assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
01061010246บ้านหนองผักแพวอุทัยธานี
1061010081โรงเรียนบ้านเขาผาลาดอุทัยธานี
1061010092โรงเรียนบ้านสระนารายณ์สาขาบ้านหนองตะคลองอุทัยธานี
1061010144โรงเรียนวัดหแหบนองอุทัยธานี
1061010150บ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ 117อุทัยธานี
1061010164โรงเรียนบ้านเจ้าวัดอุทัยธานี
1061010209โรงเรียนบ้านบุ่งฝางอุทัยธานี
1061010225โรงเรียนบ้านทัพยายปอนอุทัยธานี
1061189064ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีอุทัยธานี
1061700001บ้านภูมิธรรม (สามัคคีประชาสรรค์)อุทัยธานี
1061700002โรงเรียนชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ-สิน อุปถัมภ์)อุทัยธานี
1061700004โรงเรียนบ้านดงยางใต้อุทัยธานี
1061700014อนุบาลวัดหนองเต่าอุทัยธานี
1061700016วัดโนนเหล็ก(อุทัยประชาสรรค์)อุทัยธานี
1061700019โรงเรียนวัดบุญลือ (สาขาวัดเขาพะแวง)อุทัยธานี
1061700020โรงเรียนวัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์)อุทัยธานี
1061700025โรงเรียนวัดอุโปสถารามอุทัยธานี
1061700027โรงเรียนวัดหาดทนงอุทัยธานี
1061700029บ้านเกาะเทโพอุทัยธานี
1061700030โรงเรียนวัดอัมพวัน(ประชาชนูทิศ)อุทัยธานี
1061700032โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่างอุทัยธานี
1061700038โรงเรียนวัดดอนกลอยอุทัยธานี
1061700039โรงเรียนวัดห้วยรอบอุทัยธานี
1061700042โรงเรียนวัดทุ่งพึ่งอุทัยธานี
1061700043โรงเรียนวัดหนองเขื่อนอุทัยธานี
1061700048โรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ 117อุทัยธานี
1061700049โรงเรียนบ้านปากดงอุทัยธานี
1061700059โรงเรียนวัดทุ่งหลวง(เจริญราษฎร์บำรุง)อุทัยธานี
1061700060โรงเรียนบ้านหนองจิกยาวอุทัยธานี
1061700061โรงเรียนบ้านท่าชะอมอุทัยธานี
1061700064โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์อุทัยธานี
1061700066โรงเรียนวัดทุ่งโพอุทัยธานี
1061700069โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มอุทัยธานี
1061700071โรงเรียนบ้านประดาหักอุทัยธานี
1061700073ชุมชนบ้านทุ่งนาอุทัยธานี
1061700075โรงเรียนวัดหนองบัวอุทัยธานี
1061700076บ้านป่าเลาอุทัยธานี
1061700077โรงเรียนบ้านวังผาลาดอุทัยธานี
1061700079ชุมชนบ้านทุ่งนาอุทัยธานี
1061700081โรงเรียนวัดเทพนิมิตอุทัยธานี
1061700087โรงเรียนวัดปทุมทองอุทัยธานี
1061700089ชุมชนบ้านโคกหม้ออุทัยธานี
1061700098โรงเรียนวัดวังสาริกาอุทัยธานี
1061700103โรงเรียนบ้านโป่งเก้งอุทัยธานี
1061700108โรงเรียนวัดเขาปฐวีอุทัยธานี
1061700109โรงเรียนวัดตลุกดู่อุทัยธานี
1061700111โรงเรียนบ้านสวนขวัญอุทัยธานี
1061700115โรงเรียนบ้านหนองขุยอุทัยธานี
1061700116โรงเรียนบ้านหนองแห้วอุทัยธานี
1061700118โรงเรียนบ้านเนินเคว่า(พูลประชาสรรค์)อุทัยธานี
1061700119โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา)อุทัยธานี
1061700122โรงเรียนวัดทุ่งนาไทยอุทัยธานี
1061700124โรงเรียนวัดทัพคล้ายอุทัยธานี
1061700125วัดทัพหมันอุทัยธานี
1061700126โรงเรียนวัดทัพหลวงอุทัยธานี
1061700128โรงเรียนบ้านพุต่ออุทัยธานี
1061700131โรงเรียนบ้านห้วยบงอุทัยธานี
1061700134โรงเรียนบ้านพุบอนอุทัยธานี
1061700139โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะอุทัยธานี
1061700140โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็นอุทัยธานี
1061700141โรงเรียนบ้านห้วยป่าปกอุทัยธานี
1061700142บ้านอีมาดอีทรายอุทัยธานี
1061700144โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52อุทัยธานี
1061700147โรงเรียนบ้านหูช้าง อุทัยธานี
1061700149โรงเรียรบ้านหนองฝางอุทัยธานี
1061700150โรงเรียนบ้านหนองอาสาอุทัยธานี
1061700157โรงเรียสง่ารวมราษฎร์อุทัยธานี
1061700158โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียนอุทัยธานี
1061700159โรงเรียนบ้านจันอุทัยธานี
1061700162โรงเรียนบ้านร่องมะดูกอุทัยธานี
1061700163โรงเรียนบ้านลานคาอุทัยธานี
1061700164บ้านหินงามสามัคคีอุทัยธานี
1061700165โรงเรียนบ้านหนองจอกอุทัยธานี
1061700167บ้านหนองไม้แก่นอุทัยธานี
1061700168โรงเรียนบ้านคลองหวายอุทัยธานี
1061700172โรงเรียนวัดทองหางอุทัยธานี
1061700174โรงเรียนบ้านน้ำพุอุทัยธานี
1061700176โรงเรียนวัดพุ่มบำเพ็ญธรรมอุทัยธานี
1061700177โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยอุทัยธานี
1061700178โรงเรียนวัดห้วยแห้งอุทัยธานี
1061700184โรงเรียนบ้านเขาทองหลางอุทัยธานี
1061700187บ้านหนองกี่อุทัยธานี
1061700191โรงเรียนวัดเขาหินเทินอุทัยธานี
1061700196โรงเรียนวัดดงเเขวนอุทัยธานี
1061700201โรงเรียนบ้านบ่อยางอุทัยธานี
1061700203โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดอุทัยธานี
1061700207บ้านสระนารายณ์อุทัยธานี
1061700209โรงเรียนบ้านหนองแว่น อุทัยธานี
1061700212โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืนอุทัยธานี
1061700214บ้านทุ่งสามแท่งอุทัยธานี
1061700215โรงเรียนบ้านหนองผักกาดอุทัยธานี
1061700216โรงเรียนบ้านห้วยทรายอุทัยธานี
1061700217โรงเรียนบ้านหนองม่วงอุทัยธานี
1061700220โรงเรียนบ้านน้ำวิ่งอุทัยธานี
1061700222โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจนอุทัยธานี
1061700223โรงเรียนบ้านห้วยโศกอุทัยธานี
1061700224โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางามอุทัยธานี
1061700226โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2อุทัยธานี
1061700227โรงเรียนบ้านคลองชะนีอุทัยธานี
1061700228โรงเรียนบ้านนาไร่เดียวอุทัยธานี
1061700229โรงเรียนบ้านเขาวงอุทัยธานี
1061700233โรงเรียนบ้านบุ่งกะเซอร์อุทัยธานี
1061700234วัดเขาผาแรตอุทัยธานี
1061700235โรงเรียนบ้านเนินมะค่าอุทัยธานี
1061700245โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพตอุทัยธานี
1061700246โรงเรียนอนุบาลห้วยคต(บ้านชุมทหารวิทยา)อุทัยธานี
1061700247โรงเรียนอนุบาลห้วยคต สาขาบ้านหนองจอกพัฒนาอุทัยธานี
1061700248โรงเรียนบ้านหนองมะสังอุทัยธานี
1061700251โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุงอุทัยธานี
1061700252บ้านหินโหง่นอุทัยธานี
1061700255โรงเรียนบ้านโป่งข่อยอุทัยธานี
1061990101ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีอุทัยธานี
1061990102ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีอุทัยธานี
1161100001โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 4อุทัยธานี
1161100019โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์อุทัยธานี
1261020000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทัพทันอุทัยธานี
1261030000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสว่างอารมณ์อุทัยธานี
1261050000กศน.อำเภอหนองขาหย่างอุทัยธานี
1361016101วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีอุทัยธานี
1361016301วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานีอุทัยธานี
1610700232โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามอุทัยธานี
3061200102โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาสอุทัยธานี
6101700238บ้านเพชรน้ำผึ้งอุทัยธานี