assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
1057120451บ้านถ้ำ ตชด.แม่ฮ่องสอน
1058010028โรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อนแม่ฮ่องสอน
1058010039โรงเรียนบ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
1058010051ไทยรัฐวิทยา ๙๙ (บ้านแม่สุยะ)แม่ฮ่องสอน
1058010067โรงเรียนบ้านแม่ลาก๊ะแม่ฮ่องสอน
1058010068โรงเรียนบ้านแม่โข่จูแม่ฮ่องสอน
1058010078บ้านหัวปอนแม่ฮ่องสอน
1058010083โรงเรียนบ้านแม่โกปี่แม่ฮ่องสอน
1058010084โรงเรียนบ้านปางตองแม่ฮ่องสอน
1058010091บ้านทุ่งยาวแม่ฮ่องสอน
1058010106โรงเรียนบ้านแกงหอม สาขาบ้านม้งแม่ฮ่องสอน
1058010118บ้านไทรงามแม่ฮ่องสอน
1058010122โรงเรียนบ้านหมอแปงแม่ฮ่องสอน
1058010130บ้านน้ำฮูแม่ฮ่องสอน
1058010132โรงเรียนบ้านเวียงเหนือแม่ฮ่องสอน
1058010135โรงเรียนบ้านเมืองแพมแม่ฮ่องสอน
1058010137โรงเรียนบ้านผามอนแม่ฮ่องสอน
1058020014โรงเรียนรัตนประทีปวิทยาแม่ฮ่องสอน
1058020028โรงเรียนบ้านแม่สะลาบแม่ฮ่องสอน
1058020054โรงเรียนบ้านสุดห้วยนาแม่ฮ่องสอน
1058020085โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซางแม่ฮ่องสอน
1058020100รร.บ้านแม่แลบแม่ฮ่องสอน
1058020116โรงเรียนบ้านห้วยมะกอกแม่ฮ่องสอน
1058020119โรงเรียนบ้านแม่และแม่ฮ่องสอน
1058020120โรงเรียนบ้านดงใหม่แม่ฮ่องสอน
1058020122โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดงแม่ฮ่องสอน
1058020129โรงเรียนบ้านผาเยอแม่ฮ่องสอน
1058020132บ้านห้วยไก่ป่าแม่ฮ่องสอน
1058020143โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่าแม่ฮ่องสอน
1058020149โรงเรียนบ้านห้วยม่วงแม่ฮ่องสอน
1058420001โรงเรียนขุนยวมแม่ฮ่องสอน
1058420002โรงเรียนอนุบาลขุนยวมแม่ฮ่องสอน
1058420003ชุมชนต่อแพวิทยาแม่ฮ่องสอน
1058420005โรงเรียนบ้านห้วยนาแม่ฮ่องสอน
1058420006บ้านแม่สุรินแม่ฮ่องสอน
1058420007โรงเรียนห้วยต้นนุ่นวิทยาแม่ฮ่องสอน
1058420014โรงเรียนบ้านพัฒนาแม่ฮ่องสอน
1058420015บ้านคำสุขแม่ฮ่องสอน
1058420016โรงเรียนบ้านนางิ้วแม่ฮ่องสอน
1058420017โรงเรียนบ้านแม่อูคอแม่ฮ่องสอน
1058420018โรงเรียนบ้านหัวแม่สุรินแม่ฮ่องสอน
10584200217โรงเรียนบ้านแม่หาดแม่ฮ่องสอน
1058420022โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวงแม่ฮ่องสอน
1058420023ชุมชนบ้านเมืองปอนแม่ฮ่องสอน
1058420024โรงเรียนบ้านแม่แจ๊ะแม่ฮ่องสอน
1058420025โรงเรียนบ้านหว่าโนแม่ฮ่องสอน
1058420026โรงเรียนบ้านแม่กิ๊แม่ฮ่องสอน
1058420027โรงเรียนบ้านแม่โกปี่แม่ฮ่องสอน
1058420028บ้านห้วยส้านแม่ฮ่องสอน
1058420030โรงเรียนบ้านท่าหินส้มแม่ฮ่องสอน
1058420031โรงเรียนบ้านหนองแห้งแม่ฮ่องสอน
1058420033โรงเรียนบ้านมะหินหลวงแม่ฮ่องสอน
1058420038บ้านใหม่สหสัมพันธ์แม่ฮ่องสอน
1058420040โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3แม่ฮ่องสอน
1058420043ชุมชนบ้านแม่ฮี้แม่ฮ่องสอน
1058420045โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่78แม่ฮ่องสอน
1058420049โรงเรียนบ้านสบแพมแม่ฮ่องสอน
1058420052โรงเรียนบ้านปางปึงราษฎร์​บำรุง​แม่ฮ่องสอน
1058420053โรงเรียนบ้านแม่ปิงแม่ฮ่องสอน
1058420055โรงเรียนบ้านลุกป่าก๊อแม่ฮ่องสอน
1058420056โรงเรียนบ้านเมืองแปงแม่ฮ่องสอน
1058420057โรงเรียนบ้านผาสำราญแม่ฮ่องสอน
1058420063รร.บ้านสบสาแม่ฮ่องสอน
1058420064โรงเรียนบ้านแม่นาเติงแม่ฮ่องสอน
1058420067ร.ร.บ้านปางแปกแม่ฮ่องสอน
1058420073โรงเรียนบ้านป่ายางแม่ฮ่องสอน
1058420075โรงเรียนบ้านโป่งสาแม่ฮ่องสอน
1058420077ปางตองประชาสรรค์แม่ฮ่องสอน
1058420080บ้านแม่เหมืองหลวงแม่ฮ่องสอน
1058420082บ้านแม่สะงาแม่ฮ่องสอน
1058420083โรงเรียนบ้านห้วยขานแม่ฮ่องสอน
1058420084บ้านนาป่าแปกแม่ฮ่องสอน
1058420085โรงเรียนบ้านรักไทยแม่ฮ่องสอน
1058420090ชุมชนบ้านปางหมูแม่ฮ่องสอน
1058420093โรงเรียนบ้านสบสอยแม่ฮ่องสอน
1058420096โรงเรียนบ้านสบป่องแม่ฮ่องสอน
1058420097โรงเรียนบ้านใหม่แม่ฮ่องสอน
1058420103โรงเรียนบ้านห้วยปมฝาดแม่ฮ่องสอน
1058420107โรงเรียนบ้านห้วยตองแม่ฮ่องสอน
1058420108โรงเรียนบ้านน้ำส่อมแม่ฮ่องสอน
1058420109โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดงแม่ฮ่องสอน
1058420113อนุบาลเมือง(ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29)แม่ฮ่องสอน
1058420117โรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์)แม่ฮ่องสอน
1058420118อนุบาลเมือง(บ้านป่าปุ๊)สาขาบ้านห้วยแก้วล่างแม่ฮ่องสอน
1058420119โรงเรียนบ้านห้วยโป่งแม่ฮ่องสอน
1058420120โรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยาแม่ฮ่องสอน
1058420123โรงเรียนบ้านป่าลานแม่ฮ่องสอน
1058420128โรงเรียนบ้านหนองเขียวแม่ฮ่องสอน
1058420130โรงเรียนบ้านห้วยผาแม่ฮ่องสอน
1058420134โรงเรียนบ้านคาหานแม่ฮ่องสอน
1058420136โรงเรียนบ้านท่าสองแควแม่ฮ่องสอน
1058420137โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้มแม่ฮ่องสอน
1058420138บ้านท่าสองแควแม่ฮ่องสอน
1058420141โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ยแม่ฮ่องสอน
1058420142โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยาแม่ฮ่องสอน
1058420144บ้านป่าหมากวิทยาแม่ฮ่องสอน
1058420147บ้านห้วยหมากหนุนแม่ฮ่องสอน
1058420148บ้านแม่สะกั๊วะแม่ฮ่องสอน
1058420149โรงเรียนบ้านแม่งะแม่ฮ่องสอน
1058420151โรงเรียนบ้านแม่กวางเหนือแม่ฮ่องสอน
1058420152โรงเรียนบ้านแม่สะกึ๊ดแม่ฮ่องสอน
1058420153โรงเรียนบ้านแม่ปอถ่าแม่ฮ่องสอน
1058420154โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งแม่ฮ่องสอน
1058420155โรงเรียนบ้านแม่กวางใต้แม่ฮ่องสอน
1058420157บ้านแม่โถแม่ฮ่องสอน
1058420158โรงเรียนบ้านแม่โถใต้แม่ฮ่องสอน
1058420160โรงเรียนบ้านหัวแม่โถแม่ฮ่องสอน
1058420161โรงเรียนบ้านแม่อุม​พาย​แม่ฮ่องสอน
1058420162โรงเรียนบ้านแม่จอแม่ฮ่องสอน
1058420164โรงเรียนบ้านขุนแม่ลาแม่ฮ่องสอน
1058420166บ้านแม่อมลานแม่ฮ่องสอน
1058420167โรงเรียนบ้านฟักทองแม่ฮ่องสอน
1058420168โรงเรียนบ้านป่าแก่แม่ฮ่องสอน
1058420169โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหวแม่ฮ่องสอน
1058420173บ้านห้วยห้าแม่ฮ่องสอน
1058420176โรงเรียนบ้านดูลาเปอร์แม่ฮ่องสอน
1058420181บ้านแม่สึแม่ฮ่องสอน
1058420182บ้านหัวลาแม่ฮ่องสอน
1058420184โรงเรียน​บ้าน​ห้วย​กู่​ป๊ะ​แม่ฮ่องสอน
1058420185โรงเรียนบ้านแม่ปางแม่ฮ่องสอน
1058420186โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยาแม่ฮ่องสอน
1058420188โรงเรียนบ้านผาแดงหลวงแม่ฮ่องสอน
1058420189โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งแม่ฮ่องสอน
1058420190บ้านหนองม่วนแม่ฮ่องสอน
1058420192บ้านกอกหลวงแม่ฮ่องสอน
1058420194โรงเรียนบ้านแม่ขีดแม่ฮ่องสอน
1058420195โรงเรียนบ้านกะริคีแม่ฮ่องสอน
1058420196โรงเรียนบ้านแม่นาจางแม่ฮ่องสอน
1058420198โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้งแม่ฮ่องสอน
1058420199ทองสวัสดิ์วิทยาคารแม่ฮ่องสอน
1058420200โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)แม่ฮ่องสอน
1058420202โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) สาขา บ้านท่าข้ามแม่ฮ่องสอน
1058420203โรงเรียนบ้านไร่วิทยาแม่ฮ่องสอน
1058420204โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)แม่ฮ่องสอน
1058420206โรงเรียนบ้านแม่สะเรียงแม่ฮ่องสอน
1058420207โรงเรียนบานห้วยปางผางแม่ฮ่องสอน
1058420209โรงเรียนบ้านศรีมูลเมืองแม่ฮ่องสอน
1058420210โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบแม่ฮ่องสอน
1058420214บ้านห้วยสิงห์แม่ฮ่องสอน
1058420218โรงเรียนบ้านสบหารแม่ฮ่องสอน
1058420219โรงเรียนบ้านแพะพิทยาแม่ฮ่องสอน
1058420221บ้านแม่หารแม่ฮ่องสอน
1058420222โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้แม่ฮ่องสอน
1058420223โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือแม่ฮ่องสอน
1058420224โรงเรียนบ้านป่าหมากแม่ฮ่องสอน
1058420225โรงเรียนบ้านแม่เกาะแม่ฮ่องสอน
1058420226โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบแม่ฮ่องสอน
1058420232โรงเรียนบ้านแม่กองคาแม่ฮ่องสอน
1058420233บ้านท่าตาฝั่งแม่ฮ่องสอน
1058420237โรงเรียนบ้านแม่ก๋อนแม่ฮ่องสอน
1058420243โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้แม่ฮ่องสอน
1058420244บ้านห้วยฮากไม้เหนือแม่ฮ่องสอน
1058420247โรงเรียนสังวาลย์วิทยาแม่ฮ่องสอน
1058420249โรงเรียนบ้านแม่กะไนแม่ฮ่องสอน
1058420250โรงเรียนบ้านแม่จ๊างแม่ฮ่องสอน
1058420251โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้งแม่ฮ่องสอน
1058420252บ้านขุนวงแม่ฮ่องสอน
1058420253โรงเรียนบ้านแม่ลิดแม่ฮ่องสอน
1058420255โรงเรียนบ้านช่างหม้อแม่ฮ่องสอน
1058420257โรงเรียนบ้านสันติสุขแม่ฮ่องสอน
1058420258โรงเรียนบ้านดงกู่แม่ฮ่องสอน
1058420259โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยมแม่ฮ่องสอน
1058420260โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อยแม่ฮ่องสอน
1058420262โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือแม่ฮ่องสอน
1058420263บ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อยแม่ฮ่องสอน
1058420264โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวงแม่ฮ่องสอน
1058420266โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง)แม่ฮ่องสอน
1058420268โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยาแม่ฮ่องสอน
1058420269โรงเรียนบ้านแม่ออกแม่ฮ่องสอน
1058420271บ้านอุมดาเหนือแม่ฮ่องสอน
1058420272โรงเรียนบ้านแม่ลายแม่ฮ่องสอน
1058420273โรงเรียนบ้านกองก๋อยแม่ฮ่องสอน
1058420274โรงเรียนบ้านแม่แพแม่ฮ่องสอน
1058420275โรงเรียนบ้านแม่แพน้อยแม่ฮ่องสอน
1058420276โรงเรียนบ้านแม่ลานแม่ฮ่องสอน
1058420277โรงเรียนบ้านห้วยกุ้งแม่ฮ่องสอน
1058420278โรงเรียนบ้านกองแปใต้แม่ฮ่องสอน
1058420279โรงเรียน​บ้าน​ป่า​โปง​แม่ฮ่องสอน
1058420280บ้านกองแปเหนือแม่ฮ่องสอน
1058420282โรงเรียนบ้านต้นงิ้วแม่ฮ่องสอน
1058420283โรงเรียนบ้านต้นงิ้วสาขาบ้านห้วยเหี๊ยะแม่ฮ่องสอน
1058420285โรงเรียนบ้านห้วยวอกแม่ฮ่องสอน
1058420287โรงเรียนบ้านแม่สวดแม่ฮ่องสอน
1058420290โรงเรียนบ้านแม่หลุยแม่ฮ่องสอน
1058420292โรงเรียนบ้านแม่หาดแม่ฮ่องสอน
1058420296โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือแม่ฮ่องสอน
1058420297โรงเรียนบ้านแม่เงา สาขาบัานกองอูมแม่ฮ่องสอน
1058420299โรงเรียนบ้านแม่คะตวนแม่ฮ่องสอน
1058420300โรงเรียนบ้านห้วยกองมูลแม่ฮ่องสอน
1058420301บ้านขุนแม่คะตวนแม่ฮ่องสอน
1058420302โรงเรียนบ้านห้วยกองมูลสาขาบ้านห้วยทิชะแม่ฮ่องสอน
1058420303โรงเรียนบ้านแม่ทะลุแม่ฮ่องสอน
1058420304โรงเรียนบ้านปู่แก้วแม่ฮ่องสอน
1058420306โรงเรียน​บ้าน​ดอย​งาม​แม่ฮ่องสอน
1058420307โรงเรียนบ้านแม่แคะแม่ฮ่องสอน
1058420308โรงเรียนบ้านเลโคะแม่ฮ่องสอน
1058420309โรงเรียนบ้านแม่ลามาแม่ฮ่องสอน
1058420310โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสแม่ฮ่องสอน
1058420314โรงเรียนบ้านทีฮือลือแม่ฮ่องสอน
1058420316โรงเรียนบ้านแม่สามแลบแม่ฮ่องสอน
1058420317โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าดแม่ฮ่องสอน
1058420322โรงเรียนบ้านห้วยกระต่ายแม่ฮ่องสอน
1058420323บ้านบุญเลอแม่ฮ่องสอน
1058420326โรงเรียนบ้านปางคามแม่ฮ่องสอน
1058420327บ้านนาปู่ป้อมแม่ฮ่องสอน
1058420329โรงเรียนบ้านยาป่าแหนแม่ฮ่องสอน
1058420331โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อแม่ฮ่องสอน
1058420332บ้านห้วยเฮี๊ยะแม่ฮ่องสอน
1058420333โรงเรียนบ้านซอแบะแม่ฮ่องสอน
1058420334โรงเรียรบ้านปางบอนวัฒนาคารแม่ฮ่องสอน
1058420335โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคารแม่ฮ่องสอน
1058420338โรงเรียนบ้านน้ำรินแม่ฮ่องสอน
1058420339โรงเรียนบ้านถ้ำลอดแม่ฮ่องสอน
1058420340โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯแม่ฮ่องสอน
1058420341บ้านกึ้ดสามสิบแม่ฮ่องสอน
1058420343รร.บ้านห้วยแห้งแม่ฮ่องสอน
1058420344โรงเรียนบ้านวนาหลวงแม่ฮ่องสอน
1058420347โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯแม่ฮ่องสอน
1058420349ขุนยวมวิทยาแม่ฮ่องสอน
1058420351โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22แม่ฮ่องสอน
1058420353แม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"แม่ฮ่องสอน
1058420356โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมแม่ฮ่องสอน
1058420357โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์แม่ฮ่องสอน
1058420358โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์แม่ฮ่องสอน
1058420362โรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวายแม่ฮ่องสอน
1058420363โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
1058420365โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปายแม่ฮ่องสอน
1058420366โรงเรียน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​อ​ำ​เภ​อ​ปางมะผ้า​แม่ฮ่องสอน
105842112โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อแม่ฮ่องสอน
1158100001อนุบาลจรัสศรีแม่ฮ่องสอน
1158100002โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์แม่ฮ่องสอน
1158100003อนุบาลสิริอัมพรแม่ฮ่องสอน
1158100004อนุบาลธารทิพย์แม่ฮ่องสอน
1158100005โรงเรียนอนุบาลกฤษณพรรณแม่ฮ่องสอน
1158100006พุทธเกษตรแม่ฮ่องสอน
1258010001กศน.อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
1258020000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขุนยวมแม่ฮ่องสอน
1258070000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางมะผ้าแม่ฮ่องสอน
1358016401วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
1358046401วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียงแม่ฮ่องสอน
15804000972862โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋นแม่ฮ่องสอน
1580420093โรงเรียนบ้านสบสอยแม่ฮ่องสอน
1580420205โรงเรียนบ้านพะมอลอแม่ฮ่องสอน
1580420273โรงเรียนบ้านกองก๋อยแม่ฮ่องสอน
1584420213โรงเรียนบ้านห้วยทรายแม่ฮ่องสอน
5081420130โรงเรียนบ้านห้วยผาแม่ฮ่องสอน
58010091โรงเรียนบ้านทุ่งยาวแม่ฮ่องสอน
58010119โรงเรียนบ้านดอยผีลูแม่ฮ่องสอน
58010122รร.บ้านหมอแปงแม่ฮ่องสอน
58010129โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)แม่ฮ่องสอน
5801420091โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่98แม่ฮ่องสอน
5801420134โรงเรียนบ้านคาหานแม่ฮ่องสอน
58020420179โรงเรียนบ้านละอูบแม่ฮ่องสอน
7258023327ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยโปงเลาแม่ฮ่องสอน
7258053309รร.ตชด.บ้านตุนแม่ฮ่องสอน
7258070002โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ บ้านแสนคำลือแม่ฮ่องสอน