assignment

รายชื่อสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา นอกระบบ พิเศษ
1077010015โรงเรียนประชารังสรรค์ประจวบคีรีขันธ์
1077010058บ้านเนินดินแดงประจวบคีรีขันธ์
1077010083โรงเรียนบ้านทองมงคลประจวบคีรีขันธ์
1077010119โรงเรียนบ้านห้วยสักประจวบคีรีขันธ์
10770108โรงเรียนมูลนิธิศึกษาประจวบคีรีขันธ์
1077020092โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องประจวบคีรีขันธ์
1077022001โรงเรียนกุยบุรีวิทยาประจวบคีรีขันธ์
107720004โรงเรียนบ้านบนประจวบคีรีขันธ์
1077280002โรงเรียนบ้านท่าฝางประจวบคีรีขันธ์
1077280005โรงเรียนบ้านคอกช้างประจวบคีรีขันธ์
1077280008โรงเรียนบ้านคลองชายธงประจวบคีรีขันธ์
1077280012โรงเรียนบ้านคั่นกระไดประจวบคีรีขันธ์
1077280014โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์
1077280017โรงเรียนสามัคคีร่วมจิตประจวบคีรีขันธ์
1077280019โรงเรียนประชาบูรณะวิทยาประจวบคีรีขันธ์
1077280020หาดสนุกราษฎร์บำรุงประจวบคีรีขันธ์
1077280022โรงเรียนบ้านหนองเสือประจวบคีรีขันธ์
1077280028โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)ประจวบคีรีขันธ์
1077280032โรงเรียนบ้านทางหวายประจวบคีรีขันธ์
1077280033โรงเรียนบ้านหนองหินประจวบคีรีขันธ์
1077280035บ้านหว้ากอมิตรภาพที่72ประจวบคีรีขันธ์
1077280037เศรษฐพานิชวิทยาประจวบคีรีขันธ์
1077280038โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ประจวบคีรีขันธ์
1077280039โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประจวบคีรีขันธ์
1077280041โรงเรียนสามแยกป่าถล่มประจวบคีรีขันธ์
1077280042โรงเรียนบ้านป่าถล่มประจวบคีรีขันธ์
1077280044โรงเรียนบ้านดอนกลางประจวบคีรีขันธ์
1077280045โรงเรียนบ้านสำโหรงประจวบคีรีขันธ์
1077280047โรงเรียนบ้านรวมไทยประจวบคีรีขันธ์
1077280051โรงเรียนบ้านไร่บนประจวบคีรีขันธ์
1077280052โรงเรียนบ้านหาดขามประจวบคีรีขันธ์
1077280053โรงเรียนบ้านหนองเกดประจวบคีรีขันธ์
1077280055โรงเรียนวัดกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์
1077280056โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว)ประจวบคีรีขันธ์
1077280064โรงเรียนวัดทุ่งน้อยประจวบคีรีขันธ์
1077280065โรงเรียนวัดดอนยายหนูประจวบคีรีขันธ์
1077280067โรงเรียนบ้านดอนมะขามประจวบคีรีขันธ์
1077280069บ้านหนองบัวประจวบคีรีขันธ์
1077280072โรงเรียนบ้านห้วยยาง มิตรภาพที่ 35ประจวบคีรีขันธ์
1077280074โรงเรียนบ้านไร่ในประจวบคีรีขันธ์
1077280075บ้านหินเทินประจวบคีรีขันธ์
1077280077โรงเรียนวัดทุ่งประดู่ประจวบคีรีขันธ์
1077280080โรงเรียนประชาราษฎร์บำรุงประจวบคีรีขันธ์
1077280082บ้านพุตะแบกประจวบคีรีขันธ์
1077280083โรงเรียนวัดทุ่งกลางประจวบคีรีขันธ์
1077280085โรงเรียนบ้านมะเดื่อทองประจวบคีรีขันธ์
1077280088โรงเรียนวัดนาล้อมประจวบคีรีขันธ์
1077280089โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้วประจวบคีรีขันธ์
1077280090โรงเรียนอ่างทองพัฒนาประจวบคีรีขันธ์
1077280091โรงเรียนบ้านอ่างทองประจวบคีรีขันธ์
1077280092บ้านสีดางามประจวบคีรีขันธ์
1077280094โรงเรียนวัดหนองหอยประจวบคีรีขันธ์
1077280100บ้านดอนสำราญประจวบคีรีขันธ์
1077280101โรงเรียนบ้านหนองระแวงประจวบคีรีขันธ์
1077280102โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักรประจวบคีรีขันธ์
1077280104โรงเรียนบ้านยางเขาประจวบคีรีขันธ์
1077280106โรงเรียนบ้านมรสวบประจวบคีรีขันธ์
1077280107โรงเรียนบ้านเขามันประจวบคีรีขันธ์
1077280109บ้านหนองจันทร์ประจวบคีรีขันธ์
1077280110โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ประจวบคีรีขันธ์
1077280111โรงเรียนบ้านดงไม้งามประจวบคีรีขันธ์
1077280121โรงเรียนบ้านหินกองประจวบคีรีขันธ์
1077280122โรงเรียนบ้านชะม่วงประจวบคีรีขันธ์
1077280125โรงเรียนบ้านห้วยแก้วประจวบคีรีขันธ์
1077280126อนุบาลบางสะพานประจวบคีรีขันธ์
1077280127โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวประจวบคีรีขันธ์
1077280130โรงเรียนบ้านวังยาวประจวบคีรีขันธ์
1077280138โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี (บ้านเมืองเก่า)ประจวบคีรีขันธ์
1077280139บ้านวังก์พงประจวบคีรีขันธ์
1077280140โรงเรียนบ้านหนองหอยประจวบคีรีขันธ์
1077280148โรงเรียนบ้านหนองตาเย็นประจวบคีรีขันธ์
107728015โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องประจวบคีรีขันธ์
1077280150โรงเรียนบ้านวังวน (ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์)ประจวบคีรีขันธ์
1077280151ชลประทานปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์
1077280152ชลประทานปราณบุรีสาขาบ้านวังปลาประจวบคีรีขันธ์
1077280157โรงเรียนบ้านปรือน้อยประจวบคีรีขันธ์
1077280161อนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)ประจวบคีรีขันธ์
1077280162โรงเรียนบ้านหนองพรานพุกประจวบคีรีขันธ์
1077280163โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประจวบคีรีขันธ์
1077280167โรงเรียนบ้านหนองตะเภาประจวบคีรีขันธ์
1077280168บ้านห้วยมงคลประจวบคีรีขันธ์
1077280170บ้านวังข่อยประจวบคีรีขันธ์
1077280171โรงเรียนบ้านหนองไผ่ประจวบคีรีขันธ์
1077280172โรงเรียนบ้านหนองคร้าประจวบคีรีขันธ์
1077280173โรงเรียนบ้านเนินพยอมประจวบคีรีขันธ์
1077280183วไลยประจวบคีรีขันธ์
1077280186โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อยประจวบคีรีขันธ์
1077280190โรงเรียนบ้านทุ่งไทรประจวบคีรีขันธ์
1077280192โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาดประจวบคีรีขันธ์
1077280195โรงเรียนบ้านทรายทองประจวบคีรีขันธ์
1077280197โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อยประจวบคีรีขันธ์
1077280199โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคีประจวบคีรีขันธ์
1077280200โรงเรียนบ้านบางเจริญประจวบคีรีขันธ์
1077280201โรงเรียนบ้านทองอินทร์ประจวบคีรีขันธ์
1077280202โรงเรียนบ้านช้างเผือกประจวบคีรีขันธ์
1077280205โรงเรียนบ้านปากแพรกประจวบคีรีขันธ์
1077280208โรงเรียนวัดกำมะเสนประจวบคีรีขันธ์
1077280210โรงเรียนบ้านพุน้อยประจวบคีรีขันธ์
1077280212บ้านหนองข้าวเหนียวประจวบคีรีขันธ์
1077280213บ้านหัวตาลแถวประจวบคีรีขันธ์
1077280214โรงเรียนบ้านบางปูประจวบคีรีขันธ์
1077280216โรงเรียนบ้านใหม่ประจวบคีรีขันธ์
1077280219โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อยประจวบคีรีขันธ์
1077280221โรงเรียนบ้านเขาโป่งประจวบคีรีขันธ์
1077280223โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยประจวบคีรีขันธ์
1077280227โรงเรียนบ้านเนินกรวดประจวบคีรีขันธ์
1077280228โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัดประจวบคีรีขันธ์
1077280229โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ประจวบคีรีขันธ์
1077280230โรงเรียนบ้านศาลาลัยประจวบคีรีขันธ์
1077280233โรงเรียนบ้านหนองจิกประจวบคีรีขันธ์
1077280237โรงเรียนบ้านหนองไทรประจวบคีรีขันธ์
1077280238โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงประจวบคีรีขันธ์
1077280239โรงเรียนประจวบวิทยาลัยประจวบคีรีขันธ์
1077280241โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยประจวบคีรีขันธ์
1077280243ยางชุมวิทยาประจวบคีรีขันธ์
1077280245โรงเรียนห้วยยางวิทยาประจวบคีรีขันธ์
1077280247โรงเรียนธงชัยวิทยาประจวบคีรีขันธ์
1077280249โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ประจวบคีรีขันธ์
1077280250บางสะพานน้อยวิทยาคมประจวบคีรีขันธ์
1077280251โรงเรียนเมืองปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์
1077280252โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยาประจวบคีรีขันธ์
1077280256หัวหินวิทยาคมประจวบคีรีขันธ์
1077280258โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมประจวบคีรีขันธ์
1077280259โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้งประจวบคีรีขันธ์
117700029โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคลประจวบคีรีขันธ์
1177100002โรงเรียนจันทรศึกษาประจวบคีรีขันธ์
1177100004กิตติคุณประจวบคีรีขันธ์
1177100014โรงเรียนชินนุกูลวิทยาประจวบคีรีขันธ์
1177100017โรงเรียนวันทามารีอาประจวบคีรีขันธ์
1177100018โรงเรียนรักษ์วิทยาประจวบคีรีขันธ์
1177100020โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยประจวบคีรีขันธ์
1177100029โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคลประจวบคีรีขันธ์
1177100030พัฒนศาสน์วิทยาประจวบคีรีขันธ์
1177100039โรงเรียนเศรษฐวิทย์ประจวบคีรีขันธ์
1277010001กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์
1277020000กศน.อำเภอกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์
1277030000กศน.อำเภอทับสะแกประจวบคีรีขันธ์
1277040000กศน.อำเภอบางสะพานประจวบคีรีขันธ์
1277050000กศน. อ. บางสะพานน้อยประจวบคีรีขันธ์
1277060000กศน.อำเภอปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์
1277080000กศน.อำเภอสามร้อยยอดประจวบคีรีขันธ์
1377066401วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์
177280207รร.บ้านฝั่งแดงประจวบคีรีขันธ์
2000400044ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์
7277051411ศกร.ตชด.บ้านคีรีล้อมประจวบคีรีขันธ์
7277071408โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อประจวบคีรีขันธ์
7277071409รร.ตชด.บ้านคลองน้อยประจวบคีรีขันธ์
77010100โรงเรียนบ้านท่าขามประจวบคีรีขันธ์
7710280084บ้านดอนใจดีประจวบคีรีขันธ์
7711700016โรงเรียนวิเศษศึกษาประจวบคีรีขันธ์