assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
01060220163โรงเรียนชุมชนบ้านชุมพลนครสวรรค์
0210.3808กศน.อำเภอบรรพตพิสัยนครสวรรค์
1055250290โรงเรียนบ้านตองนครสวรรค์
10600220291โรงเรียนบ้านหนองสองห้องนครสวรรค์
10600220436โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อยนครสวรรค์
1060030001โรงเรียนบ้านทุ่งทองนครสวรรค์
1060030025โรงเรียนบ้านทับลุ่มประชาพัฒนานครสวรรค์
1060030030โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อนครสวรรค์
1060030088บ้านโคกกร่างนครสวรรค์
1060030100โรงเรียนบ้านหนองสีซอนครสวรรค์
1060030113โรงเรียนบ้านหนองพังพวยนครสวรรค์
1060030179บ้านไร่ประชาสรรค์นครสวรรค์
1060030193โรงเรียนบ้านหนองสะแกยาวนครสวรรค์
1060030218บ้านลำพยนต์นครสวรรค์
1060220003โรงเรียนวัดท่าทองนครสวรรค์
1060220005โรงเรียนวัดวังไผ่นครสวรรค์
1060220013โรงเรียนวัดกลางแดดนครสวรรค์
1060220015โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์นครสวรรค์
1060220016โรงเรียนวัดวังหินนครสวรรค์
1060220020โรงเรียนวัดเกาะแก้วนครสวรรค์
1060220025โรงเรียนวัดบ้านไร่นครสวรรค์
1060220028โรงเรียนบ้านเขากะลานครสวรรค์
1060220039โรงเรียนวัดบึงน้ำใสนครสวรรค์
1060220040วัดนิเวศวุฒารามนครสวรรค์
1060220047โรงเรียนวัดดอนใหญ่นครสวรรค์
1060220048วัดหนองโรงนครสวรรค์
1060220049โรงเรียนวัดหนองเขนงนครสวรรค์
1060220051โรงเรียนวัดสวรรค์ประชากรนครสวรรค์
1060220054บ้านสุวรรณประชาพัฒนานครสวรรค์
1060220063โรงเรียนวัดสมานประชาชนนครสวรรค์
1060220066โรงเรียนวัดเขามโนนครสวรรค์
1060220069โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือนครสวรรค์
1060220073โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสสรณ์)นครสวรรค์
1060220074โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์)นครสวรรค์
1060220075โรงเรียนบ้านเนินพะยอมนครสวรรค์
1060220077โรงเรียนบ้านยางใหญ่นครสวรรค์
1060220080โรงเรียนวัดหนองแพงพวยนครสวรรค์
1060220084โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือนครสวรรค์
1060220085โรงเรียนชุมชนวัดเขาดินเหนือนครสวรรค์
1060220086โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์นครสวรรค์
1060220093โรงเรียนวัดบางมะฝ่อ "จันทโชตอนุสรณ์"นครสวรรค์
1060220096บ้านเนินเวียงนครสวรรค์
1060220103โรงเรียนวัดท่าซุด (เจริญศิลป์)นครสวรรค์
1060220104โรงเรียนวัดมโนราษฎร์นครสวรรค์
1060220105โรงเรียนบ้านโพธิ์งามนครสวรรค์
1060220108โรงเรียนวัดศาลาแดงนครสวรรค์
1060220111บ้านคลองม่วงนครสวรรค์
1060220112โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระนครสวรรค์
1060220113โรงเรียนวัดเนินกะพี้นครสวรรค์
1060220115โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อนครสวรรค์
1060220116โรงเรียนบ้านหาดสูงนครสวรรค์
1060220117โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชลาง)นครสวรรค์
1060220119โรงเรียนวัดดอนสนวนนครสวรรค์
1060220122วัดพันลานนครสวรรค์
1060220123โรงเรียนวัดปากคลองปลากดนครสวรรค์
1060220128โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(ศักดี)นครสวรรค์
1060220132บ้านต้นโพธิ์ (ประชานุกูล)นครสวรรค์
1060220149โรงเรียนวัดคลองยาง"ประชาพัฒนา"นครสวรรค์
1060220151โรงเรียนวัดบ้านลาดนครสวรรค์
1060220153โรงเรียนบ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์)นครสวรรค์
1060220154บ้านประชาสามัคคีนครสวรรค์
1060220158ดรงเรียนวัดบางไซนครสวรรค์
1060220160วัดหัวกะทุ่มนครสวรรค์
1060220161โรงเรียนบ้านดงขุยนครสวรรค์
1060220162โรงเรียนอนุบาลตากฟ้านครสวรรค์
1060220166วิฑูรย์ประชารักษ์นครสวรรค์
1060220171โรงเรียนบ้านไตรคีรีนครสวรรค์
1060220176โรงเรียนวัดห้วยลำไยนครสวรรค์
1060220180ชุมชนบ้านน้ำวิ่งนครสวรรค์
1060220185โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์นครสวรรค์
1060220188โรงเรียนบ้านอุดมธัญญานครสวรรค์
1060220191โรงเรียนบ้านล้ำเจริญนครสวรรค์
1060220198โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคีนครสวรรค์
1060220199โรงเรียนวัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์)นครสวรรค์
1060220201บ้านหนองเต็งรังนครสวรรค์
1060220202โรงเรียนวัดห้วยดุกนครสวรรค์
1060220203โรงเรียนบ้านเขาปูนนครสวรรค์
1060220205โรงเรียนบ้านหนองไม้แดงนครสวรรค์
1060220208โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ)นครสวรรค์
1060220210โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์นครสวรรค์
1060220213โรงเรียนรวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์)นครสวรรค์
1060220216อนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง)นครสวรรค์
1060220218บ้านวังคางนครสวรรค์
1060220220โรงเรียนวัดสว่างวงษ์ (ตาคลีประชานุกูล)นครสวรรค์
1060220224โรงเรียนบ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๑๑๑)นครสวรรค์
1060220225โรงเรียนบ้านสระแก้วนครสวรรค์
1060220226โรงเรียนบ้านโคกกระดี่นครสวรรค์
1060220231วัดลาดทิพยรสนครสวรรค์
1060220232โรงเรียนวัดหนองคูน้อยนครสวรรค์
1060220236วัดจันเสนนครสวรรค์
1060220239บ้านเขาขวางนครสวรรค์
1060220240โรงเรียนวัดหนองหม้อนครสวรรค์
1060220244วัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)นครสวรรค์
1060220247วัดช่องแคนครสวรรค์
1060220248โรงเรียนวัดหนองหญ้ารังกานครสวรรค์
1060220250วัดเขาฝานครสวรรค์
1060220252โรงเรียนวัดบ่อนิมิตนครสวรรค์
1060220253โรงเรียนวัดทุ่งทะเลทรายนครสวรรค์
1060220256โรงเรียนคลองแปดประชาสรรค์นครสวรรค์
1060220257โรงเรียนบ้านห้วยหอมนครสวรรค์
1060220258บ้านโคกเจริญนครสวรรค์
1060220260โรงเรียนบ้านหนองบัวตากลานนครสวรรค์
1060220261บ้านลาดตะกุดนครสวรรค์
1060220264โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มนครสวรรค์
1060220265วัดดอนคานครสวรรค์
1060220267โรงเรียนบ้านวังแรงนครสวรรค์
1060220268โรงเรียนบ้านตุ๊กแกนครสวรรค์
1060220271บ้านหนองสะเอ้งนครสวรรค์
1060220272อนุบาลท่าตะโกนครสวรรค์
1060220273โรงเรียนวัดท่าตะโกนครสวรรค์
1060220276บ้านพนมรอกนครสวรรค์
1060220278โรงเรียนวัดหนองเบนนครสวรรค์
1060220279บ้านหนองหลวงนครสวรรค์
1060220280บ้านเขาดิน(ประชานุกูล)นครสวรรค์
1060220281โรงเรียนบ้านลาด(ราษฎร์บำรุง)นครสวรรค์
1060220286โรงเรียนบ้านทำนบนครสวรรค์
1060220287โรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์)นครสวรรค์
1060220288โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ)นครสวรรค์
1060220290โรงเรียนบ้านหนองเนินนครสวรรค์
1060220293บ้านตะเฆ่ค่ายนครสวรรค์
1060220294โรงเรียนบ้านสระละมาน(รัฐประชาสามัคคี)นครสวรรค์
1060220295โรงเรียนบ้านดงจันทำนครสวรรค์
1060220297บ้านคลองบอนนครสวรรค์
1060220299บ้านหนองไผ่นครสวรรค์
1060220302โรงเรียนบ้านปากง่ามนครสวรรค์
1060220305โรงเรียนวัดท่าสุ่มนครสวรรค์
1060220308วัดสายลำโพงเหนือนครสวรรค์
1060220309โรงเรียนวัดสายลำโพงกลางนครสวรรค์
1060220310โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้นครสวรรค์
1060220311โรงเรียนบ้านหนองปล้องโพชนครสวรรค์
1060220313โรงเรียนบ้านชะลอมแหนนครสวรรค์
1060220314บ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา)นครสวรรค์
1060220315โรงเรียนวังวิทยานครสวรรค์
1060220376โรงเรียนพยุหะศึกษาคารนครสวรรค์
1060220377โรงเรียนบ้านใหม่ศึกษานครสวรรค์
1060220379โรงเรียรบ้านย่านมัทรีนครสวรรค์
1060220384โรงเรียนวัดหนองกลอยนครสวรรค์
1060220385โรงเรียนบ้านหนองเต่านครสวรรค์
1060220386โรงเรียนย่านคีรีนครสวรรค์
1060220387โรงเรียนบ้านห้วยบงนครสวรรค์
1060220391โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อนครสวรรค์
1060220398โรงเรียนบ้านดอนกระชายนครสวรรค์
1060220402โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่านครสวรรค์
1060220403โรงเรียนวัดหัวงิ้วนครสวรรค์
1060220404โรงเรียนวัดหนองหมูนครสวรรค์
1060220405โรงเรียนบ้านธารหวายนครสวรรค์
1060220406โรงเรียนวัดบ้านบนนครสวรรค์
1060220408โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)นครสวรรค์
1060220411วัดหนองคล่อนครสวรรค์
1060220416โรงเรียนบ้านซับผักกาดนครสวรรค์
1060220418โรงเรียนวัดโป่งสวรรค์นครสวรรค์
1060220419โรงเรียนวัดสำโรงชัยนครสวรรค์
1060220420โรงเรียนบ้านโคกมะขวิดนครสวรรค์
1060220422โรงเรียนบ้านโคกสามัคคีนครสวรรค์
1060220423โรงเรียนบ้านคลองตักน้ำนครสวรรค์
1060220424โรงเรียนวัดหนองเสือนครสวรรค์
1060220425บ้านใหม่วารีเย็นนครสวรรค์
1060220426โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์)นครสวรรค์
1060220428โรงเรียนบ้านร่องหอยนครสวรรค์
1060220430บ้านเขาหินกลิ้งนครสวรรค์
1060220431โรงเรียนบ้านห้วยตะโกนครสวรรค์
1060220432โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี (สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์)นครสวรรค์
1060220433โรงเรียนบ้านพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์นครสวรรค์
1060220434โรงเรียนวัดบ้านใหม่นครสวรรค์
1060220439บ้านวังทองประชานุกูลนครสวรรค์
1060220443โรงเรียนบ้านบ่อไทยสามัคคีนครสวรรค์
1060220446โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีนครสวรรค์
1060220448โรงเรียนบ้านนาขอมนครสวรรค์
1060220452โรงเรียนบ้านเขาใหญ่นครสวรรค์
1060220453โรงเรียนบ้านวังข่อยนครสวรรค์
1060220454โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองนครสวรรค์
1060220456โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์นครสวรรค์
1060220457โรงเรียนบ้านห้วยนำ้พุประชาพัฒนานครสวรรค์
1060220458โรงเรียนบ้านเขาธรรมบทนครสวรรค์
1060220459บ้านห้วยน้ำลาดนครสวรรค์
1060220521โรงเรียนบ้านคลองลานนครสวรรค์
1060220524อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)นครสวรรค์
1060220527โรงเรียนบ้านปากดงนครสวรรค์
1060220529โรงเรียนบ้านไทรงามนครสวรรค์
1060220530ประชาอุปถัมภ์นครสวรรค์
1060220531โรงเรียนบ้านหนองกะเปานครสวรรค์
1060220533โรงเรียนบ้านคลองกำลังนครสวรรค์
1060220535อุดมพัฒนานครสวรรค์
1060220538โรงเรียนวัดเวฬุวันนครสวรรค์
1060220539บ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ)นครสวรรค์
1060220540โรงเรียนบ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง)นครสวรรค์
1060220541วัดห้วยธารทหารนครสวรรค์
1060220545โรงเรียนวัดหนองปลาไหลนครสวรรค์
1060220547โรงเรียนน้ำสาดกลางนครสวรรค์
1060220548โรงเรียนบ้านหนองจิกนครสวรรค์
1060220549โรงเรียนวัดป่าเรไรนครสวรรค์
1060220550โรงเรียนน้ำสาดเหนือนครสวรรค์
1060220551โรงเรียนห้วยวารีใต้นครสวรรค์
1060220552โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกลนครสวรรค์
1060220558โรงเรียนวันครู(2504)นครสวรรค์
1060220559โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมนครสวรรค์
1060220561โรงเรียนเกาะแก้วสามัคคีนครสวรรค์
1060220563บ้านเทพสถาพรนครสวรรค์
1060220565บ้านหนองโบสถ์นครสวรรค์
1060220567โรงเรียนวัดวังแรตนครสวรรค์
1060220569โรงเรียนบ้านหนองดู่นครสวรรค์
1060220570โรงเรียนบ้านรังงามนครสวรรค์
1060220621โรงเรียนสตรีนครสวรรค์นครสวรรค์
1060220625โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมนครสวรรค์
1060220627โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลนครสวรรค์
1060220628โรงเรียนโกรกพระนครสวรรค์
1060220629ชุมแสงชนูทิศนครสวรรค์
1060220633โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมนครสวรรค์
1060220636โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยานครสวรรค์
1060220641ทหารอากาศอนุสรณ์นครสวรรค์
1060220642โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคมนครสวรรค์
1060220647โรงเรียนตะคร้อพิทยานครสวรรค์
1060220654โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์นครสวรรค์
1060220657แม่วงก์พิทยาคมนครสวรรค์
1060220658ห้วยน้ำหอมวิทยาคารนครสวรรค์
1060223220ชุมชนบ้านเขาใบไม้นครสวรรค์
1060304002โรงเรียนวังบ่อวิทยานครสวรรค์
1066350135โรงเรียนวัดวังแดงนครสวรรค์
1160100046โรงเรียนพยุหะวิทยานครสวรรค์
1206140000กศน.อำเภอแม่เปินนครสวรรค์
1260011001โรงเรียนผู้ใหญ่ยุวบัณฑิตวิทยานครสวรรค์
1260020000กศน.อำเภอโกรกพระนครสวรรค์
1260030000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชุมแสงนครสวรรค์
1260040000กศน.อำเภอหนองบัวนครสวรรค์
1260060000กศน.อำเภอเก้าเลี้ยวนครสวรรค์
1260080000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าตะโกนครสวรรค์
1260090000กศน.อำเภอไพศาลีนครสวรรค์
1260100000กศน.อำเภอพยุหะคีรีนครสวรรค์
1260110000กศน.อำเภอลาดยาวนครสวรรค์
1260120000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตากฟ้านครสวรรค์
1260130000กศน.อำเภอแม่วงก์นครสวรรค์
1260150000กศน.อำเภอชุมตาบงนครสวรรค์
1360016301วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์นครสวรรค์
1360056401วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัยนครสวรรค์
1360100109วิทยาลัยเทคโนโลยีตาคลีนครสวรรค์
160010102โรงเรียนวัดทับกฤชเหนื่อนครสวรรค์
2000200710ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์นครสวรรค์
60030173โรงเรียนบ้านช่องคีรีนครสวรรค์
60100019โรงเรียนอนุชนวัฒนานครสวรรค์