assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
0000000000โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดโพธารามพะเยา
0156320067โรงเรียนบ้านแม่วังช้างพะเยา
105306320056โรงเรียนอจุน(บ้านบัวสถาน)พะเยา
1055250112โรงเรียนบ้านฮากฮานพะเยา
1056010012อนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย)พะเยา
1056010024โรงเรียนบ้่านสางพะเยา
1056010096โรงเรียนบ้านดงบุญนาคพะเยา
1056020019โรงเรียนบ้านสักลอพะเยา
1056020045โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)พะเยา
1056020068โรงเรียนชัยชุมภูพะเยา
1056020081โรงเรียนบ้านสระพะเยา
1056020137โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรงพะเยา
1056320001ชุมชนบ้านแม่ใสพะเยา
1056320008ร.ร.บ้านร่องคำพะเยา
1056320012บ้านดาวเรืองพะเยา
1056320013โรงเรียนบ้านห้วยเคียนพะเยา
1056320016โรงเรียนบ้านแม่กาพะเยา
1056320032โรงเรียนตำบลสันป่าม่วงพะเยา
1056320037โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่าพะเยา
1056320038โรงเรียนบ้านต๊ำเหล่าพะเยา
1056320040โรงเรียนบ้านต๊ำม่อนพะเยา
1056320043โรงเรียนบ้านป่าคาพะเยา
1056320047โรงเรียนบ้านใหม่พะเยา
1056320053บ้านดอกบัว(บุญมานุเคราะห์)พะเยา
1056320054บ้านศาลาพะเยา
1056320060 โรงเรียนบ้านยางขามพะเยา
1056320064โรงเรียนบ้านุจุนพะเยา
1056320066บ้านธาตุขิงแกงพะเยา
1056320069โรงเรียนบ้านสร้อยศรีพะเยา
1056320073โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุมพะเยา
1056320074โรงเรียนบ้านน้ำจุนพะเยา
1056320076โรงเรียนบ้านร่องแมดพะเยา
1056320077โรงเรียนบ้านสันหลวงพะเยา
1056320078โรงเรียนบ้านห้วยไคร้พะเยา
1056320083โรงเรียนบ้านสักทุ่งพะเยา
1056320086โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)พะเยา
1056320087โรงเรียนบ้านพระนั่งดินพะเยา
1056320093โรงเรียนบ้านโจ้โก้พะเยา
1056320094โรงเรียนปัวพิทยาพะเยา
1056320095โรงเรียนบ้านร่องค้อมพะเยา
1056320099โรงเรียนบ้านต้นผึ้งพะเยา
1056320102โรงเรียนบ้านน้ำมินพะเยา
1056320103โรงเรียนบ้านแฮะพะเยา
1056320104โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาดพะเยา
1056320106โรงเรียนบ้านฝายกวางพะเยา
1056320107โรงเรียนบ้านทุ่งหล่มพะเยา
1056320108โรงเรียนบ้านแวนโค้งพะเยา
1056320110โรงเรียนบ้านสบทุ "คีรีราษฎร์สงเคราะห์"พะเยา
1056320111โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำพะเยา
1056320113โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบานพะเยา
1056320114โรงเรียนบ้านทุ่งมอก "ราษฎร์อนุกูล"พะเยา
1056320118โรงเรียนบ้านสันปูเลยพะเยา
1056320119โรงเรียนบ้านปางมดแดงพะเยา
1056320120โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินพะเยา
1056320121บ้านผาลาดพะเยา
1056320122โรงเรียนบ้านจำบอนพะเยา
1056320123โรงเรียนชัยชุมภูพะเยา
1056320124โรงเรียนบ้านไชยสถาน พะเยา
1056320125โรงเรียนบ้านท่าม่านพะเยา
1056320126รร.ชุมชนบ้านหลวงพะเยา
1056320129โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วนพะเยา
1056320131บ้านบ่อเบี้ยพะเยา
1056320133โรงเรียนบ้านทุ่งหนองพะเยา
1056320134โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือพะเยา
1056320135โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้พะเยา
1056320137โรงเรียนบ้านนาบัวพะเยา
1056320147โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)พะเยา
1056320148รร.บ้านทุ่งหลวงพะเยา
1056320150โรงเรียนบ้านสันจกปกพะเยา
1056320154โรงเรียนบ้านค่าพะเยา
1056320155โรงเรียนบ้านค่าบนพะเยา
1056320156โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลานพะเยา
1056320158บ้านทุ่งต้นศรีพะเยา
1056320160โรงเรียนบ้านวังขอนแดงพะเยา
1056320162โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุงพะเยา
1056320168โรงเรียนบ้านหนองหล่มพะเยา
1056320171โรงเรียนบ้านปางงุ้นพะเยา
1056320173โรงเรียนบ้านดู่พะเยา
1056320174โรงเรียนชุมชนบ้านบอนพะเยา
1056320175โรงเรียนบ้านหนุนพะเยา
1056320176บ้านม่วงพะเยา
1056320178บ้านบุญเรืองพะเยา
1056320180โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)พะเยา
1056320188โรงเรียนบ้านสีพรมพะเยา
1056320190โรงเรียนบ้านป่าคาพะเยา
1056320194โรงเรียนบ้านนาอ้อมพะเยา
1056320196โรงเรียนบ้านน้ำปุกพะเยา
1056320197โรงเรียนบ้านขุนกำลังพะเยา
1056320205โรงเรียนบ้านแม่ทายพะเยา
1056320206โรงเรียนบ้านสันกลางนาดอพะเยา
1056320208โรงเรียนบ้านแฮะ อำเภอปงพะเยา
1056320211โรงเรียนราชานุเคราะห์พะเยา
1056320212โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)พะเยา
1056320218โรงเรียนบ้านเลี้ยวพะเยา
1056320219โรงเรียนบ้านแบ่งพะเยา
1056320221โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยพะเยา
1056320223โรงเรียนบ้านควรเก๊าเงาพะเยา
1056320224โรงเรียนบ้านเเม่ใจพะเยา
1056320226โรงเรียนบ้านไร่อ้อยพะเยา
1056320227โรงเรียนบ้านป่าตึงพะเยา
1056320228โรงเรียนบ้านดงอินตาพะเยา
1056320230บ้านดงบุญนาคพะเยา
1056320237โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคีพะเยา
1056320238โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่าพะเยา
1056320239โรงเรียนเจริญใจพะเยา
1056320245โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีพะเยา
1056320246โรงเรียนบ้านหนองสระพะเยา
1056320257โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)พะเยา
1056320259โรงเรียนบ้านฮวกพะเยา
1056320262รร.บ้านสถานพะเยา
1056320264ชุมชนบ้านหนองเลาพะเยา
1056320266โรงเรียนบ้านแกพะเยา
1056320269โรงเรียนบ้านปงใหม่พะเยา
1056320270โรงเรียนบ้านปงพะเยา
1056320273โรงเรียนบ้านก๊อหลวงพะเยา
1056320274โรงเรียนบ้านก๊อน้อยพะเยา
1056320276โรงเรียนอนุบาลภูกามยาวพะเยา
1056320277โรงเรียนบ้านแม่อิงพะเยา
1056320286โรงเรียนบ้านม่วงคำพะเยา
1056320291พะเยาพิทยาคมพะเยา
1056320295โรงเรียนพญาลอวิทยาคมพะเยา
1056320296โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยาพะเยา
1056320297โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมพะเยา
1056320301โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมพะเยา
1056320302โรงเรียนงำเมืองวิทยาคมพะเยา
1056320303โรงเรียนปงรัชดาภิเษกพะเยา
1056320305โรงเรียนขุนควรวิทยาคมพะเยา
1156100005ไชยพันธ์พงษ์พิทยาพะเยา
1156100007โรงเรียนพงศ์อัมพรพิทยาพะเยา
1156100012โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า ๑พะเยา
1156100019อนุบาลสุนทรารมพะเยา
1156100058โรงเรียนอนุบาลพรชนะวัฒนาพะเยา
1156100069โรงเรียนปิยมาตย์พะเยา
1256010001กศน.อำเภอเมืองพะเยาพะเยา
1256030000กศน.อำเภอเชียงคำพะเยา
1256040000กศน.อำเภอเชียงม่วนพะเยา
1256060000กศน.อำเภอปงพะเยา
1256090000กศน.อำเภอภูกามยาวพะเยา
1356016301วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาพะเยา
1560100057โรงเรียนบ้านแม่พริกพะเยา
156020023โรงเรียนบ้านกิ่วแก้วพะเยา
3056200101โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล)พะเยา
3056200103โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง)พะเยา
3056200104โรงเรียนเทศบาล 4 (ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล)พะเยา
3056200106โรงเรียนเทศบาล6(ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ)​พะเยา
560113ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยาพะเยา
56102422โรงเรียนบ้านผาตั้งพะเยา
56320308ดงเจนวิทยาคมพะเยา
60100016วิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยาพะเยา
7056000606โรงเรียนราชคฤห์วิทยาพะเยา
7056040608โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาพะเยา
7256060002รร.ตชด.เบ็ตตี้ดูเมนพะเยา
7256113223ศกร.ตชด.อินทรีอาสา(บ้านห้วยปุ้ม)พะเยา