assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
-1057120171โรงเรียนสันทรายงามวิทยาเชียงราย
01057120742โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์)เชียงราย
04045.064โรงเรียนบ้านแม่คำเชียงราย
1057020002โรงเรียนบ้านเจริญเมืองเชียงราย
1057020010โรงเรียนร่องธารวิทยาเชียงราย
1057020013โรงเรียนบ้านโป่งแดงเชียงราย
1057020034โรงเรียนบ้านม่วงคำเชียงราย
1057020075โรงเรียนบ้านกล้วยเชียงราย
1057020108โรงเรียนบ้านปางหลวงเชียงราย
1057020116โรงเรียนบ้านดอนสลีเชียงราย
1057030078โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยงเชียงราย
1057030097โรงเรียนบ้านเหมืองแดงน้อยเชียงราย
1057030115โรงเรียนบ้านป่ายางเชียงราย
1057030179โรงเรียนบ้านป่าซางงามเชียงราย
1057030325โรงเรียนบ้านสันโค้งเชียงราย
1057040002โรงเรียนบ้านหลวงเชียงราย
1057040030โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)เชียงราย
1057040034โรงเรียนบ้านห้วยซ้อเชียงราย
1057040044บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง)เชียงราย
1057040051โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทยเชียงราย
1057040063โรงเรียนบ้านปล้องตลาดเชียงราย
1057040067โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา)เชียงราย
1057040098โรงเรียนบ้านเวียงหวายเชียงราย
1057040110โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปาเชียงราย
1057040128โรงเรียนปอวิทยาเชียงราย
1057040137โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์เชียงราย
1057102415โรงเรียนบ้านมังกาล่าเชียงราย
1057120โรงเรียนสันหนองควายเชียงราย
1057120020โรงเรียนบ้านขัวแคร่เชียงราย
1057120027บ้านนางแลในเชียงราย
1057120028โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เชียงราย
1057120031โรงเรียนบ้านถ้ำผาตองเชียงราย
1057120033โรงเรียนแม่ยาววิทยาเชียงราย
10571200368โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก เชียงราย
1057120037โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้ายเชียงราย
1057120039โรงเรียนบ้านรวมมิตรเชียงราย
1057120050โรงเรียนบ้านเวียงกลางเชียงราย
1057120061โรงเรียนบ้านริมลาวเชียงราย
1057120076ร่องเบ้อวิทยาเชียงราย
1057120081บ้านป่าก๊อเชียงราย
1057120085ดอยลานพิทยาเชียงราย
1057120090โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์)เชียงราย
1057120091อนุบาลเชียงของเชียงราย
1057120092โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนาเชียงราย
1057120093โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยเชียงราย
1057120094โรงเรียนบ้านดอนมหาวันเชียงราย
1057120095โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์)เชียงราย
1057120097โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์เชียงราย
1057120100โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์ 2)เชียงราย
1057120101บ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร)เชียงราย
1057120103โรงเรียนบ้านน้ำม้าเชียงราย
1057120105โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญเชียงราย
1057120106โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวงเชียงราย
1057120107โรงเรียนบ้านสันทรายมูลเชียงราย
1057120110โรงเรียนบ้านปากอิงเชียงราย
1057120113โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมืองเชียงราย
1057120114โรงเรียนบ้านส้านเชียงราย
1057120115โรงเรียนบ้านตองม่วงชุมเชียงราย
1057120116โรงเรียนบ้านศรีลานนาเชียงราย
1057120118โรงเรียนบ้านครึ่งเชียงราย
1057120119โรงเรียนบ้านครึ่งใต้เชียงราย
1057120121โรงเรียนบ้านเกี๋ยงเชียงราย
1057120122โรงเรียนบ้านห้วยซ้อเชียงราย
1057120128โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยงเชียงราย
1057120129โรงเรียนบ้านสบคำเชียงราย
1057120130บ้านดอยจันเชียงราย
1057120131โยนกวิทยาเชียงราย
1057120141โรงเรียนบ้านศรีดอนมูลเชียงราย
1057120143โรงเรียนบ้านดอยสะโง๊ะเชียงราย
1057120145โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูลเชียงราย
1057120147โรงเรียนบ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคีเชียงราย
1057120151โรงเรียนบ้านศรีกองงามเชียงราย
1057120152โรงเรียนบ้านป่าไร่หลวงวิทยา(ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9)เชียงราย
1057120161โรงเรียนบ้านไร่เชียงราย
1057120164โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)เชียงราย
1057120165บ้านใหม่เชียงราย
1057120166โรงเรียนบ้านร่องแช่เชียงราย
1057120167โรงเรียนบ้านทุ่งโห้งเชียงราย
1057120169โรงเรียนวัดพระเกิดคงคารามเชียงราย
1057120170โรงเรียนบ้านสันทรายมูลเชียงราย
1057120175สักสันเชียงใหม่วิทยาคมเชียงราย
1057120176บ้านงิ้วใหม่เชียงราย
1057120177โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือเชียงราย
1057120178โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือเชียงราย
1057120179โรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ)เชียงราย
1057120180โรงเรียนบ้านขอนซุงเชียงราย
1057120181รร.บ้านดอนดินแดงเชียงราย
1057120184โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่าเชียงราย
1057120185โรงเรียนบ้านปล้องใต้เชียงราย
10571201861โรงเรียนบ้านปล้องส้านเชียงราย
1057120187โรงเรียนหนองแรดวิทยาเชียงราย
1057120188โรงเรียนบ้านม่อนป่ายางเชียงราย
1057120197โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา)เชียงราย
1057120199โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคีเชียงราย
1057120200โรงเรียนบ้านตีนเป็ดเชียงราย
1057120201โรงเรียนบ้านดอนแยงเชียงราย
1057120207เพียงหลวง16 ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทยเชียงราย
1057120208โรงเรียนบ้านรักแผ่นดินเชียงราย
1057120210โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดีเชียงราย
1057120212ศรีดอนไชยวิทยาเชียงราย
1057120214โรงเรียนบ้านป่าตึงงามเชียงราย
1057120215ร.ร.บ้านแม่ลอยไร่เชียงราย
1057120216โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้เชียงราย
1057120219โรงเรียนบ้านก๊อเชียงราย
1057120224โรงช้างวิทยาเชียงราย
1057120225บ้านโป่งเชียงราย
1057120234ชุมชนบ้านสันมะค่าเชียงราย
1057120235ศรีโพธิ์เงินวิทยาเชียงราย
1057120236บ้านวังวิทยาเชียงราย
1057120249โรงเรียนบ้านป่าตึงเชียงราย
1057120256พานพสกสวัสดิ์เชียงราย
1057120258สันติวันเชียงราย
1057120264โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ 68)เชียงราย
1057120265โรงเรียนบ้านหนองบัวเชียงราย
1057120290โรงเรียนบ้านปางเกาะทรายเชียงราย
1057120291โรงเรียนริมวัง๑เชียงราย
1057120297แม่อ้อประชารัฐเชียงราย
1057120299โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอกเชียงราย
1057120303โรงเรียนสันหนองควายเชียงราย
1057120309โรงเรียนบ้านสันต้นดู่เชียงราย
1057120322ธรรมจาริกอุปถัมภ์1เชียงราย
1057120323โรงเรียนบ้านป่าตึง(วิทยประสาท)เชียงราย
1057120324โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จันเชียงราย
1057120328ประชารัฐพัฒนาเชียงราย
1057120331โรงเรียนบ้านสันติสุขเชียงราย
1057120332โรงเรียนบ้านรวมใจเชียงราย
1057120336โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำเชียงราย
1057120338โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขาเชียงราย
1057120340โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)เชียงราย
1057120341บ้านแม่คี-หนองอ้อเชียงราย
1057120343บ้านหนองแหย่งเชียงราย
1057120346โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำเชียงราย
1057120348โรงเรียนบ้านสันกองเชียงราย
1057120350บ้านป่ากว๋าว-ดอนชัยเชียงราย
1057120351สันทราย(พรหมณีวิทยา)เชียงราย
1057120353โรงเรียนบ้านแหลว-นาล้อมเชียงราย
1057120354อนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง)เชียงราย
1057120356โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอยดินแดงเชียงราย
1057120360โรงเรียนบ้านแม่คำฝั่งหมิ่นเชียงราย
1057120373โรงเรียนบ้านทับกุมารทองเชียงราย
1057120374ผ่านศึกสงเคราะห์2เชียงราย
1057120376โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา)เชียงราย
1057120379โรงเรียนบ้านหนองผำเชียงราย
1057120380โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์เชียงราย
1057120382โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล)เชียงราย
1057120392โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซเชียงราย
1057120393โรงเรียนบ้านแม่ตาช้างเชียงราย
1057120394โรงเรียนบ้านห้วยมะแกงเชียงราย
1057120398โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยาเชียงราย
1057120399โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่าเชียงราย
1057120400โรงเรียนบ้านสันก้างปลาเชียงราย
1057120404โรงเรียนบ้านแม่ตาแมวเชียงราย
1057120406โรงเรียนบ้านดินดำเชียงราย
1057120407โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละเชียงราย
1057120409โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำเชียงราย
1057120413โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยาเชียงราย
1057120414โรงเรียนบ้านวาวีเชียงราย
1057120418บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ)เชียงราย
1057120419โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้าเชียงราย
1057120420บ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก)เชียงราย
1057120429บ้านห้วยกล้าเชียงราย
1057120432โรงเรียนบ้านเหมืองแดงเชียงราย
1057120433ชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169เชียงราย
1057120434บ้านสันทรายเชียงราย
1057120435โรงเรียนบ้านสันมะนะเชียงราย
1057120436โรงเรียนบ้านป่าแดงเชียงราย
1057120437โรงเรียนบ้านศรีป่าแดงเชียงราย
1057120438โรงเรียนบ้านม่วงคำเชียงราย
1057120439โรงเรียนบ้านปางห้าเชียงราย
1057120442โรงเรียนบ้านสันหลวงเชียงราย
1057120443โรงเรียนบ้านเหมืองแดงน้อยเชียงราย
1057120444บ้านน้ำจำเชียงราย
1057120446โรงเรียนบ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูลเชียงราย
1057120447บ้านถ้ำเชียงราย
1057120454โรงเรียนบ้านสันถนนเชียงราย
1057120460โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่เชียงราย
1057120465บ้านเวียงพานเชียงราย
1057120467โรงเรียนบ้านป่าเหมือดเชียงราย
1057120468โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕เชียงราย
1057120473บ้านเด่นศาลาเชียงราย
1057120474โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้าเชียงราย
1057120478บ้านปางมะขามป้อมเชียงราย
1057120483โรงเรียนบ้านโป่งเทวีเชียงราย
1057120484โรงเรียนบ้านป่าสักเชียงราย
1057120488โรงเรียนป่างิ้ววิทยาเชียงราย
1057120496โรงเรียนบ้านทุ่งม่านเชียงราย
1057120499โรงเรียนบ้านป่าจั่นเชียงราย
1057120501โรงเรียนบ้านโฮ่งเชียงราย
1057120502โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภูเชียงราย
1057120505โรงเรียนบ้านขุนลาวเชียงราย
1057120507โรงเรียนบ้านห้วยม่วงเชียงราย
1057120509โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32 (บ้านสาขันหอม)เชียงราย
1057120513โรงเรียนปางมะกาดวิทยาเชียงราย
1057120535โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเชียงราย
1057120536โรงเรียนบ้านร่องห้าเชียงราย
1057120537โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเชียงราย
1057120538โรงเรียนบ้านป่าบงเชียงราย
1057120543โรงเรียนสันสะลีกวิทยาเชียงราย
1057120544โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้าเชียงราย
1057120545โรงเรียนบ้านแม่เปาเชียงราย
1057120546โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปาเชียงราย
1057120547โรงเรียนบ้านป่าซางเชียงราย
1057120550โรงเรียนบ้านหนองบัวคำเชียงราย
1057120552บ้านกระแลเชียงราย
1057120553โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคีเชียงราย
1057120555โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลางเชียงราย
1057120558โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัยเชียงราย
1057120559โรงเรียนอนุบาลตาดควันเชียงราย
1057120560โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์เชียงราย
1057120563โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168เชียงราย
1057120566โรงเรียนบ้านห้วยก้าง"รัฐประชาสงเคราะห์"เชียงราย
1057120568โรงเรียนบ้านม่วงยายเชียงราย
1057120569โรงเรียนบ้านแจมป๋องเชียงราย
1057120571โรงเรียนบ้านหลู้เชียงราย
1057120573โรงเรียนบ้านห้วยลึกเชียงราย
1057120574โรงเรียนบ้านทุ่งคำเชียงราย
1057120577บ้านโล๊ะวังผาเชียงราย
1057120579บ้านท่าข้ามเชียงราย
1057120581โรงเรียนบ้านผาแลเชียงราย
1057120584โรงเรียนบ้านห้วยคุเชียงราย
1057120588โรงเรียนบ้านทรายทองเชียงราย
1057120592โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
1057120593บ้านขาแหย่งพัฒนาเชียงราย
1057120595โรงเรียนบ้านเทอดไทยเชียงราย
1057120602โรงเรียนบ้านปางมะหันเชียงราย
1057120605โรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซเชียงราย
1057120607โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งเชียงราย
1057120611โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์)เชียงราย
1057120612บ้านสันติคีรีเชียงราย
1057120615โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์เชียงราย
1057120618โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาล-เจดีย์)เชียงราย
1057120620บ้านร่องขุ่นป่าข่า (สุทธานุสรณ์)เชียงราย
1057120622โรงเรียนบ้านห้วยโป่งเชียงราย
1057120623โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร (แก้วสุวรรณประสิทธิ์)เชียงราย
1057120625ชุมชนบ้านต้าตลาดเชียงราย
1057120626โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)เชียงราย
1057120631โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบงเชียงราย
1057120632โรงเรียนบ้านชมภูเชียงราย
1057120633บ้านป่าแดงห้วยหลวงเชียงราย
1057120635โรงเรียนอนุบาลแม่ลาวเชียงราย
1057120643บ้านท่ามะโอเชียงราย
1057120645โรงเรียนโป่งแพร่วิทยาเชียงราย
1057120648โรงเรียนบ้านโป่งมอญเชียงราย
1057120653บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เชียงราย
1057120655โรงเรียนบ้านน้ำตกพัมนา (นพค.อุปถัมภ์)เชียงราย
1057120670โรงเรียนบ้านป่าลันเชียงราย
1057120671โรงเรียนบ้านห้วยไร่เชียงราย
1057120672โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 1เชียงราย
1057120674โรงเรียนบ้านไทรทองเชียงราย
1057120681โรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง)เชียงราย
1057120684บ้านดอยเชียงราย
1057120685โรงเรียนบ้านดอนงามเชียงราย
1057120702โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงรายเชียงราย
1057120739โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์เชียงราย
1057120740โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่87เชียงราย
1058420159โรงเรียนบ้านห้วยมะซางเชียงราย
115700042นุชนาถอนุสรณ์เชียงราย
1157100002โรงเรียนเชียงรายวิทยาคมเชียงราย
1157100003โรงเรียนปิติศึกษาเชียงราย
1157100006โรงเรียนอนุบาลอำไพเชียงราย
1157100011โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์เชียงราย
1157100020โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยาเชียงราย
1157100037โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยาเชียงราย
1157100040โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เวียงป่าเป้าเชียงราย
1157100041โรงเรียนเซนต์มารีอา แม่สรวยเชียงราย
1157100044โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งรายเชียงราย
1157100045กฤษณาทวีวิทย์เชียงราย
1157100056โรงเรียนวิศานุสรณ์เชียงราย
1157100061โรงเรียนสิริวัฒนาเชียงรายเชียงราย
1157100065โรงเรียนปัญญาวัฒน์์เชียงราย
115710013โรงเรียนสันติวิทยาเชียงราย
1157100147เชียงแสนอาคาเดมีเชียงราย
1157100151โรงเรียนพระกุมารเยซูเชียงของเชียงราย
1157100157โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรักเชียงราย
1157100158วรรณศรวิทยาเชียงราย
1157700001โรงเรียนนานาชาติเชียงรายเชียงราย
1157700002คริสเตียนนานาชาติเชียงรายเชียงราย
120172002บ้านหนองบัวเชียงราย
1257080000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงแสนเชียงราย
1257090000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายเชียงราย
1257160000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ลาวเชียงราย
1257180000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอยหลวงเชียงราย
1357016201วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเชียงราย
1357016401วิทยาลัยการอาชีพเชียงรายเชียงราย
1357046401วิทยาลัยเทคนิคเทิงเชียงราย
3571161010วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้าเชียงราย
57020027โรงเรียนบ้านศาลาเชียงราย
57100064โรงเรียนอารียาวิทย์เชียงราย
7057103201รร.ตชด.บ้านดอยล้านเชียงราย
7257010001รร.ตชด.เทคนิคดุสิตเชียงราย
7257013222ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านจะนู(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)เชียงราย
7257030001โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงราย - พะเยาเชียงราย
7257103221ศกร.ตชด.อินทรีอาสา(บ้านห้วยน้ำกืน)เชียงราย
7257133206โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชนัตถ์ปิยะอุยเชียงราย
7257133220ศกร.ตชด.บ้านห้วยกุ๊กเชียงราย
7257150003โรงเรียนสังวาลวิทย์ ๘เชียงราย
7257150008รร.ตชด.ทอท.เฉลิมพระเกียรติฯเชียงราย
7257153208โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4เชียงราย
7257153210รร.ตชด.บำรุงที่112เชียงราย
9957011400ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายเชียงราย