assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
1074480011โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์สมุทรสงคราม
1075010003โรงเรียนวัดธรรมปนะสิทธิ์สมุทรสงคราม
1075010007โรงเรียนวัดธรรมาวุธารามสมุทรสงคราม
1075010020บ้านฉู่ฉี่สมุทรสงคราม
1075010022วัดจันทร์เจริญสุขสมุทรสงคราม
1075010066โรงเรียนวัดโคกเกตุ (เสริมสมบูรณ์วงศ์)สมุทรสงคราม
1075010077โรงเรียนวัดโคกเกตุ​สมุทรสงคราม
1075010092โรงเรัยนวัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)สมุทรสงคราม
1075030100ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสงคราม
1075570031โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)สมุทรสงคราม
1075580001โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 (บ้านบางแก้ว)สมุทรสงคราม
1075580004โรงเรียนบ้านบางบ่อสมุทรสงคราม
1075580006โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)สมุทรสงคราม
1075580007โรงเรียนวัดปากสมุทร (ไวยวุฒิชนานุสรณ์)สมุทรสงคราม
1075580008โรงเรียนวัดศรัทธาธรรมสมุทรสงคราม
1075580010โรงเรียนวัดคลองโคนสมุทรสงคราม
1075580011โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์สมุทรสงคราม
1075580014โรงเรียนวัดบางขันแตก (บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)สมุทรสงคราม
1075580016โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)สมุทรสงคราม
1075580017โรงเรียนเมืองสมุทรสงครามสมุทรสงคราม
1075580018โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)สมุทรสงคราม
1075580019โรงเรียนวัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)สมุทรสงคราม
1075580020โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)สมุทรสงคราม
1075580023โรงเรียนวัดสวนแก้วสมุทรสงคราม
1075580025โรงเรียนบ้านคลองบางกกสมุทรสงคราม
1075580026โรงเรียนบ้านตะวันจากสมุทรสงคราม
1075580027บ้านลาดใหญ่สมุทรสงคราม
1075580028บ้านลาดใหญ่สามัคคีสมุทรสงคราม
1075580030อนุบาลสมุทรสงครามสมุทรสงคราม
1075580031โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)สมุทรสงคราม
1075580034โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)สมุทรสงคราม
1075580035โรงเรียนวัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)สมุทรสงคราม
1075580038โรงเรียนวัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70สมุทรสงคราม
1075580040โรงเรียนวัดแก่นจันทน์ (จันทร์เอียงทับทิมราษฎร์บำรุง)สมุทรสงคราม
1075580041โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่สมุทรสงคราม
1075580047โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)สมุทรสงคราม
1075580050โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)สมุทรสงคราม
1075580051โรงเรียนวัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)สมุทรสงคราม
1075580053โรงเรียนวัดปราโมทย์ (พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)สมุทรสงคราม
1075580057วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)สมุทรสงคราม
107558006โรงเรียนวัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)สมุทรสงคราม
1075580064โรงเรียนวัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)สมุทรสงคราม
1075580065โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)สมุทรสงคราม
1075580068โรงเรียนวัดประชาโฆสิตารามสมุทรสงคราม
1075580069โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงสมุทรสงคราม
1075580070โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)สมุทรสงคราม
1075580071โรงเรียนวัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)สมุทรสงคราม
1075580078โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์สมุทรสงคราม
1075580081โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดงสมุทรสงคราม
1075580087โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาสสมุทรสงคราม
1075580089โรงเรียนวัดมณีสรรค์สมุทรสงคราม
1075580091โรงเรียนวัดบางแคกลาง (ไพลประชานุกูล)สมุทรสงคราม
1075580092โรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)สมุทรสงคราม
1075580093โรงเรียนบ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)สมุทรสงคราม
1075580094โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)สมุทรสงคราม
1075580095โรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)สมุทรสงคราม
1075580096ศรัทธาสมุทรสมุทรสงคราม
1075580097โรงเรียนถาวรานุกูลสมุทรสงคราม
1075580098โรงเรียนท้ายหาดสมุทรสงคราม
1075580101โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยสมุทรสงคราม
1075580102วัดบางกะพ้อม (คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)สมุทรสงคราม
1075580104โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์สมุทรสงคราม
1175100006ดรุณานุเคราะห์สมุทรสงคราม
1175100008ถาวรวิทยาสมุทรสงคราม
1275030000กศน.อำเภออัมพวาสมุทรสงคราม
1375016101วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามสมุทรสงคราม
1375036401วิทยาลัยการอาชีพอัมพวาสมุทรสงคราม