assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
04240.20โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเพชรบุรี
1076010053โรงเรียนบ้านหนองชุมพลเพชรบุรี
1076010056โรงเรียนวัดทรงธรรมเพชรบุรี
1076012011โรงเรียนวชิรธรรมโศภิตเพชรบุรี
1076020037โรงเรียนบ้านหนองตาฉาวเพชรบุรี
1076020055โรงเรียนบ้านหนองบ้วยเพชรบุรี
1076020112โรงเรียนบ้านน้่ำทรัพย์เพชรบุรี
1076022010โรงเรียนแก่งกระจานวิทยาเพชรบุรี
10760370123บ้านท่าหัวลบเพชรบุรี
1076101002โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรี
107630241โรงเรียนบ้านมะขามโพรงเพชรบุรี
10763700087โรงเรียนบ้านทุ่งขามเพชรบุรี
1076370010โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรีเพชรบุรี
1076370013โรงเรียนวัดบันไดทอง(วิเศษศึกษา)เพชรบุรี
1076370015โรงเรียนวัดสิงห์(ขจิตพุทธสรศึกษา)เพชรบุรี
1076370016โรงเรียนวัดหนองหว้า (เสธิยสาธร)เพชรบุรี
1076370020โรงเรียนวัดถิ่นปุรา(เดชสมบูรณ์)เพชรบุรี
1076370023โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ(พรหมานุกูล)เพชรบุรี
1076370024โรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์)เพชรบุรี
1076370030โรงเรียนวัดโพพระใน(รุ่งรังสฤษฏ์)เพชรบุรี
1076370041บ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง)เพชรบุรี
1076370050โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๓ (บ้านพุม่วง)เพชรบุรี
1076370052บ้านเนินรักเพชรบุรี
1076370053โรงเรียนวัดหนองส้มเพชรบุรี
1076370055โรงเรียนบ้านเขาย้อยเพชรบุรี
1076370056โรงเรียนวัดท้ายตลาด(วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)เพชรบุรี
1076370066บ้านดอนเพชรบุรี
1076370068บ้านนายาง (วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์)เพชรบุรี
1076370069โรงเรียนบ้านบางเกตุเพชรบุรี
1076370070บ้านบางเก่าเพชรบุรี
1076370073โรงเรียนวัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท)เพชรบุรี
1076370081วัดช้างเเทงกระจาด (จันทร์จำนง)เพชรบุรี
1076370082โรงเรียนบ้านดอนมะกอกเพชรบุรี
1076370086โรงเรียนบ้านอ่างหินเพชรบุรี
1076370091โรงเรียนบ้านรางจิกเพชรบุรี
1076370097โรงเรียนบ้านสระพระเพชรบุรี
1076370100โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์)เพชรบุรี
1076370102บ้านท่าโล้เพชรบุรี
1076370104โรงเรียนวัดเขาาปกช่องเพชรบุรี
1076370108โรงเรียนวัดหนองจอก(ศรีสรรค์พานิช)เพชรบุรี
1076370111โรงเรียนวัดหนองบัวเพชรบุรี
1076370115โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร)เพชรบุรี
1076370117โรงเรียนเขื่อนเพชร(ชลประทานสงเคราะห์)เพชรบุรี
1076370119โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์เพชรบุรี
1076370120โรงเรียนวัดวังไคร้(วชิรานุกลูประชาสรรค์)เพชรบุรี
1076370122บ้านหนองชุมแสง(พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)เพชรบุรี
1076370125บ้านเขากระปุกเพชรบุรี
1076370128โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้วเพชรบุรี
1076370131โรงเรียนบ้านท่าลาวเพชรบุรี
1076370132โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างเพชรบุรี
1076370135โรงเรียนบ้านสารเห็ดเพชรบุรี
1076370138โรงเรียนบ้านท่ามะริดเพชรบุรี
1076370139บ้านยางชุมเพชรบุรี
1076370145โรงเรียนวัดเขาทะโมน(เรือนวงศ์ทองศรี)เพชรบุรี
1076370147วัดท่าศาลาราม(เรือนบุญนาคาลัย)เพชรบุรี
1076370149วัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์)เพชรบุรี
1076370150โรงเรียนบ้านพุตุมเพชรบุรี
1076370151โรงเรียนบ้านหนองจอก(อุดมธรรมอุปถัมภ์)เพชรบุรี
1076370152โรงเรียนวัดหนองแก(กล่อมวิทยาคาร)เพชรบุรี
1076370154โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย (เรือนวงษ์ผดุง)เพชรบุรี
1076370155โรงเรียนบ้านโป่งสลอดเพชรบุรี
1076370162โรงเรียนวัดหนองกาทอง (ม่วงนิรมิต)เพชรบุรี
1076370167โรงเรียนวัดช่อม่วงเพชรบุรี
1076370168โรงเรียนบ้านซ่อง (ประชากรบำรุง)เพชรบุรี
1076370170โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร)เพชรบุรี
1076370171วัดอินจำปา(มงคลคุรุราษฎร์)เพชรบุรี
1076370174โรงเรียนวัดถ้ำรงค์(ผ่านผดุง)เพชรบุรี
1076370176[้านแหลมเพชรบุรี
1076370188โรงเรียนวัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร)เพชรบุรี
1076370192โรงเรียนวัดปากคลอง(ศุทธยาลัยอุทิศ)เพชรบุรี
1076370193โรงเรียนวัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์)เพชรบุรี
1076370194โรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ (เอมสะอาดอำนวย)เพชรบุรี
1076370199โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาเพชรบุรี
1076370201โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา)เพชรบุรี
1076370202โรงเรียนวัดดอนผิงแดด(ผลสิริราษฎร์รังสรรค์)เพชรบุรี
1076370205โรงเรียนวัดสมุทรโคดมเพชรบุรี
1076370206โรงเรียนวัดสมุทรธารามเพชรบุรี
1076370207โรวเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192เพชรบุรี
1076370208โรงเรียนบ้านหนองไผ่เพชรบุรี
1076370210บ้านสามเรือนเพชรบุรี
1076370211โรงเรียนบ้านพุพลูเพชรบุรี
1076370213โรงเรียนบ้านปากรัตน์เพชรบุรี
1076370215โรงเรียนบ้านจะโปรงเพชรบุรี
1076370218โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือเพชรบุรี
1076370223บ้านวังนางนวลเพชรบุรี
1076370227โรงเรียนบ้านแม่คะเมยเพชรบุรี
1076370228โรงเรียนบ้านพุเข็มเพชรบุรี
1076370229โรงเรียนบ้านท่าเรือ(ประสาทอนุสรณ์)เพชรบุรี
1076370232โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง (สายปัญญาสมาคมในพระบรมรรชินูปถัมภ์)เพชรบุรี
1076370233โรงเรียนบ้านหนองปืนแตกเพชรบุรี
1076370234โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุกเพชรบุรี
1076370236โรงเรียนบ้านหนองหงษ์เพชรบุรี
1076370237โรงเรียนบ้านด่านโงเพชรบุรี
1076370238บ้านป่าเด็งเพชรบุรี
1076370243โรงเรียนบ้านพุสวรรค์เพชรบุรี
1076370247โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรี
1076370249โรงเรียนบางจานวิทยาเพชรบุรี
1076370250วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)เพชรบุรี
1076370251คงคารามเพชรบุรี
1076370252โรงเรียนดอนยางวิทยาเพชรบุรี
1076370253โรงเรียนเขาย้อยวิทยาเพชรบุรี
1076370254โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรีเพชรบุรี
1076370255โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาเพชรบุรี
1076370256โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีเพชรบุรี
1076370257โรงเรียนโตนดหลวงวิทยาเพชรบุรี
1076370260โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47เพชรบุรี
1076370261โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลเพชรบุรี
1076370266โรงเรียนบ้านแหลมวิทยาเพชรบุรี
1076370268บางตะบูนวิทยาเพชรบุรี
1076370270โรงเรียนป่าเด็งวิทยาเพชรบุรี
1076990102ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรี
1176100001โรงเรียนอรุณประดิษฐเพชรบุรี
1176100002สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัยเพชรบุรี
1176100003โรงเรียนศึกษาปัญญาเพชรบุรี
1176100004โรงเรียนปริยัติรังสรรค์เพชรบุรี
1176100005โีรงเรียนอนุบาลเทพศึกษาเพชรบุรี
1176100006โรงเรียนอนุบาลศึกษาปัญญาเพชรบุรี
1176100007โรงเรียนอนุบาลแสงมิตรเพชรบุรี
1176100008เปรมฤดีเพชรบุรี
1176100009โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรีเพชรบุรี
1176100010โรงเรียนอนุบาลบันไดอิฐเพชรบุรี
1176100011โรงเรียนอนุบาลศศิมาเพชรบุรี
1176100015โรงเรียนราษฎร์วิทยาเพชรบุรี
1176100016โรงเรียนอนุบาลวุฒิสารศึกษาเพชรบุรี
1176100017แก่นจันทร์วิทยาเพชรบุรี
1176100018โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์(แสงส่องหล้า 5)เพชรบุรี
1176100019โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรีเพชรบุรี
1176100039โรงเรียนอิสลามดำรงธรรมเพชรบุรี
1176100040พัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้งเพชรบุรี
1176100041โรงเรียนอนุบาลพร้อมวิทย์เพชรบุรี
1176100044โรงเรียนสารสาสน์วิเทศออนซีเพชรบุรี
1276030000กศน,อำเภอหนองหญ้าปล้องเพชรบุรี
1376016101วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรีเพชรบุรี
1376016501วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรีเพชรบุรี
1376026401วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อยเพชรบุรี
1376046301วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีเพชรบุรี
1376046600วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒เพชรบุรี
1376100014วิทยาลัยศึกษาพณิชยการเพชรบุรีเพชรบุรี
9976010200ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรี