assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
10โรงเรียนวัดดอนทราย (สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์)ราชบุรี
1066350098โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ราชบุรี
107โรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54)ราชบุรี
1070010067บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)ราชบุรี
1070010087โรงเรียนบ้านพุแคราชบุรี
1070010104โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการราชบุรี
1070010137อนุบาลปากท่อราชบุรี
1070010138โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิยาคาร)ราชบุรี
1070010155โรงเรียนวัดวันดาวราชบุรี
1070010192โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ราชบุรี
1070012004โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ราชบุรี
1070012008แคทรายวิทยาราชบุรี
1070012012โรงเรียนบ้านคาวิทยาราชบุรี
10700200035โรงเรียนวัดสัมมารามราชบุรี
1070020015วัดบัวงาม(โสภณปทุมรักษ์ประชาสรรค์)ราชบุรี
1070020025โรงเรียนวัดหลักหกรัตนารามราชบุรี
1070020028โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์ ๑)ราชบุรี
1070020030โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก (สามัคคีวิทยา)ราชบุรี
1070020065โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนารามราชบุรี
1070020071โรงเรียนวัดหนองปลาดุกราชบุรี
1070020089โรงเรียนวัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล)ราชบุรี
1070020095โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น (เริ่มประชานุกูล)ราชบุรี
1070020099วัดทำนบ(ปัญญาพลพิพัฒน์ประชานุกูล)ราชบุรี
1070020111โรงเรียนวัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา)ราชบุรี
1070020116โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์งามราชบุรี
1070022007โรงเรียนหนองโพวิทยาราชบุรี
10700480067โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอราชบุรี
10700480293วัดด่านทับตะโกราชบุรี
1070048048โรงเรียนวัดไผ่ล้อมราชบุรี
1070480004โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)ราชบุรี
1070480005โรงเรียนชุมชนวัดคูบัวราชบุรี
1070480006โรงเรียวัดบ้านโพธิ์ราชบุรี
1070480010โรงเรียนวัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล)ราชบุรี
1070480011โรงเรียนวัดเจติยาราม (บัณฑิตประชาน้อยพานิช)ราชบุรี
1070480013โรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชรราชบุรี
1070480018โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย (มิตรภาพที่ 12)ราชบุรี
1070480019รร.วัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์คาษฎร์บำรุง)ราชบุรี
1070480020โรงเรียนวัดหนองตาหลวงราชบุรี
1070480022โรงเรียนบ้านชัฎเจริญราชบุรี
1070480023วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ราชบุรี
1070480024โรงเรียนอนุบาลราชบุรีราชบุรี
1070480027โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์)ราชบุรี
1070480028โรงเรียนวัดท่าโขลง(พยุงประชานุกูล)ราชบุรี
1070480029โรงเรียนวัดท้ายเมืองราชบุรี
1070480032วัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์)ราชบุรี
1070480035โรงเรียนบ้านเขากรวดราชบุรี
1070480041โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา)ราชบุรี
1070480046โรงเรียนวัดพเนินพลูราชบุรี
1070480051โรงเรียนวัดเกตุน้อย(โสภณประชานุกูล)ราชบุรี
1070480052โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคีอุทิศ)ราชบุรี
1070480057โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ(ปัญญาประชาสามัคคี)ราชบุรี
1070480059โรงเรียนวัดเขาขลุงราชบุรี
1070480064โรงเรียนบ้านโป่งยอ​ (จำเริญ​ โฆสิตสกุล)​ราชบุรี
1070480068โรงเรียนวัดมาบแคราชบุรี
1070480069โรงเรียนวัดหนองหิน(วิเชียรประชานุกูล)ราชบุรี
1070480070วัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี)ราชบุรี
1070480082โรงเรียนวัดหนองประทุนราชบุรี
1070480089โรงเรียนวัดโกสินาราน์ราชบุรี
1070480091โรงเรียนวัดยางหักราชบุรี
1070480093โรงเรียน​วัด​โคก​หม้อ​(ประชา​สามัคคี)​ราชบุรี
1070480094โรงเรียนวัดลาดบัวขาวราชบุรี
1070480098โรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้องราชบุรี
1070480103โรงเรียนวัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี)ราชบุรี
1070480104โรงเรียนวัดหัวโป่งมิตรภาพที่ 224 ราชบุรี
1070480110ชุมชนวัดหนองโพราชบุรี
1070480111โรงเรียนวัดโบสถ์ "อินทรัฐราษฎร์บำรุง"ราชบุรี
1070480112โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์)ราชบุรี
1070480114โรงเรียนวัดหุบมะกล่ำราชบุรี
1070480115บ้านหนองกระทุ่มราชบุรี
1070480117โีรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์)ราชบุรี
1070480119โรงเรียนอนุบาลโพธาราม (ชุมชนวัดบ้านสิงห์)ราชบุรี
1070480121โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง(พิพิธกิตติโสภณ)ราชบุรี
1070480122วัดดีบอน (กล่อมเอกชัยวิทยา)ราชบุรี
1070480123โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด(รัตนราษฎร์รัฐอุปถัมภ์)ราชบุรี
1070480126โรงเรียนวัดท่ามะขามผท่ามะขามประชาอุทิศ)ราชบุรี
1070480129โรงเรียนวัดคงคาราม (อินทราชผดุงศิลป์)ราชบุรี
1070480133โรงเรียนบ้านหาดสำราญมิตรภาพที่ 207ราชบุรี
1070480135โรงเรียนวัดสนามชัยราชบุรี
1070480141โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (อินทปัญญาราษฎร์นุกูล)ราชบุรี
1070480142วัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา)ราชบุรี
1070480145โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) ราชบุรี
1070480146โรงเรียนวัดศรีประชุมชนราชบุรี
1070480148โรงเรียนวัดหนองกลางดงราชบุรี
1070480152โรงเรียนวัดเขาส้มราชบุรี
1070480154โรงเรียนวัดหนองมะค่าราชบุรี
1070480156โรงเรียนบ้านหนองครึมราชบุรี
1070480163บ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์)ราชบุรี
1070480165โรงเรียนบ้านเขาแหลมราชบุรี
1070480166โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรมราชบุรี
1070480167โรงเรียนวัดโชติทายการาม(ธรรมวิรัตราาฎร์บำรุง)ราชบุรี
1070480170วัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร)ราชบุรี
1070480172โรงเรียนวัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล)ราชบุรี
1070480174โรงเรียนบ้านหนองไก่แก้วราชบุรี
1070480175โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวกราชบุรี
1070480177โรงเรียนบ้านหนองสลิดราชบุรี
1070480178โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังมิตรภาพที่ 178ราชบุรี
1070480180โรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล)ราชบุรี
1070480183วัดท่าเรือราชบุรี
1070480184โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(เลี่ยมชนะปรียาประชาสรรค์)ราชบุรี
1070480185โรงเรียนวัดอุบลวรรณา(นิ่มพิณมุขประชานุกูล)ราชบุรี
1070480189โรงเรียนวัดปรกเจริญราชบุรี
1070480193อนุบาลบางแพ (ชุมชนวัดบางแพใต้วันชัยประชาสรรค์)ราชบุรี
1070480195โรงเรียนวัดลำน้ำ (กัลยาณราษฎร์บำรุง)ราชบุรี
1070480196โรงเรียนวัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์)ราชบุรี
1070480199โรงเรียนวัดตาลเตี้ย(สหประชาสรรค์)ราชบุรี
1070480203วัดหัวโพ(หัวโพประศาสน์วิทยา)ราชบุรี
1070480205โรงเรียนวัดหลวงราชบุรี
1070480206โรงเรียนวัดแหลมทองราชบุรี
1070480210โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหักราชบุรี
1070480211โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมราชบุรี
1070480214โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศราชบุรี
1070480215โรงเรียนวัดดอนสาลี (สาลีประชาสรรค์)ราชบุรี
1070480225โรงเรียนบ้านเขาถ้ำราชบุรี
1070480227โรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่งราชบุรี
1070480228วัดวังมะนาวราชบุรี
1070480232โรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ราชบุรี
1070480234บ้านเขาช้าง(คงชวนสมบัติประชานุสรณ์)ราชบุรี
1070480236วัดโพธิศรีราชบุรี
1070480239โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวงราชบุรี
1070480242โรงเรียนวัดสันติการามราชบุรี
1070480246โรงเรียนบ้านไพรสะเดาราชบุรี
1070480247โรงเรียนบ้านห้วยยางโทนราชบุรี
1070480248โรงเรียนบ้านมณีลอยราชบุรี
1070480253โรงเรียนบ้านโป่งราชบุรี
1070480259บ้านหนองวัวดำราชบุรี
1070480261โรงเรียนบ้านไทรงามราชบุรี
1070480262บ้านท่ายางราชบุรี
1070480264บ้านยางคู่ราชบุรี
1070480265โรงเรียนสีวะราราชบุรี
1070480266โรงเรียนบ้านห้วยศาลาราชบุรี
1070480269โรงเรียนวัดเขาปิ่นทองราชบุรี
1070480272โรงเรียนบ้านห้วยยางราชบุรี
1070480273โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุงราชบุรี
1070480274โรงเรียนบ้านหนองตาเนิดราชบุรี
1070480277โรงเรียนอนุบาลจอมบึงราชบุรี
1070480279โรงเรียนบ้านตลาดควาย(ประชานุกูล)ราชบุรี
1070480290โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง)ราชบุรี
1070480294โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้างราชบุรี
1070480295โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน)ราชบุรี
1070480299โรงเรียนบ้านหุบพริกราชบุรี
1070480303โรงเรียนบานหนองปากชัฏราชบุรี
1070480306โรงเรียนบ้านทุ่งแฝกราชบุรี
1070480311โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูลราชบุรี
1070480313โรงเรียนวัดเวียงทุน (นิลศรีวิทยา)ราชบุรี
1070480314โรงเรีรยนวัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์)ราชบุรี
1070480316บ้านห้วยผากราชบุรี
1070480317โรงเรียนสินแร่สยามราชบุรี
1070480319บ้านท่ามะขามราชบุรี
1070480322โรงเรียนบ้านตะโกล่างราชบุรี
1070480323โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2 (บ้านบ่อหวี)ราชบุรี
1070480325โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์)ราชบุรี
1070480326โรงเรียนบ้านชัฏหนองหมีราชบุรี
1070480334โรงเรียนบ้านหนองขามราชบุรี
1070480336โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ราชบุรี
1070480339โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนราชบุรี
1070480342โรงเรียนบ้านพุบอนบนราชบุรี
1070480343โรงเรียนบ้านร่องเจริญราชบุรี
1070480347โรงเรียนบ้านลำพระราชบุรี
1070480349โรงเรียนอนุบาลบ้านคาราชบุรี
1070480350โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)ราชบุรี
1070480351โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ดราชบุรี
1070480352โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรีราชบุรี
1070480353โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)ราชบุรี
1070480357โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่าราชบุรี
1070480358โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีราชบุรี
1070480359โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ราชบุรี
1070480360โรงเรียนแคทรายวิทยาราชบุรี
1070480361รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ราชบุรี
1070480364สวนผึ้งวิทยาราชบุรี
1070480365สายธรรมจันทร์ราชบุรี
1070480366โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจราชบุรี
1070480367โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรีราชบุรี
1070480369โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงราชบุรี
1070480370หนองปลาหมอพิทยาคมราชบุรี
1070480371กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมราชบุรี
1070480373โรงเรีบนบางแพปฐมพิทยาราชบุรี
1070480374โรงเรียนโพหัก "วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์"ราชบุรี
1070480375โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีราชบุรี
1070480377โรงเรียนช่องพรานวิทยาราชบุรี
1070480379โรงเรียนปากท่อพิทยาคมราชบุรี
1070480382โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ราชบุรี
1071020127โรงเรียนบ้านหนองเป็ดราชบุรี
107480009โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบางราชบุรี
1170100002ดรุณาราชบุรีราชบุรี
1170100004โรงเรียนสุริยวงศ์ราชบุรี
1170100005โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์โยธินวิทยาราชบุรี
1170100025โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคมราชบุรี
1170100026วังตาลวิทยาราชบุรี
1170100029โรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"ราชบุรี
1170100031ธีรศาสตร์ราชบุรี
1170100037ราษฎร์บำรุงวิทย์ราชบุรี
12370080000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปากท่อราชบุรี
1270010001กศน.อำเภอเมืองราชบุรีราชบุรี
1270020000กศน.อำเภอจอมบึงราชบุรี
1270030000กศน.อำเภอสวนผึ้งราชบุรี
1270050000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโป่งราชบุรี
1270060000กศน.อำเภอบางแพราชบุรี
1270070001กศน.อำเภอโพธารามราชบุรี
1270090000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวัดเพลงราชบุรี
1270100000กศน.อำเภอบ้านคาราชบุรี
12770040000กศน.อำเภอดำเนินสะดวกราชบุรี
1370016501วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีราชบุรี
1370076301วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีราชบุรี
1370100012วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีราชบุรี
1370100014วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิคราชบุรี
1370100034วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจราชบุรี
1370100035วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่งราชบุรี
3070200101โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร)ราชบุรี
3070200102โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม)ราชบุรี
3070200401โรงเรียนเทศบาลหลักเมืองราชบุรี
3070200600โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางูราชบุรี
3070300101โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกรวยราชบุรี
70010011โรงเรียนวัดเหนือวน(ประชาอุทิศ)ราชบุรี
70010032โรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54)ราชบุรี
70010110โรงเรียนบ้านทุ่งศาลาราชบุรี
700119ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรีราชบุรี