assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
0ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ่อแก้วน่าน
04081.142โรงเรียนบ้านสันเจิญน่าน
0994000733674โรงเรียนแม่สาวิทยาคาร(บ้านเอิน)น่าน
10055250462นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์น่าน
101055250429โรงเรียนน่านประชาอุทิศน่าน
1055010001โรงเรียนบ้านนาผาน่าน
1055010022โรงเรียนบ้านสันติภาพน่าน
1055010025โรงเรียนบ้านผาตูบน่าน
1055010034โรงเรียนบ้านป่าคาน่าน
1055010038โรงเรียนบ้านห้วยมอญ สาขาบ้านใหม่ในฝันน่าน
1055010109โรงเรียนบ้านเชตวันน่าน
1055010151โรงเรียนบ้านฮากฮานน่าน
1055010169โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่นน่าน
1055010183โรงเรียนบ้านนายางน่าน
1055010187โรงเรียนบ่้านน้ำลีน่าน
1055010211โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยนน่าน
1055020001โรงเรียนบ้านทุ่งกวางน่าน
1055020051โรงเรียนบ้านปงน่าน
1055020093โรงเรียนบ้านปางแกน่าน
10550250374โรงเรียนบ้านปางปุกน่าน
1055250002โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)น่าน
1055250003โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้น่าน
1055250005โรงเรียนบ้านนาผาน่าน
1055250011โรงเรียนบ้านเชียงยืนน่าน
10552500117โรงเรียนบ้านบุ้งน่าน
1055250012โรงเรียนบ้านซาวหลวงน่าน
1055250014โรงเรียนบ้านนวราษฏร์น่าน
1055250015โรงเรียนบ้านนาซาวน่าน
1055250016โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยาน่าน
1055250031โรงเรียนบ้านห้วยมอญ น่าน
1055250034โรงเรียนบ้านน้ำงาวน่าน
10552500396บ้านห้วยฟองน่าน
10552500434ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์น่าน
1055250049โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารน่าน
1055250050โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)น่าน
1055250060โรงเรียนบ้านครกคำน่าน
1055250067โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้วน่าน
1055250069โรงเรียนทุ่งศรีทองน่าน
1055250075โรงเรียนไตรธารวิทยาน่าน
1055250078โรงเรียนบ่้านปงสนุกน่าน
1055250079โรงเรียนบ้านวัวแดงน่าน
1055250083โรงเรียนบ้านหัวนาน่าน
1055250089โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม ตำบลแม่สาคร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่านน่าน
1055250090โรงเรียนบ้านไพรอุดม ตำบลแม่สาคร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่านน่าน
1055250093โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคารน่าน
1055250097โรงเรียนบ้านน้ำมวบน่าน
1055250098โรงเรียนบ้านส้านนาหนองใหม่น่าน
1055250100โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยรามน่าน
1055250103โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวนน่าน
1055250104โรงเรียนบ้านนาเหลืองในน่าน
1055250106โรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่นน่าน
1055250107โรงเรียนบ้านชมพูน่าน
1055250108โรงเรียนบ้านสะเลียมน่าน
1055250111โรงเรียนบ้านนาก้าน่าน
1055250114โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)น่าน
1055250115โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวงน่าน
1055250116โรงเรียนบ้านนาหล่ายน่าน
1055250120โรงเรียนบ้านเชียงของน่าน
1055250127โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125น่าน
1055250129โรงเรียนบ้านศาลาน่าน
1055250132โรงเรียนบ้านน้ำลัดน่าน
1055250138โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยน่าน
1055250141โรงเรียนบ้านห้วยส้มน่าน
1055250145บ้านส้านน่าน
1055250147โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร"น่าน
1055250151บ้านวังว้าน่าน
1055250153โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุงน่าน
1055250155โรงเรียนบ้านหนองบัวน่าน
1055250156บ้านสบขุ่นน่าน
1055250158ร.ร.บ้านน้ำฮาวน่าน
1055250159โรงเรียนบ้านนาฝ่าน่าน
1055250161โรงเรียนบ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์)น่าน
1055250162โรงเรียนบ้านพร้าวน่าน
1055250164โรงเรียนบ้านเสี้ยวน่าน
1055250168โรงเรียนบ้านคัวะน่าน
1055250169โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยาน่าน
1055250192รร.บ้านน้ำลักใต้น่าน
1055250196โรงเรียนบ้านปรางค์น่าน
1055250198โรงเรียนบ้านป่าหัดน่าน
1055250199โรงเรียนบ้านป่าลานน่าน
1055250200โรงเรียนบ้านขอนน่าน
1055250203โรงเรียนบ้านแดนพนาน่าน
1055250205โรงเรียนบ้านห้วยท่างน่าน
1055250208จอมแจ้งวิทยาคารน่าน
1055250213รร.วรนครน่าน
1055250216โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษาน่าน
1055250219โรงเรียนบ้านนาฝางน่าน
1055250220โรงเรียนชุมชนศิลาเพชรน่าน
1055250225บ้านพานน่าน
1055250228บ้านดอนมูล (แงง)น่าน
1055250230โรงเรียนบ้านนาวงศ์น่าน
1055250235ไตรประชาวิทยาน่าน
1055250238โรงเรียนบ้านปางยางน่าน
1055250241โรงเรียนชุมชนศิลาแลงน่าน
1055250242โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166น่าน
1055250244โรงเรียนภูคาวิทยาคมน่าน
1055250245พนาสวรรค์น่าน
1055250248โรงเรียนบ้านดอนสบเปือน่าน
1055250252 โรงเรียนบ้านดอนแก้วน่าน
1055250253โรงเรียนบ้านพร้าวกลางน่าน
1055250259ไตรราษฎร์สามัคคีน่าน
1055250260โรงเรียนไตรมิตรวิทยาน่าน
1055250261โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อยน่าน
1055250262โรงเรียนบ้านกอกน่าน
1055250267โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาน่าน
1055250269โรงเรียนบ้านตึ๊ดน่าน
1055250270โรงเรียนบ้านดอนแท่นน่าน
1055250271โรงเรียนบ้านใหม่น่าน
1055250272ชุมชนบ้านทุ่งช้างน่าน
1055250275โรงเรียนบ้านแพะกลางน่าน
1055250277โรงเรียนบ้านเวียงสองน่าน
1055250283โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ)น่าน
1055250286โรงเรียนเพียงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีน่าน
1055250294โรงเรียนบ้านพรหมน่าน
1055250301โรงเรียนบ้านน้ำตวงน่าน
1055250302โรงเรียนบ้านน้ำปายน่าน
1055250303โรงเรียนบ้านป่าสักน่าน
1055250314บ้านวังยาวน่าน
1055250316โรงเรียนบ้านพี้ใต้น่าน
1055250326โรงเรียนบ้านนายางน่าน
1055250329ชุมชนบ้านนาทะนุงน่าน
1055250330โรงเรียนบ้านค้างอ้อยน่าน
1055250338โรงเรียนบ้านน้ำลีน่าน
1055250339โรงเรียนบ้านน้ำเคิมน่าน
1055250340โรงเรียนบ้านนาคาน่าน
1055250351โรงเรียนบ้านป่าแดดน่าน
1055250352โรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองน่าน
1055250353โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วน่าน
1055250354โรงเรียนบ้านศรีนาม่านน่าน
1055250357โรงเรียนบ้านปางช้างน่าน
1055250359รร.บ้านสว้าน่าน
1055250360โรงเรียนบ้านบ่อหยวกน่าน
1055250363โรงเรียนบ้านบ่อหลวง น่าน
1055250368โรงเรียนบ้านห่างทางหลวงน่าน
1055250371โรงเรียนบ้านนาบงน่าน
1055250372โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่งน่าน
1055250375โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยน่าน
1055250379บรรณโศภิษฐ์น่าน
1055250381โรงเรียนบ้านปางหกน่าน
1055250391โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนาน่าน
1055250397โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์น่าน
1055250401โรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือน่าน
1055250405โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยน่าน
1055250411โรงเรียนบ้านห้วยไฮน่าน
1055250417บ้านหาดเค็ดน่าน
1055250422โรงเรียนบ้านน้ำลัดสบแก่นน่าน
1055250423โรงเรียนบ้านม่วงใหม่น่าน
1055250426ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านน่าน
1055250427สตรีศรีน่านน่าน
1055250428บ่อสวกวิทยาคารน่าน
1055250429น่านประชาอุทิศน่าน
1055250430โรงเรียนแม่จริมน่าน
1055250431โรงเรียนบ้านหลวงน่าน
1055250432โรงเรียนนาน้อยน่าน
1055250433โรงเรียนปัวน่าน
1055250434ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์น่าน
1055250435เมืองแงงน่าน
1055250436โรงเรียนมัธยมป่ากลางน่าน
1055250437โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมน่าน
1055250438โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารน่าน
1055250439โรงเรียนหนองบัวพิทยาคมน่าน
1055250440เมืองยมวิทยาคารน่าน
1055250441โรงเรียนสาน่าน
1055250443โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกน่าน
1055250444สารทิศพิทยาคมน่าน
1055250446โรงเรียนทุ่งช้างน่าน
1055250447โรงเรียนเชียงกลาง”ประชาพัฒนา”น่าน
1055250448โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมน่าน
1055250449นาหมื่นพิทยาคมน่าน
105525045ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์น่าน
1055250450โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคีน่าน
1055250451สันติสุขพิทยาคมน่าน
1055250452บ่อเกลือน่าน
1055250453โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกน่าน
1055250454รร.น่านนครน่าน
1055250455โรงเรียนศรีนครน่านน่าน
1055250457มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติน่าน
1055250462นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์น่าน
1055254507มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติน่าน
10552550447โรงเรียนเชียงกลาง”ประชาพัฒนา”น่าน
115500003น่านคริสเตียนศีกษาน่าน
115500019นิธิวิทย์น่าน
1155100002อนุบาลอยู่วิทยาน่าน
1155100003โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาน่าน
1155100004พระคุณานุบาลน่าน
1155100007โรงเรียนอนุบาลปัวอินเตอร์คิดส์น่าน
1155100009อนุบาลสุภาพวิทยาน่าน
1155100012โรงเรียนพรรณทิพย์น่าน
1155100015โรงเรียนอนุบาลอิมมานูเอลเชียงกลางน่าน
1155100018ซินจงน่าน
1155100019นิธิวิทย์น่าน
115510002โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยาน่าน
1155100020โรงเรียนสายใยรักวิทยาน่าน
1155100021โรงเรียนสมปัญญาน่านน่าน
1155100022โรงเรียนอนุบาลเวียงสาน่าน
1255010001กศน.อำเภอเมืองน่านน่าน
1255030000กศน.อำเภอบ้านหลวงน่าน
1255040000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาน้อยน่าน
1255080000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งช้างน่าน
1255100000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาหมื่นน่าน
1255110000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสันติสุขน่าน
1255120000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ่อเกลือน่าน
1255130000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัํธยาศัยอำเภอสองแควน่าน
1255140000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูเพียงน่าน
1255150000กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติน่าน
1355016501วิทยาลัยสารพัดช่างน่านน่าน
1355056401วิทย่ลัยเทคนิคปัวน่าน
135506401วิทยาลัยเทคนิคปัวน่าน
1500250030โรงเรียนบ้านสองแควน่าน
1551100020สายใยรักวิทยาน่าน
155250440เมืองยมวิทยาคารน่าน
2000600245วิทยาลัยเทคนิคน่านน่าน
200060245วิทยาลัยเทคนิคน่านน่าน
3055100101โรงเรียนตาลชุมพิทยาคมน่าน
3055200101จุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน(บ้านภูมินทร์)น่าน
3055200103โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร)น่าน
3055500701ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีษะเกษน่าน
3055501001ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัวน่าน
305550110ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลงน่าน
3055501101ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลงน่าน
3055501110ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศิลาแลงน่าน
3055501201ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำครกเก่าน่าน
3055501202ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำครกใหม่น่าน
3055501204ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาผาน่าน
30555501202ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธงหลวงน่าน
3055600702ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลชุมน่าน
3055600801ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบขุ่นน่าน
3055600802ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าคาน่าน
3055601601ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำเลียงน่าน
3055601602ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเปือยน่าน
3055601901ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาน้อยน่าน
3055602201ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสถานน่าน
3055602202ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาน่าน
3055603301ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแงงน่าน
3055603401ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัยน่าน
3055603801ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวรนครน่าน
3055604001ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสกาดน่าน
305560401ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้ามน่าน
3055604101ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสถานน่าน
3055604901ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองจังเหนือน่าน
3055605401ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้ามน่าน
3055605402ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชียงยืนน่าน
3055605403ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาน่าน
3055605404ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนามนน่าน
3055605601ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเรืองน่าน
3055605602ศูยน์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยมอญน่าน
3055605701ศพด.บ้านสะเนียนน่าน
3055605702ศพด.ห้วยปุกน่าน
3055605703ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำโค้งน่าน
3055605705ศพด.ใหม่เจริญสุขน่าน
3055605706ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหม่ในฝันน่าน
3055605707ศพด.บ้านวังตาวน่าน
3055605708ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลางพัฒนาน่าน
3055605709ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเฮือน่าน
3055605710ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางเป๋ยน่าน
3055605711ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละเบ้ายาน่าน
3055605712ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแควน่าน
3055605903ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพางน่าน
3055605904ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเกล้าน่าน
3055606101ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหมอเมืองน่าน
3055606601ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาเหลืองน่าน
3055606801ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดไร่น่าน
3055606802ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านน้ำปี้น่าน
3055606804ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำมวบน่าน
3055607201ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อหอยน่าน
3055607203ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยาบหัวนาน่าน
3055607501ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอ่ายนาไลยน่าน
3055607502ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำอุ่น ปางมอญน่าน
3055607901ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแลวน่าน
3055607902ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบยางน่าน
3055909803ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาลี่น่าน
43085ศพด.บ้านห้วยลี่น่าน
5075605701ศพด.บ้านสะเนียนน่าน
5501000021โรงเรียนสมปัญญาน่านน่าน
550104ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านน่าน
55020076โรงเรียนบ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง)น่าน
55100022โรงเรียนอนุบาลเวียงสาน่าน
6551403ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่สามัคคีน่าน
7055060606โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธารามน่าน
7055090612เชียงกลางปริยัติศึกษาน่าน
7055110609โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยาน่าน
7255013224ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยลู่น่าน
7255020001รร.ตชด.พีระยานุเคราะห์ฯ3น่าน
7255140001รร.ตชด.เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีฯน่าน