390159อนุบาลเทพสุนทรินทร์แพร่
1054390160โรงเรียนบ้านแม่แรมแพร่
1054390162โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา)แพร่
1054390164โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์)แพร่
1054390165โรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฏร์อุปถัมภ์)แพร่
1054390166โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 (ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร)แพร่
1054390167โรงเรียนวัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์)แพร่
1054390169โรงเรียนบ้านแดนชุมพล(ประชานุกุล)แพร่
1054390170โรงเรียนบ้านโทกค่า (สหราษฎร์บำรุง)แพร่
1054390172บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์)แพร่
1054390173บ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บำรุง)แพร่
1054390174บ้านดงเจริญ (วงค์ประชานุกูล)แพร่
1054390175บ้านหัวเมือง (แหวนวังประชาบำรุง)แพร่
1054390176วัดแม่ทะ (ดำรงประชานุเคราะห์)แพร่
1054390177โรงเรียนบ้านลู(คัมภีร์ราษฎร์บำรุง)แพร่
1054390178โรงเรียนวัดห้วยหม้าย(หมายประชากร)แพร่
1054390180โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(อาสาฯ)แพร่
1054390181รร.บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)แพร่
1054390182โรงเรียนบ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี)แพร่
1054390186โรงเรียนบ้านดอนมูล (สุวรรณสาราษฎร์บำรุง)แพร่
1054390187โรงเรียนบ้านนาหลวง(สำนักงานสลากกินแล่งสงเคราะห์ 387)แพร่
1054390188โรงเรียนบ้านนากแพร่
1054390192โรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)แพร่
1054390193โรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า แพร่
1054390198บ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์)แพร่
1054390200โรงเรียนบ้านนาตุ้ม (คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)แพร่
1054390205โรงเรียนบ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง)แพร่
1054390209โรงเรียนปรกจอกวิทยาแพร่
1054390210โรงเรียนบ้านวังเลียงแพร่
1054390214โรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฏ์)แพร่
1054390218โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง)แพร่
1054390225โรงเรียนบ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร)แพร่
1054390227บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)​แพร่
1054390240โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้ากแพร่
1054390244บ้านค้างใจแพร่
1054390249โรงเรียนบ้านวังชิ้นแพร่
1054390253โรงเรียนบ้านหาดรั่วแพร่
1054390254โรงเรียนบ้านแม่แปงแพร่
1054390262โรงเรียนบ้านแม่ตื้ดแพร่
1054390267โรงเรียนบ้านนาพูนแพร่
1054390269โรงเรียนบ้านวังลึกแพร่
1054390274บ้านห้วยไร่ (รัฐราษฎร์อนุกูล)แพร่
1054390278โรงเรียนบ้านบ่อแก้วแพร่
1054390282บ้านปากปาน(สีมารัตน์วิทยานุสรณ์)แพร่
1054390287โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวายแพร่
1054390292โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่(ม่วงไข่วิทยาคาร)แพร่
1054390293โรงเรียนบ้านแม่คำมี(รัตนปัญญา)แพร่
1054390294โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร)แพร่
1054390297โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว(คันธวงค์วิทยาคาร)แพร่
1054390298โรงเรียนบ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี)แพร่
1054390299โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด(พรหมาประชาสงเคราะห์)แพร่
1054390300โรงเรียนบ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์)แพร่
1054390301โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่แพร่
1054390302โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่แพร่
1054390303เมืองแพร่แพร่
1054390304โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยาแพร่
1054390305ท่าข้ามวิทยาคมแพร่
1054390306ห้วยม้า​วิทยาคม​แพร่
1054390308ร้องกวางอนุสรณ์แพร่
1054390310ลองวิทยาแพร่
1054390311โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์แพร่
1054390312บ้านกาศประชานุเคราะห์แพร่
1054390313โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์แพร่
1054390314สองพิทยาคมแพร่
1054390315โรงเรียนเวียงเทพวิทยาแพร่
1054390316โรงเรียนวังชิ้นวิทยาแพร่
1054390317สรอยเสรีวิทยาแพร่
1054390318โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมแพร่
10547390176วัดแม่ทะ (ดำรงประชานุเคราะห์)แพร่
1054930146โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ)แพร่
1154100002อนุบาลเพ็ญรัตแพร่
1154100003มารดาอุปถัมภ์​แพร่
1154100019โรงเรียนอนุบาลภาวนาแพร่
1154100026โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่แพร่
1154100053โรงเรียนอนุบาลครูนิตย์แพร่
1254080000กศน.อำเภอหนองม่วงไข่แพร่
1354016101วิทยาลัยเทคนิคแพร่แพร่
1354036401วิทยาลัยการอาชีพลองแพร่
1354046501วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่แพร่
1354056301วิทยาลัยเกษตร​และ​เทคโนโลยี​แพร่​แพร่
1540390004โรงเรียนวัดต้นไคร้แพร่
15404390301โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่แพร่
54010107โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล)แพร่
54012004โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยาแพร่
5401390124โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)แพร่
5410390049โรงเรียนวัดเหมืองค่าแพร่
5410390119โรงเรียนบ้านห้วยอ้อยแพร่
5410390153โรงเรียนบ้านป่าเเดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)แพร่