assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
-1071020321บ้านตลุงเหนือกาญจนบุรี
-11071020178โรงเรียนประชาวิทยาคารกาญจนบุรี
01071020223โรงเรียนบ้านหาดงิ้วกาญจนบุรี
01071020396โรงเรียนบ้านท่าเสด็จกาญจนบุรี
04222.1009โรงเรียนบ้านยางสูงกาญจนบุรี
071020100โรงเรียนอนุบาลท่าม่วงกาญจนบุรี
10020110โรงเรียนวัดขุนไทยธารารามกาญจนบุรี
101010086โรงเรียนวัดชุกพี้กาญจนบุรี
101020063โรงเรียนวัดปรังกาสีกาญจนบุรี
101020374โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๓ (บ้านหนองผู้เฒ่า)กาญจนบุรี
10171020360บ้านสามหลังกาญจนบุรี
107020034บ้านท่าทุ่มกาญจนบุรี
1070202249โรงเรียนบ้านสามยอดกาญจนบุรี
10710020347โรงเียนบ้านโป่งหวายกาญจนบุรี
1071010002บ้านแก่งหลวงกาญจนบุรี
1071010007โรงเรียนบ้านหนองสองตอนกาญจนบุรี
1071010012บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์)กาญจนบุรี
1071010035โรงเรียนบ้านจันอุยกาญจนบุรี
1071010055บ้านหนองบัวกาญจนบุรี
1071010061บ้านวังลานกาญจนบุรี
1071010086โรงเรียนวัดชุกพี้กาญจนบุรี
1071010095โรงเรียนวัดหนองเสือกาญจนบุรี
1071010099โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"กาญจนบุรี
1071010103โรงเรียนดิศกุลกาญจนบุรี
1071010123โรงเรียนบ้านท่ามะไฟกาญจนบุรี
1071010204โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)กาญจนบุรี
1071010321บ้านตลุงเหนือกาญจนบุรี
1071020001โรงเรียนบ้านวังสารภีกาญจนบุรี
10710200016โรงเรียนบ้านพุประดู่กาญจนบุรี
1071020002โรงเรียนบ้านหัวนากาญจนบุรี
1071020003โรงเรียนบ้านหัวหินกาญจนบุรี
1071020004วัดบ้านยางกาญจนบุรี
1071020005โรงเรียนวัดท่ามะขามกาญจนบุรี
1071020006โรงเรียนบ้านเขาปูนกาญจนบุรี
1071020007โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกาญจนบุรี
1071020008โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามกาญจนบุรี
1071020009โรงเรียนวัดศรีอุปลารามกาญจนบุรี
1071020010โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้นกาญจนบุรี
1071020011ท่าพะเนียดกุญชรกาญจนบุรี
1071020013บ้านพุเลียบกาญจนบุรี
10710200134โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรมกาญจนบุรี
1071020016โรงเรียนบ้านพุประดู่กาญจนบุรี
1071020017โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินีกาญจนบุรี
1071020019วัดทุ่งลาดหญ้า"ลาดหญ้าวิทยา"กาญจนบุรี
1071020020โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราฎร์วิทยา"กาญจนบุรี
1071020021โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์"กาญจนบุรี
1071020022โรงเรียนบ้านท่าหวีกาญจนบุรี
1071020023โรงเรียนบ้านจันอุยกาญจนบุรี
1071020025โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)กาญจนบุรี
1071020026โรงเรียนบ้านหนองสามพรานกาญจนบุรี
1071020027โรงเรียนบ้านวังด้งกาญจนบุรี
1071020028บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์)กาญจนบุรี
1071020030บ้านท่ามะนาวกาญจนบุรี
1071020031โรงเรียนบ้านท่าโป่งกาญจนบุรี
1071020032โรงเรียนบ้านหนองหอยกาญจนบุรี
1071020033โรงเรียนบ้านทับศิลากาญจนบุรี
1071020034บ้านท่าทุ่มกาญจนบุรี
1071020035โรงเรียนวัดเขาน้อยกาญจนบุรี
1071020036บ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้าอุปถัมภ์)กาญจนบุรี
1071020037โรงเรียนบ้านเขาตก(ไตรเดชวิทยา)กาญจนบุรี
1071020038บ้านแก่งหลวงกาญจนบุรี
1071020039โรงเรียนวัดถ้ำมังกรทองกาญจนบุรี
1071020040โรงเรียนบ้านวังปลาหมูกาญจนบุรี
1071020042โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนารามกาญจนบุรี
1071020045โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราชกาญจนบุรี
1071020046โรงเรียนวัดบ้านเก่ากาญจนบุรี
1071020047บ้านวังตะเคียนกาญจนบุรี
1071020048โรงเรียนบ้านหนองกลางพงกาญจนบุรี
1071020049โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยวกาญจนบุรี
1071020050โรงเรียนวัดพุน้อยกาญจนบุรี
1071020051บ้านนากาญจน์กาญจนบุรี
1071020052บ้านนากาญจน์กาญจนบุรี
1071020053โรงเรียนบ้านดงยางกาญจนบุรี
1071020054โรงเรียนพัฒน์พงศ์กาญจนบุรี
1071020055โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกาญจนบุรี
1071020056โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคีกาญจนบุรี
1071020057โรงเรียนบ้านตะเคียนงามกาญจนบุรี
1071020062โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิกาญจนบุรี
1071020063โรงเรียนวัดปรังกาสีกาญจนบุรี
1071020065โรงเรียนบ้านเสาหงษ์กาญจนบุรี
1071020068โรงเรียนบ้านดินโสกาญจนบุรี
1071020070โรงเรียนบ้านหินดาดกาญจนบุรี
1071020071โรงเรียนบ้านกุยแหย่กาญจนบุรี
1071020074โรงเรียนบ้านนามกุยกาญจนบุรี
1071020076โรงเรียนวัดดอนเจดีย์กาญจนบุรี
1071020077โรงเรียนบ้านดงโคร่งกาญจนบุรี
1071020078โรงเรียนบ้านประจำไม้กาญจนบุรี
1071020079โรงเรียนบ้านประจำไม้กาญจนบุรี
1071020080โรงเรียนบ้านห้วยเขย่งกาญจนบุรี
1071020082บ้านท่ามะเดื่อกาญจนบุรี
1071020083โรงเรียนบ้านไร่ป้ากาญจนบุรี
1071020084โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศกาญจนบุรี
1071020085โรงเรียนบ้านไร่ป้ากาญจนบุรี
1071020086โรงเรียนคุรุสภากาญจนบุรี
1071020090โรงเรียนบ้านห้วยเสือกาญจนบุรี
1071020093โรงเรียนบ้านห้วยตลุงกาญจนบุรี
1071020094โรงเรียนบ้านรางจิกกาญจนบุรี
1071020096วัดศรีสุวรรณารามกาญจนบุรี
1071020097โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะกาญจนบุรี
1071020098วัดท่าล้อกาญจนบุรี
1071020099วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงกาญจนบุรี
1071020100โรงเรียนอนุบาลท่าม่วงกาญจนบุรี
1071020101เขาดินวิทยาคารกาญจนบุรี
1071020102โรงเรียนบ้านหนองตาบ่งกาญจนบุรี
1071020104โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)กาญจนบุรี
1071020105วัดม่วงชุมกาญจนบุรี
1071020106โรงเรียนบ้านถ้ำกาญจนบุรี
1071020107โรงเรียนบ้านดอนครามกาญจนบุรี
1071020108โรงเรียนวัดหนองตะโกกาญจนบุรี
1071020109โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนกาญจนบุรี
1071020110โรงเรียนวัดขุนไทยธารารามกาญจนบุรี
1071020111บ้านรางสาลี่กาญจนบุรี
1071020112โรงเรียนบ้านสระเศรษฐีกาญจนบุรี
1071020113โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา)กาญจนบุรี
10710201130โรงเรียนบ้านหนองอีเห็นกาญจนบุรี
1071020114โรงเรียนวัดวังขนายทายิการามกาญจนบุรี
1071020116โรงเรียนวัดวังศาลากาญจนบุรี
1071020117โรงเรียนวัดหนองเสือกาญจนบุรี
1071020118บ้านหนองสะแกกาญจนบุรี
1071020119โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขารามกาญจนบุรี
1071020120โรงเรียนตลาดสำรองกาญจนบุรี
1071020121โรงเรียนวัดท่าตะคร้อกาญจนบุรี
1071020122โรงเรียนวัดลำสำรองกาญจนบุรี
1071020123โรงเรียนบ้านรางสะเดากาญจนบุรี
1071020125วัดหนองพังตรุกาญจนบุรี
1071020126โรงเรียนบ้านห้วยไร่กาญจนบุรี
1071020127โรงเรียนบ้านหนองเป็ดกาญจนบุรี
1071020128โรงเรียนวัดหนองตะครองกาญจนบุรี
1071020130โรงเรียน​บ้าน​หนอง​อีเห็น​กาญจนบุรี
1071020131โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นกาญจนบุรี
1071020132โรงเรียนบ้านหนองสองห้องกาญจนบุรี
1071020134โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรมกาญจนบุรี
1071020135โรงเรียนบ้านโกรกตารอดกาญจนบุรี
1071020137โรงเรียนวัดคร้อพนันกาญจนบุรี
1071020138โรงเรียนบ้านหนองประดู่กาญจนบุรี
1071020142โรงเรียนบ้านทุ่งประทุนกาญจนบุรี
1071020146โรงเรียนวัดดอนชะเอมกาญจนบุรี
1071020147โรงเรียนบ้านรางกระต่ายฯกาญจนบุรี
1071020150โรงเรียนวัดสำนักคร้อกาญจนบุรี
1071020154โรงเรียนบ้าชุมนุมพระกาญจนบุรี
1071020155โรงเรียนวัดเขาใหญ่กาญจนบุรี
1071020159อนุบาลวัดลูกแกประชาขนูทิศกาญจนบุรี
1071020161โรงเรียนวัดห้วยตะเคียนกาญจนบุรี
1071020164โรงเรียนวัดสนามแย้กาญจนบุรี
1071020165โรงเรียนบ้านหนองกรดกาญจนบุรี
1071020166โรงเรียนวัดหวายเหนียวกาญจนบุรี
1071020167โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบกาญจนบุรี
1071020171โรงเรียนวัดท่ากระทุ่่ม กาญจนบุรี
1071020172โรงเรียนเสรี-สมใจกาญจนบุรี
1071020173บ้านดอนเขว้ากาญจนบุรี
1071020176บ้านอุโลกสี่หมื่นกาญจนบุรี
1071020177บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์กาญจนบุรี
1071020178โรงเรียนประชาวิทยาคารกาญจนบุรี
1071020182โรงเรียนวัดหนองลานกาญจนบุรี
1071020183โรงเรียนวัดดอนแสลบกาญจนบุรี
1071020184โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคารกาญจนบุรี
1071020187โรงเรียนบ้านตลุงใต้กาญจนบุรี
1071020188โรงเรียนบ้านวังสิงห์กาญจนบุรี
1071020189บ้านหนองปรือกาญจนบุรี
1071020190โรงเรียนวัดปากกิเลนกาญจนบุรี
1071020192โรงเรียนบ้านท่าตาเสือกาญจนบุรี
1071020198โรงเรียนบ้านหนองปลาซิวกาญจนบุรี
1071020199โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทองกาญจนบุรี
1071020201โรงเรียนอนุบาลไทรโยคกาญจนบุรี
1071020202โรงเรียนบ้านพุองกะกาญจนบุรี
1071020206โรงเรียนบ้านแก่งระเบิดกาญจนบุรี
1071020208โรงเรียนบ้านวังโพธิ์กาญจนบุรี
1071020209โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้งกาญจนบุรี
1071020210หลุงกังกาญจนบุรี
1071020216บ้านบ้องตี้กาญจนบุรี
1071020217โรงเรียนบ้านเขาสามชั้นกาญจนบุรี
1071020218โรฃเรียนบ้านท่าทุ่งนากาญจนบุรี
1071020219โรงเรียนบ้านแก่งจอกาญจนบุรี
1071020221โรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่างกาญจนบุรี
1071020222โรงเรียนบ้านแก่งประลอมกาญจนบุรี
1071020223โรงเรียนบ้านหาดงิ้วกาญจนบุรี
1071020224บ้านพุเตยกาญจนบุรี
1071020227โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9)กาญจนบุรี
1071020228บ้านหนองกุ่มกาญจนบุรี
1071020229โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9)กาญจนบุรี
1071020232โรงเรียนบ้านวังด้งกาญจนบุรี
1071020239บ้านบึงหัวแหวนกาญจนบุรี
1071020241โรงเรียนบ้านเสาหงส์กาญจนบุรี
1071020242โรงเรียนบ้านหนองหว้ากาญจนบุรี
1071020244บ้านช่องด่านกาญจนบุรี
1071020245โรงเรียนบ้านวังใหญ่กาญจนบุรี
1071020249โรงเรียนบ้านสามยอดกาญจนบุรี
1071020250ไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลำเหย)กาญจนบุรี
1071020253โรงเรียนบ้านหนองแกในกาญจนบุรี
1071020254โรงเรียนบ้านลำอีซูกาญจนบุรี
1071020256บ้านหนองกร่างกาญจนบุรี
1071020257โรงเรียนบ้านหลังเขากาญจนบุรี
1071020261วัดบ้านทวนกาญจนบุรี
1071020265โรงเรียนวัดสาลวนารามกาญจนบุรี
1071020269โรงเรียนวัดทุ่งสมอกาญจนบุรี
1071020272โรงเรียนบ้านวังรักกาญจนบุรี
1071020273บ้านหลุมหินกาญจนบุรี
1071020274โรงเรียนวัดนาพระยากาญจนบุรี
1071020276โรงเรียนวัดดอนเจดีย์กาญจนบุรี
1071020277โรงเรียนบ้านดอนสระกาญจนบุรี
1071020281โรงเรียนบ้านสระลุมพุกกาญจนบุรี
1071020283เกียรติวัธนเวคิน2 (วัดปลักเขว้า)กาญจนบุรี
1071020285โรงเรียนบ้านโป่งกูปกาญจนบุรี
1071020287โรงเรียนบ้านกระเจากาญจนบุรี
1071020292โรงเรียนบ้านหนองจอกกาญจนบุรี
1071020294อนุบาลวัดเลาขวัญกาญจนบุรี
1071020299โรงเรียนบ้านเขานางสางหัวกาญจนบุรี
1071020303โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรมกาญจนบุรี
1071020307โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนากาญจนบุรี
1071020309โรงเรียนบ้านหนองหวายกาญจนบุรี
1071020312โรงเรียนเขาวงพระจันทร์กาญจนบุรี
1071020313โรงเรียนบ้านหนองงูเห่ากาญจนบุรี
1071020316โรงเรียนบ้านกรับใหญ่กาญจนบุรี
1071020320โรงเรียนบ้านน้ำโจนกาญจนบุรี
1071020321บ้านตลุงเหนือกาญจนบุรี
1071020323โรงเรียนบ้านหนองปรือกาญจนบุรี
1071020324โรงเรียนบ้านหนองตาก้ายกาญจนบุรี
1071020325บ้านหนองไก่เหลืองกาญจนบุรี
1071020326โรงเรียนบ้านหนองนกแก้วกาญจนบุรี
1071020327โรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรดกาญจนบุรี
1071020335โรงเรียนบ้านหนองกะหนากกาญจนบุรี
1071020336โรงเรียนบ้านตรอกสะเดากาญจนบุรี
1071020341โรงเรียนบ้านดงเสลากาญจนบุรี
1071020342โรงเรียนบ้านดงเสลากาญจนบุรี
1071020343โรงเรียนบ้านองสิตกาญจนบุรี
1071020344โรงเรียนบ้านนาสวนกาญจนบุรี
1071020345โรงเรียนวัดถำ้องจุกาญจนบุรี
1071020346โรงเรียนองหลุกาญจนบุรี
1071020347โรงเรียนบ้านโป่งหวายกาญจนบุรี
1071020348ชุมชนบ้านท่ากระดานกาญจนบุรี
1071020349โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะกาญจนบุรี
1071020350โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี
1071020351โรงเรียนบ้านทุ่งนากาญจนบุรี
1071020352โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยวกาญจนบุรี
1071020353โรงเรียนบ้านท่าสนุ่นกาญจนบุรี
1071020354บ้านเจ้าเณรกาญจนบุรี
1071020357โรงเรียนบ้านน้ำพุกาญจนบุรี
1071020358โรงเรียนบ้านน้ำมุดกาญจนบุรี
1071020359โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวกาญจนบุรี
1071020360บ้านสามหลังกาญจนบุรี
1071020364โรงเรียนบ้านห้วยมาลัยกาญจนบุรี
1071020371โรงเรียนบ้านท่าดินแดงกาญจนบุรี
1071020372โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี
1071020373โรงเรียนบ้านหนองไผ่กาญจนบุรี
1071020374โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๓ (บ้านหนองผู้เฒ่า)กาญจนบุรี
1071020375โรงเรียนบ้านหนองหินกาญจนบุรี
1071020376โรงเรียนบ้านหนองปล้องกาญจนบุรี
1071020377โรงเรียนบ้านท่าแย้กาญจนบุรี
1071020378บ้านหินแด้นกาญจนบุรี
1071020380โรงเรียนบ้านหนองปากดงกาญจนบุรี
1071020381โรงเรียนบ้านท่าพุกาญจนบุรี
1071020384บ้านเนินไพรกาญจนบุรี
1071020385โรงเรียนบ้านไทรทองกาญจนบุรี
1071020386โรงเรียนบ้านโป่งโกกาญจนบุรี
1071020388โรงเรียนวัดยางเกาะกาญจนบุรี
1071020389โรงเรียนบ้านกลอนโดกาญจนบุรี
1071020390วัดหนองบัวกาญจนบุรี
1071020391โรงเรียนวัดหนองบัวกาญจนบุรี
1071020392โรงเรียนบ้านแหลมทองกาญจนบุรี
1071020393โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่ากาญจนบุรี
1071020394โรงเรียนวัดจรเข้เผือกกาญจนบุรี
1071020395โรงเรียนบ้านท่ามะเฟืองกาญจนบุรี
1071020396บ้านท่าเสด็จกาญจนบุรี
1071020397โรงเรียนวัดถ้ำอ่างหินกาญจนบุรี
1071020398โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกาญจนบุรี
1071020399โรงเรียนบ้านหนองกวางกาญจนบุรี
1071020400โรงเรียนบ้านทุ่งยาวกาญจนบุรี
1071020401อนุบาลหนองปรือกาญจนบุรี
1071020402บ้านหนองขอนกาญจนบุรี
1071020403โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกาญจนบุรี
1071020405บ้านหนองผักแว่นกาญจนบุรี
1071020406โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กาญจนบุรี
1071020407โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)กาญจนบุรี
1071020408โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)กาญจนบุรี
1071020409โรงเรียนบ้านเขาแหลมกาญจนบุรี
1071020410บ้านหนองปลาไหลกาญจนบุรี
1071020411โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์กาญจนบุรี
1071020412โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนมกาญจนบุรี
1071020413โรงเรียนบ้านห้วยหวายกาญจนบุรี
1071020414โรงเรียนบ้านพยอมงามกาญจนบุรี
1071020417โรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายกาญจนบุรี
1071020420บ้านวังไผ่กาญจนบุรี
1071020421โรงเรียนบ้านหนองตายอดกาญจนบุรี
1071020422บ้านซ่องกาญจนบุรี
1071020423โรงเรียนบ้านไพรงามกาญจนบุรี
1071020425โรงเรียนบ้านเขาศาลากาญจนบุรี
1071020426โรงเรียนบ้านอ่างหินกาญจนบุรี
1071020428โรงเรียนบ้านทัพพระยากาญจนบุรี
1071020429โรงเรียนวัดสระลงเรือกาญจนบุรี
1071020430โรงเรียนวัดสระลงเรือกาญจนบุรี
1071020435โรงเรียนบ้านห้วยยางกาญจนบุรี
1071020436บ้านสระจันทองกาญจนบุรี
1071020437โรงเรียนบ้านไผ่สีกาญจนบุรี
1071020440โรงเรียนวัดหนองปลิงกาญจนบุรี
1071020445โรงเรียนตชด.บ้านประตูด่านกาญจนบุรี
1071020454โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตกาญจนบุรี
1071020477ประชามงคลกาญจนบุรี
107102130โรงเรียนบ้านหนองอีเห็นกาญจนบุรี
10710220200สมาคมไทย-ออสเตรเลียนกาญจนบุรี
1071022262โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิกาญจนบุรี
107102349โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะกาญจนบุรี
1071030027โรงเรียนบ้านสารวัตรกาญจนบุรี
1071030047โรงเรียนบ้านท่าสนุ่นกาญจนบุรี
1071030048โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียงกาญจนบุรี
1071030065,โรงเรียนบ้านเดร์งกระเวียกาญจนบุรี
1071030082โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อกาญจนบุรี
1071080402บ้านหนองขอนกาญจนบุรี
1071200016โรงเรียนบ้านพุประดู่กาญจนบุรี
1071200354โรงเรียนบ้านเจ้าเณรกาญจนบุรี
1071202131โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นกาญจนบุรี
10741020096วัดศรีสุวรรณารามกาญจนบุรี
1077020045โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราชกาญจนบุรี
10771020474โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรี
1171100004โรงเรียนชัยจิตต์วิทยากาญจนบุรี
1171100009ดรุณากาญจนบุรีกาญจนบุรี
1171100014โรงเรียนวินัยนุกูลกาญจนบุรี
1171100028โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยวกาญจนบุรี
1271000กศน.อำเภอบ่อพลอยกาญจนบุรี
1271030000กศน.อำเภอบ่อพลอยกาญจนบุรี
1271040000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี
1271050000ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่ามะกากาญจนบุรี
1271060001ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าม่วงกาญจนบุรี
1271070000กศน.อำเภอทองผาภูมิกาญจนบุรี
1271090000กศน.อำเภอพนมทวนกาญจนบุรี
1271100000กศน.อำเภอ​เลาขวัญ​กาญจนบุรี
12711100000กศน.อำเภอ​เลาขวัญ​กาญจนบุรี
1271120000กศน.อำเภอหนองปรือกาญจนบุรี
1271130000กศน อำเภอห้วยกระเจากาญจนบุรี
1271300000กศน.อำเภอบ่อพลอยกาญจนบุรี
1371016501วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีกาญจนบุรี
171030212โรงเรียนบ้านช่องแคบกาญจนบุรี
1710900013003โรงเรียนบ้านสระลุมพุกกาญจนบุรี
7010200001โรงเรียนบ้านวังสารภีกาญจนบุรี
71010107โรงเรียนวัดยางเกาะกาญจนบุรี
7101020002โรงเรียนบ้านหัวนากาญจนบุรี
71020020โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราฎร์วิทยา"กาญจนบุรี
71100017โรงเรียนอนุชนศึกษากาญจนบุรี