assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
0162040299รร.บ้านพรหมมาสามัคคีกำแพงเพชร
0623.13วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรกำแพงเพชร
106010049โรงเรียนบ้านปางขนุนกำแพงเพชร
1060220179โรวเรียนบ้านหนองพิกุล(วิชิตนาคอุปถัมภ์)กำแพงเพชร
1062010059นิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)กำแพงเพชร
1062010087โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญกำแพงเพชร
1062010098บ้านโนนจั่นกำแพงเพชร
1062010106บ้านหัวยางกำแพงเพชร
1062010183โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์กำแพงเพชร
1062010193รร.บ้านใหม่สามัคคีกำแพงเพชร
1062012009หนองกองพิทยาคมกำแพงเพชร
1062012019โรงเรียนโกสัมพีวิทยากำแพงเพชร
1062020001โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้กำแพงเพชร
1062020003โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข สาขาบ้านคลองปิ่นโตประชาสามัคคีกำแพงเพชร
1062020025โรงเรียนบ้านคลองมดแดงกำแพงเพชร
1062020031บ้านหนองปรือกำแพงเพชร
1062020049บ้านเปาะสวองกำแพงเพชร
1062020053โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนากำแพงเพชร
1062020055คีรีวงศ์วัฒนากำแพงเพชร
1062020061โรงเรียนบ้านศรีไพศาลกำแพงเพชร
1062020078โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคีกำแพงเพชร
1062020088โรงเรียนบ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรมกำแพงเพชร
1062020100โรงเรียนบ้านรังแถวกำแพงเพชร
1062020105วัดหนองเหมือดกำแพงเพชร
1062020106โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีกำแพงเพชร
1062020111หนองปรือ​ประชา​สรรค์​กำแพงเพชร
1062020116โรงเรียนบ้านคลองแขยงกำแพงเพชร
1062020141โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ยกำแพงเพชร
1062020145โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาวกำแพงเพชร
1062020150บ้านวังน้ำกำแพงเพชร
1062020176โรงเรียนบ้านท่าขึ้นกำแพงเพชร
1062020181อนุบาลปางศิลาทองกำแพงเพชร
1062020191โรงเรียนบ้านโนนพลวงกำแพงเพชร
1062020194บ้านโพธิ์เอนกำแพงเพชร
1062020196โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทองกำแพงเพชร
1062040004โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคีกำแพงเพชร
1062040005โรงเรียนบ้านชัยภูมิกำแพงเพชร
1062040007โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากำแพงเพชร
1062040008โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยมกำแพงเพชร
1062040009บ้านศรีไกรลาศกำแพงเพชร
1062040011โรงเรียนบ้านหนองกรดกำแพงเพชร
1062040012โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)กำแพงเพชร
1062040019โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุกำแพงเพชร
1062040022โรงเรียนบ้านโนนม่วงกำแพงเพชร
1062040025โรงเรียนวัดคูยางกำแพงเพชร
1062040031โรงเรียนบ้านวังโบสถ์กำแพงเพชร
1062040032โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล)กำแพงเพชร
1062040041จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยากำแพงเพชร
1062040042โรงเรียนบ้านมอสมบัติกำแพงเพชร
1062040044โรงเรียนบ้านหนอหญ้ามุ้งกำแพงเพชร
1062040045โรงเรียนบ้านหนองรีกำแพงเพชร
1062040046โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยากำแพงเพชร
1062040049โรงเรียนคลองใหญ่วิทยากำแพงเพชร
1062040055โรงเรียนบ้านวังประดากำแพงเพชร
1062040056โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์กำแพงเพชร
1062040057ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)กำแพงเพชร
1062040061โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์กำแพงเพชร
1062040063โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจนกำแพงเพชร
1062040066โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดงกำแพงเพชร
1062040069โรงเรียนประชารัฐพัฒนากำแพงเพชร
1062040073โรงเรียนบ้านทรงธรรมกำแพงเพชร
1062040076โรงเรียนบ้านทุ่งสวนกำแพงเพชร
1062040080โรงเรียนบ้านไร่กำแพงเพชร
1062040083โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนากำแพงเพชร
1062040089โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้กำแพงเพชร
1062040094โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนากำแพงเพชร
1062040095บ้านวังหัวแหวนพัฒนากำแพงเพชร
1062040096บ้านหนองชะแอนกำแพงเพชร
1062040098โรงเรียนบ้านหนองช้างงามกำแพงเพชร
1062040100บ้านวังล้อมรำลึกกำแพงเพชร
1062040102ชุมชนบ้านโค้งไผ่กำแพงเพชร
1062040106โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
1062040107วัดพัฒนราษฎร์บำรุงกำแพงเพชร
1062040110โรงเรียนบ้านวังพลับกำแพงเพชร
1062040111โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกำแพงเพชร
1062040112โรงเรียนบ้านเกาะฝ้าย(ราษฎร์อุทิศวิทยาคาร)กำแพงเพชร
1062040113โรงเรียน​บ้าน​บึง​เสือเต้นกำแพงเพชร
1062040116โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกำแพงเพชร
1062040117โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กำแพงเพชร
1062040119โรงเรียนบ้านโนนตารอดกำแพงเพชร
1062040120บ้านเกาะตาลกำแพงเพชร
1062040121บ้านหัวเสลากำแพงเพชร
1062040125โรงเรียนอนุบาลปางมะค่ากำแพงเพชร
1062040127โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์กำแพงเพชร
1062040130โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดงกำแพงเพชร
1062040133โรงเรียนบ้านปางมะนาวกำแพงเพชร
1062040134โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา สาขาบ่อหินกำแพงเพชร
1062040140โรงเรียนบ้านสระตาพรมกำแพงเพชร
1062040145โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคีกำแพงเพชร
1062040158โรงเรียนบ้านวังตาช่วยกำแพงเพชร
1062040160โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศกำแพงเพชร
1062040163โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้างกำแพงเพชร
1062040166บ้านใหม่หนองยางกำแพงเพชร
1062040169บ้านวังแขม(สว่างชัยวงษ์)กำแพงเพชร
1062040172โรงเรียนบ้านคลองยางกำแพงเพชร
1062040173โรงเรียน​วัด​ฤกษ์​ห​ร่าย​สามัคคี​กำแพงเพชร
1062040175โรงเรียนบ้านบ่อทองกำแพงเพชร
1062040176โรงเรียนบ้านบึงลาดกำแพงเพชร
1062040177บ้านวังหันน้ำดึงกำแพงเพชร
1062040180โรงเรียนบ้านถนนงาม มิตรภาพที่ 27กำแพงเพชร
1062040187โรงเรียนบ้านร้อยไร่กำแพงเพชร
1062040188โรงเรียนบ้านท่าพุทรากำแพงเพชร
1062040190โรงเรียนวัดแสงอุทัยกำแพงเพชร
1062040191โรงเรียนบ้านป่าเหียงกำแพงเพชร
1062040192โรงเรียนวัดคลองเจริญกำแพงเพชร
1062040195โรงเรียนบ้านสามเรือนกำแพงเพชร
1062040196อ่างทองราษฎร์วิทยากำแพงเพชร
1062040199โรงเรียนบ้านหนองทองหล่อกำแพงเพชร
1062040200โรงเรียนบ้านมาบคล้ากำแพงเพชร
1062040201บ้านช้างคับกำแพงเพชร
1062040203โรงเรียนวัดพิกุลทองกำแพงเพชร
1062040204โรงเรียนวัดอุเบกขารามกำแพงเพชร
1062040206โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนากำแพงเพชร
1062040208ประชารักษ์ศึกษากำแพงเพชร
1062040209บ้านหนองผักหนามกำแพงเพชร
1062040210บ้านหนองโมกกำแพงเพชร
1062040211โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงกำแพงเพชร
1062040212โรงเรียนบ้านหนองจอกกำแพงเพชร
1062040213โรงเรียนบ้านสามแยกกำแพงเพชร
1062040214โรงเรียนบ้านนิคมกำแพงเพชร
1062040221โรงเรียนบ้านพรานกระต่ายกำแพงเพชร
1062040222โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกำแพงเพชร
1062040223โรงเรียนวัดโพธารามกำแพงเพชร
1062040225โรงเรียนบ้านหนองตากล้ากำแพงเพชร
1062040230โรงเรียนบ้านวังไม้แดงกำแพงเพชร
1062040236โรงเรียนบ้านลานกระทิงกำแพงเพชร
1062040237โรงเรียนบ้านคุยป่ารังกำแพงเพชร
1062040239โรงเรียนบ้านคุยป่ายางกำแพงเพชร
1062040241โรงเรียนบ้านหนองโสนกำแพงเพชร
1062040254โรงเรียนบ้านวังตะแบกกำแพงเพชร
1062040257โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสกำแพงเพชร
1062040272โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณกำแพงเพชร
1062040275โรงเรียนบ้านเนินกรอยกำแพงเพชร
1062040284โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยากำแพงเพชร
1062040286โรงเรียนบ้านตอรังกำแพงเพชร
1062040288โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุงกำแพงเพชร
1062040290โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัยกำแพงเพชร
1062040293โรงเรียนบ้านป่าถั่วกำแพงเพชร
1062040295โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาลกำแพงเพชร
1062040298โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานกำแพงเพชร
1062040300โรงเรียนบ้านปากคลองลานกำแพงเพชร
1062040301บ้านคลองน้ำไหลใต้กำแพงเพชร
1062040302บ้านโชคชัยพัฒนากำแพงเพชร
1062040303โรงเรียนบ้านทะเลพัฒนากำแพงเพชร
1062040304โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัยกำแพงเพชร
1062040305โรงเรียนบ้านแปลงสี่กำแพงเพชร
1062040306บ้านคลองพลูประชาสรรค์กำแพงเพชร
1062040307อนุบาลคลองลานกำแพงเพชร
1062040310โรงเรียนบ้านท่ามะเขือกำแพงเพชร
1062040311โรงเรียนบ้านสุขสำราญกำแพงเพชร
1062040312โรงเรียนบ้านเพชรนิยมกำแพงเพชร
1062040313บ้านโป่งน้ำร้อนกำแพงเพชร
1062040314โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189กำแพงเพชร
1062040320โรงเรียนบ้านปางลับแลกำแพงเพชร
1062040323โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทรกำแพงเพชร
1062040325โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคีกำแพงเพชร
1062040326โรงเรียนบ้านบึงหล่มกำแพงเพชร
1062040331อนุบาลลานกระบือกำแพงเพชร
1062040334โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5กำแพงเพชร
1062040338โรงเรียนบ้านช่องลมกำแพงเพชร
1062040345โรงเรียนวัฒนราษฏร์ศึกษากำแพงเพชร
1062040355โรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์กำแพงเพชร
1062040358โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์กำแพงเพชร
1062040359โรงเรียนบ้านหนองจิกกำแพงเพชร
1062040360โรงเรียนบ้านจันทิมากำแพงเพชร
1062040362โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนากำแพงเพชร
1062040363บ้านคลองสุขใจกำแพงเพชร
1062040364อนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม)กำแพงเพชร
1062040365โรงเรียนบ้านหนองไผ่กำแพงเพชร
1062040366บ้านศรีอุดมธัญญะกำแพงเพชร
1062040371โรงเรียนบ้านดงเจริญกำแพงเพชร
1062040372บ้านถนนน้อยกำแพงเพชร
1062040373โรงเรียนบ้านชุมนากกำแพงเพชร
1062040376โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองกำแพงเพชร
1062040380โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุงกำแพงเพชร
1062040382โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่นกำแพงเพชร
1062040385โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนากำแพงเพชร
1062040387โรงเรียนบ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงรายกำแพงเพชร
1062040389โรงเรีบ้านเพชรมงคลกำแพงเพชร
1062040390โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์กำแพงเพชร
1062040391โรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อยกำแพงเพชร
1062040394โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนากำแพงเพชร
1062040397บ้านคอปล้องกำแพงเพชร
1062040398โรงเรียนบ้านไผ่งามกำแพงเพชร
1062040399โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคีกำแพงเพชร
1062040400บ้านทุ่งซ่านกำแพงเพชร
1062040404โรงเรียนบ้านดงเย็นกำแพงเพชร
1062040405บ้านสามขากำแพงเพชร
1062040406โรงเรียนบ้านวังเจ้ากำแพงเพชร
1062040408บ้านกระบวยทองกำแพงเพชร
1062040410บ้านวังชะโอนกำแพงเพชร
1062040412โรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพรกำแพงเพชร
1062040416โรงเรียนบ้านดงซ่อมกำแพงเพชร
1062040419โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กำแพงเพชร
1062040421โรงเรียนบ้านคลองมดแดงสาขาป่าคากำแพงเพชร
1062040422โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียดกำแพงเพชร
1062040424โรงเรียนบ้านท่านากำแพงเพชร
1062040425โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากำแพงเพชร
1062040427โรงเรียนบ้านลานดอกไม้กำแพงเพชร
1062040428โรงเรียนบ้านเกาะพิมูลกำแพงเพชร
1062040429ยอด​ประชา​สรรค์​กำแพงเพชร
1062040430กำแพงเพชรพิทยาคมกำแพงเพชร
1062040431โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกำแพงเพชร
1062040433โรงเรียนวัชรวิทยากำแพงเพชร
1062040435โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกำแพงเพชร
1062040442โรงเรียนคลองลานวิทยากำแพงเพชร
1062040445ขาณุ​วิทยา​กำแพงเพชร
1062040447โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกำแพงเพชร
1062040451วังไทรวิทยาคมกำแพงเพชร
1062040456โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชรกำแพงเพชร
1062040458โรงเรียนทุ่งทรายวิทยากำแพงเพชร
1062040460โรงเรียนระหายวิทยากำแพงเพชร
1062189004ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกำแพงเพชร
1062189007ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกำแพงเพชร
106240292บ้านแม่บัวกำแพงเพชร
1162100004โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชรกำแพงเพชร
1162100008โรงเรียนอนุบาลวารินกำแพงเพชร
1162100010อนุบาลจุฬารัตน์กำแพงเพชร
1162100013โรงเรียนอนุบาลไอรฎากำแพงเพชร
1162100014โรงเรียนอนุบาลสมฤดีกำแพงเพชร
1162100018วรรณวัฒน์ศึกษากำแพงเพชร
1162100019โรงเรียนวชิรนิติโสภณกำแพงเพชร
1162100021โรงเรียนอุทิศศึกษากำแพงเพชร
1162100022โรงเรียนศรีวรลักษณ์กำแพงเพชร
1162100027วัชรสหศึกษากำแพงเพชร
1162100028อนุบาลธัญรดากำแพงเพชร
1162100030โรงเรียนมิตรอารีวิทยาสินกำแพงเพชร
1162100031โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษากำแพงเพชร
1162100032โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญกำแพงเพชร
1162100041โรงเรียนเบญจมาศศึกษากำแพงเพชร
1262020000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไทรงามกำแพงเพชร
12620300000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองลานกำแพงเพชร
1262050000กศน.อำเภอคลองขลุงกำแพงเพชร
1262070000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลานกระบือกำแพงเพชร
1262080000กศน.อำเภอทรายทองวัฒนากำแพงเพชร
1262090000กศน.อำเภอปางศิลาทองกำแพงเพชร
1362016101วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรกำแพงเพชร
1362046401วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
136210017วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
1620200175โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคีกำแพงเพชร
5823000725กศน.อำเภอลานกระบือกำแพงเพชร
62020010โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุขกำแพงเพชร
62020020โรงเรียนบ้านคลองเตยกำแพงเพชร
62020022โรงเรียนบ้านคลองไพรกำแพงเพชร
62100003โรงเรียนเพ็ชระศึกษากำแพงเพชร
62100023โรงเรียนอนุบาลจิตรวีศึกษากำแพงเพชร
62100039อนุบาลสมนึกกำแพงเพชร