assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
0167380239โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่เพชรบูรณ์
10380520โรงเรียน​บ้าน​ซับ​ส​ำ​รา​ญ​เหนือ​เพชรบูรณ์
10627380601โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมเพชรบูรณ์
1065360405เขาไร่ศรีราชาเพชรบูรณ์
1067010055โรงเรียนบ้านวังจานเพชรบูรณ์
1067010083โรงเรียนบ้านเนินสง่าเพชรบูรณ์
1067010090โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อใต้เพชรบูรณ์
1067010099โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทราเพชรบูรณ์
1067010127โรงเรียนบ้านวังรวกเพชรบูรณ์
1067010143โรงเรียนธาราคีรีเพชรบูรณ์
1067010145โรงเรียนลูกจันทน์ปิยะอุยเพชรบูรณ์
1067010172น้ำอ้อมประชาสรรค์เพชรบูรณ์
106701380040โรงเรียนบ้านน้ำเลาเพชรบูรณ์
1067020003โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อเพชรบูรณ์
1067020013โรงเรียนบ้านดงทิพย์เพชรบูรณ์
1067020019บ้านดงจวางเพชรบูรณ์
1067020069โรงเรียนบ้านท่าขามเพชรบูรณ์
1067020070โรงเรียนบ้านลานบ่าเพชรบูรณ์
1067020072โรงเรียนบ้านคลองสีฟันเพชรบูรณ์
1067020075โรงเรียนบ้านร่องดู่เพชรบูรณ์
1067020098โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา สาขาบ้านกกกล้วยนวนเพชรบูรณ์
1067020141โรงเรียนบ้านหินฮาวเพชรบูรณ์
1067020149โรงเรียนบ้านกกกะบกเพชรบูรณ์
1067020156โรงเรียนบ้านวังกวางเพชรบูรณ์
1067022012ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
1067030022โรงเรียนบ้านนาไร่เดียวเพชรบูรณ์
1067030048โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่เพชรบูรณ์
1067030053โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์เพชรบูรณ์
1067030060โรงเรียนบ้านโคกกรวดเพชรบูรณ์
1067030074บ้านแก่งหินปูนเพชรบูรณ์
1067030111โรงเรียนบ้านโคกหินเพชรบูรณ์
1067030133โรงเรียนบ้านนาทุ่งเพชรบูรณ์
1067030148บ้านวังอ่างเพชรบูรณ์
1067030154โรงเรียนบ้านคลองกะโบนเพชรบูรณ์
10670380122โรงเรียนบ้านหนองระมานเพชรบูรณ์
1067189032ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
1067280528บ้านห้วยสนามทรายเพชรบูรณ์
106730097โรงเรียนบ้านสันติธรรมเพชรบูรณ์
1067380002โรงเรียนบ้านสะเดียงเพชรบูรณ์
1067380007โรงเรียนบ้านป่าเลาเพชรบูรณ์
1067380008โรงเรียนบ้านป่าแดงเพชรบูรณ์
1067380010โรงเรียนบ้านโนนตะแบกเพชรบูรณ์
1067380017โรงเรียนบ้านท่าพล(ท่าพลวิทยาคาร)เพชรบูรณ์
1067380018บ้านวังซองเพชรบูรณ์
1067380019โรงเรียนบ้านดงเพชรบูรณ์
1067380024โรงเรียนบ้านป่าม่วงเพชรบูรณ์
1067380026โรงเรียนบ้านโคกเพชรบูรณ์
1067380028โรงเรียนบ้านกงกะยางเพชรบูรณ์
1067380030โรงเรียนบ้านโนนสะอาดเพชรบูรณ์
1067380032บ้านบงเพชรบูรณ์
1067380033โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่เพชรบูรณ์
1067380034บ้านสะแกงามเพชรบูรณ์
1067380035โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อเพชรบูรณ์
1067380036บ้านโป่งหว้าเพชรบูรณ์
1067380041โรงเรียนบ้านห้วยผักไลเพชรบูรณ์
1067380043บ้านปากน้ำเพชรบูรณ์
1067380046โรงเรียนบ้านกกไทรเพชรบูรณ์
1067380047โรงเรียนบ้านนาป่าเพชรบูรณ์
1067380050โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อนเพชรบูรณ์
1067380052โรงเรียนบ้านบุฉนวนเพชรบูรณ์
1067380054โรงเรียนบ้านป่าบงเพชรบูรณ์
1067380055โรงเรียนบ้านตะเบาะเพชรบูรณ์
1067380060บ้านโตกใต้เพชรบูรณ์
1067380062โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์2 (บ้านพนานิคม)เพชรบูรณ์
1067380066โรงเียนบ้านคลองสำโรงเพชรบูรณ์
1067380070โรงเรียนบ้านหัวนาเพชรบูรณ์
1067380074โรงเรียนบ้านยางหัวลมเพชรบูรณ์
1067380075โรงเรียน​บ้าน​กม.2เพชรบูรณ์
1067380077โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภูเพชรบูรณ์
1067380078โรงเรียนบ้านวังทองเพชรบูรณ์
1067380083โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137เพชรบูรณ์
1067380084โรงเรียนบ้านห้วยนาคเพชรบูรณ์
1067380087บ้านระวิงเพชรบูรณ์
1067380100บ้านโคกเจริญเพชรบูรณ์
1067380101โรงเรียนบ้านน้ำลัดเพชรบูรณ์
1067380105โรงเรียนบ้านลาดแคเพชรบูรณ์
1067380107โรงเรียนบ้านซับขลุงเพชรบูรณ์
1067380113โรงเรียนบ้านท่าข้ามเพชรบูรณ์
1067380119โรงเรียนบ้านตะกุดเป้าเพชรบูรณ์
1067380121โรงเรียนบ้านดงขุย(ดงขุยวิทยาคาร)เพชรบูรณ์
1067380122บ้านบุ่งคล้าเพชรบูรณ์
1067380123บ้านบุ่งคล้าเพชรบูรณ์
1067380124โรงเรียนบ้านดงขุยใต้เพชรบูรณ์
1067380126โรงเรียนบ้านเขาคณฑาเพชรบูรณ์
1067380130โรงเรียนบ้านเขาน้อยเพชรบูรณ์
1067380134โรงเรียนบ้าน กม.28เพชรบูรณ์
1067380138บ้านห้วยตูมเพชรบูรณ์
1067380140โรงเรียนบ้านลาดน้อยเพชรบูรณ์
1067380142โรงเรียนบ้านโป่งตาเบ้าเพชรบูรณ์
1067380143โรงเรียนบ้านกล้วยเพชรบูรณ์
1067380144โรงเรียนบ้านเขาชะโงกเพชรบูรณ์
1067380145บ้านโคกหนองจอกเพชรบูรณ์
1067380147โรงเรียนบ้านหนองใหญ่เพชรบูรณ์
1067380150โรงเรียนบ้านดงลานเพชรบูรณ์
1067380151โรงเรียนสายสมรเพชรบูรณ์
1067380152โรงเรียนบ้านท่าโรงเพชรบูรณ์
1067380154โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์
1067380155โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่เพชรบูรณ์
1067380156โรงเรียนบ้านบุมะกรูดเพชรบูรณ์
1067380159โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒเพชรบูรณ์
1067380160บ้านสระประดู่เพชรบูรณ์
1067380162โรงเรียนบ้านเข็มทองเพชรบูรณ์
1067380167โรงเรียนบ้านลำนารวยเพชรบูรณ์
1067380170โรงเรียนบ้านโคกสง่าเพชรบูรณ์
1067380172โรงเรียนบ้านวังไผ่เพชรบูรณ์
1067380180โรงเรียนบ้านพระที่่นั่งเพชรบูรณ์
1067380183วัลลภานุสรณ์เพชรบูรณ์
1067380185โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์เพชรบูรณ์
1067380186รัฐประชานุสรณ์เพชรบูรณ์
1067380191โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยาเพชรบูรณ์
1067380193โรงเรียนบ้านฟุบสะแกเพชรบูรณ์
1067380195รร.บ้านวังลึกเพชรบูรณ์
1067380203โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรงเพชรบูรณ์
1067380204โรงเรียนบ้านเขายางโปร่งเพชรบูรณ์
1067380207โรงเรียนบ้านซับสวัสดิ์เพชรบูรณ์
1067380210โรงเรียน​บ้านน้ำเดือดเพชรบูรณ์
1067380212โรงเรียนบ้านบ่อรังเพชรบูรณ์
1067380213โรงเรียนบ้านหนองโป่งเพชรบูรณ์
1067380215โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์เพชรบูรณ์
1067380217บ้านหนองไม้สอเพชรบูรณ์
1067380218บ้านหนองสะแกเพชรบูรณ์
1067380220โรงเรียนบ้านน้ำร้อนเพชรบูรณ์
1067380221โรงเรียนบ้านโคกสำราญเพชรบูรณ์
1067380222โรงเรียนบ้านไทรงามเพชรบูรณ์
1067380224โรงเรียนบ้านคลองบงเพชรบูรณ์
1067380225โรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัยเพชรบูรณ์
1067380226โรงเรียนบ้านซับตะแบกเพชรบูรณ์
1067380227โรงเรียนบ้านมาบสมอสามัคคีเพชรบูรณ์
1067380228โรงเรียนบ้านซับกระโซ่เพชรบูรณ์
1067380229โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมเพชรบูรณ์
1067380230โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ (สว่างวัฒนา)เพชรบูรณ์
1067380234โรงเรียนบ้านคลองดู่เพชรบูรณ์
1067380235โรงเรียนบ้านวังขอนเพชรบูรณ์
1067380236โรงเรียนบ้านนา​สวรรค์​เพชรบูรณ์
1067380238โรงเรียนบ้านซับหินเพลิงเพชรบูรณ์
1067380240โรงเรียนบ้านแควป่าสักเพชรบูรณ์
1067380243บ้านร่องหอยพัฒนาเพชรบูรณ์
1067380245บ้านด่านไทรสามัคคีเพชรบูรณ์
1067380246โรงเรียนบ้านหนองหมูเพชรบูรณ์
1067380247โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐีเพชรบูรณ์
1067380248โรงเรียนบ้านวังขามเพชรบูรณ์
1067380254โรงเรียนบ้านเกาะแก้วเพชรบูรณ์
1067380255โรงเรียนบ้านหนองย่างทอยเพชรบูรณ์
1067380256โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยเพชรบูรณ์
1067380257บ้านรังย้อยเพชรบูรณ์
1067380262โรงเรียนบ้านบึงนาจานเพชรบูรณ์
1067380263โรงเรียนบ้านศรีเทพน้อยเพชรบูรณ์
1067380266โรงเรียนบ้านโคกตะขบเพชรบูรณ์
1067380268โรงเรียนบ้านนาน้ำโครมเพชรบูรณ์
1067380269โรงเรียนบ้านจัดสรรเพชรบูรณ์
1067380272โรงเรียนบ้านปู่จ้าวเพชรบูรณ์
1067380275โรงเรียนบ้านวังเหวเพชรบูรณ์
1067380276บ้านนาเฉลียง(เฉลียงทองราษฎร์บำรุง)เพชรบูรณ์
1067380279โรงเรียนบ้านคลองกรวดเพชรบูรณ์
1067380280โรงเรียนบ้านคลองกรวดเพชรบูรณ์
1067380288โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียงเพชรบูรณ์
1067380290โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอเพชรบูรณ์
1067380291โรงเรียนบ้านไทรทองเพชรบูรณ์
1067380292บ้านซับกระถินทองเพชรบูรณ์
1067380295โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)เพชรบูรณ์
1067380296บ้าน กม.35เพชรบูรณ์
1067380298โรงเรียนบ้านลำพาดเพชรบูรณ์
1067380304โรงเรียนบ้านท่าแดงเพชรบูรณ์
1067380308โรงเรียนบ้านวังท่าดีเพชรบูรณ์
1067380309โรงเรียนบ้านกลางเพชรบูรณ์
1067380310โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวางเพชรบูรณ์
1067380312โรงเรียนบ้านโคกเจริญเพชรบูรณ์
1067380313โรงเรียนบ้านท่าด้วงเพชรบูรณ์
1067380324โรงเรียนบ้านลำตาเณรเพชรบูรณ์
1067380325โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์เพชรบูรณ์
1067380327โรงเรียนบ้านซับชมภูเพชรบูรณ์
1067380331โรงเรียนบ้านเพชรละครเพชรบูรณ์
1067380332โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสาเพชรบูรณ์
1067380336โรงเรียนบ้านซับตะเคียนทองเพชรบูรณ์
1067380337โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่าเพชรบูรณ์
1067380344โรงเรียนบ้านหนองยาวเพชรบูรณ์
1067380345บ้านท่าผูเพชรบูรณ์
1067380351โรงเรียนบ้านนาซำเพชรบูรณ์
1067380353โรงเรียนบ้านแก่งโตนเพชรบูรณ์
1067380359บ้านวังบาลเพชรบูรณ์
1067380367โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47เพชรบูรณ์
1067380376โรงเรียนบ้านห้วยข่อยเพชรบูรณ์
1067380384โรงเรียนบ้านห้วยผักกูดเพชรบูรณ์
1067380386โรงเรียนบ้านตีบใต้เพชรบูรณ์
1067380387โรงเรียนบ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่าเพชรบูรณ์
1067380391โรงเรียนบ้านฝายเพชรบูรณ์
1067380396โรงเรียนบ้านโนนทองเพชรบูรณ์
1067380399โรงเรียนบ้านหัวนาเลาเพชรบูรณ์
1067380400โรงเรียนบ้านป่าแกเครือเพชรบูรณ์
1067380403บ้านท่าช้างเพชรบูรณ์
1067380415โรงเรียนบ้านกลางเพชรบูรณ์
1067380416โรงเรียนบ้านน้ำพุเพชรบูรณ์
1067380420โรงเรียนบ้านป่าบงเพชรบูรณ์
1067380423โรงเรียนบ้านซำภูเพชรบูรณ์
1067380427โรงเรียนบ้านปากออกเพชรบูรณ์
1067380428โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์เพชรบูรณ์
1067380429โรงเรียนบ้านวังยาวเพชรบูรณ์
1067380433โรงเรียนวัดศรีทองเพชรบูรณ์
1067380434โรงเรียนบ้านฝายนาแซงเพชรบูรณ์
1067380443รร.บ้านท่าโกเพชรบูรณ์
1067380445บ้านปากห้วยขอนแก่นเพชรบูรณ์
1067380446โรงเรียนบ้านปากดุกเพชรบูรณ์
1067380469โรงเรียนบ้านท่าดินแดงเพชรบูรณ์
1067380476โรงเรียนบ้านหัวนาเพชรบูรณ์
1067380478บ้านหนองคันเพชรบูรณ์
1067380479โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 25เพชรบูรณ์
1067380484บ้านทรัพย์เกษตรเพชรบูรณ์
1067380486บ้านบึงสามพันเพชรบูรณ์
1067380490โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรมเพชรบูรณ์
1067380493โรงเรียนบ้านตะกรุดหินเพชรบูรณ์
1067380494โรงเรียนบ้านราหุลเพชรบูรณ์
1067380495โรงเรียนบ้านศรีมงคลเพชรบูรณ์
1067380500บ้านยางสาวเพชรบูรณ์
1067380501โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลเพชรบูรณ์
1067380503บ้านห้วยทรายเพชรบูรณ์
1067380505โรงเรีนบ้านเนินสมบูรณ์เพชรบูรณ์
1067380506บ้านกันจุเพชรบูรณ์
1067380507โรงเรียนบ้านลำตะคร้อเพชรบูรณ์
1067380508โรงเรียนบ้านโคกกรวดเพชรบูรณ์
1067380509ร.ร.บ้านซับบอนเพชรบูรณ์
1067380511โรงเรียนบ้านเขาพลวงเพชรบูรณ์
1067380513บ้านโคกสะอาดเพชรบูรณ์
1067380515โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญเพชรบูรณ์
1067380521โรงเรียนบ้านซับไม้แดงเพชรบูรณ์
1067380527โรงเรียนอนุบาลน้ำหนาวเพชรบูรณ์
1067380533โรงเรียนบ้านห้วยหินลับเพชรบูรณ์
1067380535โรงเรียนบ้านหลักด่านเพชรบูรณ์
1067380536บ้านห้วยลาดเพชรบูรณ์
1067380539รร.บ้านดงคล้อเพชรบูรณ์
1067380541โรงเรียนบ้านฟองใต้เพชรบูรณ์
1067380549โรงเรียนบ้านไร่ฝายเพชรบูรณ์
1067380550โรงเรียนบ้านดงลึกเพชรบูรณ์
1067380551โรงเรียนบ้านวังศาลเพชรบูรณ์
1067380552โรงเรียนบ้านวังหินเพชรบูรณ์
1067380554โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียนเพชรบูรณ์
1067380558โรงเรียนบ้านวังหินซองเพชรบูรณ์
1067380559โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงินเพชรบูรณ์
1067380564โรงเรียนบ้านทางข้ามเพชรบูรณ์
1067380565บ้านวังแช่กลอยเพชรบูรณ์
1067380567โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาดเพชรบูรณ์
1067380576รร.บ้านหนองแม่นาเพชรบูรณ์
1067380584เพชรบูรณ์วิทยาเพชรบูรณ์
1067380585โรงเรียนพัชรพิทยาคมเพชรบูรณ์
1067380586โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
1067380587โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
1067380592ผาเมืองวิทยาคมเพชรบูรณ์
1067380594โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเพชรบูรณ์
1067380597โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมเพชรบูรณ์
10673806047โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมเพชรบูรณ์
1067380606เมืองศรีเทพเพชรบูรณ์
1067380608โรงเรียนหนองไผ่เพชรบูรณ์
1067380610โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมเพชรบูรณ์
1067380613 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมเพชรบูรณ์
1067380614โรงเรียนซับบอนวิทยาคมเพชรบูรณ์
1067380617โรงเรียนวังโป่งพิทยาคมเพชรบูรณ์
1067380618วังโป่งศึกษาเพชรบูรณ์
1067380619โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมเพชรบูรณ์
106738104โรงเรียบ้านผาทองเพชรบูรณ์
10673880069บ้านขมวดเพชรบูรณ์
1068380547โรงเรียนบ้านซับเปิบเพชรบูรณ์
1076370196บ้านบางหอ (โสภณเชาวน์ราษฎร์รังสรรค์)เพชรบูรณ์
1367016501วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
1367056401วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์
1630100054โรงเรียนบ้านไทรทองเพชรบูรณ์
167380274บ้านปากตกเพชรบูรณ์
4107โรงเรียนบ้านหนองปลาเพชรบูรณ์
67020099โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาเพชรบูรณ์